0113-KDIPT2-3.4011.170.2018.1.GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Rozliczenia przychodu z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne zapłaconych przez płatnika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 15 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodu z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne zapłaconych przez płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodu z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne zapłaconych przez płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni, od września 2013 r. do lutego 2017 r., będąc na pełnej emeryturze pracowała w Z E Sp. z o.o. C ..... Rodzaj umowy wybrał zleceniodawca (umowa o dzieło). Dla Wnioskodawczyni jako zleceniobiorcy, było obojętne czy to będzie umowa o dzieło, czy umowa zlecenie, ponieważ była już na pełnej emeryturze. Umówiła się, że za pracę będzie otrzymywać kwotę netto: zł. W trzech przypadkach była to kwota wyższa (z uwagi na większą ilość pracy), a mianowicie było to w dwóch przypadkach około zł netto, a w jednym około zł netto.

W styczniu 2017 r. w wyniku kontroli ZUS zakwestionowano wybrany przez zleceniodawcę rodzaj umowy i przekwalifikowano wszystkie umowy na zlecenia. W związku z tą zmianą, ZUS zobowiązał (nakazał) zleceniodawcy zapłatę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami.

Zleceniodawca zobowiązania tego dokonał po rozprawie sądowej w 2017 r. w kwocie: zł gr, w tym składka E plus R: zł gr plus składka zdrowotna: zł gr. Wnioskodawczyni z tego tytułu nie miała żadnych korzyści. Po przeliczeniu przez ZUS emerytury z uwzględnieniem zaległych składek okazało się, że jest ona niższa ( zł gr brutto) od obecnie otrzymywanej, tj. zł gr netto, zł gr brutto. Wobec tego ZUS wypłaca Wnioskodawczyni dotychczasowe świadczenie.

Dnia 28 lutego 2017 r. zleceniodawca przesłał PIT-8C, gdzie wykazał ww. kwotę składek, tj. zł gr jako Jej przychód do rozliczenia podatku powołując się na ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20 ust. 1).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy zaległe składki ZUS (składka emerytalna, rentowa i zdrowotna) powinny być traktowane jako przychód zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia?
  2. Jak takie składki miałyby powiększyć podstawę wymiaru podatku?
  3. Czy zaległe składki ZUS powinny stanowić przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro ustaliła Ona ze zleceniodawcą kwotę netto, którą będzie otrzymywać za pracę, to składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (na skutek zmiany charakteru umowy) w całości powinien pokryć zleceniodawca, bo to z jego winy zaistniała taka sytuacja. Jej Zdaniem, nie powinna być obciążana koniecznością rozliczenia dodatkowego PIT-8C.

Gdyby to od początku każdego miesiąca były umowy zlecenia, przy rozliczeniu podatkowym każdego roku mogłaby odliczać składki na ubezpieczenie społeczne E plus R od dochodu, a składki zdrowotne od podatku, wówczas rozliczenie i zapłacenie podatku nie sprawiało Wnioskodawczyni żadnej trudności.

W obecnej chwili zapłacenie kilkutysięcznego podatku, przy Jej emeryturze: 1 814 zł 16 gr brutto jest dla Niej niewykonalne. Po prostu nie stać Jej na to.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), co do zasady, dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Zgodnie bowiem z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z powołanym przepisem, przychód stanowią otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne.

Przez pojęcie „otrzymane” – zgodnie z internetowym wydaniem Słownika języka polskiego PWN – należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne, które zostały podatnikowi dane. Mając na uwadze istnienie wielu form rozliczeń, należy uznać, że otrzymane pieniądze to nie tylko wypłacona gotówka, ale również kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy podatnika.

Natomiast „postawionymi do dyspozycji” są takie pieniądze i wartości pieniężne, które podatnik – wykazując określoną aktywność – ma możliwość włączyć do swojego władztwa. Innymi słowy, podatnik ma możliwość skorzystania z tychże pieniędzy, a nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne czy częściowo odpłatne.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni, od września 2013 r. do lutego 2017 r., będąc na pełnej emeryturze pracowała w Z. E.. Sp. z o.o. C..... Rodzaj umowy wybrał zleceniodawca (umowa o dzieło). Dla Wnioskodawczyni jako zleceniobiorcy, było obojętne czy to będzie umowa o dzieło, czy umowa zlecenie, ponieważ była już na pełnej emeryturze. W styczniu 2017 r. w wyniku kontroli ZUS zakwestionowano wybrany przez zleceniodawcę rodzaj umowy i przekwalifikowano wszystkie umowy na zlecenia. W związku z tą zmianą, ZUS zobowiązał (nakazał) zleceniodawcy do zapłatę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami. Dnia 28 lutego 2017 r. zleceniodawca przesłał Wnioskodawczyni PIT-8C, gdzie wykazał ww. kwotę składek, tj. ....zł .... gr jako Jej przychód do rozliczenia podatku powołując się na ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20 ust. 1).

Przenosząc przedstawione uregulowania prawne na grunt rozpatrywanego stanu faktycznego stwierdzić należy, że uiszczenie przez zleceniodawcę zaległych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne w celu wywiązania się z obowiązków płatnika składek – w części, w której powinny być sfinansowane przez zleceniobiorcę i które nie zostały zwrócone płatnikowi w roku, w którym zostały zapłacone przez płatnika – stanowi dla Wnioskodawczyni nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy. Uzyskała Ona bowiem wymierną korzyść majątkową, gdyż inny podmiot, tj. płatnik, poniósł kosztem swojego majątku wydatek, który winien być sfinansowany dochodami Wnioskodawczyni. Przychód Wnioskodawczyni – w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – powstał w dacie zapłaty ww. składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez płatnika, jak wynika ze stanu faktycznego w 2017 r.

Reasumując, zapłata przez płatnika zleceniodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne za Wnioskodawczynię, po zakończeniu umowy zlecenia, które nie zostały zwrócone płatnikowi w roku, w którym zostały zapłacone skutkuje powstaniem u Wnioskodawczyni przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji obowiązkiem wystawienia przez płatnika informacji PIT-8C o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok, w którym doszło do faktycznej zapłaty składek przez zleceniodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powstały w ten sposób przychód podlega wykazaniu i opodatkowaniu w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym przez Wnioskodawczynię, która otrzymała powyższe świadczenie.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.