0115-KDIT2-1.4011.135.2017.2.MK | Interpretacja indywidualna

- Czy w związku z umową z dnia 31 marca 2015 r., po stronie Wnioskodawczyni wystąpił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
- W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, jak należy określić źródło uzyskania przychodu z umowy zawartej przez Wnioskodawczynię w dniu 31 marca 2015 r.?
- Czy w związku z nabyciem przez Wnioskodawczynię prawa odrębnej własności lokalu przed upływem dwóch lat od zawarcia umowy z dnia 31 marca 2015 r., ewentualny przychód z tej umowy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
- W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy przychód osiągnięty przez Wnioskodawczynię jest objęty zwolnieniem z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
0115-KDIT2-1.4011.135.2017.2.MKinterpretacja indywidualna
 1. prawa majątkowe
 2. przychód
 3. zbycie praw
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 6 czerwca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 31 lipca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia prawa – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia prawa, uzupełniony w dniu 31 lipca 2017 r.

We wniosku tym, po uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 30 maja 2007 r. ojciec Wnioskodawczyni, jako członek Stowarzyszenia ... z siedzibą w ..., zawarł ze Stowarzyszeniem ... umowę o partycypację w kosztach budowy pawilonu handlowego na nieruchomości przy ul. .... w ...., numer księgi wieczystej KW ...., dzierżawionej przez Stowarzyszenie ... od Gminy Miejskiej w .... Na podstawie umowy z dnia 30 maja 2007 r. ojciec Wnioskodawczyni zobowiązał się do poniesienia, proporcjonalnie do przeznaczonej dla niego powierzchni najmu, ostatecznych kosztów realizacji inwestycji, polegającej na budowie pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plac nr ... na Targowisku Miejskim ....), na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją Starosty ... nr ... z dnia 22 stycznia 2007 r. oraz uiszczenia do dnia podpisania umowy najmu pawilonu opłaty z tytułu czynszu dzierżawy terenu budowy i kosztów administracyjnych w wysokości wynikającej z umowy dzierżawy gruntu pod pawilonem drewnianym.

Zgodnie z umową o partycypacji w kosztach budowy pawilonu handlowego ojciec Wnioskodawczyni zawarł ze Stowarzyszeniem ... umowę najmu lokalu użytkowego nr ... w pawilonie przy ul. .... w .... Wnioskodawczyni wyjaśnia, iż nie dysponuje umową najmu lokalu nr ..., jednak według Jej wiedzy wszystkie umowy najmu lokali użytkowych w przedmiotowym pawilonie handlowym zostały zawarte w oparciu o ten sam wzorzec i obejmują analogiczne postanowienia. W związku z powyższym Wnioskodawczyni odwołuje się do postanowień umowy najmu lokalu nr ... z dnia 12 sierpnia 2008 r., zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem .... a mężem Wnioskodawczyni. W myśl par. 8 zd. 3 umowy najmu lokalu użytkowego, najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek nakładów poczynionych w przedmiocie najmu.

W związku z prowadzeniem handlowej działalności gospodarczej rodzice Wnioskodawczyni - .... i ... ..... najmowali lokal nr ... przy ul. .... w .... W wyniku orzeczenia rozwodu rodziców Wnioskodawczyni oraz śmierci ... w dniu 16 maja 2012 r., na podstawie testamentu halograficznego Wnioskodawczyni nabyła w całości wprost spadek po ..... W związku z powyższym w 2012 r. Wnioskodawczyni złożyła do Urzędu Skarbowego w .... zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (druk SD-Z2), w którym wykazała nabycie udziału w wysokości 1/2 prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 35,49 m2, położonego przy ul. .... w ...., nr KW ..., wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (druk SD-Z2) wniesiono w dniu 27 sierpnia 2012 r.

