0114-KDIP2-1.4010.195.2018.2.MS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym realizacja planowanego Wydzielenia, w ramach którego dojdzie do: i) wydzielenia ze Spółki 1 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz ii) wydzielenia ze Spółki 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Operacyjnego i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz iii) pozostawienia odpowiednio w Spółce 1 oraz 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Implementacji Systemów podstawowych „Core Systems” oraz opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych Pionu Administracyjno-Holdingowego; nie będzie wiązała się dla Wnioskodawcy z koniecznością rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2018 r. (data nadania 15 czerwca 2018 r., data wpływu 21 czerwca 2018 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP2-1.4010.195.2018.1.MS1 z dnia 12 czerwca 2018 r. (data nadania 13 czerwca 2018 r., data doręczenia 13 czerwca 2018 r.,), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu po stronie Spółki Przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku powstania przychodu po stronie Spółki Przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca” lub „Spółka Przejmująca”) jest spółką mającą siedzibę na terytorium Polski, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. C. S.A. oraz A. Sp. z o.o. są spółkami mającymi siedzibę na terytorium Polski, podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: odpowiednio „Spółka 1”, „Spółka 2”, łącznie „Spółki Dzielone”).

Spółka 1 świadczy usługi doradztwa biznesowego, informatycznego i finansowego, wraz z wdrożeniami rozwiązań informatycznych (w tym technologii) opartych głównie na rozwiązaniach chmurowych oraz usługi związane z implementacją i integracją rozwiązań informatycznych/systemów podstawowych stanowiących podstawowe systemy zarządcze (np. SAP ERP), jak również systemy dziedzinowe dedykowane dla wybranych branż (np. branży bankowej/ubezpieczeniowej, np. Core Banking).

Spółka 2 świadczy usługi doradztwa biznesowego, informatycznego i finansowego, a także prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu, kontroli oraz wsparciu administracyjnym i strategicznym działalności operacyjnej innych podmiotów z Grupy.

W ramach działalności Spółki 1 można wyróżnić dwa główne obszary działalności, tj.:

 1. świadczenie usług doradztwa biznesowego, informatycznego i finansowego, wraz ze świadczeniem usług dostarczania rozwiązań technologicznych wykonywanych głównie w Polsce („Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich”).
 2. świadczenia usług dostarczania rozwiązań informatycznych „systemów podstawowych” wykonywanych fizycznie w dużym zakresie za granicą („Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”).

Powyższe odzwierciedla przyjęta uchwałą zarządu (dalej: „Uchwała 1”) struktura organizacyjna Spółki 1 w ramach której wyodrębniono dwa niezależne piony w działalności spółki - tj.: Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich oraz Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”. Łącznie, Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich oraz Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” obejmują całą strukturę organizacyjną oraz wszystkie aktywności Spółki 1.

Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich

Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich obejmuje w szczególności następujące linie serwisowe:...

Powyższa działalność jest zlokalizowana w budynku biurowym Spółki w W. na wyodrębnionych piętrach.

Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems

Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” jest z kolei odpowiedzialny za świadczenie usług związanych z implementacją i integracją kompleksowych rozwiązań informatycznych / systemów podstawowych stanowiących:

 1. podstawowe systemy zarządcze (np. SAP ERP);
 2. systemy dziedzinowe dedykowane dla wybranych branż np. branża bankowa/ ubezpieczeniowa.

Działalność Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”, obejmuje w szczególności:

 1. tworzenie aplikacji niestandardowych w rozbudowanych środowiskach technologicznych (w tym JAVA, NET, PHP);
 2. projektowanie i rozwój aplikacji mobilnych (w tym Liferay, Oracle, SharePoint, Drupal, etc.);
 3. usługi związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwach systemu SAP (SAP Implementation).

Powyższa działalność zlokalizowana jest w dwóch budynkach biurowych w W. oraz w budynku biurowym w R. (na wyodrębnianych piętrach). Fizycznie większość prac jest jednak wykonywana za granicą.

Na mocy Uchwały 1, Zarząd Spółki 1 formalnie przypisał do poszczególnych Pionów personel, aktywa, umowy, prawa i obowiązki związane z każdym z powyższych podstawowych obszarów działalności.

