0115-KDIT2-2.4011.228.2018.2.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Środki finansowe, w postaci wynagrodzenia za odbycie standardowych i ponadstandardowych zajęć praktycznych oraz stypendia motywacyjne jakie Wnioskodawca wypłaca studentom/ uczestnikom projektu: „...”, jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych - w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach środków przeznaczonych na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - objęte są zwolnieniem przedmiotowym wynikającym, z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 czerwca 2018 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 27 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe - w części dotyczącej zastosowania zwolnienia przedmiotowego do wypłacanych studentom wynagrodzeń za odbycie standardowych i ponadstandardowych zajęć praktycznych oraz nieprawidłowe w części odnoszącej się do nieuzyskania przychodu w związku z otrzymaniem stypendium motywacyjnego dla najlepszych studentów.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej obowiązków płatnika. Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 14 czerwca 2018 r. znak 0115-KDIT2-2.4011.228.2018.1.MM wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 czerwca 2018 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 27 czerwca 2018 r.).

W ww. wniosku oraz w piśmie uzupełniającym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Uniwersytet prowadzi studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w publicznych i prywatnych ośrodkach zdrowia.

... kierunki kształcenia na Wydziale to Pielęgniarstwo oraz Położnictwo.

W odpowiedzi na współczesne wyzwania stojące przed służbą zdrowia, Uniwersytet wdrożył program rozwojowy dla Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa. Celem programu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia, poszerzenie poziomu wiedzy i kompetencji studentów poprzez wprowadzenie treści wykraczających poza ramy standardu nauczania na studiach stacjonarnych I stopnia obu kierunków oraz zwiększenie liczby absolwentów ....

W realizacji wskazanych celów, Uniwersytet podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie projektu: „Y” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu przewidziano od października 2017 r. do października 2020 r.

Dodatkowa oferta zajęć praktycznych (możliwość sfinansowania standardowych praktyk zawodowych oraz ponadstandardowych zajęć praktycznych), zwrot kosztów dojazdu oraz oferta stypendialna o charakterze motywacyjnym podniosą atrakcyjność obu kierunków.

Spodziewanym efektem projektu ma być wzrost liczby osób zatrudnionych w zawodach pielęgniarki i położnej jako przeciwdziałanie negatywnym trendom mówiącym o zmniejszającej się liczbie osób rozpoczynających pracę w tych zawodach.

W ramach działań projektu, przewiduje się wypłaty dla ... studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa :

 1. wynagrodzenia za odbycie ... godzin ponadstandardowych zajęć praktycznych - jednorazowo ... PLN,
 2. stypendium motywacyjnego dla 50% studentów z najlepszymi wynikami - ... PLN/miesiąc,
 3. wynagrodzenia za odbycie standardowych praktyk zawodowych - ... PLN/semestr.

Dla wskazanych powyżej działań, powołany będzie zespół merytoryczny oraz regulamin określający kryteria przyznawania świadczeń.

Ww. studenci będą uczestnikami projektu „Y”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach którego ww. projekt uzyskał dofinansowanie, jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative –YEI). W związku z czym wsparcie udzielone uczestnikom stanowi pomoc udzieloną w ramach „środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 pkt 1 oraz „środków przeznaczonych na realizację Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 pkt 5a ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenia dla studenta za odbycie standardowych i ponadstandardowych zajęć praktycznych oraz stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów są przychodem i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co powoduje konieczność potrącenia przez Uniwersytet - jako płatnika - należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia wypłacane w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku od osób fizycznych i Uniwersytet nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

Natomiast stypendia motywacyjne – w ocenie Wnioskodawcy – nie są przychodem, dlatego też Wnioskodawca nie ma obowiązku pobierania od nich zaliczek na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe - w części dotyczącej zastosowania zwolnienia przedmiotowego do wypłacanych studentom wynagrodzeń za odbycie standardowych i ponadstandardowych zajęć praktycznych oraz nieprawidłowe w części odnoszącej się do nieuzyskania przychodu w związku z otrzymaniem stypendium motywacyjnego dla najlepszych studentów.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego, za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Natomiast art. 20 ust. 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym przed 18 maja 2018 r.) stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Należy wskazać, że na mocy art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 858) zmieniono treść art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten po ww. zmianie stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w powołanym powyżej brzmieniu obowiązuje od dnia 18 maja 2018 r.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do kategorii przychodów określonych w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy zalicza się wszystkie te przychody, które nie zostały enumeratywnie wymienione jako źródła przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być wszelkie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego Uniwersytet w odpowiedzi na współczesne wyzwania stojące przed służbą zdrowia wdrożył program rozwojowy dla Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa. Celem programu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia, poszerzenie poziomu wiedzy i kompetencji studentów poprzez wprowadzenie treści wykraczających poza ramy standardu nauczania na studiach stacjonarnych I stopnia obu kierunków oraz zwiększenie liczby absolwentów (...).

W realizacji wskazanych celów, Uniwersytet podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na dofinansowanie projektu: „Y” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu przewidziano od października 2017 r. do października 2020 r.

W ramach działań projektu, przewiduje się wypłaty dla ... studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa:

 1. wynagrodzenia za odbycie ... godzin ponadstandardowych zajęć praktycznych - jednorazowo ... PLN,
 2. stypendium motywacyjnego dla 50% studentów z najlepszymi wynikami - ... PLN/miesiąc,
 3. wynagrodzenia za odbycie standardowych praktyk zawodowych - ... PLN/semestr.

Ww. studenci będą uczestnikami projektu „Y”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach którego ww. projekt uzyskał dofinansowanie, jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative –YEI). W związku z czym wsparcie udzielone uczestnikom stanowi pomoc udzieloną w ramach „środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 pkt 1 oraz „środków przeznaczonych na realizację Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, zgodnie z zapisem art. 5 ust. 3 pkt 5a ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz zacytowane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy że przychodem studenta uczestniczącego w ww. projekcie jest każde świadczenie, jakie otrzyma od Wnioskodawcy. Przychodem tym będzie zatem zarówno wynagrodzenie z tytułu standardowych i ponadstandardowych zajęć praktycznych, jak i – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca - stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów. Ww. świadczenia należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł – o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Natomiast stosownie do art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

1) środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
3) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
4) środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
5) środki przeznaczone na realizację:
a) programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
b) programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
c) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
d) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
5a) środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;
5b) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
5c) środki pochodzące z instrumentu "Łącząc Europę", o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.);
6) inne środki.

  Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 5a ww. ustawy.

  Jednocześnie wskazać należy, że analiza cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że jego regulacją objęte są tylko i wyłącznie środki finansowe (czyli środki pieniężne), które otrzymuje uczestnik projektu, jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Przez uczestników projektu, o których mowa w powołanym wyżej przepisie należy natomiast rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Ponadto użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” oznacza współfinansowanie pomocy z tych środków.

  Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz zacytowane powyżej przepisy stwierdzić należy, że środki finansowe, w postaci wynagrodzenia za odbycie standardowych i ponadstandardowych zajęć praktycznych oraz stypendia motywacyjne jakie Wnioskodawca wypłaca studentom/ uczestnikom projektu: „Y”, jako pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych - w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz w ramach środków przeznaczonych na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - objęte są zwolnieniem przedmiotowym wynikającym, z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy.

  W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe - w części dotyczącej zastosowania zwolnienia przedmiotowego do wypłacanych studentom wynagrodzeń za odbycie standardowych i ponadstandardowych zajęć praktycznych oraz nieprawidłowe w części odnoszącej się do nieuzyskania przychodu w związku z otrzymaniem stypendium motywacyjnego dla najlepszych studentów.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

  Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.