0112-KDIL3-1.4011.249.2018.2.AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Powstanie u mieszkańca Gminy przychodu oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniu 10 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania u mieszkańca Gminy przychodu oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania u mieszkańca Gminy przychodu oraz obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 21 czerwca 2018 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.249.2018.1.AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 29 czerwca 2018 r., a w dniu 10 lipca 2018 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 4 lipca 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina C (dalej: Wnioskodawca lub Gmina) jest jednostką samorządu terytorialnego. W ramach wykonywania zadań własnych - o jakich mowa w szczególności w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Gmina będzie organizowała realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy C i Gminy K” (dalej: Projekt).

Projekt zakwalifikował się do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach W. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii).

Realizacja Projektu ma się przyczynić do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona), a przez to zapewniających dywersyfikację źródeł energii, jak również zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań lokalnych potencjałów. Głównym celem, do którego osiągnięcia zmierza realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia (Projektu) jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii w Gminie C i Gminie K. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich, jakie wynikają z analizy problemów i potrzeb Wnioskodawcy, a są to:

 1. zwiększenie liczby instalacji OZE na terenie Gminy C i Gminy K o 440 szt., o dodatkowej zdolności wytwarzania energii cieplnej z OZE - 0,99 MWt i energii elektrycznej z OZE - 0,88 MWe,
 2. zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii o 798,58 MWhe/rok (2019 r.),
 3. zwiększenie wielkości produkcji cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 710,33 MWht/rok (2019 r.),
 4. poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji CO2: 902,01 tony ekwiwalentu CO2/rok (2019 r.),
 5. podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.

W ramach Projektu planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych (dalej łącznie jako: Instalacja lub Instalacje). Instalacje będą zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy C i Gminy K. W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż Instalacji na dachach budynków mieszkalnych, elewacjach budynków mieszkalnych, dachach garaży/budynków gospodarczych, przylegających dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących bądź na gruncie.

Udział w Projekcie mógł zgłosić każdy mieszkaniec Gminy C lub Gminy K wypełniając deklarację uczestnictwa w Projekcie, spełniający wymagania wskazane w regulaminie naboru deklaracji. Do Projektu zakwalifikowały się wszystkie zgłoszenia (z wyjątkiem przypadków, w których mieszkaniec sam zrezygnował z udziału w Projekcie).

Projekt zakłada, że po zamontowaniu, Instalacja będzie własnością Gminy przez cały okres trwałości Projektu (tj. w ciągu 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność). W tym czasie Gmina przekaże (zapewni) mieszkańcowi kompletną Instalację do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem. Po upływie okresu trwałości Projektu kompletna Instalacja zostanie przekazana mieszkańcowi na własność.

Z tytułu zapewnienia mieszkańcowi przez Gminę Instalacji na opisanych wyżej zasadach, mieszkaniec będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Gminy określonej kwoty pieniężnej. Wartość (wysokość) wpłacanej przez mieszkańca kwoty pieniężnej nie będzie jednak odpowiadać całej wartości Instalacji zamontowanej na nieruchomości mieszkańca. Wartość (wysokość) wpłacanej przez mieszkańca kwoty pieniężnej stanowić będzie zatem część wartości Instalacji zamontowanej na nieruchomości mieszkańca.

Niedokonanie przez mieszkańca wpłat w kwotach i terminach wyznaczonych przez Gminę jest (będzie) równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że zasady korzystania z Instalacji OZE w okresie trwałości Projektu, jak i zasady nabywania Instalacji po upływie tego okresu są dla wszystkich odbiorców ostatecznych takie same.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z udziałem w Projekcie po stronie mieszkańca powstaje przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Gmina jest zobowiązana do sporządzenia PIT-8C (tj. informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) albo jakiejkolwiek innej deklaracji w rozumieniu art. 3 pkt 5 Op?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z udziałem w Projekcie po stronie mieszkańca nie powstaje przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Gmina nie jest zobowiązana do sporządzenia PIT-8C (tj. informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Gmina nie jest też zobowiązana do sporządzenia jakiejkolwiek innej deklaracji w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy Op.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 updof opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Op zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 updof zostały określone źródła przychodów, gdzie m.in. wymienia się inne źródła (pkt 9). Stosowanie do art. 11 ust. 1 updof przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Nieodpłatne świadczenia to wszystkie zdarzenia gospodarcze, zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie indywidualnych korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Przysporzeniem majątkowym są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 updof, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17.

