0113-KDIPT2-1.4011.211.2018.3.EJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sprzedaż udziału w nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu 5 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 29 maja 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.211.2018.1.EJ, 0113-KDIPT1-3.4012.326.2018.1.JM, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 29 maja 2018 r. (data doręczenia 6 czerwca 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 13 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.), nadanym w dniu 13 czerwca 2018 r.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 lipca 2007 r. Wnioskodawca wraz z żoną zawarli ze ... warunkową umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego (repetytorium A numer). Przedmiotem umowy była sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej objętej księgą wieczystą KW Nr, położnej w miejscowości ... w gminie ... o powierzchni wynoszącej 5,45 ha, zwanej dalej NR. To, że umowa miała charakter warunkowy wynikało z tego, że pierwszeństwo w pierwokupie miała Agencja Nieruchomości Rolnych. W związku z faktem nieskorzystania z prawa pierwokupu NR przez Agencję Nieruchomości Rolnych na mocy aktu notarialnego (repetytorium A numer) doszło do ostatecznego przeniesienia własności NR na rzecz Wnioskodawcy i Jego małżonki. Dokumentem przedłożonym do tego aktu było pismo Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w ... z dnia 2 sierpnia 2007 r. (znak). Kupujący dokonali zapłaty w gotówce na rzecz sprzedających jeszcze przed popisaniem aktu ostatecznego przeniesienia własności. Nabycie nieruchomości rolnej powiększyło majątek prywatny Państwa ... i nie służyło działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca prowadzi od 1 marca 2007 r. samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą pod nazwą ... i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (zwanego dalej podatkiem VAT). Między Wnioskodawcą a Jego żoną istnieje ustawowa wspólnota majątkowa.

W dniu 2 stycznia 2017 r. Wnioskodawca zawarł umowę dzierżawy, zwaną dalej Umową, która dotyczyła NR. Umowa ta była niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, które miało dotyczyć nie tylko gruntów Spółki, ale także NR. Chodziło o to, aby w przyszłości Spółka po ewentualnym zakupie NR od Wnioskodawcy mogła prowadzić na niej działalność gospodarczą, co w jej przypadku wymagałoby kolejnego uzyskania pozwolenia na budowę NR. W związku z tym, że Wnioskodawca w sensie faktycznym nie świadczył usług najmu na rzecz Spółki postanowiono aneksować Umowę, uwzględniając ten fakt. Na mocy aneksu postanowiono, że dopiero od momentu faktycznego świadczenia usług najmu NR Spółka będzie płacić czynsz najmu tak, aby czynsz ten wynikał z rzeczywistego świadczenia usług, a nie z papierowych zapisów Umowy. Reasumując, celem Spółki było uzyskanie pozwolenia na budowę całego obszaru, wraz z NR należącą do Wnioskodawcy, a ponieważ aby uzyskać to pozwolenie niezbędne jest posiadanie tytułu prawnego do użytkowania NR, zawarto przedmiotową Umowę, którą następnie aneksowano.

Wnioskodawca wraz z żoną zamierzają sprzedać NR Sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką). Sprzedaż ta docelowo może spowodować zmianę przeznaczenia NR, która utraci w związku z tą transakcją charakter rolny, ponieważ Spółka ma zamiar wykorzystać zakupioną nieruchomość pod potrzeby swojej działalności gospodarczej (prowadzenie składowiska odpadów). Małżonkowie są głównymi udziałowcami Spółki.

W piśmie z dnia 4 czerwca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że osiąga przychody ze świadczenia usług na rzecz Spółki. Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej prowadzi również następujący rodzaj działalności gospodarczej zgodnie z PKD: 43.11.Z, 02.10.Z, 08.12.Z, 08.99.Z, 41.20.Z, 42.11.Z, 42.13.Z, 43.13.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 46.73.Z, 49.41.Z, 70.22.Z, z której przychody rozliczane są za pomocą księgi przychodów i rozchodów oraz opodatkowywane są podatkiem liniowym.

