0114-KDIP3-1.4011.403.2018.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu usług świadczonych na podstawie umowy o współpracy stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2018 r. (data wpływu 02 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z tytułu usług świadczonych na podstawie umowy o współpracy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z tytułu usług świadczonych na podstawie umowy o współpracy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich. Do zadań Wnioskodawczyni należy planowanie i koordynowanie polityki kadrowej Spółki oraz wsparcie Spółki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności:

 • koordynowanie pracy zespołu ds. zasobów ludzkich,
 • wsparcie Zarządu Spółki w działaniach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz szeroko pojętych spraw kadrowych,
 • zapewnienie zgodności polityki kadrowej Spółki z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zapewnienie należytej obsady stanowisk w strukturach Spółki poprzez rekrutację i selekcję pracowników i współpracowników oraz ocenę i wytyczanie ścieżki kariery dotychczasowych pracowników i współpracowników w ramach struktury Spółki,
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przez Spółkę dokumentacji pracowniczej, ewidencji czasu pracy, listy płac, jak też analogicznej dokumentacji dotyczącej współpracowników Spółki,
 • planowanie i organizowanie szkoleń pracowników i współpracowników Spółki,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy pracownikami lub współpracownikami Spółki oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi wśród pracowników Spółki,
 • organizowanie systemu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki.

Wnioskodawczyni 1 czerwca 2001 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Począwszy od 20 marca 2012 r. Wnioskodawczyni zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej, a aktualnie rozważa wznowienie działalności gospodarcze i z uwagi na posiadane wieloletnie doświadczenie rozpoczęcie jeszcze w tym roku podatkowym świadczenia usług doradczych w zakresie HR. Zamiar wznowienia działalności gospodarczej zbiega się z prężnym rozwojem dotychczasowego pracodawcy oraz zmianą na kluczowym stanowisku Dyrektora Operacyjnego w Spółce, co w konsekwencji będzie rzutowało na ilość oraz zakres obowiązków Wnioskodawczyni dla dotychczasowego pracodawcy. Z uwagi na powyższe, Wnioskodawczyni, rozważa rozwiązanie umowy o pracę i rozpoczęcie jeszcze w tym samym roku podatkowym świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki, a ponadto zawarcie ze Spółką kontraktu menadżerskiego, na podstawie którego będzie zarządzać działalnością Spółki w zakresie HR.

Od nowego roku podatkowego Wnioskodawczyni zamierza rozliczać podatek od przychodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 200, dalej: „ Ustawa o PIT”), tj. podatkiem liniowym według stawki 19%. W związku z tym do 20 stycznia następnego roku podatkowego Wnioskodawczyni zamierza złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 30c Ustawy o PIT.

W ramach umowy o współpracy ze Spółką (dalej „ Umowa o współpracy”) Wnioskodawczyni świadczyłaby wyłącznie usługi doradcze dla Zarządu Spółki w zakresie szeroko pojętej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Umowa o współpracy przewidywałaby m.in. następujący zakres usług doradczych Wnioskodawczyni na rzecz Spółki:

