0114-KDIP2-2.4010.203.2018.6.JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Konsekwencje podatkowe otrzymanej dotacji z ZUS.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2018 r. (data wpływu 11 maja 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2018 r. (data nadania 11 lipca 2018 r., data wpływu 12 lipca 2018 r.) na wezwanie z dnia 3 lipca 2018 r. Nr 0114-KDIP1 -3.4012.249.2018.2.SM, 0114-KDIP2-2.4010.203.2018.3.JG (data nadania 4 lipca 2018 r., data odbioru 6 lipca 2018 r.) oraz pismem z dnia 19 lipca 2018 r. (data nadania 23 lipca 2018 r., data wpływu 25 lipca 2018 r.) na wezwanie z dnia 16 lipca 2018 r. Nr 0114-KDIP1 -3.4012.249.2018.3.SM, 0114-KDIP2-2.4010.203.2018.5.JG (data nadania 16 lipca 2018 r., data odbioru 19 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych dofinansowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (pytanie numer 2) – jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych (pytanie numer 3) – jest prawidłowe,
 • momentu wykazania przychodu z dotacji (pytanie numer 4) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych dofinansowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podziału odpisów amortyzacyjnych na część podatkową i niepodatkową oraz momentu wykazania przychodu z dotacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. złożyła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu dofinansowania przedsiębiorstw. Wniosek zakładał zakup urządzeń, które firma będzie wykorzystywać do celów podatkowych, i które będą wprowadzone do rejestru środków trwałych. Odpowiedź ZUS na wniosek była pozytywna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansuje część planowanego zakupu. Dofinansowanie zostało wyliczone jako procentowy udział w kwocie brutto środków, które Wnioskodawca zamierza nabyć.

Ponadto w uzupełnieniu z dnia 9 lipca 2018 r. (data wpływu 12 lipca 2018 r.) Wnioskodawca wskazał, że:

 • dofinansowanie projektu nastąpiło na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1773),
 • pełna lista nabytych urządzeń oraz usług związanych w dotacją ZUS znajdująca się w załączniku „DZIAŁANIA INWESTYCYJNE I DORADCZE OBJĘTE DOTACJĄ ZUS”:

cena brutto pln:

działania doradcze - detale: 1 463,70

przygotowanie projektu technicznego do wynagrodzeń na stanowisku do rozciągania 1 869,60

przygotowanie projektu technicznego osłon na wtryskarce pionowej 3 333,30

 • działania inwestycyjne – detale 2 152,50
 • zakup wózka paletowego ręcznego Jungheinrich AM 2 2 829,00
 • zakup wózka paletowego ręcznego z wagą SPARE KPZ 71-9 25 469,00
 • zakupu żurawika zwykłego ID lifting PFI 450/3 3 843,41
 • montaż żurawika zwykłego ID lifting PFI 450/3 43 128,99
 • zakupu żurawika podciśnieniowego ID lifting PFU 150/4 3 286,01
 • montaż żurawika podciśnieniowego ID lifting PFU 150/4 7 478,40
 • zakup osłon na wtryskarce pionowej oraz ich montaż AM rojet Marcin A. 5 854,80
 • zakup wygrodzeń na stanowisku do rozciągania oraz ich montaż AM project Marcin J. 140 150,53
 • zakup wózka samojezdnego TOYOTA 02-8F-GF30 234 192,64

łącznie działania inwestycyjne: 237 525,94

 • urządzenia zostały nabyte w ramach projektu ZUS dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej: projekt pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Sp. z o.o. oddział P.”,
 • przewidywany okres użytkowania urządzeń jest dłuższy niż rok,
 • urządzenia będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę na potrzeby związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Wartość urządzeń jest podana w załączniku „DZIAŁANIA INWESTYCYJNE I DORADCZE OBJĘTE DOTACJĄ ZUS”. Zgodnie z załączoną listą wartość niektórych z nich przekracza 10 000 zł,
 • metoda dofinansowania wyszczególniona w załączniku WNIOSKOWANE KWOTY DOFINANSOWANIA (BRUTTO):
 • całkowity koszt przedsięwzięcia brutto – działania doradcze 3 333,30

