0114-KDIP3-1.4011.125.2018.4.EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie określenia źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z usług doradczych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2018 r. (data wpływu 14 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z usług doradczych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu oraz możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym przychodów z usług doradczych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Do dnia 28 grudnia 2017 r. Wnioskodawcą zatrudniony był w Hotelu R (a dokładnie w spółce będącej właścicielem Hotelu - dalej jako „Hotel”) na stanowisku Regionalnego Dyrektora Finansowego. Zakres obowiązków obejmował dwa obszary:

 • zarządzanie personelem działów księgowości, zakupów oraz IT oraz szeroko rozumiane zarządzanie finansami Hotelu oraz doradzanie kadrze zarządzającej w podejmowaniu optymalnych decyzji finansowych Hotelu; oraz
 • doradztwo w zakresie wdrażania procedur finansowych Grupy Hotelowej R i kontrole w tym zakresie w hotelach tej grupy w Polsce i Europie Środkowej.

Hotel R nie jest w żaden sposób powiązany kapitałowo z innymi hotelami z grupy R.

W dniu 28 grudnia 2017 r. Wnioskodawca zmienił umowę o pracę z Hotelem na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu) na stanowisku kontroler finansowy i z zakresem obowiązków ograniczonym głównie do zarządzania działem księgowości, zakupów i IT (delegowanie pracy, zarządzanie czasem pracy i bezpieczeństwem pracy pracowników, rozliczanie czasu i efektów pracy, zarządzanie przebudową systemów IT i udoskonaleniem procesów itp.), przygotowywania okresowych raportów finansowych i prognoz oraz rocznych budżetów, zarządzania płynnością finansową Hotelu.

Jednocześnie od dnia 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca zgłosił w CEilDG rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, wskazując jako działalność przeważającą - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z). W dniu 2 stycznia 2018 r. Wnioskodawca zawarł umowę o współpracy (dalej jako „Umowa” lub „Umowa o współpracy”) z tym samym Hotelem na świadczenie usług doradczych dla kierownictwa Hotelu oraz świadczenie usług doradczych dla innych hoteli z grupy R.

Umowa o współpracy w § 2 przewiduje, że Wnioskodawca będzie świadczyć na rzecz Spółki następujące usługi:

 1. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz Spółki - właściciela R,
 2. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej tylko i wyłącznie dla hoteli w grupie hotelowej C.

Usługi określone w pkt b) powyżej są następnie przez Spółkę odprzedawane hotelom z grupy hotelowej C.

Umowa przewiduje, że Wnioskodawca w sytuacjach wyjątkowych, gdy sam nie może wykonywać obowiązków, po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki, ma prawo przy świadczeniu usług na rzecz Spółki zastąpić się innymi osobami.

Wnioskodawca świadczy usługi wynikające z Umowy w siedzibie Spółki lub w swojej siedzibie lub w innych miejscach koniecznych dla właściwego i należytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wnioskodawca zobowiązany jest starannie i sumiennie wykonywać obowiązki wynikające z Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami statutu Spółki i uchwałami jej organów oraz innymi obowiązującymi przepisami, mając na względzie powszechnie respektowane zwyczaje obrotu gospodarczego oraz zasady etyki w biznesie. Wnioskodawca zobowiązany jest współdziałać z organami Spółki na zasadach określonych w powołanych wyżej aktach, zmierzając do zachowania harmonijnej współpracy i osiągnięcia konsensusu w zgodzie z interesami Spółki. Ponadto Wnioskodawca jest obowiązany w swoich działaniach do zachowania całkowitej lojalności wobec interesów materialnych i niematerialnych Spółki.

Spółka zobowiązała się współdziałać z Wnioskodawcą w celu realizacji Przedmiotu Umowy i gwarantuje mu współdziałanie swojego personelu (załogi), umożliwiając należyte wykonywanie przez niego usług.