Wnioskodawca w kwestii NR wyjaśnił, że jej nabycie nastąpiło w celu rolniczym, ze środków własnych małżonków, ostateczne przeniesienie własności NR na ich rzecz nastąpiło w dniu podpisania aktu notarialnego z dnia 6 listopada 2007 r. (repetytorium A numer). NR nigdy nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie znajdują się na niej także żadne obiekty budowlane oraz nie były też ponoszone na nią żadne nakłady inwestycyjne. Wydatki związane z NR nigdy nie były kosztami uzyskania przychodów w żadnym podmiocie, grunty też nigdy nie były przez nikogo wykorzystywane w działalności gospodarczej, nie były także wykorzystywane przez Wnioskodawcę, który otrzymał tylko dopłaty rolne (które mógł otrzymać każdy, nie wykorzystując gruntów rolnych). Wnioskodawca nie jest rolnikiem w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, ponieważ ustawa ta nie zawiera definicji rolnika, jest podatnikiem podatku rolnego, gdyż posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym.

Wnioskodawca dodał, że umowa dzierżawy NR wraz z aneksem została zawarta pomiędzy Nim a Spółką. Ww. Spółka prowadzi działalność gospodarczą od listopada 2005 r. w zakresie prowadzenia składowiska odpadów i pozostałych prac budowlanych, opodatkowuje swoje przychody 19% stawką podatku dochodowego od osób prawnych. Dokumentację podatkową Spółki stanowią księgi rachunkowe.

Poza Wnioskodawcą wspólnikami Spółki są Jego małżonka oraz Pani ... , z czego On posiada 50% udziałów, Jego małżonka - 25% udziałów, Pani ... - 25% udziałów.

W najbliższym czasie Wnioskodawca wraz z małżonką zamierzają sprzedać NR.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy czynność sprzedaży NR opisanej w zdarzeniu przyszłym przez małżonków na rzecz Spółki nie powoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych w związku z Jego udziałem w NR (50% udział w NR)?
 2. Czy czynność sprzedaży NR opisanej w zdarzeniu przyszłym, przez małżonków na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT u Wnioskodawcy w związku z 50% Jego udziałem we własności NR?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast, w zakresie pytania Nr 2, dotyczącego podatku od towarów i usług, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, sprzedaż NR przez małżonków nie powoduje u Niego (jako współwłaściciela gruntów) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ewentualnego przychodu proporcjonalnie do Jego udziału w ww. NR, czego dowodzą następujące przepisy ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Źródłami przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany - art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny - art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.

W przypadku Wnioskodawcy znajduje zastosowanie zacytowany powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, który wyłącza z podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości (w tym gruntów rolnych) po upływie 5 lat od momentu ich zakupu. Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca wraz z żoną nabył NR w 2007 r. na swoje cele prywatne. W związku z tym, że w przypadku ewentualnej sprzedaży upłynie 11 lat (czyli więcej niż 5 lat) od momentu zakupu NR, na mocy art. 10 ust. 1 ww. ustawy jest to bezsporne. Należy wyraźnie zaznaczyć, że bez znaczenia w sprawie jest ewentualna kwestia zmiany przeznaczenia NR, to jest utraty charakteru rolnego tego gruntu po sprzedaży Spółce. Ustawodawca w żaden sposób nie uzależnił braku podlegania opodatkowaniu PIT na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych od innych czynników niż wymieniono w tymże przepisie. Wymieniony wyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, ma zastosowanie do sytuacji, kiedy sprzedaż nieruchomości ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i w wyniku tej sprzedaży grunt ten utracił charakter rolny. W sytuacji, kiedy mija owe 5 lat, wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, wyłączenie z opodatkowania PIT jest obligatoryjne. Orzecznictwo sądów administracyjnych w pełni potwierdza argumentację Wnioskodawcy. Innymi słowy, sprzedając wraz z małżonką NR ze swojego majątku prywatnego na rzecz Spółki winien wyłączyć przychód uzyskany z tego tytułu z PIT, w przypadającym na Niego udziale w NR (50%) na mocy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych. Należy wyraźnie podkreślić, że cena, która będzie ustalona pomiędzy stronami transakcji będzie ceną rynkową i znajdzie swoje odzwierciedlenie w wycenie nieruchomości. W związku z tym fakt, że sprzedaż ma miejsce w odniesieniu do Spółki, w której Wnioskodawca jest udziałowcem, nie ma żadnego znaczenia w sprawie.