W dniu 31 marca 2015 r. Wnioskodawczyni zawarła z .... umowę w zwykłej formie pisemnej, na podstawie której przeniosła na niego za kwotę .... zł przypadający Wnioskodawczyni udział w prawie najmu przedmiotowego lokalu nr ... w hali nr ... przy ul. .... w .... Pomimo oznaczenia zawartej umowy jako umowa sprzedaży, jej istotą było przeniesienie na .... za wynagrodzeniem 1/2 prawa najmu przedmiotowego lokalu nabytego przez Wnioskodawczynię po zmarłej matce. W związku z umową zawartą z ...., w dniu 27 stycznia 2016 r. Wnioskodawczyni złożyła do Urzędu Skarbowego w ... zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015, wykazując w tabeli C przychód w wysokości ... zł z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wskazała, że kwota ta w całości podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 powołanej ustawy.

W dniu 5 grudnia 2016 r. Wnioskodawczyni zawarła z .... S.A. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży za cenę .... zł.

Składniki majątku odziedziczone po mamie:

 • 1/2 mieszkania w ...., ul. ....,
 • 1/2 kosztów poniesionych na budowę boksu nr ... (nakłady na lokal).

Według wiedzy Wnioskodawczyni przysługiwało Jej uprawnienie do żądania 1/2 kosztów partycypacji. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. Działalność w pawilonie nr ... Wnioskodawczyni prowadziła od 1 marca do 30 czerwca 2014 r. Podstawą prawną przeniesienia prawa najmu był kodeks cywilny.

Wnioskodawczyni sprzedała część nakładów i omyłkowo określiła jako „sprzedaż” a nie zbycie nakładów. Celem Wnioskodawczyni było przeniesienie własności nakładów na cudzą nieruchomość zarządzaną przez ..... wraz z dotyczącą tych nakładów umową najmu. Przychód, który Wnioskodawczyni osiągnęła wykorzystała na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 • Czy w związku z umową z dnia 31 marca 2015 r., po stronie Wnioskodawczyni wystąpił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 • W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, jak należy określić źródło uzyskania przychodu z umowy zawartej przez Wnioskodawczynię w dniu 31 marca 2015 r.?
 • Czy w związku z nabyciem przez Wnioskodawczynię prawa odrębnej własności lokalu przed upływem dwóch lat od zawarcia umowy z dnia 31 marca 2015 r., ewentualny przychód z tej umowy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy przychód osiągnięty przez Wnioskodawczynię jest objęty zwolnieniem z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia sie do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Jak wynika z art. 30e ustawy, odsyłającego do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, wskazane zwolnienie podatkowe może się odnosić wyłącznie do odpłatnego zbycia:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Wnioskodawczyni przeznaczyła na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego kwotę przewyższającą kwotę uzyskaną na podstawie umowy z dnia 31 marca 2015 r., a obie umowy zostały zawarte w okresie krótszym niż dwa lata. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że z uwagi na treść umowy o partycypację w kosztach budowy oraz umowy najmu lokalu nr ..., w skład spadku po matce Wnioskodawczyni nie wchodziło prawo własności tego lokalu. Skoro zgodnie z umową najmu lokalu użytkowego zawartą ze Stowarzyszeniem ....., najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot jakichkolwiek nakładów poczynionych w przedmiocie najmu, roszczenie to nie mogło również zostać skutecznie przeniesione na spadkobiercę najemcy lokalu - w tym przypadku na Wnioskodawczynię. Ze względu na wymienione okoliczności w ocenie Wnioskodawczyni przedmiotem umowy zawartej przez nią w dniu 31 marca 2015 r. z .... była cesja udziału w prawie najmu lokalu użytkowego, a nie odpłatne zbycie któregokolwiek z praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też odpłatne zbycie innych rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy). Ponieważ najem jest stosunkiem obligacyjnym, a nie prawem majątkowym, w przedmiotowej sprawie nie doszło również do odpłatnego zbycia prawa majątkowego innego niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy), ani do osiągnięcia przychodu z żadnego z pozostałych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poczynione uwagi prowadzą do wniosku, że w związku z umową z dnia 31 marca 2015 r. po stronie Wnioskodawczy nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu, a co za tym idzie, bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje sposób oraz termin wykorzystania przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych uzyskanych z umowy zawartej z .....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów ma charakter rozłączny. Oznacza to, że dany przychód osoby fizycznej jest przypisywany tylko i wyłącznie do jednego określonego źródła przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób wykonującej zamiany.

