0111-KDIB2-3.4010.81.2018.1.KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym planowane Wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomościowo-Inwestycyjny będzie powodować powstanie przychodu po stronie Spółki Przejmującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu przeniesienia na Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2018 r., wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu przeniesienia na Spółkę zespołu składników materialnych i niematerialnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca występuje w imieniu spółki, którą planuje założyć. Spółka będzie miała formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zostanie zawarta w formie aktu notarialnego (dalej: „Spółka Przejmująca”).

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka”, „Spółka Dzielona”). Spółka Dzielona jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) w Polsce.

Spółka Dzielona na mocy Uchwały Zarządu „w sprawie wyodrębnienia w ramach struktury spółki (...) Sp. z o. o. w (...) Działu Nieruchomościowo-Inwestycyjnego i Działu Operacyjnego oraz przyjęcia Regulaminu organizacyjnego spółki” (dalej: „Uchwała”) wydzieliła w ramach swojego przedsiębiorstwa dwie zorganizowane części (dalej: „ZCP”). Elementem Uchwały jest Regulamin organizacyjny wraz z załącznikami, w których określono szczegółowe zasady wydzielenia organizacyjnego, finansowego i funkcjonalnego.

W związku z powyższym, w ramach Spółki funkcjonują obecnie dwie ZCP:

 • część obejmująca zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia podstawowego przedmiotu działalności gospodarczej Spółki w zakresie przede wszystkim sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych (dalej: „Dział Operacyjny”),
 • część obejmująca nieruchomości Spółki oraz zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przede wszystkim obsługi, zarządzania, gospodarowania, utrzymania i wynajmu/ dzierżawy nieruchomości (dalej: „Dział Nieruchomościowo-Inwestycyjny”)

-dalej łącznie: „Działy”.

W ramach powyższych Działów prowadzona jest cała działalność gospodarcza Spółki.

Powodem wydzielenia dwóch ZCP w Spółce jest planowane szersze wykorzystanie gospodarcze nieruchomości należących do Spółki, w szczególności poprzez rozwinięcie działalności polegającej na ich wynajmie lub dzierżawie i uniezależnieniu jej od działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę. Innymi słowy, cel wydzielenia dwóch ZCP miał charakter gospodarczy, zmierzający do wprowadzenia uporządkowanej struktury organizacyjnej w Spółce o dwóch niezależnych profilach działalności (handlowej i zarządzania nieruchomościami). Wprowadzona struktura ma zapewnić większą przejrzystość w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz lepsze zarządzanie każdym z wydzielonych Działów, a w konsekwencji poprawę osiąganych wyników finansowych.

Dział Operacyjny obejmuje w szczególności podstawową działalność Spółki w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych, natomiast Dział Nieruchomościowo-Inwestycyjny jest odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie posiadanymi przez Spółkę nieruchomościami. Obydwa działy stanowią ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT i art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm. dalej: „Ustawa VAT”).

Niezależnie od powyższego w celu dalszego rozwoju Działów wspólnicy Spółki Dzielonej (dalej: „Wspólnicy”), podjęli decyzję o ich prawnym oddzieleniu, tak aby w przyszłości były one wykonywane przez odrębne spółki prawa handlowego. W konsekwencji zaplanowano przejęcie części majątku Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części jej majątku w postaci Działu Nieruchomościowo-Inwestycyjnego na zawiązaną w tym celu Spółkę Przejmującą (dalej: „Wydzielenie” lub „Podział”). W następstwie Podziału w obu Działach prowadzona będzie zasadniczo taka sama działalność gospodarcza jak dotychczas - z tą różnicą, iż będą one realizowane przez odrębne podmioty prawne (na moment Podziału oraz po nim Działy zachowają status ZCP w rozumieniu Ustawy VAT i Ustawy CIT).

Planowany Podział Spółki Dzielonej ma na celu przede wszystkim uproszczenie i wzrost przejrzystości prowadzonej przez Spółkę działalności poprzez przypisanie Spółce Dzielonej i Spółce Przejmującej praw/obowiązków oraz przychodów/kosztów z danej działalności. W wyniku tej czynności Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca odpowiedzialne będą za właściwe działania dotyczące wyłącznie danego podmiotu - co powinno korzystnie wpłynąć na ich efektywność ekonomiczną. Przeprowadzenie Podziału powinno umożliwić także m.in. sprawniejsze zarządzanie każdym z Działów, zatem Podział będzie posiadał uzasadnienie ekonomiczne, a jego celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Na potrzeby Podziału majątki Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej wycenione zostaną metodą bilansową, tj. według ich wartości aktywów netto, które stanowią różnicę pomiędzy sumą jej aktywów, a ciążącymi na nich zobowiązaniami.

W wyniku Podziału podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, a dotychczasowym wspólnikom Spółki Dzielonej będą przydzielone udziały w Spółce Przejmującej. Jako wartość emisyjną udziałów przydzielonych poszczególnym wspólnikom Spółki Dzielonej w umowie Spółki Przejmującej wskazana będzie wartość przypadającego na nich majątku Spółki Dzielonej przejmowanego przez Spółkę Przejmującą w wyniku Podziału.

