0113-KDIPT2-1.4011.302.2018.2.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
 • powstanie przychodu w związku z uczestnictwem w programie „Program dla szkół” i obowiązku ewidencjonowania przychodów,
 • koszty uzyskania przychodów i obowiązek ewidencjonowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2018 r. (data wpływu 16 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lipca 2018 r. (data wpływu 13 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • powstania przychodu w związku z uczestnictwem w programie „Program dla szkół” i obowiązku ewidencjonowania przychodów,
  • kosztów uzyskania przychodów i obowiązku ewidencjonowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  –jest prawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 16 maja 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

  Wniosek ten w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.302.2018.1.MM, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

  Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 27 czerwca 2018 r. (data doręczenia 2 lipca 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 4 lipca 2018 r. (data wpływu 13 lipca 2018 r.), nadanym w dniu 6 lipca 2018 r.

  We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według stawki liniowej, ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest uczestnictwo w programie „Program dla szkół” (dalej: „Program”) realizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wnioskodawca uczestniczy w Programie, który zastąpił realizowane dotychczas przez Agencję Rynku Rolnego programy „Owoce w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Program jest realizowany w kilku okresach w danym roku. Wnioskodawca posiada potwierdzenie do uczestnictwa w „Programie dla szkół”, zgodnie z warunkami udziału ww. Programu. Jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Ewidencji Producentów (numer identyfikacyjny EP) oraz Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (numer rejestracyjny CRP). Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związany z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1713). Program finansowany jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków pochodzących z Budżetu Krajowego. Program skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci od I do V klasy. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. Szkoła podstawowa, która chce uczestniczyć w programie może skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy poprzez zawarcie umowy na dostawy owoców i warzyw lub przetworów mlecznych. Z uprawnionymi szkołami Wnioskodawca posiada zawarte umowy na dany rok szkolny.

  Przedmiotem umów zawartych ze szkołami jest nieodpłatne dostarczanie do szkoły:

  • owoców i warzyw (komponent owocowo-warzywny),
  • mleka i produktów mlecznych (komponent mleczny)

  dla dzieci regularnie uczęszczających w danym roku szkolnym dla określonej liczby uczniów.
  Dostawy owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych dostarczane są do szkół wraz z dokumentacją potwierdzającą każdą dostawę. W celu uzyskania pomocy z tytułu nieodpłatnego udostępniania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych w ramach Programu, jako zatwierdzony dostawca, Wnioskodawca składa do właściwego miejscowo Dyrektora Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wniosek o pomoc. Wniosek o pomoc jest składany po zakończeniu 5-tego lub 10-tego tygodnia danego okresu w danym semestrze, w terminie trzech miesięcy po zakończeniu udostępniania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych w okresie, którego dotyczy wniosek. Do wniosku o pomoc Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenia szkół podstawowych o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom - wystawione przez szkoły. Wysokość stawek pomocy z tytułu nieodpłatnego udostępniania ww. produktów określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej w ramach współfinansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1598), które wynoszą:

  • 0,76 zł za jedną porcję owoców/warzyw,
  • 0,75 zł za jedną porcję mleka i przetworów mlecznych.

  Wysokość wnioskowanej pomocy nie może być wyższa, niż iloczyn odpowiedniej stawki pomocy dla jednej porcji i liczby udostępnionych porcji w okresie rozliczeniowym oraz liczby dzieci wynikającej z oświadczenia szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom.

  W przypadku, gdy wniosek spełnia wszystkie wymagania, Dyrektor właściwego miejscowo Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaje decyzję o przyznaniu pomocy w ramach „Programu dla szkół”. Zapłata należnej kwoty pomocy zostaje dokonana nie później, niż trzy miesiące od dnia złożenia prawidłowo sporządzonego i ważnego wniosku o pomoc.

  W przypadku otrzymania pomocy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi ona przychodów z działalności gospodarczej.

  Nadmienia się, że Wnioskodawca w związku z uczestniczeniem w programie „Program dla szkół” ponosi koszty bezpośrednie takie jak:

  • zakup owoców i warzyw produktów mlecznych (mleko w małych kartonach, kefir),
  • zakup opakowań,
  • koszty utrzymania pojazdów,
  • wynagrodzenie pracowników,

  oraz koszty pośrednie, tj.:

  • opłaty za usługi telekomunikacyjne,
  • energia,
  • koszty bankowe, itp.

  Wszystkie poniesione koszty związane z uczestnictwem w Programie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i nie ma obowiązku dokonania wpisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wszystkie poniesione koszty zostają zaewidencjonowane w oddzielnie utworzonej ewidencji dla celów rozliczenia pomocy finansowej. Do podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie ma obowiązku dokonania wpisu w odniesieniu do kwot otrzymanej pomocy.

