0115-KDIT3.4011.155.2018.2.DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy dofinansowanie, które Wnioskodawca otrzyma od NCBR na pokrycie kosztów pracy własnej w rozumieniu przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego, będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychód zwiększający podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2018 r. (data wpływu 15 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z opodatkowaniem dofinansowania otrzymanego w związku z realizacją projektu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z opodatkowaniem dofinansowania otrzymanego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, między innymi: w zakresie doradztwa i audytów w zakresie ekologicznych metod produkcji energii, a także tworzenia i wdrażania dedykowanego oprogramowania komputerowego. Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stanowi u Wnioskodawcy dochód obliczany w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, tak jak tego wymaga art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR) jako agencja wykonawcza w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych finansuje lub współfinansuje projekty, których celem jest przede wszystkim realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. W czerwcu 2016 r. NCBR ogłosiło trzeci konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – B. W dalszej części niniejszego wniosku konkurs będzie powoływany jako B.III.

Wnioskodawca wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, jako liderem konsorcjum składającego się z kilku jednostek naukowych oraz kilku przedsiębiorców, złożył wspólny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zatytułowanego „N.”, zwanego dalej Projektem. Rzeczony Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez pięciu ekspertów wyznaczonych przez Komitet Sterujący NCBR i otrzymał rekomendację finansowania przez NCBR.

Zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów, stanowiącym Załącznik nr 4a do regulaminu B.III, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie tzw. kosztów kwalifikowanych, do których zaliczają się między innymi koszty własnej pracy polegającej na prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Kwalifikowalność kosztów pracy własnej aplikanta uzasadniona jest faktem, iż przedsiębiorca ten część czasu, który zwykle przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej, przeznacza na aktywność badawczo-rozwojową, co skutkuje zmniejszeniem dochodów wnioskodawcy.

Koszty pracy własnej przedsiębiorcy - osoby fizycznej są obliczane na podstawie ilości czasu (w godzinach), poświęconej przez wnioskodawcę na realizację projektu przemnożonej przez stawkę godzinową, wyliczoną zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów oraz zawartą w zaakceptowanym budżecie projektu.

W związku z uczestnictwem w Projekcie i zgodnie z założeniami zaakceptowanego do realizacji przez NCBR wniosku, Wnioskodawca zamierza uzyskać od NCBR dofinansowanie na pokrycie kosztów pracy własnej w wyżej przedstawionym rozumieniu. Wnioskodawca będzie ewidencjonował czas pracy poświęcony na badania przemysłowe i prace rozwojowe w kartach czasu pracy, prowadzonych za okresy obejmujące poszczególne miesiące kalendarzowe. W wykonaniu wymogów zawartych w Przewodniku Kwalifikowalności Kosztów Wnioskodawca będzie sporządzał dokumenty księgowe, w których zawarte będą wyceny czasu pracy własnej, której koszty mają podlegać dofinansowaniu przez NCBR. Wartości wynikające z tych dokumentów księgowych Wnioskodawca będzie ujmował w kolumnie 15. prowadzonej przez siebie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której można wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1-13.

NCBR w Przewodniku Kwalifikowalności Kosztów wymaga od Wnioskodawcy „zwrócenia się do właściwego organu z zapytaniem czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu mieści się w kategorii kosztów dla danej jednostki (bilansowych bądź podatkowych) oraz czy mieści się w kategorii przychodu podatkowego dla właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą”.

W złożonym do wniosku uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że środki na współfinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez Wnioskodawcę Projektu B.III będą pochodziły z budżetu państwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 2):

Czy dofinansowanie, które Wnioskodawca otrzyma od NCBR na pokrycie kosztów pracy własnej w rozumieniu przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego, będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychód zwiększający podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wnioskodawca uważa, że dofinansowanie, które otrzyma od NCBR na pokrycie kosztów pracy własnej w rozumieniu przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego, będzie stanowiło dla niego przychód zwiększający podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przychodów jest co do zasady nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 ustawy o PIT).

W pojęciu przychodów mieszczą się przede wszystkim otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Definicja ta dotyczy również przychodów z działalności gospodarczej. Szczególne regulacje zawarte w art. 14 ustawy o PIT nie wyłączają zastosowania art. 11 ust. 1 tej ustawy, lecz jedynie rozszerzają zakres pojęcia "przychody" na kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Definicję dotacji zawiera art. 126 ustawy o finansach publicznych - są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Jedną z kategorii dotacji są dotacje celowe, zdefiniowane w art. 127 ustawy o finansach publicznych, które obejmują między innymi środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych. NCBR funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i posiada status agencji wykonawczej (art. 1 ust. 2 ustawy o NCBR). Przepis art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o NCBR stanowi, iż NCBR otrzymuje dotację celową, między innymi na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, do których zaliczają się projekty zgłoszone w ramach konkursu B.III.