W szczególności, na podstawie Uchwały 1, Spółka 1 otrzymała formalnie wewnętrzną, hierarchiczną i organizacyjną strukturę (opartą o Piony, na które składają się linie serwisowe). Ponadto, na mocy Uchwały 1, Zarząd Spółki 1 formalnie wskazał osoby odpowiedzialne za bieżące zarządzanie działalnością Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich oraz Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”.

W celu umożliwienia właściwego oraz efektywnego wykonywania działań przypisanych do każdego z ww. Pionów (wyodrębnionych w ramach przedsiębiorstwa Spółki 1), na mocy Uchwały 1:

 1. do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich zostały formalnie przypisane m in. następujące zasoby:
  • wybrani pracownicy oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich;
  • prawo do korzystania z części budynku biurowego;
  • zapasy;
  • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę 1, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich, w tym prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów ze zleceniobiorcami i kontraktorami;
  • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich.
 2. do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:
  • wybrani pracownicy oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”;
  • prawo do korzystania z części budynków biurowych;
  • zapasy;
  • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę 1, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”, w tym prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów z zleceniobiorcami i kontraktorami;
  • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”;
  • wszystkie udziały w spółach zależnych oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych, które na mocy Uchwały 1 przydzielone zostały do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”.

Dodatkowo zarówno do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich, jak i do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”, zostały przypisane konkretne rachunki bankowe wraz ze środkami pieniężnymi zdeponowanymi na tych rachunkach bankowych.

Spółka 1 prowadzi ewidencję operacji gospodarczych umożliwiającą identyfikację operacji związanych z Pionem Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i Pionem Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”. W rezultacie, Spółka 1 jest w stanie zidentyfikować w swoich księgach:

 • aktywa (rzeczowe i niematerialne, trwałe i obrotowe) przypisane do danego Pionu - tj. odpowiednio do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich albo do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”;
 • jak również przychody i koszty związane z działalnością tych Pionów.

W razie konieczności Spółka 1 może przygotowywać okresowo - dla celów wewnętrznych - oddzielne bilanse i rachunki wyników dla każdego z Pionów, których celem będzie umożliwienie Spółce 1 monitorowanie efektywności operacji realizowanych przez każdy z Pionów.

W ramach działalności Spółki 2 można wyróżnić dwa podstawowe obszary działalności (funkcji), tj.:

 1. obszar działalności operacyjnej (pion operacyjny), obejmującej świadczenie usług doradztwa biznesowego, informatycznego i finansowego na zewnątrz Grupy,
 2. obszar działalności holdingowo-administracyjnej (pion holdingowo-administracyjny), obejmującej zarządzanie, kontrolę oraz wsparcie administracyjne i strategiczne podmiotów zależnych, tj. innych spółek z Grupy w Polsce oraz działalności operacyjnej Spółki 2.

Powyższe odzwierciedla przyjęta uchwałą zarządu (dalej: „Uchwała 2”) struktura organizacyjna Spółki 2 w ramach której wyodrębniono dwa niezależne piony w działalności spółki, tj.:

 • Pion Operacyjny - który został powołany do realizacji zadań w ramach działalności operacyjnej opisanej powyżej, oraz
 • Pion Holdingowo-Administracyjny - który został powołany do realizacji zadań w ramach działalności holdingowo-administracyjnej opisanej powyżej.

Łącznie, Pion Operacyjny oraz Pion Holdingowo-Administracyjny obejmują całą strukturę organizacyjną oraz wszystkie aktywności Spółki 2.

Pion Operacyjny

Działalność Pionu Operacyjnego obejmuje w szczególności następujące linie serwisowe:

 • IFRS Desk Audit, który świadczy usługi zarządzania ryzykiem finansowym;...

Powyższa działalność w ramach funkcji operacyjnej jest wykonywana w biurach w W., K. oraz P. (na wyodrębnionych piętrach).

Pion Holdingowo-Administracyjny

Działalność Pionu Holdingowo-Administracyjnego obejmuje w szczególności następujące linie serwisowe:...

Powyższa działalność jest wykonywana w biurach w W., P. oraz K.

(na wyodrębnionych piętrach).

Na mocy Uchwały 2, Zarząd Spółki 2 formalnie przypisał do poszczególnych Pionów personel, aktywa, umowy, prawa i obowiązki związane z każdym z powyższych podstawowych obszarów działalności.

