0114-KDIP3-1.4011.220.2018.5.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 16 kwietnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 6 czerwca 2018 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.220.2018.1.MJ, 0114-KDIP1-3.4012.196.2018.3.MK o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodów.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest nauczycielem matematyki zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela (umowa na pełny etat na czas nieokreślony). Źródłem Jej stałych dochodów jest wynagrodzenie za pracę w szkole w charakterze nauczyciela. Wnioskodawczyni od 01.10.2018r. chciałaby udzielać korepetycji z matematyki, które byłyby dodatkowym źródłem Jej dochodów. Wnioskodawczyni będzie udzielała ich samodzielnie i osobiście w swoim domu wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie nauczyciela matematyki.

Ponadto Wnioskodawczyni w piśmie z dnia 7 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 6 czerwca 2018 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.220.2018.1.MJ, 0114-KDIP1-3.4012.196.2018.3.MK dokonała uzupełnienia zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

Wnioskodawczyni nie będzie wykorzystywała pracy innych osób. Odpowiedzialność za rezultat korepetycji będzie ponosił uczeń jako wynik jego zaangażowania w realizację robionych z Nią zadań. Z racji udzielania korepetycji Wnioskodawczyni nie będzie ponosiła ryzyka gospodarczego rozumianego jako mierzalne prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o cechach innych niż zdarzenie oczekiwane i wpływającego w sposób bezpośredni lub pośredni na odchylenie wartości docelowej od poziomu zakładanego. Z racji Wnioskodawczyni wykształcenia i doświadczenia zawodowego korepetycje udzielane przez Nią, będą zajęciami profesjonalnymi z bardzo dobrą podbudową metodyczną. Systematyczność i ciągłość zajęć będzie zależała od liczby i potrzeb zgłaszających się uczniów. Przychody uzyskane z tytułu udzielania przez Wnioskodawczynię korepetycji w Jej przekonaniu mieszczą się w pojęciu działalności oświatowej, o której mowa w przepisie art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f, jak również w pojęciu działalności oświatowej, rozumianej potocznie jako poszerzanie wiedzy w dziedzinie akademickich i praktycznych umiejętności matematycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy rozliczanie przychodów z urzędem skarbowym z racji udzielania przez Wnioskodawczynię korepetycji z matematyki, jako przychodów z działalności oświatowej wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f jest zgodne z prawem i tym samym nie może być jednocześnie zakwalifikowane jako przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawczyni ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, udzielanie przez Nią korepetycji z matematyki to działalność oświatowa wymieniona wprost i dosłownie w art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f. W związku z tym przychody z korepetycji to przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Wobec tego nie jest możliwe jednoczesne zakwalifikowania ich do przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., a co za tym idzie do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. W konsekwencji tego udzielanie korepetycji, jako zajęcia dodatkowego wykonywanego osobiście, nie będzie wymagało od Wnioskodawczyni wpisania ich do ewidencji działalności gospodarczej, a rozliczanie przychodów z udzielanych korepetycji w urzędzie skarbowym, jako przychodów z działalności oświatowej wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f., będzie zgodne z prawem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ustawy wyszczególniono m.in. jako odrębne źródła przychodów:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Treść definicji zawartej w wyżej cytowanym art. 5a pkt 6 daje podstawę, by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, po trzecie, w sposób ciągły. Zatem, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

 • jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu;
 • wykonywana jest w sposób ciągły; jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy; istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu;
 • prowadzona jest w sposób zorganizowany, co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym; warunek, aby działalność gospodarcza prowadzona była w sposób zorganizowany nie może być rozumiany jako instytucjonalne wyodrębnienie i jednoczesne wyposażenie takiej działalności w stosowne instrumenty o charakterze materialnym, jak np. biuro i jego wyposażenie; prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie wymaga w zasadzie żadnej organizacji w znaczeniu instytucjonalnym.

Ponadto, stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z treści wyżej cytowanego przepisu art. 5b ust. 1 ww. ustawy wynika, że wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie trzy przesłanki w nim wymienione.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia przesłanki, jakie spełniać musi dana działalność aby mogła być uznana za pozarolniczą działalność gospodarczą, w świetle tej ustawy oraz katalog cech, które wyłączają dane działanie z tej kategorii.

Odrębnym źródłem przychodów, wymienionym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznym jest działalność wykonywana osobiście. Przepis art. 13 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest nauczycielem matematyki zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela (umowa na pełny etat na czas nieokreślony). Wnioskodawczyni od 01.10.2018r. chciałaby udzielać korepetycji z matematyki, które byłyby dodatkowym źródłem Jej dochodów.

Z treści wniosku wynika także, że działalność ta będzie traktowana przez Wnioskodawczynię jako dodatkowe zajęcie, wykonywane osobiście i samodzielnie, bowiem Wnioskodawczyni będzie udzielała korepetycji we własnym domu, wykorzystując własną wiedzę i doświadczenie bez korzystania z pracy innych osób. Natomiast systematyczność i ciągłość zajęć będzie zależała od liczby i potrzeb zgłaszających się uczniów.

Ponadto odpowiedzialność za rezultat korepetycji będzie ponosił uczeń. Wnioskodawczyni nie będzie ponosiła ryzyka gospodarczego. Wnioskodawczyni wskazała także, że przychody uzyskane z tytułu udzielania przez Nią korepetycji w Jej przekonaniu mieszczą się w pojęciu działalności oświatowej, o której mowa w przepisie art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f.

Zgodzić się więc należy ze stanowiskiem, że w okolicznościach przedstawionych we wniosku, udzielanie korepetycji stanowi działalność wykonywaną osobiście. Jednakże tut. Organ stoi na stanowisku, że w zakresie kwalifikacji przychodów do źródła jakim jest działalność gospodarcza bądź do innych źródeł przychodów kwestią istotną jest również charakter aktywności, a mianowicie czy jest ona prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. W definicji podatkowej działalności gospodarczej podkreślone zostały jako istotne właśnie te cechy.

Jeżeli przychód powstanie w wyniku działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, która prowadzona jest we własnym imieniu, wówczas przychód będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli podmiot osiągać będzie w sposób stały i zorganizowany przychody, które można będzie zaklasyfikować do innego źródła przychodów, niż gdyby były osiągane w sposób incydentalny, to wówczas ta stałość i zorganizowanie mają rozstrzygające znaczenie dla uznania, iż dany przychód pochodzi z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że przychody z tytułu udzielania korepetycji Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, jeżeli podejmowane przez Nią czynności nie będą wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły oraz jak wskazała Wnioskodawczyni będą mieścić się w pojęciu działalności oświatowej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.