Stosownie zaś do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 922 ustawy Kodeks cywilny, spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jego następców prawnych.

W myśl art. 924 ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli daty śmierci spadkodawcy.

Ponieważ w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni (spadkobierca) jako sprzedający nie była właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest pawilon, nie mamy więc do czynienia z odpłatnym zbyciem nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz ze sprzedażą udziału w prawie (wynikającym z nakładów poniesionych na budowę pawilonu na cudzym gruncie i związanym z tym prawem najmu), w związku z czym dokonaną przez Wnioskodawczynię transakcję należy zakwalifikować jako sprzedaż prawa majątkowego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy prawa podatkowego oraz prawa cywilnego nie definiują pojęcia prawa majątkowego. Podobnie brak również definicji majątku. Przez prawa należy tutaj rozumieć prawa podmiotowe. Mogą występować w trzech postaciach: roszczeń, uprawnień kształtujących i zarzutów.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie natomiast z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zawarte powyżej wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych, w tym także z odpłatnego zbycia praw majątkowych jakimi są nakłady poniesione na budowę pawilonu na cudzym gruncie i związane z tym prawo najmu.

W wyroku z dnia 19 sierpnia 2016 r. sygn. akt II FSK 1863/14 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał że: Konsekwencją otwartości katalogu praw majątkowych, wskazanych w art. 18 u.p.d.o.f., jest to, że przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie.

Nabywając w drodze spadku udziały w kosztach budowy pawilonu Wnioskodawczyni nie nabyła prawa własności pawilonu, lecz jedynie prawo do korzystania z niego na zasadach najmu. Spadkodawca Wnioskodawczyni decydując się na zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy pawilonu nigdy nie był właścicielem tego pawilonu, nabył jedynie prawo jego najmu. Partycypacja stanowi jedynie udział w kosztach budowy, nie stanowi natomiast udziału we własności pawilonu.

Zgodnie z art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa.

W myśl natomiast art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo, że strony inaczej postanowiły.

Istota przeniesienia wierzytelności polega na tym, że prawa przysługujące zbywcy (dotychczasowemu wierzycielowi) przechodzą na nabywcę wierzytelności. Właściwość zobowiązania, uprawnienia wierzyciela i zobowiązania dłużnika pozostają bez zmian, gdyż w wyniku umowy cesji wierzytelności zmienia się tylko wierzyciel. Wierzytelność jest prawem majątkowym, będącym przedmiotem obrotu gospodarczego

Dochód uzyskany z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik jest zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1 ww. ustawy).

Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z pozostałymi dochodami, zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Treść art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Tym samym podkreślenia wymaga fakt, że tylko określone zdarzenia prawne bądź spełnienie określonych przesłanek, od których ustawodawca uzależnia prawo do zwolnienia z opodatkowania, skutkuje zwolnieniem dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w prawie podatkowym w stosunku do wszelkich ulg i zwolnień zabronione jest stosowanie rozszerzającej wykładni przepisów.

Przychód osoby fizycznej jest przypisywany tylko i wyłącznie do jednego określonego źródła przychodów. Zatem skoro przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię kwalifikowany jest jako przychód z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy) to nie można do niego stosować art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy odnoszącego się do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeznaczenie kwoty uzyskanej z tytułu realizacji zawartej przez Wnioskodawczynię umowy na zakup odrębnej własności lokalu nie ma wpływu na zobowiązanie podatkowe. Ponadto żaden inny przepis art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje zwolnienia przedmiotowego, które mogłoby mieć zastosowanie w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.