W szczególności, na podstawie Uchwały, Spółka 2 otrzymała formalnie wewnętrzną, hierarchiczną i organizacyjną strukturę (opartą o Piony, na które składają się linie serwisowe). Ponadto, na mocy Uchwały, Zarząd Spółki 2 formalnie wskazał osoby odpowiedzialne za bieżące zarządzanie działalnością Pionu Operacyjnego oraz Pionu Holdingowo-Administracyjnego.

W celu umożliwienia właściwego oraz efektywnego wykonywania działań przypisanych do każdego z ww. Pionów, na mocy Uchwały:

 1. do Pionu Operacyjnego zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:
  • wybrani pracownicy oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Operacyjny;
  • prawo do korzystania z części budynków biurowych zlokalizowanych w W., K. oraz P.;
  • zapasy;
  • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę 2, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Operacyjnego, w tym prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych ze zleceniobiorcami i kontraktorami;
  • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Operacyjnego.
 2. do Pionu Holdingowo-Administracyjnego zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:
  • wybrani pracownicy oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Holdingowo- Administracyjny;
  • prawo do korzystania z części budynków biurowych w W., P. oraz K.;
  • zapasy;
  • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę 2, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Holdingowo-Administracyjnego, w tym prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych ze zleceniobiorcami i kontraktorami;
  • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Holdingowo-Administracyjnego;
  • udziały w spółkach kapitałowych oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych przydzielone na mocy Uchwały 2 do Pionowi Holdingowo-Administracyjnego.

Dodatkowo zarówno do Pionu Operacyjnego, jak i do Pionu Holdingowo-Administracyjnego, zostały przypisane konkretne rachunki bankowe wraz ze środkami pieniężnymi na konkretnych rachunkach bankowych.

Spółka 2 prowadzi ewidencję operacji gospodarczych umożliwiającą identyfikację operacji związanych z Pionem Operacyjnym i Pionem Holdingowo-Administracyjnym. W rezultacie, Spółka 2 jest w stanie zidentyfikować w swoich księgach:

 • aktywa (rzeczowe i niematerialne, trwałe i obrotowe) przypisane do danego Pionu - tj. odpowiednio do Pionu Operacyjnego albo do Pionu Holdingowo-Administracyjnego;
 • jak również przychody i koszty związane z działalnością tych Pionów.

W razie potrzeby Spółka 2 może przygotowywać okresowo - dla celów wewnętrznych - oddzielne bilanse i rachunki wyników dla każdego z Pionów, których celem będzie umożliwienie Spółce 2 monitorowanie efektywności operacji realizowanych przez każdy z Pionów.

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu wskazać, że w ramach planowanej reorganizacji, mającej na celu uporządkowanie struktury Grupy w Polsce, planowane jest:

 1. wydzielenie Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich ze Spółki 1,
 2. wydzielenie Pionu Operacyjnego ze Spółki 2, i w rezultacie
 3. przeniesienie powyższych Pionów do Wnioskodawcy.

Niniejsza operacja zostanie przeprowadzona poprzez przeprowadzenie jednoczesnego procesu podziału Spółki 1 oraz Spółki 2 przez wydzielenie (dalej: „Wydzielenie”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577; dalej: „KSH”).

Zgodnie z planem podziału, w ramach ww. podziałów z dniem rejestracji Wydzielenia przez sąd rejestrowy (dalej: „Dzień Wydzielenia”):

 • z przedsiębiorstwa Spółki 1 wydzielony zostanie majątek przypisany do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i przeniesiony na Wnioskodawcę,
 • z przedsiębiorstwa Spółki 2 wydzielony zostanie majątek przypisany do Pionu Operacyjnego i przeniesiony na Wnioskodawcę.

W związku z realizacją ww. Wydzielenia, akcjonariusze / udziałowcy Spółki 1 oraz Spółki 2 obejmą nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Zgodnie z planami podziałów, docelowa (tj. po podziale) proporcja udziału poszczególnych wspólników w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej odzwierciedlać będzie proporcję wartości rynkowej majątku (tj. aktywów i zobowiązań) wydzielanych Pionów (wniesionych do Wnioskodawcy) w stosunku do wartości całkowitej Spółki Przejmującej. W konsekwencji, po przeprowadzeniu Wydzielenia, wartość rynkowa udziałów w Spółce Przejmującej (niezależnie od wartości nominalnej objętych udziałów) posiadanych przez akcjonariuszy Spółki 1 odzwierciedlać będzie wartość rynkową majątku (aktywów i zobowiązań) Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich wydzielonego ze Spółki 1, natomiast wartość rynkowa udziałów w Spółce Przejmującej posiadanych przez udziałowca Spółki 2 będzie odzwierciedlać wartość rynkową majątku (aktywów i zobowiązań) Pionu Operacyjnego wydzielonego ze Spółki 2. Natomiast wartość nominalna wynikającego z powyższych podziałów podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie będzie (nominalnie) odpowiadać wartości rynkowej majątku (tj. aktywów i zobowiązań) przyjętych Pionów.

