0114-KDIP2-2.4010.477.2018.2.JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenia czy przychody z odpłatnego zbycia projektów budowlanych lub wykonawczych stanowią dla Wnioskodawcy przychody z zysków kapitałowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2018 r. (data wpływu 20 września 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2018 r. (data nadania 5 listopada 2018 r., data wpływu 6 listopada 2018 r.) na wezwanie z dnia 2 listopada 2018 r. Nr 0114-KDIP2 -2.4010.477.2018.1.RK (data nadania 2 listopada 2018 r., data odbioru 5 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychody z odpłatnego zbycia projektów budowlanych lub wykonawczych stanowią dla Wnioskodawcy przychody z zysków kapitałowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychody z odpłatnego zbycia projektów budowlanych lub wykonawczych stanowią dla Wnioskodawcy przychody z zysków kapitałowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem kilku spółek osobowych z siedzibą w Polsce, które zajmują się realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (deweloper). Wnioskodawczyni przygotowuje projekty budowlane i wykonawcze. W ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych utwór architektoniczny i architektoniczno-urbanistyczny jest wymieniony jako przedmiot prawa autorskiego (art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Projekty są przygotowywane na potrzeby konkretnej nieruchomości, są zindywidualizowane oraz przekazywane odpłatnie spółce osobowej. Udział w pracach projektowych mają pracownicy, osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, a także podwykonawcy będący przedsiębiorcami. Spółka osobowa nabywa prawa autorskie i prawa pokrewne do projektu, ale nie może go modyfikować.

Ponadto w uzupełnieniu z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.) wskazano, że Wnioskodawczyni nie nabywa projektów, tylko je przygotowuje. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych odróżnia w art. 16, 16a, 16e i 16g nabycie od wytworzenia we własnym zakresie, a więc projekty nie stanowią nabytych wartości niematerialnych ani prawnych.

Ponadto art. 16b ust. 1 definiujący wartości niematerialne i prawne posługuje się zwrotem „nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania”. Projekty przygotowane przez Wnioskodawczynię nadają się do gospodarczego wykorzystania, ale nie przez Wnioskodawczynię, tylko przez spółkę osobową, która nabywa projekt, a więc Wnioskodawczyni nie dokonuje przyjęcia do używania. Można jeszcze dodać, że również ta spółka osobowa nie dokonuje przyjęcia do używania projektów budowlanych ani wykonawczych, gdyż na ich podstawie wznosi budynki. Wartość projektów może co najwyżej stanowić koszt wytworzenia budynków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy tak uzyskane przychody z odpłatnego zbycia projektów budowlanych lub wykonawczych są u Wnioskodawczyni przychodami z zysków kapitałowych?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Projekty architektoniczne są objęte ochroną prawnoautorską. Projekty branżowe (instalacje elektryczne, sanitarne itp.) składające się na projekt wykonawczy są przede wszystkim techniczne, inżynierskie, a nie twórcze. Są odtwórczym wykonaniem na podstawie autorskiego projektu architektonicznego. Na przykład nie słychać o procesach o plagiat odnośnie wyznaczenia miejsc na kładzenie kabli lub rur. Według art. 1 ust. 2 (1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną (...) procedury, metody i zasady działania”. Wnioskodawczyni wykonuje projekty w celu sprzedaży lub wniesienia jako wkład niepieniężny do spółki osobowej. Tak wykonane dzieła nie mieszczą się w katalogu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie są m.in. „wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą”. W związku z czym przychody z ich zbycia nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych. Zdaniem Wnioskodawczyni przeniesienie praw autorskich do projektów budowlanych lub wykonawczych stanowi w istocie zbycie praw wytworzonych we własnym zakresie, niestanowiących wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175, dalej: „ustawa zmieniająca”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop”) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Należy w tym miejscu zauważyć, że od 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przychody podatników zostały rozdzielone na przychody:

 • z zysków kapitałowych oraz
 • z innych źródeł.

Istotą wprowadzonych zmian jest wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i oddzielenie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu od pozostałych dochodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Wydzielając odrębne źródło przychodów – z zysków kapitałowych na gruncie updop, ustawodawca zamieścił w ustawie katalog, w którym określił listę przychodów zaliczanych do tego źródła. Katalog ten został zawarty w art. 7b updop.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 updop, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody:

 1. z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych,
 2. z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych,
 3. z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego inwestowania,
 4. z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze dotyczącej praw, o których mowa w lit. a-c,
 5. ze zbycia praw, o których mowa w lit. a-c.

Przepis art. 7b ust. 1 zawiera zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych. Wskazane zostały w nim konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie będą zaliczane do tej kategorii przychodów.

Ponadto konstrukcja powyższych przepisów wskazuje, że przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a updop odnosi się jedynie do praw majątkowych wymienionych w punktach od 4 do 7 w art. 16b ust. 1 updop.

Ustawa zawiera więc wyraźne odwołanie do art. 16b, zgodnie z którym amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c updop, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, m in.:

 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • licencje,
 • prawa związane z wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, znakami towarowymi, oznaczeniami geograficznymi i topografią układów scalonych, oraz
 • w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 updop, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego, Wnioskodawca jest wspólnikiem kilku spółek osobowych z siedzibą w Polsce, które zajmują się realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Wnioskodawca przygotowuje projekty budowlane i wykonawcze. Projekty są przygotowywane na potrzeby konkretnej nieruchomości, są zindywidualizowane oraz przekazywane odpłatnie spółce osobowej. Udział w pracach projektowych mają pracownicy, osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, a także podwykonawcy będący przedsiębiorcami. Spółka osobowa nabywa prawa autorskie i prawa pokrewne do projektu, ale nie może go modyfikować.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy zgłoszonych pytaniem jest kwestia określenia źródła przychodów, do którego należy zakwalifikować przychody z odpłatnego zbycia projektów budowlanych lub wykonawczych.

Jak wskazano powyżej przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 updop odnosi się do art. 16b updop, tj. do kategorii praw stanowiących dla podatnika „wartości niematerialne i prawne”, które to wartości są kreowane u podatnika wyłącznie poprzez nabycie danego prawa. Do kategorii przychodów z zysków kapitałowych nie zalicza się zatem przychodów z praw majątkowych innych niż określone w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop. Jak wynika z opisu sprawy, Spółka nie nabywa projektów, tylko je przygotowuje. Ww. projekty nie stanowią nabytych wartości niematerialnych i prawnych.

W odniesieniu do powyższej sytuacji należy wskazać, że odpłatne zbycie projektów budowlanych lub wykonawczych nie będzie skutkowało uzyskaniem przychodu z zysków kapitałowych. Do kategorii przychodów z zysków kapitałowych nie zalicza się bowiem przychodów z praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie, nie stanowiących wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop.

Tym samym przychody Spółki uzyskane z odpłatnego zbycia projektów budowlanych lub wykonawczych nie są przychodami z zysków kapitałowych. Otrzymane z tego tytułu przychody winny zostać rozpoznane jako przychody z innych źródeł.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.