Tym samym wartość emisyjna udziałów Spółki Przejmującej (która będzie nie mniejsza niż ich wartość rynkowa) przydzielonych wspólnikom Spółki Dzielonej będzie odpowiadać wartości otrzymanego przez Spółkę w wyniku połącznia majątku Spółki Przejmowanej. Na skutek Połączenia do Spółki Przejmującej przystąpią wszyscy dotychczasowi Wspólnicy Spółki Przejmowanej, a poza nimi do Spółki Przejmującej nie będą przystępowały inne podmioty. Jednocześnie w okresie poprzedzającym Połączenie Spółka Przejmującą nie będzie posiadała udziałów Spółki Dzielonej. W wyniku Podziału Spółka Przejmująca w ramach przejmowanego majątku Spółki Dzielonej nie nabędzie udziałów własnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym planowane Wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomościowo-Inwestycyjny będzie powodować powstanie przychodu po stronie Spółki Przejmującej?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomościowo-Inwestycyjny nie będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c Ustawy CIT, przychodem jest ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Jednocześnie w myśl art. 12 ust. 4 pkt 3e Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej.

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3f Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10%.

Ponadto zgodnie z art. 4a pkt 16a Ustawy CIT, wartość emisyjna udziałów (akcji) oznacza cenę. po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niszą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

Z powyższego wynika, że przychodem po stronie spółki przejmującej będzie nadwyżka wartości majątku spółki dzielonej nad wartością emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom spółki dzielonej. W konsekwencji, jeżeli wartość majątku spółki dzielonej otrzymana przez spółkę przejmującą będzie równa wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom spółki dzielonej, po stronie spółki przejmującej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT.

W wyniku planowanego Podziału wartość otrzymanego przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Dzielonej odpowiadać będzie wartości emisyjnej udziałów Spółki Przejmującej przydzielonych Wspólnikom Spółki Dzielonej. Na skutek Podziału do Spółki Przejmującej przystąpią wszyscy dotychczasowi Wspólnicy Spółki, a poza nimi do Spółki Przejmującej nie będą przystępowały inne podmioty. Jednocześnie w okresie poprzedzającym Wydzielenie Spółka Przejmująca nie będzie posiadała udziałów Spółki. W wyniku Podziału Spółka Przejmująca w ramach przejmowanego majątku Spółki Dzielonej nie nabędzie udziałów własnych.

W związku z powyższym w opisanym zdarzeniu przyszłym planowane Wydzielenie i związane z nim przeniesienie na Spółkę Przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomościowo-Inwestycyjny nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki Przejmującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego uznano za prawidłowe.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm., dalej: „Ksh”).

Stosownie do postanowień art. 528 § 1 Ksh, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych (...). Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Ksh).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, ze zm., dalej: „updop”), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Jak wskazuje art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z treścią art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m updop, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

 • przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,
 • przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,
 • przychody spółki dzielonej.

Art. 12 ust. 1 pkt 8c updop stanowi, że przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 3e i 3f updop, do przychodów nie zalicza się:

 • wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej;
 • wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, odpowiadającej procentowemu udziałowi spółki przejmującej w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej, określonemu na ostatni dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału, otrzymanego przez spółkę przejmującą posiadającą w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości nie mniejszej niż 10%.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 15 updop, powyższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 2. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 12 ust. 16 updop, stanowi że ww. przepisy stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Powyższe wyłączenie z przychodów, nie będzie miało zastosowania w myśl art. 12 ust. 13 updop, który stanowi, że przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania oraz zgodnie z art. 12 ust. 14 updop, jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (Spółka Dzielona). Spółka dzielona jest zrejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka na mocy uchwały Zarządu wyodrębniła w ramach swojej struktury dwa działy: Dział Operacyjny i Dział Nieruchomościowo-Inwestycyjny, które stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. W celu dalszego rozwoju Działów wspólnicy Spółki dzielonej, będący jednocześnie wspólnikami Wnioskodawcy podjęli decyzję o ich prawnym oddzieleniu, tak aby w przyszłości były one wykonywane przez odrębne spółki prawa handlowego.

W konsekwencji zaplanowano przejęcie części majątku Spółki dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki w postaci Działu Nieruchomościowo-Inwestycyjnego na zawiązaną w tym celu Spółkę przejmującą. Celem opisanych wyższej działań nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Wartość otrzymanego przez Spółkę przejmującą majątku Spółki dzielonej odpowiadać będzie wartości emisyjnej udziałów przydzielonych wspólnikom Spółki dzielonej. Na skutek połączenia do Spółki przejmującej przystąpią wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki przejmowanej, a poza nimi do Spółki przejmującej nie będą przystępowały inne podmioty. Jednocześnie w okresie poprzedzającym połączenie Spółka przejmującą nie będzie posiadała udziałów Spółki dzielonej. W wyniku podziału Spółka przejmująca w ramach przejmowanego majątku Spółki dzielonej nie nabędzie udziałów własnych.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że na skutek planowanego wydzielenia i związanego z nim przeniesienia na Spółkę przejmującą zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Nieruchomościowo-Inwestycyjny, nie powstanie przychód po stronie Spółki Przejmującej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że zbadanie przesłanek i celów dokonywanego podziału przez wydzielenie jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Tym samym stwierdzenie, że przedstawione przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym działania nie miały na celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie tut. Organu, w trybie i na zasadach przewidzianych dla instytucji interpretacji indywidualnej.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie ustalony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zauważyć przy tym należy, że uregulowane w art. 14b-14h Ordynacji podatkowej, postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego czy kontrolnego, w ramach których prowadzone jest postępowanie dowodowe. Regulacje ww. ustawy nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Należy jednocześnie wskazać, że to podatnik będzie zobowiązany do wskazania dowodów, że podział Spółki został przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.