Dodatkowo plany podziałów mogą zobowiązać niektórych udziałowców / akcjonariuszy Spółki 1 lub Spółki 2 do wniesienia dopłat do Wnioskodawcy w celu zachowania w pełni rynkowego parytetu struktury udziałowej Wnioskodawcy po Wydzieleniu.

Z rachunkowego punktu widzenia powyższe podziały zostaną rozliczone u Wnioskodawcy metodą łączenia udziałów, tj. bez wyceny przejętych aktywów / zobowiązań do wartości godziwej. Jednocześnie jakakolwiek różnica pomiędzy kwotą zwiększenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wynikającą z podziałów, a wartością bilansową aktywów netto przejętych Pionów zostanie odniesiona na inne kapitały Spółki Przejmującej. W rezultacie, w kapitałach własnych Spółki Przejmującej zostanie odzwierciedlona wartość bilansowa (a nie godziwa) wydzielonych Pionów.

Z punktu widzenia spółek dzielonych (Spółka 1 oraz Spółka 2) podziały zostaną przeprowadzone z obniżeniem kapitału zakładowego tych spółek (proporcjonalnego obniżenia wartości nominalnej udziałów).

Opisane wyżej Wydzielenie jest spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian biznesowo- organizacyjnych w Grupie, które mają na celu uporządkowanie obecnej struktury Grupy, usprawnienie jej działania, ograniczenie ryzyk oraz zwiększenie efektywności prowadzenia działalności.

Powyżej wskazany cel zostanie osiągnięty w szczególności poprzez następujące działania:

 • wyodrębnienie ryzyka związanego z prowadzeniem projektów specyficznych - o podwyższonym ryzyku - od pozostałej działalności,
 • integrację rozproszonych dotychczas tożsamych linii serwisowych w jednym podmiocie, tj. u Wnioskodawcy.

Na skutek dokonania Wydzielenia:

 • Począwszy od Dnia Wydzielenia - Spółka Przejmująca będzie prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług doradczych i wdrożeniowych przy wykorzystaniu zagregowanego zespołu składników przypisanego do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich (istniejącego obecnie w ramach Spółki 1), oraz do Pionu Operacyjnego (istniejącego obecnie w ramach Spółki 2),
 • Jednocześnie - po Dniu Wydzielenia:
  • Spółka 1 będzie kontynuowała działalność w zakresie świadczenia usług związanych z implementacją i integracją kompleksowych rozwiązań informatycznych/systemów podstawowych stanowiących podstawowe systemy zarządcze (np. SAP ERP) oraz systemy dziedzinowe dedykowane dla wybranych branż (np. branża bankowa/ubezpieczeniowa) przy wykorzystaniu zagregowanego zespołu składników przypisanego do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” (istniejącego obecnie w ramach Spółki 1),
  • Spółka 2 będzie kontynuowała działalności w zakresie zarządzania, kontroli oraz wsparcia administracyjnego i strategicznego działalności pozostałych podmiotów Grupy w Polsce.

Pismem z dnia 21 czerwca 2018 r. Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego Wniosku, podział Spółki 1 i Spółki 2 jest spowodowany koniecznością wprowadzenia zmian biznesowo-organizacyjnych w Grupie, które mają na celu uporządkowanie obecnej struktury Grupy, usprawnienie jej działania, ograniczenie ryzyk oraz zwiększenie efektywności prowadzenia działalności.