 • wsparcie Zarządu w tworzeniu i realizacji polityki personalnej poprzez m.in. przedstawianie propozycji Zarządowi dotyczących ukształtowania struktury pracowników i współpracowników w Spółce, rozwoju i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników i współpracowników,
 • wsparcie Zarządu w prowadzeniu rekrutacji pracowników i współpracowników poprzez przedstawianie Zarządowi kandydatur na stanowiska, na które prowadzona będzie rekrutacja,
 • doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania systemów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników, poprzez przedstawianie Zarządowi możliwych modeli dodatkowego wynagradzania pracowników i współpracowników, stosowanych bonusów u innych pracodawców, ewentualnych nowych koncepcji dodatkowych świadczeń dla pracowników i współpracowników,
 • wsparcie Zarządu w zakresie oceny pracy i efektywności pracowników i współpracowników poprzez przedstawianie Zarządów powszechnie stosowanych procedur oceny pracy pracowników, modeli ocen rocznych/półrocznych/kwartalnych, zaleceń po przeprowadzeniu oceny, planów naprawczych,
 • doradztwo w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, polegające na prezentowaniu Zarządowi wymogów prawnych dot. zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, praktycznych zasad gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, przedstawianie ewentualnych wytycznych PIP w tym zakresie,
 • wsparcie Zarządu w organizowaniu szkoleń poprzez zgłaszanie propozycji tematów szkoleń dla pracowników, propozycji podmiotów, które profesjonalnie zajmują się przeprowadzaniem szkoleń i ich ofert, zgłaszanie propozycji kandydatur uczestników szkoleń,
 • przeprowadzanie analiz dotyczących zgodności polityki kadrowej Spółki z obowiązującymi przepisami prawa,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy pracownikami lub współpracownikami Spółki, opracowywanie modeli i procedur postępowania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi (dalej: „ Usługi”).

Zatem, po rozwiązaniu umowy o pracę współpraca Wnioskodawczyni ze Spółką będzie miała charakter dwutorowy - Umowy o współpracę w zakresie usług doradczych oraz na podstawie kontraktu menadżerskiego w zakresie zarządzania obszarem HR w Spółce.

Podkreślić należy, że Usługi realizowane będą poprzez przedstawianie Zarządowi Spółki propozycji/wytycznych/rad dot. wyżej opisanych czynności, przy czym ostateczne i wiążące decyzje będą podejmowane przez Zarząd Spółki. Wnioskodawczyni w zakresie realizowanych Usług doradczych nie będzie podejmowała decyzji (nie będzie działała) w imieniu i na rzecz Spółki. Usługi wykonywane będą przez Wnioskodawczynię niezależnie od pełnienia funkcji Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich i poza czasem wykonywania obowiązków Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich. Zakres zadań wykonywanych na postawie Umowy o współpracy będzie oddzielony od obowiązków wynikających z kontraktu menadżerskiego i w żadnym zakresie zadania wykonywane w ramach tych umów nie będą się pokrywać.

Do obowiązków Wnioskodawczyni w ramach pełnienia funkcji Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich na podstawie kontraktu menadżerskiego będzie należało w szczególności:

 • podejmowanie kluczowych decyzji inwestycyjnych, organizacyjnych i personalnych w ramach zespołu ds. zasobów ludzkich,
 • koordynowanie pracy zespołu ds. zasobów ludzkich,
 • zapewnienie ciągłości kadr o odpowiednich kompetencjach i zapewnienie im warunków pracy zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • zapewnienie należytej obsady stanowisk w strukturach Spółki poprzez rekrutację i selekcję pracowników i współpracowników oraz ocenę i wytyczanie ścieżki kariery dotychczasowych pracowników i współpracowników w ramach struktury Spółki,
 • nadzór nad planowaniem i organizowaniem szkoleń pracowników i współpracowników,
 • organizowanie programów motywacyjnych dla pracowników i współpracowników Spółki.

Za pełnienie funkcji Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich na podstawie kontraktu menadżerskiego Wnioskodawczyni otrzymywać będzie odrębne wynagrodzenie.

Umowa o współpracy regulowała będzie odpowiedzialność Wnioskodawczyni za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług;. Wnioskodawczyni nie wyklucza, że będzie świadczyła usługi doradcze również na rzecz innych podmiotów niż Spółka. Wnioskodawczyni wskazuje przy tym, że zgodnie z Umową o współpracy:

