0112-KDIL3-1.4011.156.2018.2.AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie z opodatkowania środków własnych powstałych w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi niż kwota otrzymanej dotacji oraz ewidencjonowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.), uzupełnionym w dniu 18 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania środków własnych powstałych w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi niż kwota otrzymanej dotacji – jest prawidłowe,
 • ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania środków własnych powstałych w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi niż kwota otrzymanej dotacji oraz w zakresie ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. znak 0112-KDIL3-1.4011.156.2018.1.AMN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 2 maja 2018 r., a w dniu 18 maja 2018 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 9 maja 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności jest nauczanie języków obcych, jak również języka polskiego dla obcokrajowców. Zainteresowany jest podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych, zwolnionym z podatku VAT.

Pod koniec roku 2017 w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca podpisał umowę partnerską do finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „L.(...)”.

Szczegółowe informacje dotyczące ram programowych projektu:

Lider projektu: Stowarzyszenie E.

Partner projektu: A.

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja.

Numer i nazwa Działania: 10.3 Poprawa dostępności wspieranie uczenia się przez całe życie. Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: X.

Instytucja ogłaszająca konkurs a zarazem Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020: Urząd Marszałkowski.

Numer naboru: Y.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, za wdrażanie programu w regionie odpowiedzialny jest Urząd Marszałkowski (Instytucja Zarządzająca).

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu 2014-2020 (wersja aktualna z dnia x stycznia 2018 r.), Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (RPO) jest realizowany przy zaangażowaniu łącznie 2 650 054 815 euro. Na kwotę tę składa się 2 252 546 589 euro wkładu UE (w tym 1 618 916 106 euro środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 633 630 483 euro środków Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz 397 508 226 euro wkładu krajowego (263 152 661 euro środków publicznego wkładu krajowego oraz 134 355 565 euro wkładu prywatnego).

Projekt, realizowany w ramach przedstawionego wyżej programu RPO skierowany jest do mieszkańców powiatów: x.

Celem projektu jest złagodzenie występowania problemu wykluczenia cyfrowego oraz niewystarczających umiejętności językowych osób w wieku 18 lat i więcej, które posiadają niskie kwalifikacje na rynku pracy lub ukończyły 50 rok życia, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych i mieszkańców terenów wiejskich.

W ramach jego realizacji po stronie Wnioskodawcy, jako partnera projektu, znajduje się organizacja i przeprowadzenie szkoleń językowych z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na terenie objętym projektem, w ramach obowiązujących w programie stawek jednostkowych (określona w specyfikacji konkursu stawka pomnożona przez ilość uczestników w danej grupie, w ilości nie większej niż 12 osób na grupę), a także zakup podręczników dla uczniów i organizacja egzaminów zewnętrznych po zakończeniu szkolenia, rozliczanych w ramach realnie poniesionych kosztów.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju i Finansów dnia 19 lipca 2017 r. zastosowanie w projekcie stawki jednostkowej, w celu rozliczenia wykonania usług oznacza, że: „W przypadku rozliczania kosztu danej usługi stawkami jednostkowymi, w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie projektu wykazywane są usługi objęte stawkami jednostkowymi i dokonywane jest dla nich wyliczenie wydatku kwalifikowalnego poprzez przemnożenie ustalonej stawki dla danej usługi przez liczbę usług wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Rozliczanie wydatków na podstawie stawki jednostkowej jest dokonywane we wniosku o płatność według ustalonej stawki jednostkowej w zależności od faktycznie wykonanej liczby usług w stosunku do założeń zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu”.

Zgodnie z dokumentacją konkursową (Załącznik nr 4 „Standard (...)”) zakres stawki jednostkowej obejmuje:

 • 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut), przy czym jednorazowe zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie, a po 2 godzinach szkoleniowych wymagana jest co najmniej 15 minutowa przerwa,
 • 1 osoby przy liczebności grupy nieprzekraczającej 12 osób,
 • usługi szkoleniowej w pełnym zakresie kosztów, tj. obejmującej w szczególności koszt organizacji szkolenia, koszt zakwalifikowania uczestnika projektu do odpowiedniej grupy, koszt wykładowcy w zakresie przygotowania się do zajęć, ich prowadzenia i weryfikacji prac domowych opracowywanych przez uczestników projektu, wyposażonej sali, materiałów szkoleniowych, wody dla uczestników szkolenia, cyklicznych egzaminów wewnętrznych i testów. Stawka nie obejmuje wydatków na zakup środków trwałych oraz nie obejmuje cross-financingu.