Powyżej wskazany cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez następujące działania w ramach Podziału Spółki 1 i Spółki 2:

 • wyodrębnienie ryzyka związanego z prowadzeniem projektów specyficznych o podwyższonym ryzyku ze Spółki 1 oraz ryzyka związanego z prowadzeniem działalności operacyjnej o większym ryzyku ze Spółki 2 od pozostałej działalności Spółek Dzielonych;
 • integrację rozproszonych dotychczas tożsamych linii serwisowych w jednym podmiocie, tj. u Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, podział Spółki 1 i Spółki 2 polegający na wydzieleniu ze Spółki 1 Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich oraz ze Spółki 2 Pionu Operacyjnego i przeniesieniu powyższych Pionów do Spółki (Wnioskodawcy) zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów tego podziału nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Biuro w W., w którym jest zlokalizowana działalność Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”, jest własnością zewnętrznego podmiotu. A. Sp. z o.o. wynajmuje ten budynek od zewnętrznego podmiotu na podstawie umowy najmu. Spółka 1 korzysta z powierzchni biurowej na podstawie umowy podnajmu z A. Sp. z o.o. Koszty związane z wykorzystaniem przez Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” tej powierzchni biurowej są przypisywane do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” na podstawie wewnętrznych rozliczeń.

Biuro w W., w którym również jest zlokalizowana działalność Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”, jest własnością zewnętrznego podmiotu. Spółka 1 korzysta z powierzchni biurowej na podstawie umowy najmu z zewnętrznym podmiotem. Koszty związane z wykorzystaniem przez Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” tej powierzchni biurowej są alokowane do tego Pionu.

Biuro w R., w którym również jest zlokalizowana działalność Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”, jest własnością zewnętrznego podmiotu. Spółka z Grupy wynajmuje ten budynek od zewnętrznego podmiotu na podstawie umowy najmu. Spółka 1 korzysta z powierzchni biurowej na podstawie umowy podnajmu ze spółką z Grupy. Koszty związane z wykorzystaniem przez Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” tej powierzchni biurowej są alokowane do tego Pionu.

Ww. budynek nie jest własnością Spółki Przejmującej. Spółka Dzielona korzysta z budynku biurowego na podstawie umowy podnajmu zawartej z A. Sp. z o.o. Do momentu Podziału Spółki 1, koszty związane z wykorzystaniem przez Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich tej powierzchni biurowej będą przypisywane do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich na podstawie wewnętrznych rozliczeń. Następnie w wyniku Podziału prawa i obowiązki z umowy zawartej pomiędzy A. Sp. z o.o. oraz Spółki 1 dotyczącej powierzchni biurowej wykorzystywanej przez Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich przejdą do Spółki Przejmującej.

Biuro w W., w którym jest zlokalizowana działalność Pionu Operacyjnego Spółki 2, jest wynajmowane przez Spółkę 2 od zewnętrznego podmiotu na podstawie umowy najmu. Koszty związane z wykorzystaniem przez Pion Operacyjny tej powierzchni biurowej są przypisywane do Pionu Operacyjnego na podstawie wewnętrznych rozliczeń.

Jeżeli chodzi o Biura w K. oraz P., w których również jest zlokalizowana działalność Pionu Operacyjnego, to są one wykorzystywane przez Spółkę 2 na podstawie umów podnajmu zawartych przez Spółkę 2 z innymi spółkami z Grupy. Podobnie jak w przypadku Biura w W., koszty związane z wykorzystaniem przez Pion Operacyjny tej powierzchni biurowej są przypisywane do Pionu Operacyjnego na podstawie wewnętrznych rozliczeń.

Biuro w W., w którym zlokalizowana jest działalność Pionu Holdingowo-Administracyjnego Spółki 2, jest wynajmowane przez Spółkę 2 od zewnętrznego podmiotu a podstawie umowy najmu. Koszty związane z wykorzystaniem tej powierzchni biurowej są przypisywane do Pionu Holdingowo-Administracyjnego na podstawie wewnętrznych rozliczeń.

Biura w K. oraz P., w których zlokalizowana jest działalność Pionu Holdingowo-Administracyjnego, są wykorzystywane przez Spółkę 2 na podstawie umów podnajmu zawartych przez Spółkę 2 z innymi spółkami z Grupy D. Podobnie jak w przypadku Biura w W., koszty związane z wykorzystaniem tej powierzchni biurowej przez Pion Holdingowo-Administracyjny są przypisywane do Pionu Holdingowo-Administracyjnego na podstawie wewnętrznych rozliczeń.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym realizacja planowanego Wydzielenia, w ramach którego dojdzie do:

