1061-IPTPB1.4511.126.2016.1.KU | Interpretacja indywidualna

Przychód z działalności
1061-IPTPB1.4511.126.2016.1.KUinterpretacja indywidualna
  1. koszt przesyłki
  2. pełnomocnictwo
  3. przychód
  4. sprzedaż wysyłkowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2016 r. (data wpływu 9 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej otrzymanych należności na pokrycie kosztów przesyłki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono opis następującego zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy rozlicza na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Korzysta również ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, z uwagi na nieprzekraczanie kwoty wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W 99% przychód z działalności stanowi sprzedaż za pośrednictwem serwisu ....., zaś pozostała część to sprzedaż na straganach i targowiskach. Sprzedawane towary są wysyłane za pośrednictwem dostawcy. Wnioskodawczyni zajmuje się wyłącznie sprzedażą towarów. Nie świadczy usług dostawy towarów. Wysyłka odbywa się z wykorzystaniem usług ..., ... lub za pośrednictwem firm kurierskich. Po zakupie klient uiszcza na rachunek bankowy zapłatę za towar, powiększoną o koszty przesyłki należne dostawcy. Wnioskodawczyni dodaje, że na stronie „O mnie” w regulaminie oraz w „Wiadomości od sprzedającego” będzie zawarty zapis: „Kupując na naszej aukcji klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Pełnomocnictwo to w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego”. Należna kwota na pokrycie kosztów przesyłki pobierana jest z góry. Jest to kwota zgodna z cennikiem dostawcy. Ewentualne nadwyżki środków pieniężnych, pozostałe po pokryciu kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczenia towarów, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kwoty otrzymane na pokrycie kosztów przesyłki nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią przychód z działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z poźn. zm.), za przychód z działalności, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży, uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Jednakże w myśl art. 14 ust. 3 pkt 3a tej ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Otrzymane kwoty od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki nie są kwotami należnymi z tytułu sprzedaży towarów. Działając jako pełnomocnik, Wnioskodawczyni zobowiązana jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz podmiotu dostarczającego przesyłkę, w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi dostawy. Posiadając pełnomocnictwo, stosownie do art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego, czynność prawna dokonywana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Jednakże w myśl art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się zwróconych wydatków niezliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wynika z przepisów art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby – mocodawcy, na mocy którego inna osoba – pełnomocnik, staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży towarów za pośrednictwem serwisu ..., na straganach i targowiskach. Działalność ta opodatkowana jest na zasadach ogólnych, natomiast podatek dochodowy rozliczany jest na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Sprzedane towary Wnioskodawczyni wysyła za pośrednictwem ..., ... lub firm kurierskich. Po zakupie klient uiszcza na rachunek bankowy zapłatę za towar, powiększoną o koszty przesyłki należne dostawcy. Na stronie „O mnie” oraz w „Wiadomości od sprzedającego” Wnioskodawczyni zawrze zapis, że: „Kupując na naszej aukcji klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego”.

Na tle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego w odniesieniu do powyżej powołanych przepisów należy uznać, że w sytuacji opisanej przez Wnioskodawczynię nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, a co za tym idzie środki pieniężne, które będą wpływać na rachunek Wnioskodawczyni w związku z Jej zobowiązaniem do wykonania polecenia mocodawcy, tj. kwoty, które Wnioskodawczyni zobowiązana jest przekazać wskazanemu przez mocodawcę podmiotowi, nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym.

Należy jednak podkreślić, że warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego Jej pełnomocnictwa, bowiem tylko w takiej sytuacji stanowisko Wnioskodawczyni będzie można uznać za prawidłowe. Koniecznym jest także posiadanie dowodów potwierdzających wykonanie usługi przez Wnioskodawczynię, np. dowodów opłat za nadanie przesyłki pocztowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.