wnioskowana kwota dofinansowania dla projektów doradczych 2 666,64

% wnioskowanej kwoty 0,8

otrzymana zaliczka w wysokości 50% wnioskowanej kwoty 1 333,32

zaliczka do otrzymania po złożeniu sprawozdania z realizacji projektu
1 333,32

 • całkowity koszt przedsięwzięcia brutto – działania inwestycyjne 234 192,63

wnioskowana kwota dofinansowania dla projektów inwestycyjnych 125 233,68

% wnioskowanej kwoty 0,53

otrzymana zaliczka w wysokości 50% wnioskowanej kwoty 62 616,84

zaliczka do otrzymania po złożeniu sprawozdania z realizacji projektu 62 616,84

 • łącznie

całkowity koszt przedsięwzięcia brutto 237 525,93

wnioskowana kwota dofinansowania dla projektów 127 900,32

% wnioskowanej kwoty 0,54

otrzymana zaliczka w wysokości 50% wnioskowanej kwoty 63 950,16

zaliczka do otrzymania po złożeniu sprawozdania z realizacji projektu 63 950,16

 • środki finansowe z tytułu dofinansowania zostaną przekazane w dwóch transzach:
  1. transza w wysokości 63.950,16 zł – w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
  2. transza w tej samej wysokości – w terminie 30 dni od daty podpisania przez przedstawiciela Zakładu Protokołu odbioru Projektu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy firmie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od nabycia środków trwałych częściowo sfinansowanych (w kwocie brutto) przez ZUS?
 2. Czy część podatku VAT odpowiadająca procentowemu udziałowi dotacji powinna zwiększyć wartość początkową nabytych środków trwałych?
 3. Jaki jest prawidłowy podział odpisów amortyzacyjnych na część podatkową i niepodatkową po wyjaśnieniu wątpliwości z pytania 1 i 2?
 4. Czy dotacja powinna być wykazana w całości jako przychód w momencie jej otrzymania czy też jej część powinna być odpisywana w przychody przez cały okres trwania amortyzacji zakupionych z niej środków trwałych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania numer 2, 3 i 4. W zakresie pytania numer 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 2

Konsekwentnie w stosunku do stanowiska zajętego w pkt 1 wartość początkowa środków trwałych sfinansowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie powinna zawierać części podatku VAT wyliczonej jako procentowy udział w dotacji.

Zatem do ustalenia tej wartości, jak i odpisów amortyzacyjnych powinno się przyjąć wartości netto wynikające z faktur (cenę nabycia).

Ad. 3

Miesięczne odpisy amortyzacyjne powinny być odpowiednio podzielone na część podatkową i niepodatkową z zachowaniem proporcji ustalonej przy dofinansowaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli do kosztów uzyskania przychodów będzie zaliczona jedynie część odpisu amortyzacyjnego, dotycząca wartości początkowej środka trwałego sfinansowanego przez podatnika.

Ad. 4

Firma nie powinna wykazywać przychodów z tytułu otrzymanej dotacji w miesiącu jej otrzymania, zamiast tego, zachowując zasadę współmierności przedmiotowej, powinna dokonywać comiesięcznych odpisów z konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” (bilans) na konto Przychody niepodatkowe (Rachunek zysków i strat) przez cały okres obowiązywania odpisów amortyzacyjnych omawianych środków trwałych.

Niezależnie od przyjęcia jednej z tych dwóch metod przychody w obu przypadkach są niepodatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych dofinansowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (pytanie numer 2) – jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych (pytanie numer 3) – jest prawidłowe,
 • momentu wykazania przychodu z dotacji (pytanie numer 4) – jest nieprawidłowe.

Ad. 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: updop): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16a ust. 1 ww. ustawy: amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1, 1a i 2 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się:

 1. w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia;

1a. w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5a;

 1. w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia.