Zgodnie z Umową do obowiązków Wnioskodawcy należy:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej z najwyższą starannością uwzględniającą zawodowy charakter świadczonych przez niego usług, przy jednoczesnym przestrzeganiu standardów i procedur wewnątrz Spółki.
 2. terminowe wykonywanie świadczonych na rzecz Spółki usług określonych w § 2,
 3. dokonywanie bieżącego przeglądu rynku krajowego w przedmiocie działalności Spółki, w tym jego struktury w zakresie tendencji i prognoz rozwoju, i jego wpływu na sytuację finansową i rozwój Spółki i innych hoteli z grupy C,
 4. udzielanie, na żądanie Spółki wszelkich niezbędnych wyjaśnień odnośnie przedmiotu Umowy,
 5. przekazywanie Spółce swojej najlepszej wiedzy, doświadczenia, umiejętności, informacji uprzednio zdobytych w praktyce,
 6. kształtowanie u otoczenia - w tym przede wszystkim u potencjalnych klientów i w mediach -pozytywnego wizerunku Spółki, jej dobrego imienia,
 7. przegląd cen sprzedaży stosowanych w Spółce i hotelach z grupy C oraz doradzanie zmian mających na celu podniesienie zyskowności hoteli,
 8. doradztwo w zakresie wdrażania korporacyjnych procedur operacyjnych mających na celu kontrolę w zakresie przychodów, kosztów oraz aktywów Spółki oraz hoteli z grupy C i doradztwo w zakresie ich wykonywania,
 9. dokonywanie bieżącego przeglądu rynku dostawców hotelowych i doradztwo w zakresie utrzymywania najlepszych cen zakupu,
 10. utrzymywanie dobrych relacji z kluczowymi dostawcami hoteli,
 11. doradztwo i przygotowywanie zamówień inwestycyjnych dla hoteli,
 12. szkolenie kontrolerów finansowych,
 13. doradztwo w zakresie koncepcji rozwoju oraz długo i krótkoterminowej strategii działalności Spółki,
 14. rekomendowanie właściwych pełnomocnictw (delegation of authority) dla kadry zarządzającej Spółki.

Zatem wskazane obowiązki wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę na 0,5 etatu nie pokrywają się (nie są tożsame) z usługami świadczonymi przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o współpracy.

Zgodnie z Umową Wnioskodawca ponosi osobiście ryzyko związane ze swoją działalnością gospodarczą, w tym zobowiązany jest do zakupu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych przez siebie czynności.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony Umowy. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ze względu na system funkcjonowania przyjęty w Spółce, usługi określone w § 2 będą wykonywane przez 225 dni w roku kalendarzowym w siedzibie Spółki lub siedzibie Wnioskodawcy, lub w innym miejscu, bez wpływu na miesięczne wynagrodzenie Wnioskodawcy.

Z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług na podstawie Umowy, Spółka zobowiązała się do comiesięcznej wypłaty na rzecz Wnioskodawcy określonej w umowie kwoty Wynagrodzenia. Wnioskodawca złożył prawidłowo oświadczenie o wyborze opodatkowania 19% liniowym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie należne Wnioskodawcy na podstawie Umowy o współpracy należy kwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie, należne Mu na podstawie Umowy o współpracy należy kwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym ma On prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z kolei zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zdaniem Wnioskodawcy usługi doradcze określone w Umowie mieszczą się w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (usługowa działalność zarobkowa prowadzona we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do przychodów ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście ani ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 4-9), a ponadto nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., tj. w szczególności:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie ponosi Wnioskodawca,
 • w omawianym przypadku nie będzie istnieć stosunek podporządkowania (kierownictwa) pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką (wynika to nie tylko z treści Umowy, ale również ze specyfiki wykonywanych usług) oraz
 • Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Stosownie do art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Opodatkowanie podatkiem liniowym regulują przepisy art. 9a i art. 30c ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (19% podatek liniowy). W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 1. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Przy czym, co podkreślił NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. sygn. II FSK 1069/13: „Zwrot "odpowiadających czynnościom" należy odnosić do przychodów ze świadczenia usług przez podatnika na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame), jak czynności uprzednio przez niego wykonywane.” Natomiast WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 23 kwietnia 2014 r. sygn. I SA/ Po 1036/13 wskazał, że „Nie będą tożsame w rozumieniu art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. czynności, które pokrywają się tylko w części z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę.”. Przeszkodą do skorzystania z przedmiotowej formy opodatkowania jest wykonywanie w ramach działalności gospodarczej podobnych czynności na rzecz swojego byłego lub obecnego pracodawcy, lecz tylko wówczas, gdy nie upłynął jeszcze określony termin. W obecnym stanie prawnym wyłączenie dotyczy tylko danego roku podatkowego.