 1. wydzielenia ze Spółki 1 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz
 2. wydzielenia ze Spółki 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Operacyjnego i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz
 3. pozostawienia odpowiednio w Spółce 1 oraz 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Implementacji Systemów podstawowych „Core Systems” oraz opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych Pionu Administracyjno-Holdingowego, nie będzie wiązała się dla Wnioskodawcy z koniecznością rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja planowanego Wydzielenia, w ramach którego dojdzie do:

 1. wydzielenia ze Spółki 1 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz
 2. wydzielenia ze Spółki 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Operacyjnego i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz
 3. pozostawienia odpowiednio w Spółce 1 oraz 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” oraz opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych Pionu Administracyjno-Holdingowego,

nie będzie wiązała się dla Wnioskodawcy z koniecznością rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

 1. Podział przez wydzielenie.

Jedną z form reorganizacji przedsiębiorstw jest podział spółek handlowych regulowany przez KSH. Stosownie do postanowień art. 528 § 1 KSH, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółki kapitałowe. Natomiast zgodnie z normą art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podział może być w szczególności dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej a istniejącą spółkę. Celem podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje jedynie przeniesienie części jej majątku na inny podmiot. Ponadto, immanentną cechą podziału przez wydzielenie jest okoliczność, że w ramach ww. czynności dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej - tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej nie doszłoby do realizacji podziału przez wydzielenie. Nowoutworzone udziały są ex lege przyznawane udziałowcom / akcjonariuszom spółki dzielonej.

 1. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki przejmującej majątek wydzielony ze spółki dzielonej na skutek podziału przez wydzielenie.

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki przejmującej przy podziale lub podziale przez wydzielenie regulują następujące przepisy UPDOP:

 • Art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m UPDOP zgodnie z którym:„1. Za przychody z zysków kapitałowych uważa się:
  (...)
  m) przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów, w tym:
  - przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki”.
 • Art. 12 ust. 1 pkt 8c UPDOP, zgodnie z którym:
  „1. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:
  (...)
  8c) ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą nowo zawiązaną”.
 • Art. 12 ust. 4 pkt 3e UPDOP, zgodnie z którymi:
  „4. Do przychodów nie zalicza się:
  (...)
  3e) wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej;
  gdzie zgodnie z art. 4a pkt 16a UPDOP: „Ilekroć w ustawie jest mowa o (...) wartości emisyjnej udziałów (akcji) oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji);
 • Art. 12 ust. 13 i ust. 14 UPDOP, zgodnie z którymi:
  „13. Przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.
  14. Jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.”
 • Art. 12 ust. 4 pkt 4 UPDOP, zgodnie z którym:
  „4 Do przychodów nie zalicza się:
  (...)„
  4) przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela”.

W tym miejscu należy podkreślić, iż dla określenia skutków opodatkowania spółki przejmującej zasadnicze znaczenie ma jednak treść art. 12 UPDOP. Art. 7b UPDOP ma bowiem jedynie charakter pomocniczy - służy do określenia źródła przychodu do którego alokowany jest przychód, a nie kreuje samoistnej podstawy opodatkowania. Potwierdza to sam ustawodawca. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem do nowelizacji przepisów, które weszły w życie o 1 stycznia 2018, aby określić wysokość ewentualnego przychodu należy odnieść się przede wszystkim do regulacji art. 12 UPDOP:

Należy podkreślić, iż przepis art. 7b ma zasadniczo na celu określenie rodzajów przychodów przypisywanych do źródła, jakim są zyski kapitałowe. Funkcją tego przepisu jest przede wszystkim rozdzielenie osiąganych przez podatników przychodów poprzez przypisanie ich do właściwego źródła przychodów. Przepis ten nie przesądza o wysokości danego przychodu [wytłuszczenie Wnioskodawcy].

Mając zatem na uwadze treść powołanych powyżej przepisów (tj. art. 12 ust. 1 pkt 8c, art. 12 ust. 4 pkt 3e, art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 12 ust. 13 i 14 UPDOP), należy stwierdzić, iż w przypadku podziału przez wydzielenie:

 • przychód stanowi wartość majątku spółki dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną ustalona na dzień wydzielenia (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c UPDOP),
 • w przypadku jednak podziału przez wydzielenie, w wyniku którego dochodzi do podziału spółki dzielonej i przeniesienia części majątku spółki dzielonej do spółki przejmującej w zamian za co spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki dzielonej własne udziały/akcje, z ww. przychodu wyłączona jest wartość majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymana przez spółkę przejmującą odpowiadająca wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki dzielonej pod warunkiem, że transakcja podziału przez wydzielenie zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych (zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3e UPDOP w zw. z art. 12 ust. 13 i ust. 14 UPDOP).