Wobec powyższego dofinansowanie Projektu, zgłoszonego przez Wnioskodawcę wspólnie z innymi przedsiębiorcami, a także z jednostkami naukowymi, jako środki pochodzące z budżetu państwa, a jedynie rozdysponowywane przez NCBR jako agencję wykonawczą, należy zaliczyć do dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy o finansach publicznych. Co do zasady przedmiotowe dofinansowanie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Niemniej jednak przepis art. 21 ust. 36 ustawy o PIT stanowi, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 tej ustawy, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

W ocenie Wnioskodawcy dofinansowanie Projektu, o które Wnioskodawca się ubiega w ramach konkursu B.III, w części przeznaczonej na dofinansowanie kosztów pracy własnej Wnioskodawcy, nie będzie objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT, gdyż w istocie będzie stanowiło wynagrodzenie za wykonywane osobiście przez Wnioskodawcę badania przemysłowe i prace rozwojowe, w ramach realizacji Projektu. Pobieranie tego wynagrodzenia będzie mieściło się w kategorii przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy jako osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z kolei w myśl art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach tej działalności, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że przeznaczone zostaną na nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dofinansowanie otrzyma od agencji wykonawczych, które środki pieniężne na ten cel otrzymują z budżetu państwa.

Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że środki te zostaną wypłacone tytułem wynagrodzenia należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności przy realizacji projektu), czy też nadzoru nad projektem, czy na pokrycie wydatków innych niż nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zaznaczyć także należy, że niektóre środki finansowe korzystają ze zwolnienia. I tak zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

Natomiast art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. W czerwcu 2016 r. NCBR ogłosiło trzeci konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – B. (B.III.). Wnioskodawca wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, jako liderem konsorcjum składającego się z kilku jednostek naukowych oraz kilku przedsiębiorców, złożył wspólny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zatytułowanego „N.”, zwanego dalej Projektem. Rzeczony Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez pięciu ekspertów wyznaczonych przez Komitet Sterujący NCBR i otrzymał rekomendację finansowania przez NCBR. Zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów, stanowiącym Załącznik nr 4a do regulaminu B.III, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie tzw. kosztów kwalifikowanych, do których zaliczają się między innymi koszty własnej pracy polegającej na prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Kwalifikowalność kosztów pracy własnej aplikanta uzasadniona jest faktem, iż przedsiębiorca ten część czasu, który zwykle przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej, przeznacza na aktywność badawczo-rozwojową, co skutkuje zmniejszeniem dochodów wnioskodawcy. Koszty pracy własnej przedsiębiorcy - osoby fizycznej są obliczane na podstawie ilości czasu (w godzinach), poświęconej przez wnioskodawcę na realizację projektu przemnożonej przez stawkę godzinową, wyliczoną zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów oraz zawartą w zaakceptowanym budżecie projektu. W związku z uczestnictwem w Projekcie i zgodnie z założeniami zaakceptowanego do realizacji przez NCBR wniosku, Wnioskodawca zamierza uzyskać od NCBR dofinansowanie na pokrycie kosztów pracy własnej w wyżej przedstawionym rozumieniu. Wnioskodawca będzie ewidencjonował czas pracy poświęcony na badania przemysłowe i prace rozwojowe w kartach czasu pracy, prowadzonych za okresy obejmujące poszczególne miesiące kalendarzowe. W wykonaniu wymogów zawartych w Przewodniku Kwalifikowalności Kosztów Wnioskodawca będzie sporządzał dokumenty księgowe, w których zawarte będą wyceny czasu pracy własnej, której koszty mają podlegać dofinansowaniu przez NCBR. Środki przeznaczone na współfinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez Wnioskodawcę Projektu B.III. będą pochodziły z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl natomiast art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
3) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
4) środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
5) środki przeznaczone na realizację:
a) programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
b) programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
c) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
d) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
5a) środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
5b) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
5c) środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.);
6) inne środki.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa.

Zgodnie natomiast z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

  1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
  2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
  3. dotacje celowe dla beneficjentów;
  4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
  5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zatem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, czyli środków publicznych są wydatkami budżetu państwa. Oznacza to, że w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych, środki z pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z art. 9 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą agencje wykonawcze. Na podstawie art. 18 ustawy o finansach publicznych, agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa.

Stosownie natomiast do art. 127 ust. 1 lit. d) ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b).

W myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 900 ze zm.), Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, jako liderem konsorcjum składającego się z kilku jednostek naukowych oraz kilku przedsiębiorców, złożył wspólny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zatytułowanego „N.” i zamierza uzyskać od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowiącego państwową agencję wykonawczą, dofinansowanie na pokrycie kosztów pracy własnej, które pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez agencję na ten cel z budżetu państwa, to ww. dofinansowanie na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączone będzie z przychodów podatkowych.

W związku z powyższym, do otrzymanej kwoty środków pieniężnych (pobieranego wynagrodzenia) nie będą miały zastosowania wskazane przez Wnioskodawcę przepisy art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ wynagrodzenie to – na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 tej ustawy – nie będzie stanowiło przychodu podatkowego

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, iż dofinansowanie, które otrzyma od NCBR na pokrycie kosztów pracy własnej będzie stanowiło dla niego przychód zwiększający podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uznać należy za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a,
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.