  Wnioskodawca w piśmie z dnia 4 lipca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazał, że współpracuje z 321 szkołami (tyle zawarto umów na nieodpłatne dostarczenie owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych). Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega na zakupie od różnych producentów owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych, a następnie wraz z zatrudnionymi pracownikami ich przygotowanie, tj. podzielenie, poporcjonowanie, pokrojenie warzyw ułożenie ich na tacki i zawinięcie folią. Po tych czynnościach produkty są dostarczane do określonej szkoły i przekazywane osobie, która je wydaje. Następnie po dostarczeniu ww. produktów Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem do Dyrektora Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o pomoc. Do wniosku o pomoc dołączane jest oświadczenie szkół o liczbie porcji owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych udostępnionych dzieciom. Oświadczenie wystawione jest przez szkołę. W przypadku, gdy wniosek będzie spełniał wszystkie wymagania, Dyrektor właściwego miejscowo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaje decyzję o przyznaniu pomocy w ramach „Programu dla szkół”. Wnioskodawca otrzymał już od Dyrektora właściwego miejscowo Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należną pomoc w miesiącach: luty i marzec 2018 r. w formie przelewu na rachunek bankowy w dniach: 16 lutego 2018 r., 27 lutego 2018 r., 6 marca 2018 r., 16 marca 2018 r. i 29 marca 2018 r.

  Pomoc, jako otrzymane środki finansowe na rachunek bankowy od Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za nieodpłatne dostarczenie owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej, jak również Wnioskodawca nie zaliczy otrzymanej pomocy (środków finansowych) do innego źródła przychodu.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie Nr 1 sformułowano ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):
  1. Czy ponoszone wydatki (nabycie owoców, warzyw, mleka, produktów mlecznych, opakowania, utrzymanie pojazdów, energia, wynagrodzenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, koszty bankowe) z tytułu uczestnictwa w Programie, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zaś uzyskana pomoc finansowa z tytułu uczestnictwa w Programie nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej?
  2. Czy prawidłowym postępowaniem jest niedokonywanie wpisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej i ponoszonych wydatków w związku z uczestnictwem w Programie?

  Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone wydatki z tytułu uczestnictwa w Programie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, natomiast otrzymana pomoc finansowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z uczestnictwem w Programie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi przychodów z działalności gospodarczej.

  W ocenie Wnioskodawcy, ponoszone wydatki z tytułu uczestnictwa w Programie, nie powinny zostać wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ponadto, otrzymana pomoc od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu uczestnictwa w Programie nie powinna zostać wpisana do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest prawidłowe.

  Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy, stanowi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

  Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

  W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

  Zatem z ww. przepisów wynika, że kwoty otrzymane od agencji wykonawczych przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, nie stanowią przychodu z tej działalności.

  Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 624, z późn. zm.) z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623).

  Stosownie do art. 1 ww. ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa ustawa określa organizację i zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”.

  Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Krajowy Ośrodek jest państwową osobą prawną będącą agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 60 i 191). W myśl art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. e) ww. ustawy przychodami Krajowego Ośrodka są środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych.

  W myśl art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa.

  Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje. Dotacjami, w myśl art. 126 ww. ustawy, są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

  Stosownie do art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. d) ww. ustawy, dotacjami celowymi są środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b).

  Przy czym zauważyć należy, że zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

  Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

  W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), tj.:

  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
  2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1) oraz Programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

  Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013.

  W budżecie środków europejskich – w myśl art. 117 ust. 2 ww. ustawy – ujmuje się:

  1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
  2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

  Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich.

  W myśl art. 186 ww. ustawy, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

  1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
  2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
  3. dotacje celowe dla beneficjentów;
  4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
  5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

  Podkreślić należy, że w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

  Zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L. 2013 Nr 347 str. 671), programem pomocy, który ma poprawić dystrybucję produktów rolnych i polepszyć nawyki żywieniowe dzieci, objęte są dzieci, które regularnie uczęszczają do żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych lub średnich zarządzanych lub zatwierdzonych przez właściwe organy państw członkowskich.

  Stosownie do art. 23 ust. 1 lit a) ww. rozporządzenia, przyznaje się pomoc unijną w odniesieniu do dzieci w placówkach oświatowych, o których mowa w art. 22 na dostarczanie i dystrybucję kwalifikujących się produktów, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego artykułu.

  Państwa członkowskie, które chcą skorzystać z programu pomocy ustanowionego zgodnie z ust. 1 (zwanego dalej „Programem dla szkół”) i wnioskujące o odpowiednią pomoc unijną, traktują na zasadzie priorytetu - przy uwzględnieniu uwarunkowań krajowych - dystrybucję produktów z jednej lub obu poniższych grup:

  1. owoce i warzywa oraz świeże produkty sektora bananów;
  2. mleko spożywcze i jego odmiany bezlaktozowe (art. 23 ust. 3 ww. rozporządzenia).

  Zgodnie z art. 23a ust. 6 ww. rozporządzenia, w ramach uzupełniania pomocy unijnej państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc krajową na rzecz finansowania programu dla szkół.

  Z kolei, zgodnie z art. 38t ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 945) na finansowanie programu dla szkół poza środkami z budżetu Unii Europejskiej przeznacza się środki z budżetu państwa.

  Stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 1713) rozporządzenie określa szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej „Krajowym Ośrodkiem”, związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, zwanego dalej „programem”, oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.

  W myśl § 2 ww. rozporządzenia, Krajowy Ośrodek realizuje zadania związane z wdrożeniem programu w zakresie udostępniania dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, zwanych dalej „szkołami podstawowymi”, jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, pomidorów, kalarepy, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, zwanych dalej „owocami i warzywami”, oraz mleka białego, jogurtu naturalnego, kefiru naturalnego, serka twarogowego, zwanych dalej „mlekiem”:

  1. w województwach ..., ..., ..., ... i ..., w okresie od dnia:
   1. 2 października 2017 r. do dnia 9 lutego 2018 r.,
   2. 26 lutego 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.;
  2. w województwach ... i ..., w okresie od dnia:
   1. 2 października 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r.,
   2. 5 lutego 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.;
  3. w województwach ..., ..., ... i ..., w okresie od dnia:
   1. 2 października 2017 r. do dnia 12 stycznia 2018 r.,
   2. 29 stycznia 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.;
  4. w województwach ..., ..., ..., ... i ..., w okresie od dnia:
   1. 2 października 2017 r. do dnia 26 stycznia 2018 r.,
   2. 12 lutego 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.

  W myśl § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, o którym mowa w § 4, w odniesieniu do:

  1. owoców i warzyw, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 1, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu udostępnienia ich dzieciom,
  2. mleka, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6 pkt 2, umowę nieodpłatnego dostarczania mleka do szkół podstawowych w celu udostępnienia go dzieciom

  ‒w jednym z okresów, o których mowa w § 2.

  Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, wniosek o pomoc z tytułu realizacji dostaw składa się po upływie pierwszych pięciu i dziesięciu albo dziesięciu tygodni udostępniania w danym semestrze:

  1. owoców i warzyw wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3;
  2. mleka wskazanych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, zgodnie z § 8 ust. 3 pkt 2, albo w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3.

  Natomiast stosownie do § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, pomoc z tytułu udostępniania dzieciom owoców i warzyw lub mleka przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn stawki pomocy określonej na rok szkolny 2017/2018 w przepisach wydanych na podstawie art. 38z ustawy na jedną porcję:

  1. owoców i warzyw oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3, lub
  2. mleka oraz liczby porcji mleka udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 3.

  Z informacji przedstawionych w opisie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według stawki liniowej, ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Podstawowym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest uczestnictwo w programie „Program dla szkół” realizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Program jest realizowany w kilku okresach w danym roku. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związany z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2017 r. Program finansowany jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków pochodzących z Budżetu Krajowego. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

  Przedmiotem umów zawartych ze szkołami jest nieodpłatne dostarczanie do szkoły:

  • owoców i warzyw (komponent owocowo-warzywny),
  • mleka i produktów mlecznych (komponent mleczny)

  dla dzieci regularnie uczęszczających w danym roku szkolnym dla określonej liczby uczniów.

  Wszystkie poniesione koszty związane z uczestnictwem w Programie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i nie ma obowiązku dokonania wpisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wszystkie poniesione koszty zostają zaewidencjonowane w oddzielnie utworzonej ewidencji dla celów rozliczenia pomocy finansowej. Do podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie ma obowiązku dokonania wpisu w odniesieniu do kwot otrzymanej pomocy. Pomoc, jako otrzymane środki finansowe na rachunek bankowy od Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za nieodpłatne dostarczenie owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej.

  Skoro zatem Wnioskodawca otrzyma środki w ramach programu „Program dla szkół”, realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który jest agencją wykonawczą, a środki te agencja otrzyma z budżetu państwa, zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że uzyskana pomoc finansowa z tytułu uczestnictwa w programie „Program dla szkół” nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, konsekwencją otrzymania przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku środków finansowych, które nie stanowią przychodu podatkowego brak jest możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków, które w wyniku otrzymania ww. środków zostają podatnikowi zwrócone.

  W myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego. Wobec powyższego, poniesione wydatki z tytułu uczestnictwa w programie „Program dla szkół” nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

  Odnosząc się natomiast do sposobu ujmowania otrzymanych środków finansowych w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów wskazać należy, że zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

  Sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r, poz. 728). Zawarte w załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia „Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” wskazują w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i koszty.

  Przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem przedmiotowym lub niestanowiącej przychodu podatkowego, nie mogą być w księdze ujmowane. Wynika to m.in. także z treści pkt 13 „Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” w myśl którego „Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12) z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.” Fakultatywnie można ująć je w kolumnie 18 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Uwagi, w której to kolumnie, zgodnie z Objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, można np. ewidencjonować przychody faktycznie przez podatnika otrzymane.

  Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że prawidłowym postepowaniem będzie niedokonywanie wpisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów kwot otrzymanej pomocy finansowej oraz ponoszonych wydatków w związku z uczestnictwem w programie „Program dla szkół”.

  Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Końcowo, tutejszy Organ podkreśla, że w zakresie podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

  Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.