Stosownie do art. 42a updof, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W analizowanej sprawie zasady udziału w Projekcie są dla wszystkich mieszkańców takie same.

Każdy mieszkaniec mógł wypełnić stosowną deklarację uczestnictwa w Projekcie.

Po zakwalifikowaniu do Projektu, zasady montażu Instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, możliwość korzystania z nich w okresie trwałości Projektu, jak i zasady nabycia tych Instalacji po upływie tego okresu są dla wszystkich jednakowe. Zatem świadczenia te nie mają charakteru indywidualnego. Nie można zatem w związku z tym mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca. Tylko w przypadku, gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z Instalacji lub nabył Instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód w rozumieniu updof.

W konsekwencji w związku z realizacją Projektu po stronie mieszkańca nie powstaje przychód z innych źródeł (zarówno w związku z zamontowaniem Instalacji odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach, którymi dysponuje mieszkaniec, możliwości korzystania z nich przez okres trwałości Projektu, jak i z tytułu przeniesienia ich na własność mieszkańca po tym okresie). Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), ani też jakiejkolwiek innej deklaracji w rozumieniu art. 3 pkt 5 Op.

Powyższe znajduje potwierdzenie w innych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych w analogicznych sprawach. Dla przykładu warto wskazać:

 • interpretację DKIS z 7.12.2017 r. sygn. 0115-KDIT2-2.4011.351.2017.1.ŁS,
 • interpretację DKIS z 9.11.2017 r. sygn. 0111-KDIB2-3.4011.214.2017.3.KK,
 • interpretację DKIS z 23.10.2017 r. sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.264.2017.2.PR,
 • interpretację DKIS z 3.10.2017 r. sygn. 0113-KDIPT3.4011.193.2017.2.JR,
 • interpretację DKIS z 7.04.2017 r. sygn. 0461-ITPB2.4511.105.2017.1.ŁS,
 • interpretację DIS w Bydgoszczy z 23.02.2017 r. sygn. 0461-ITPB2.4511.1068.2016.1.ŁS,
 • interpretację DIS w Bydgoszczy z 20.01.2017 r. sygn. 0461-ITPB24511.973.2016.1.ŁS,
 • interpretację DIS w Bydgoszczy z 23.12.2016 r. sygn. 0461-ITPB2.4511.802.2016.1.ŁS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

W art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów. W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając w pkt 9 – inne źródła.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Z kolei zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Gmina w ramach wykonywania zadań własnych - o jakich mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - będzie organizowała realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy”. Projekt zakwalifikował się do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach W. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu planuje się montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych. Instalacje będą zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gmin. Projekt zakłada, że po zamontowaniu, Instalacja będzie własnością Gminy przez cały okres trwałości projektu, tj. w ciągu 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność. W tym czasie Gmina przekaże (zapewni) mieszkańcowi kompletną Instalację do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem. Po upływie okresu trwałości projektu kompletna Instalacja zostanie przekazana mieszkańcowi na własność.

Zasady korzystania z Instalacji OZE w okresie trwałości projektu, jak i zasady nabywania Instalacji po upływie tego okresu są dla wszystkich odbiorców ostatecznych takie same.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku informacje, należy uznać, że skoro zasady korzystania z instalacji OZE w okresie trwałości projektu jak i zasady nabywania instalacji OZE po upływie tego okresu dla wszystkich odbiorców są takie same, to nie mają one charakteru indywidualnego. Nie można w związku z tym mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca. Tylko w przypadku gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z instalacji lub nabył instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że w związku z udziałem w Projekcie po stronie mieszkańca nie powstanie przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia tym osobom informacji PIT-8C, ani też jakiejkolwiek innej deklaracji w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej.

Ponadto wyjaśnić należy, że zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.