Finansowanie stawek jednostkowych oraz innych wydatków przekazywane będzie partnerowi projektu przez lidera projektu, w postaci kwartalnych (lub innych, w zależności od ustaleń w trakcie realizacji) transz, przelewem na subkonto wydzielone wyłącznie do celów projektowych i niepołączone z kontem firmowym. Stawka jednostkowa będzie jednakże możliwa do rozliczenia przez partnera projektu wyłącznie po ukończeniu szkolenia przez danego uczestnika, usługa objęta tą stawką musi spełniać opisane wyżej wymogi, jednak w trakcie realizacji projektu koszty poniesione w ramach stawki jednostkowej mogą być niższe, niż zakładane w budżecie projektu, a co za tym idzie generować będą nadwyżki, które pozostaną na koncie partnera projektu, czyli Wnioskodawcy, jako środki własne.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że środki, o których mowa we wniosku, stanowią dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, otrzymaną z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projekty są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz z budżetu Województwa. Środki wypłacane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nie zostaną przeznaczone, na podstawie odrębnych przepisów na wynagrodzenie Wnioskodawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie zostaną przeznaczone na zakup, wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy ze względu na sposób finansowania opisanego projektu (środki publiczne), w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące stawki jednostkowej (szkoleń językowych), niż kwota otrzymanej dotacji, sumy pozostałe u osoby prowadzącej działalność gospodarczą jako środki własne będą stanowić przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy dotacja oraz koszty realizacji projektu podlegają konieczności ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów rozchodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Na podstawie przywołanych przepisów, w zakresie pytania oznaczonego nr 1, sumy pozostałe w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi niż kwota otrzymanej dotacji, za tę samą ilość usług przemnożonych przez stawkę jednostkową jako środki własne, pozostające do dyspozycji Wnioskodawcy będą stanowić przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W zakresie pytania oznaczonego nr 2, sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia PKPiR, w którego objaśnieniach wskazano w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i koszty. Zatem dochody i wydatki, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku nie mogą być w księdze ujmowane, a więc przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz koszty jego uzyskania nie podlegają wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • zwolnienia z opodatkowania środków własnych powstałych w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi niż kwota otrzymanej dotacji – jest prawidłowe,
 • ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zainteresowany podpisał umowę partnerską do finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „L. (...)”, realizowanego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 10.3 Poprawa dostępności wspieranie uczenia się przez całe życie. Finansowanie stawek jednostkowych oraz innych wydatków przekazywane będzie partnerowi projektu przez lidera projektu, w postaci kwartalnych (lub innych, w zależności od ustaleń w trakcie realizacji) transz, przelewem na subkonto wydzielone wyłącznie do celów projektowych i nie połączone z kontem firmowym. Stawka jednostkowa będzie jednakże możliwa do rozliczenia przez partnera projektu wyłącznie po ukończeniu szkolenia przez danego uczestnika, usługa objęta tą stawką musi spełniać opisane wyżej wymogi, jednak w trakcie realizacji projektu koszty poniesione w ramach stawki jednostkowej mogą być niższe, niż zakładane w budżecie projektu, a co za tym idzie generować będą nadwyżki, które pozostaną na koncie partnera projektu, czyli Wnioskodawcy, jako środki własne. Środki, o których mowa we wniosku, stanowią dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, otrzymaną z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Projekty są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz z budżetu Województwa. Środki wypłacane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nie zostaną przeznaczone, na podstawie odrębnych przepisów na wynagrodzenie Wnioskodawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie zostaną przeznaczone na zakup, wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się, m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Na podstawie art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d i pkt 6 oraz w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Z kolei na mocy art. 112 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, wydatki budżetu państwa są przeznaczone w szczególności na wkład krajowy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3, 5 i 6.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ww. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 omawianej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 ww. ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustawa o finansach publicznych wskazuje na płatnika dokonującego płatności na rzecz beneficjentów. Płatnikiem tym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który otrzymuje środki z budżetu państwa (z Ministerstwa Finansów), a następnie przekazuje płatność beneficjentowi. Obieg środków na finansowanie programów przedstawia się następująco: budżet państwa (Ministerstwo Finansów) – Bank Gospodarstwa Krajowego – beneficjent.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa. Zgodnie natomiast z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Przy czym, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36.

W myśl art. 21 ust. 36 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 129, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Natomiast, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że środki, które Wnioskodawca otrzyma w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków europejskich oraz z budżetu państwa stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania w części pochodzącej z dotacji celowej z budżetu państwa – na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 36, natomiast w części pochodzącej ze środków europejskich wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania otrzymanego dofinansowania projektu (środki publiczne) w części stanowiącej sumy pozostałe u Wnioskodawcy jako środki własne ze względu na sposób finansowania projektu w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące stawki jednostkowej (szkoleń językowych) niż kwota otrzymanej dotacji, wskazać należy, że ta część otrzymanego dofinansowania także stanowi dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio na podstawie cytowanych uprzednio przepisów art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić należy, że zwolnieniu podlega cała kwota otrzymanego dofinansowania, nawet jeśli wystąpiła nadwyżka otrzymanych środków w wyniku rozliczenia w projekcie kwot większych niż wydatki rzeczywiście poniesione przez Wnioskodawcę.

Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 22 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 56 cytowanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Z brzmienia ww. przepisów wynika, że wolą ustawodawcy wydatki sfinansowane ze środków zwolnionych z opodatkowania (co do zasady) podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

Zatem do wydatków poniesionych na realizację projektu pokrytych otrzymaną dotacją, zwolnionych od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdzie ww. przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy.

W konsekwencji, koszty realizacji projektu poniesione przez Wnioskodawcę, które zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji, nie mogą stanowić kosztów podatkowych prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w świetle przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Z wyżej przytoczonego przepisu wynika obowiązek prowadzenia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. W księgach tych podatnik obowiązany jest ewidencjonować przychody i koszty mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania i wysokość należnego podatku.

Sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r., poz. 728). Zawarte w załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia „Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” wskazują w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i koszty.

Zgodnie z Objaśnieniami do księgi jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować dochody zwolnione z opodatkowania jest kolumna 17 (uwagi), gdzie mogą być ujęte faktycznie otrzymane przez podatnika przychody. Poza tą kolumną ww. dochody oraz wydatki nie powinny być w księdze ewidencjonowane, jako niemające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

W świetle powyższych przepisów, przychody oraz koszty ich uzyskania, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku nie powinny być w księdze ujmowane.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro dotacja otrzymana przez Wnioskodawcę w związku z realizacją wskazanego we wniosku projektu, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie wskazanych przepisów art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki poniesione na realizację tego projektu sfinansowane z otrzymanej dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, to jako niemające wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku nie powinny być ujmowane w prowadzonej przez Wnioskodawcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Mając zatem na uwadze ww. okoliczności faktyczne oraz powołany wyżej stan prawny wskazać należy, że otrzymana dotacja oraz koszty realizacji projektu nie podlegają konieczności ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów rozchodów.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.