Tym samym, jeżeli podział przez wydzielenie spełnia łącznie następujące warunki. tj.:

 1. jest on realizowany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych;
 2. w ramach podziału skutkującego podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej, wspólnikom spółki dzielonej przyznane zostaną udziały w spółce przejmującej, których wartość emisyjna (rozumiana jako cena, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji)) będzie odpowiadać wartości rynkowej wydzielonego w ramach ww. podziału majątku (obejmującego aktywa i pasywa),

to w związku z takim podziałem dla spółki przejmującej nie powstanie przychód do opodatkowania.

Opisane w opisie zdarzenia przyszłego Wydzielenie jest spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian biznesowo-organizacyjnych w Grupie, które mają na celu uporządkowanie obecnej struktury Grupy, usprawnienie jej działania, ograniczenie ryzyk oraz zwiększenie efektywności prowadzenia działalności.

Powyżej wskazany cel zostanie osiągnięty w szczególności poprzez następujące działania:

 • wyodrębnienie ryzyka związanego z prowadzeniem projektów specyficznych, o podwyższonym ryzyku od pozostałej działalności,
 • integrację rozproszonych dotychczas tożsamych linii serwisowych w jednym podmiocie, tj. Wnioskodawcy.

Zatem, należy przyjąć, że planowana transakcja Wydzielenia zostanie przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Dodatkowo zauważyć należy, że w związku z realizacją ww. Wydzielenia, akcjonariusze/ udziałowcy Spółki 1 oraz Spółki 2 obejmą nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Zgodnie z planami podziałów, docelowa (po podziale) proporcja udziału poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej odzwierciedlać będzie proporcję wartości rynkowej majątku (tj. aktywów i zobowiązań) wydzielanych Pionów. W konsekwencji, po przeprowadzeniu Wydzielenia, wartość rynkowa udziałów w Spółce Przejmującej (niezależnie od jej wartości nominalnej) posiadanych przez akcjonariuszy Spółki 1 odzwierciedlać będzie wartość rynkową majątku (aktywów i zobowiązań) Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich wydzielonego ze Spółki 1, natomiast wartość rynkowa udziałów w Spółce Przejmującej posiadanych przez udziałowca Spółki 2 będzie odzwierciedlać wartość rynkową majątku (aktywów i zobowiązań) Pionu Operacyjnego wydzielonego ze Spółki 2. W konsekwencji, wartość rynkowa majątku objętego przez Wnioskodawcę w wyniku Wydzielenia bezsprzecznie będzie odpowiadać wartości emisyjnej (rynkowej) udziałów Wnioskodawcy posiadanych po podziale przez dotychczasowych udziałowców / akcjonariuszy Spółki 1 oraz Spółki 2.

Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, drugi z ww. warunków neutralności Wydzielenia dla Spółki Przejmującej również zostanie spełniony.

Nie ulega zatem wątpliwości, że w rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym nie wystąpi dla Wnioskodawcy (jako Spółki Przejmującej) żaden przychód podatkowy w związku z realizacją przedmiotowego Wydzielenia.

 1. Podsumowanie

Tym samym, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym realizacja planowanego Wydzielenia, w ramach którego dojdzie do:

 1. wydzielenia ze Spółki 1 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz
 2. wydzielenia ze Spółki 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Operacyjnego i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz
 3. pozostawienia odpowiednio w Spółce 1 oraz 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” oraz opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych Pionu Administracyjno- Holdingowego,

nie będzie wiązała się dla Wnioskodawcy z koniecznością rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie braku powstania przychodu po stronie Spółki Przejmującej w związku z podziałem przez wydzielenie – jest prawidłowe.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm., dalej: „KSH”).

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 KSH, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 KSH).

Celem podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje jedynie przeniesienie części jej majątku na inny podmiot. Ponadto, immanentną cechą podziału przez wydzielenie jest okoliczność, że w ramach ww. czynności dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej - tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej nie doszłoby do realizacji podziału przez wydzielenie. Nowo utworzone udziały są ex lege przyznawane udziałowcom/akcjonariuszom spółki dzielonej.

