0114-KDIP2-2.4010.508.2018.1.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Określenie przychodu w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 i zastosowania zwolnienia od opodatkowania środków pomocowych i podstawy prawnej tego zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. określenia przychodu w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 i zastosowania zwolnienia od opodatkowania środków pomocowych – jest prawidłowe,
 2. podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskania przychodu w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 i zastosowania zwolnienia od opodatkowania środków pomocowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka ”X” jest Spółką z siedzibą działalności gospodarczej na terytorium Polski. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest miedzy innymi:

 • 4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
 • 3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej;
 • 4312Z Przygotowanie terenu pod budowę;
 • 4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • 6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 • 7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • 7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 • 7120B Pozostałe badania i analizy techniczne;
 • 7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W związku z realizowanym przedsięwzięciem polegającym na: realizacji Projektu „(...)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Spółka w dniu 11 czerwca 2018 roku zawarła umowę z Województwem reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działa Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Przedmiotem umowy jest refundacja poniesionych przez Beneficjenta części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, w postaci płatności pośrednich i końcowej.

Spółka otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej X zł i stanowiącej nie więcej niż 37,65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

 1. środki EFRR w kwocie nieprzekraczającej: X PLN i stanowiącej nie więcej niż 37,65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
  1. w ramach pomocy publicznej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1420) zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 651/2014) w kwocie nieprzekraczającej: X PLN i stanowiącej nie więcej niż 35,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych pomocą publiczną;
  2. w ramach pomocy de minimis (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) w kwocie nieprzekraczającej: X PLN i stanowiącej nie więcej niż 80,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych pomocą de minimis.

Całkowita wartość Projektu wynosi X PLN (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy). Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: X PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy).

Oprócz kwoty dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Projekt jest finansowany ze środków własnych Spółki.

Beneficjent wydatkuje na realizację projektu środki finansowe stanowiące Wkład własny w wysokości: X PLN, w tym Wydatki kwalifikowalne w wysokości: X PLN. Beneficjent pokrywa ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.

Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Spółka jako Beneficjent jest zobowiązana do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność, dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu. W terminie do 30 dni od dnia finansowego zakończenia Projektu, Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność końcową.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją dokonującą płatności w zakresie środków europejskich na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję pośredniczącą w terminie wynikającym z terminarza płatności środków europejskich, publikowanego przez BGK.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy uzyskane dofinansowanie ze środków RPO W można uznać za przychód dla Spółki w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Czy w opisanym stanie faktycznym ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwolnienie przedmiotowe od opodatkowania otrzymania środków pomocowych)?

Stanowisko Wnioskodawcy.

W opinii Spółki środki pomocowe, które Spółka otrzyma na realizację Projektu „(...)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 będzie stanowiło przychód podlegający zwolnieniu przedmiotowemu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zatem w świetle przywołanego przepisu dofinasowanie, które Spółka otrzyma na realizację projektu, będzie stanowiło przychód Spółki w dacie wpływu na rachunek bankowy poszczególnych transz, gdyż już od tego momentu Spółka może nim dysponować jako Beneficjent realizowanego Projektu.

Przychodem są bowiem przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bezzwrotnym, definitywnym, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Jednakże uwzględniając przepisy art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnośnie zwolnienia od podatku trzeba wskazać, że dofinansowanie na realizację Projektu, które Spółka otrzyma z RPO W będzie stanowiło przychód zwolniony z opodatkowania.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych w zakresie:
 1. określenia przychodu w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 i zastosowania zwolnienia od opodatkowania środków pomocowych – uznaje się za prawidłowe,
 2. podstawy prawnej tego zwolnienia – uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm.; dalej: „updop”) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie ww. art. 12 ust. 1 można stwierdzić, że przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie, którymi podmiot może rozporządzać jak właściciel.

Otrzymywane przez podatników dofinansowania spełniają zatem, co do zasady, warunek uznania ich za przychód.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje szereg zwolnień dla środków otrzymywanych realizację określonych projektów. Kwalifikacja uzależniona jest w szczególności od sposobu rozdzielania omawianych środków.

I tak, np. wolne od podatku są:

 • dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 47 updop);
 • kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach (art. 17 ust. 1 pkt 48 updop);
 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 17 ust. 1 pkt 52 updop);
 • środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 17 ust. 1 pkt 53 updop).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka w dniu 11 czewwca 2018 r. zawarła z Województwem i realizuje Projekt „(...)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Przedmiotem umowy jest refundacja poniesionych przez Spółkę jako Beneficjenta części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, w postaci płatności pośrednich i końcowej.