 • Usługi będą świadczone osobiście, a za pisemną zgodą Spółki, także przez pracowników lub współpracowników Wnioskodawczyni.
 • będzie ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat swoich czynności oraz ich wykonywanie zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego,
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o współpracy Wnioskodawczyni odpowiadać będzie wobec Spółki na zasadach określonych w art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego,
 • Wnioskodawczyni będzie zobowiązana wykupić ubezpieczenie OC obejmujące zakres wykonywanych Usług, którego koszt będzie ponosić Wnioskodawczyni,
 • będzie ponosić pełne ryzyko gospodarcze związane z nienależytym świadczeniem Usług.
 • będzie posiadać swobodę w zakresie określania miejsca i czasu wykonywania Usług,
 • będzie poświęcać na świadczenie Usług taki czas, jaki jest niezbędny do poprawnego wykonania Umowy o współpracy,
 • w Umowie o współpracy ustalona zostanie możliwość obciążenia Spółki kosztami i wydatkami, ponoszonymi przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem umowy na rzecz Spółki,
 • Usługi będzie świadczyć całkowicie niezależnie, nie będzie podlegać kierownictwu Spółki,
 • wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawianej przez Wnioskodawczynię.

Zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawczynią Umowa o współpracę nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze. Będą to czynności prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie będzie reprezentowała Spółki w stosunkach zewnętrznych, w tym wyrażała woli Spółki w zakresie objętym Umową o współpracę. Wnioskodawczyni nie będzie posiadała uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w związku z wykonywaniem Umowy o współpracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Mając na uwadze wyżej opisane zdarzenie przyszłe, czy przychody z tytułu Usług świadczonych na podstawie Umowy o współpracy, stanowić będą dla Wnioskodawczyni przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, kwalifikowane do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawy o PIT i jako takie będą mogły podlegać opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30c ustawy o PIT, tj. podatkiem liniowym w kolejnym roku podatkowym, po rozwiązaniu umowy o pracę ze Spółką?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody, które uzyskiwać będzie na podstawie Umowy o współpracy ze Spółką, w następnym roku podatkowym po rozwiązaniu umowy o pracę, będą mogły podlegać opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30c ustawy o PIT, tj. podatkiem liniowym.

Do źródeł przychodów, stosownie do brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT zalicza się m.in. pozarolniczą działalność gospodarczą, przez którą rozumieć należy: działalność zarobkową, wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT (art. 5a pkt 6 ustawy o PIT).

Z kolei jak wynika z art. 5b ust. 1 ustawy o PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą nie można uznać czynności, które charakteryzują się następującymi cechami: (1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności: (2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności; (3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie zaś do brzmienia art. 9a ust. 1 ustawy o PIT, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej co do zasady podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, określonych w art. 27 ustawy o PIT, tj. na podstawie skali podatkowej 16 lub 32%. Jak wynika jednak z brzmienia art. 9a ust. 2 ustawy o PIT, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Z kolei stosownie do brzmienia art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, przychodami z tytułu działalności wykonywanej osobiście są m.in. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychody, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Przenosząc wyżej wymienione rozważania na grunt opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że Usługi opisane w zdarzeniu przyszłym, które Wnioskodawczyni zamierza świadczyć na rzecz Spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie mają charakteru czynności zarządczych.

Istotą kontraktu menadżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych i pomiędzy przedsiębiorstwem zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą, jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko, (tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2018 r. 0114-KDIP3-1.4011.21.2018)

Usługi, które Wnioskodawczyni zamierza świadczyć, stanowią wyłącznie czynności doradcze oraz wspierające, co przesądza o fakcie, że mieszczą się one w definicji czynności charakteryzujących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Co więcej, z opisanego zdarzenia przyszłego wynika również, że Wnioskodawczyni będzie świadczyła Usługi na własny rachunek i na własne ryzyko, jak również będzie ponosiła odpowiedzialność z tytułu świadczonych Usług. Wykluczony jest również stosunek podporządkowania między Wnioskodawczynią a Spółką. Zatem w niniejszym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 5b ust. 1 Ustawy o PIT

Jednocześnie uzyskiwanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nie ma wpływu na możliwość opodatkowania przychodów z usług doradczych i konsultingowych w ramach działalności gospodarczej (tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2018 r. 0114-KDIP3-1.4011.21.2018.1 .IF). Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że w przypadku uzyskiwania przez nią przychodów z tytułu świadczenia Usług na rzecz Spółki na podstawie Umowy o współpracy, będzie mogła, w następnym roku podatkowym po rozwiązaniu umowy o pracę, opodatkować je na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT. tj. zastosować stawkę 19% podatku dochodowego.