Przedmiotowa transakcja wynika z faktu, że Wnioskodawca wraz małżonką nie ma żadnych planów w stosunku do NR i jest ona im zbędną, a z punktu widzenia Spółki, nieruchomość ta może mieć duże znaczenie w prowadzonej działalności gospodarczej.

Reasumując, sprzedaż NR przez małżeństwo nie powoduje u Wnioskodawcy, który jest współwłaścicielem NR, opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ewentualnego przychodu w wysokości proporcjonalnej do Jego udziału w NR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, która nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, która nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W myśl natomiast art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jednak w myśl art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych – ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W świetle art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

–wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z powyższych przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z dwóch źródeł, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Ustalenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak sposób opodatkowania przychodu, możliwość odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Ponadto nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

W tym miejscu stwierdzić należy, że aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów, określonego wyżej wskazanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy, spełnione winny zostać co najmniej dwie podstawowe przesłanki:

 • nieruchomość nie może być przedmiotem odpłatnego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nieruchomość nie może być nieruchomością niemieszkalną wykorzystywaną w tej działalności.

W przypadku zatem, gdy co najmniej jedna z ww. przesłanek nie zostanie spełniona, wówczas przychód ze sprzedaży nieruchomości podlegać będzie zaliczeniu do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, określonego przepisem art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że w dniu 18 lipca 2007 r. Wnioskodawca wraz z małżonką (między Wnioskodawcą a Jego żoną istnieje ustawowa wspólnota majątkowa) zawarli warunkową umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przedmiotem umowy była sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni wynoszącej 5,45 ha, zwanej dalej NR. Nabycie nieruchomości rolnej powiększyło majątek prywatny małżonków i nie służyło działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W dniu 2 stycznia 2017 r. Wnioskodawca zawarł Umowę dzierżawy ze Sp. z o.o., w której wraz z małżonką są głównymi udziałowcami. NR nigdy nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie znajdywały się na niej także żadne obiekty budowlane oraz nie były też ponoszone na nią żadne nakłady inwestycyjne. Wydatki związane z NR nigdy nie były kosztami uzyskania przychodów w żadnym podmiocie, grunty też nigdy nie były przez nikogo wykorzystywane w działalności gospodarczej, łącznie z Wnioskodawcą.

Małżonkowie zamierzają sprzedać NR ww. Sp. z o.o. Przedmiotowa transakcja wynika z faktu, że Wnioskodawca wraz małżonką nie ma żadnych planów w stosunku do NR i jest ona im zbędna, a z punktu widzenia Sp. z o.o., nieruchomość ta może mieć duże znaczenie w prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że planowanej sprzedaży udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Wnioskodawcy nie należy uznawać za dokonaną w ramach działalności gospodarczej, gdyż grunty zostały nabyte do majątku prywatnego i nie były wykorzystywane w pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto nieruchomość ta należąca do Wnioskodawcy i Jego małżonki nigdy nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zatem sprzedaż nieruchomości nie będzie źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, że w niniejszej sprawie sprzedaż udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Wnioskodawcy ma nastąpić po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, to sprzedaż ta w świetle okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę, nie będzie stanowiła dla Niego źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia tego udziału nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn, zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do małżonki Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k - 14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.