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki przejmującej przy podziale lub podziale przez wydzielenie regulują następujące przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „updop”).

Jak wskazuje art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z treścią art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m updop, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

 • przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,
 • przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,
 • przychody spółki dzielonej.

Art. 12 ust. 1 pkt 8c updop stanowi, że przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3f updop, do przychodów nie zalicza się:

 • wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej;
 • wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10%.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 15 updop, powyższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 2. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 12 ust. 16 updop, stanowi że ww. przepisy stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Powyższe wyłączenie z przychodów, nie będzie miało zastosowania w myśl art. 12 ust. 13 updop, który stanowi, że przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania oraz zgodnie z art. 12 ust. 14 updop, jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 4 updop, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

W tym miejscu należy podkreślić, że dla określenia skutków opodatkowania spółki przejmującej zasadnicze znaczenie ma jednak treść art. 12 updop. Art. 7b updop ma bowiem jedynie charakter pomocniczy - służy do określenia źródła przychodu do którego alokowany jest przychód, a nie kreuje samoistnej podstawy opodatkowania. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem do ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 2017 r. poz. 2175 - dalej „ustawa zmieniająca”) aby określić wysokość ewentualnego przychodu należy odnieść się przede wszystkim do regulacji art. 12 updop: „Należy podkreślić, iż przepis art. 7b ma zasadniczo na celu określenie rodzajów przychodów przypisywanych do źródła, jakim są zyski kapitałowe. Funkcją tego przepisu jest przede wszystkim rozdzielenie osiąganych przez podatników przychodów poprzez przypisanie ich do właściwego źródła przychodów. Przepis ten nie przesądza o wysokości danego przychodu”.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach planowanej reorganizacji, mającej na celu uporządkowanie struktury Grupy w Polsce, planowane jest wydzielenie Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich ze Spółki 1 oraz wydzielenie Pionu Operacyjnego ze Spółki 2, i w rezultacie przeniesienie powyższych Pionów do Wnioskodawcy. Niniejsza operacja zostanie przeprowadzona poprzez przeprowadzenie jednoczesnego procesu podziału Spółki 1 oraz Spółki 2 przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH. Z dniem rejestracji Wydzielenia przez sąd rejestrowy z przedsiębiorstwa Spółki 1 wydzielony zostanie majątek przypisany do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i przeniesiony na Wnioskodawcę oraz z przedsiębiorstwa Spółki 2 wydzielony zostanie majątek przypisany do Pionu Operacyjnego i przeniesiony na Wnioskodawcę. Podział ten zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym bądź jednym z głównych celów tego podziału nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W związku z realizacją ww. Wydzielenia, akcjonariusze/ udziałowcy Spółki 1 oraz Spółki 2 obejmą nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Po przeprowadzeniu Wydzielenia, wartość rynkowa udziałów w Spółce Przejmującej (niezależnie od wartości nominalnej objętych udziałów) posiadanych przez akcjonariuszy Spółki 1 odzwierciedlać będzie wartość rynkową majątku (aktywów i zobowiązań) Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich wydzielonego ze Spółki 1, natomiast wartość rynkowa udziałów w Spółce Przejmującej posiadanych przez udziałowca Spółki 2 będzie odzwierciedlać wartość rynkową majątku (aktywów i zobowiązań) Pionu Operacyjnego wydzielonego ze Spółki 2. Natomiast wartość nominalna wynikającego z powyższych podziałów podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie będzie (nominalnie) odpowiadać wartości rynkowej majątku (tj. aktywów i zobowiązań) przyjętych Pionów. Dodatkowo plany podziałów mogą zobowiązać niektórych udziałowców / akcjonariuszy Spółki 1 lub Spółki 2 do wniesienia dopłat do Wnioskodawcy w celu zachowania w pełni rynkowego parytetu struktury udziałowej Wnioskodawcy po Wydzieleniu.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że na skutek planowanego Wydzielenia i związanego z nim przeniesienia na Spółkę przejmującą - Wnioskodawcę majątku przypisanego do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich wydzielonego z przedsiębiorstwa Spółki 1 oraz wydzielonego z przedsiębiorstwa Spółki 2 majątku przypisanego do Pionu Operacyjnego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie konieczność rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Tym samy stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.