Powyższe stanowisko Wnioskodawczyni znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 19 marca 2018 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.60.2018.1 MJ), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 lutego 2018 r. (nr 0115-KDIT3.4011.427.2017.1.WR), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. (nr 0461-ITPB1.4511.61.2017.1.DP), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. (nr IPPB1/4511-327/16-3/EC).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy, źródłami przychodów jest:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1),
 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą, uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z kolei z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jak wynika z literalnej treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy, niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych w tym przepisie oznacza, że wykonywane czynności mogą być klasyfikowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do art. 13 pkt 7 i pkt 9 tej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych między przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

W tym miejscu należy również wskazać, że przychody członka zarządu spółki w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ustawy).

Stosownie natomiast do treści przepisu art. 9a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 tej ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z treści powołanych powyżej uregulowań prawnych wynika, że możliwości wyboru sposobu opodatkowania 19% podatkiem liniowym pozbawiony jest podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich. Wnioskodawczyni 1 czerwca 2001 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Począwszy od 20 marca 2012 r. Wnioskodawczyni zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej, a aktualnie rozważa wznowienie działalności gospodarczej i rozpoczęcie jeszcze w tym roku podatkowym świadczenia usług doradczych w zakresie HR. Wnioskodawczyni, rozważa rozwiązanie umowy o pracę i rozpoczęcie jeszcze w tym samym roku podatkowym świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki, a ponadto zawarcie ze Spółką kontraktu menadżerskiego, na podstawie którego będzie zarządzać działalnością Spółki w zakresie HR. Od nowego roku podatkowego Wnioskodawczyni zamierza rozliczać podatek od przychodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz 200, dalej: „ Ustawa o PIT”), tj. podatkiem liniowym według stawki 19%. W związku z tym do 20 stycznia następnego roku podatkowego Wnioskodawczyni zamierza złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 30c Ustawy o PIT. Zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawczynią Umowa o współpracę nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze. Będą to czynności prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni nie będzie reprezentowała Spółki w stosunkach zewnętrznych, w tym wyrażała woli Spółki w zakresie objętym Umową o współpracę. Wnioskodawczyni nie będzie posiadała uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w związku z wykonywaniem Umowy o współpracy.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa podatkowego oraz zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że zawarta między Spółką a Wnioskodawczynią umowa o współpracę nie będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze. Ponadto zakres zadań wykonywanych przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy o współpracy będzie oddzielony od obowiązków wynikających z kontraktu menedżerskiego, w żadnym zakresie zadania wykonywane w ramach tych umów nie będą się pokrywać i równocześnie nie są spełnione łącznie warunki określone w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu usług świadczonych na podstawie umowy o współpracy stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Odnosząc się natomiast do możliwości wyboru opodatkowania dochodów z ww. źródła przychodów 19% podatkiem liniowym wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy, bowiem jak wskazano w treści wniosku, Wnioskodawczyni rozważa jeszcze w tym roku podatkowym rozwiązanie umowy o pracę ze Spółką i rozpoczęcie świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki, natomiast od nowego roku podatkowego zamierza rozliczać dochody z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. Zatem w nowym roku podatkowym Wnioskodawczyni nie będzie wykonywała czynności na rzecz Spółki w ramach stosunku pracy. Wobec tego będzie mogła w kolejnym roku podatkowym, po rozwiązaniu umowy o pracę ze Spółką, opodatkować dochody uzyskane z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółki na podstawie umowy o współpracy jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30c tej ustawy, pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania w stosownym terminie.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych i sądów, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.