Spółka otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej X zł i stanowiącej nie więcej niż 37,65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

 1. środki EFRR w kwocie nieprzekraczającej: X PLN i stanowiącej nie więcej niż 37,65 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
  1. w ramach pomocy publicznej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1420) zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 651/2014) w kwocie nieprzekraczającej: X PLN i stanowiącej nie więcej niż 35,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych pomocą publiczną;
  2. w ramach pomocy de minimis (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) w kwocie nieprzekraczającej: X PLN i stanowiącej nie więcej niż 80,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu objętych pomocą de minimis.

Wnioskodawca wskazał, że całkowita wartość Projektu wynosi X PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: X PLN.

Oprócz kwoty dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Projekt jest finansowany ze środków własnych Spółki.

Beneficjent wydatkuje na realizację projektu środki finansowe stanowiące Wkład własny w wysokości: X, w tym Wydatki kwalifikowalne w wysokości: X PLN. Beneficjent pokrywa ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu i realizuje Projekt zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ponadto, Spółka jako Beneficjent jest zobowiązana do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność, dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu. W terminie do 30 dni od dnia finansowego zakończenia Projektu, Beneficjent musi złożyć wniosek o płatność końcową.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją dokonującą płatności w zakresie środków europejskich na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję pośredniczącą w terminie wynikającym z terminarza płatności środków europejskich, publikowanego przez BGK.

Rozważając charakter środków finansowych, które Wnioskodawca jako Beneficjent otrzymał na realizację Projektu „(...)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach omawianego Programu, należy odnieść się do art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 383, ze zm.), zgodnie z którym sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) określa, że „środkami publicznymi” są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 2 pkt 5 przywołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o „środkach europejskich” – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 i 5a-5c czyli m.in.:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

W tym miejscu wskazać należy, że „funduszami strukturalnymi” są fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury).

Aktualnie działają trzy fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności (FS).

Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020 (RPO W 2014-2020), o którym mowa w rozpatrywanym wniosku, został opracowany na podstawie pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata 2014-2020, przedstawionego przez Komisję Europejską w 2011 r. oraz dokumentów europejskich i krajowych o charakterze strategicznym (Strategia Europa 2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju Polska 2020 wraz z dziewięcioma strategiami horyzontalnymi, Umowa Partnerstwa 2014-2020).

Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 była przede wszystkim Strategia Rozwoju Województwa do 2030 r. Innowacyjne, a także ustalenia przyjęte w projekcie aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Program uwzględnia cele tematyczne zdefiniowane w art. 9 rozporządzenia ogólnego, a także priorytety inwestycyjne określone w rozporządzeniu EFRR oraz w rozporządzeniu EFS.

Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 12 lutego 2015 r.

RPO WM 2014-2020 stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa.

RPO W 2014-2020 realizowany jest m. in. w Osi Priorytetowej (OP) IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, a obszarem realizacji programu jest obszar województwa mazowieckiego.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie, co do zasady, nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16 ww. ustawy, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d i pkt 6 (...), po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...).

Na mocy art. 117 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych przyjęto, że budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej (...).

W ustępie 2 tego artykułu skonkretyzowano, że w budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej. Szczegółowy sposób wydatkowania budżetu środków europejskich uregulowany został w art. 184-195 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6).

Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych (art. 126 ustawy o finansach publicznych). Z kolei, dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Przepis art. 187 ww. ustawy określa, że za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Obsługując płatności, Minister Finansów, przekazuje środki z budżetu środków europejskich do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na mocy art. 188 ust. 1 wskazanej ustawy, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa (art. 188 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej – na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach.

Natomiast zgodnie z art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Przepis art. 202 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa, że środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania formalno-prawne i przywołane przepisy prawa podatkowego w rozpatrywanej sprawie należy zatem stwierdzić, że otrzymana kwota dofinansowania na realizację Projektu „(...)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 stanowi zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, co do zasady, przychód podatkowy Spółki.

Przychód ten jednak korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Do zwolnienia otrzymanej przez Spółkę kwoty dofinansowania zastosowanie znajdzie przy tym art. 17 ust. 1 pkt 52 updop, w myśl którego wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

W oparciu o opisane we wniosku zdarzenia przyszłe z których wynika, że Wnioskodawca jako Beneficjent w związku z realizacją Projektu „(...)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 otrzyma dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich, stwierdzić należy, że dofinansowanie to będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 updop.

W konsekwencji, otrzymane środki finansowe nie będą zwolnione od opodatkowania na podstawie powołanego w stanowisku Spółki art. 17 ust. 1 pkt 53 updop, bowiem jak wskazano we wniosku Wnioskodawca jest „Beneficjentem” dofinansowania, które – co wykazano powyżej − finansowane jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wobec powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 1. określenia przychodu w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 i zastosowania zwolnienia od opodatkowania środków pomocowych − jest prawidłowe,
 2. podstawy prawnej tego zwolnienia − jest nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoja aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 • z zastosowaniem art. 119a;
 • w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.