W tym kontekście należy wyraźnie zaznaczyć, że w ramach przedstawionego we wniosku stanu faktycznego ograniczenie wynikające z cytowanego wyżej art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. nie znajdzie zastosowania. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że obowiązki wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę na 0,5 etatu na stanowisku kontrolera finansowego nie pokrywają się (nie są tożsame) z usługami świadczonymi przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o współpracy. Usługi świadczone na podstawie Umowy mają charakter usług doradczych i nie odpowiadają obowiązkom kontrolera finansowego wynikającym z umowy o pracę łączącej Wnioskodawcę ze Spółką (zarządzanie).

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że wynagrodzenie należne Wnioskodawcy na podstawie Umowy o współpracy należy kwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania dochodu z tej działalności 19% liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy, źródłami przychodów jest:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1),
 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą, uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z kolei z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jak wynika z literalnej treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy, niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych w tym przepisie oznacza, że wykonywane czynności mogą być klasyfikowane na gruncie ustawy o podatku dochodowym jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści przepisu art. 9a ust. 1 wyżej powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 tej ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z treści powołanych powyżej uregulowań prawnych wynika, że możliwości wyboru sposobu opodatkowania 19% podatkiem liniowym pozbawiony jest podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że do dnia 28 grudnia 2017 r. Wnioskodawca zatrudniony był w Hotelu R (a dokładnie w spółce będącej właścicielem Hotelu - dalej jako „Hotel”) na stanowisku Regionalnego Dyrektora Finansowego. Zakres obowiązków obejmował dwa obszary:

 • zarządzanie personelem działów księgowości, zakupów oraz IT oraz szeroko rozumiane zarządzanie finansami Hotelu oraz doradzanie kadrze zarządzającej w podejmowaniu optymalnych decyzji finansowych Hotelu; oraz
 • doradztwo w zakresie wdrażania procedur finansowych Grupy Hotelowej R i kontrole w tym zakresie w hotelach tej grupy w Polsce i Europie Środkowej.

W dniu 28 grudnia 2017 r. Wnioskodawca zmienił umowę o pracę z Hotelem na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu) na stanowisku kontroler finansowy i z zakresem obowiązków ograniczonym głównie do zarządzania działem księgowości, zakupów i IT (delegowanie pracy, zarządzanie czasem pracy i bezpieczeństwem pracy pracowników, rozliczanie czasu i efektów pracy, zarządzanie przebudową systemów IT i udoskonaleniem procesów itp.), przygotowywania okresowych raportów finansowych i prognoz oraz rocznych budżetów, zarządzania płynnością finansową Hotelu.

Jednocześnie od dnia 1 stycznia 2018 r. Wnioskodawca zgłosił w CEilDG rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, wskazując jako działalność przeważającą Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z). W dniu 2 stycznia 2018 r. Wnioskodawca zawarł umowę o współpracy z tym samym Hotelem na świadczenie usług doradczych dla kierownictwa Hotelu oraz świadczenie usług doradczych dla innych hoteli z grupy R.

Wnioskodawca wskazał, że obowiązki wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę na 0,5 etatu nie pokrywają się (nie są tożsame) z usługami świadczonymi przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o współpracy.

Wnioskodawca złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania 19% liniowym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

O kwalifikacji wykonywanej działalności na gruncie prawa podatkowego do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług).

W przypadku kiedy Wnioskodawca w ramach usług doradztwa nie wykonywał i nie wykonuje żadnych czynności zarządzania na rzecz Hotelu, tj. usług na rzecz pracodawcy odpowiadających czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy, a jedynie szereg czynności których istotą jest doradztwo i równocześnie nie są spełnione łącznie warunki określone w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, wówczas przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu usług doradczych można zakwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa podatkowego oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że w przypadku gdy usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie odpowiadają czynnościom w ramach stosunku pracy, to przychody te stanowią przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z których dochody podlegają opodatkowaniu przez świadczącego te usługi według stawki liniowej, o której mowa w art. 30c ww. ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.