Art. 16g ust. 3 updop stanowi, że za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Na podstawie art. 16g ust. 4 tejże ustawy, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Z treści uzupełnienia wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na zakup środków trwałych w kwocie brutto. W takim przypadku należy wskazać, że pokrycie z otrzymanego wsparcia finansowego, wydatków na zakup środków trwałych, w części dotyczącej naliczonego podatku VAT, odliczonego w tym podatku, powoduje, że ta część wsparcia nie była związana z zakupem środków trwałych, od którego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, bowiem pokryty tym wsparciem odliczony podatek VAT nie zwiększa wartości początkowej tych środków trwałych, o której mowa w art. 16g ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 16g ust. 3 ww. ustawy.

Zatem część podatku VAT odpowiadająca procentowemu udziałowi dotacji nie powinna zwiększyć wartości początkowej nabytych środków trwałych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 2 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu ze źródła przychodu lub realną szansą powstania przychodu podatkowego, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła jego uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w stosownych przepisach updop, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16.

Stosownie do art. 16a ust. 1 ww. ustawy: amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z treści powyższego przepisu wynika, że zwrot wydatków na nabycie środków trwałych powoduje, że odpisy amortyzacyjne od części ich wartości odpowiadającej zwróconym wydatkom, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Jak wynika z opisu metody dofinansowania przedstawionej przez Wnioskodawcę w uzupełnieniu, wnioskowana kwota dofinansowania brutto stanowi 0,54% całkowitego kosztu przedsięwzięcia brutto.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów będzie zaliczona jedynie część odpisu amortyzacyjnego, dotycząca wartości początkowej środka trwałego sfinansowanego przez podatnika.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 3 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 4

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka złożyła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu dofinansowania przedsiębiorstw. Wniosek zakładał zakup urządzeń, które firma będzie wykorzystywać do celów podatkowych, i które będą wprowadzone do rejestru środków trwałych. Odpowiedź ZUS na wniosek była pozytywna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansuje część planowanego zakupu. Dofinansowanie zostało wyliczone jako procentowy udział w kwocie brutto środków, które Wnioskodawca zamierza nabyć.

Na wstępie należy zauważyć, że na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1773 z późn. zm. ), środki zgromadzone w funduszu wypadkowym mogą być przeznaczone na dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. Wypłaty środków dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1-2 ustawy).

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną – przychód powstaje zatem z momentem jego faktycznego uzyskania przez podatnika.

Co do zasady wszelkie otrzymane dotacje spełniają generalny warunek uznania ich za przychód – są to otrzymane pieniądze oraz wartości pieniężne.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Omawiane zwolnienie dotyczy środków, które łącznie spełniają następujące kryteria:

 1. środki muszą mieć postać dotacji, subwencji, dopłaty, innego nieodpłatnego świadczenia,
 2. powyższe środki muszą zostać przekazane na konkretnie określony cel, a mianowicie pokrycie kosztów, zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 3. od powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Należy jednak podkreślić, iż zakres powołanego przepisu dotyczy dochodów podatników, otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo z wytworzeniem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, co oznacza, że zwolnieniu z opodatkowania nie podlegają środki przeznaczone na inne cele np. na ulepszenie, czy modernizację już istniejących środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zatem co do zasady wszelkie otrzymane dotacje stanowią przychód (jako otrzymane pieniądze), który w części dotyczącej zakupu środków trwałych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że przedmiotowa dotacja przeznaczona jest na zakup środków trwałych, należy stwierdzić, że stanowi przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednakże korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatk
u dochodowym od osób prawnych.

Zauważyć także należy, że stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania numer 4 wyraźnie nawiązuje do ujęcia przychodów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395).

Ponieważ ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową, organ podatkowy nie ma obowiązku (ani prawa) udzielenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oraz sposobu zastosowania przepisów tejże ustawy.

W świetle powyższego stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 4 nie można uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.