0111-KDIB2-1.4010.316.2017.2.ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy na Spółce w roku podatkowym 2016 i w roku 2017 spoczywał obowiązek uznania, pod datą wpływu środków finansowych wpłaconych przez kontrahentów na rachunek bankowy lub do kasy Wnioskodawcy, z tytułu otrzymania opłat wstępnych określonych umowami na wynajem stanowisk w Galerii Handlowej Nr 2 (zadatków, zaliczek itp.), przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Czy na Spółce w przyszłości po dniu 1 stycznia 2018 r. będzie spoczywać obowiązek uznania, pod datą wpływu środków finansowych wpłaconych przez kontrahentów na rachunek bankowy lub do kasy Wnioskodawcy, z tytułu opłat wstępnych określonych umowami na wynajem stanowisk w Galerii Handlowej Nr 2 (zadatków, zaliczek itp.) lub też w następnej Galerii Handlowej, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 listopada 2017 r. (data wpływu 9 listopada 2017 r.), uzupełnionym 29 grudnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem środków finansowych, o których mowa we wniosku –jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2017 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem środków finansowych, o których mowa we wniosku.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 grudnia 2017 r. Znak: 0111-KDIB2-1.4010.316.2017.1.ZK i 0111-KDIB2-1.4010.321.2017.1.ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 29 grudnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, Sp. z o.o. (dalej również „Spółka”), prowadzi działalność gospodarczą, której głównym przedmiotom jest wynajem lokali użytkowych podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. Jest podatnikiem czynnym VAT, w zakresie podatku od towarów i usług zobowiązanym do składania deklaracji miesięcznych. Od 1 stycznia 2017 r. w załączeniu do przesyłanych deklaracji dla podatku od towarów i usług Spółka jest zobowiązana do przesyłania jednolitego pliku kontrolnego. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Aktualnie jest to okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawca nie przewiduje zmiany roku podatkowego. Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych opłaca miesięcznie. Spółka jest właścicielem szeregu nieruchomości w X, m.in. w 2016 r. na jednej z działek Spółka rozpoczęła budowę budynku z przeznaczeniem lokali na wynajem o nazwie Galeria Handlowa Nr 2, który jest wyposażony w szereg samodzielnych boksów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu i drobnych usług, zwanych dalej stoiskami. Wnioskodawca przewiduje, że w grudnia 2017 r. powyżej opisana Galeria Handlowa Nr 2 zostanie oddana do użytkowania. Spółka przewiduje, że w następnych latach podatkowych podejmie budowę następnej Galerii Handlowej ze stoiskami na wynajem dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Od 2016 r. do chwili obecnej Spółka podpisała szereg umów z przedsiębiorcami na wynajem stoisk w Galerii Handlowej Nr 2, w ramach których pobrała od ww. opłaty wstępne na przygotowanie stoisk, składające się z następnych opłat, tj.: zadatku w kwocie netto 5.00,00 zł i 10.000,00 zł, zaliczki w kwotach netto 10.000,00 zł - 20.000,00 zł, które to kwoty zaewidencjonowała w księgach rachunkowych, jako przychody przyszłych okresów i nie zaliczyła w roku podatkowym 2016 oraz w roku podatkowym 2017 do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Powyżej opisane opłaty wstępne Spółka udokumentowała fakturami. Wnioskodawca zamierza budując następną Galerię Handlową oraz podpisując następne umowy na wynajem stanowisk, przed oddaniem ww. obiektów do użytkowania, podpisywać w przyszłości umowy najmu na zasadach opisanych powyżej, pobierając od kontrahentów opłaty wstępne, które to opłaty wstępne będą dokumentowane fakturami.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 21 grudnia 2017 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, że:

1. Pozwolenie na budowę budynku opisanego we wniosku Wnioskodawca uzyskał 11 grudnia 2015 r., natomiast rozpoczęcie budowy budynku nastąpiło w lutym 2016 r.,

2. W zawartych umowach najmu lokali zostały określone następujące warunki płatności:

- opłata wstępna i opłata eksploatacyjna:

Skuteczne zawarcie powyżej opisanych umów uwarunkowane jest uiszczeniem Wynajmującemu przez Najemcę bezzwrotnej opłaty (której wysokość określa zawarta umowa) za przygotowanie stoiska handlowego w następujących kwotach:

 • zadatek w wysokości 35,00% opłaty brutto wstępnej opisanej w umowie w dniu podpisania umowy, płatny na konto Wnioskodawcy - potwierdzony fakturą zaliczkową wystawioną przez Wnioskodawcę w terminie 3-ech dni od wpłaty zadatku przez przyszłego Najemcę,
 • zaliczka w wysokości 35,00% opłaty wstępnej brutto, płatna do 15 kwietnia 2017 r. dla umów zawartych w miesiącach październik - grudzień 2016 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
 • natomiast w przypadku umów zawartych po dniu 1 kwietniu 2017 r. zadatek i zaliczka płatna w dniu podpisania umowy z przyszłym Najemcą, na konto Wynajmującego potwierdzona przez Wynajmującego fakturą,
 • opłata końcowa (30,00%), płatna w dniu odbioru lokalu, udokumentowanego protokołem odbioru lokalu podpisanym przez Wynajmującego i Najemcę, płatna na rachunek bankowy Wynajmującego na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury (budynek został oddany do użytkowania 1 grudnia 2017 r.).

- należne opłaty po dniu 1 grudnia 2017 r.:

 • miesięczny czynsz w wysokości netto: 50,00 za 1 m2 + podatek od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień płatności czynszu, płatny z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca kalendarzowego, w kasie Wynajmującego lub na rachunek bankowy podany na fakturze, udokumentowany fakturą wystawioną przez Wynajmującego,
 • zwrot kosztów zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań podlicznika i kosztów związanych z nabyciem energii elektrycznej przez Najemcę; płatność za zużytą energię elektryczną Najemca uiści po otrzymaniu faktury na rachunek bankowy Wynajmującego lub w kasie w terminie podanym na fakturze,
 • czynsz dodatkowy z tytułu zwrotu kosztów związanych z utrzymaniem stoiska, jak np.: woda, sprzątanie, ogrzewanie, koszty monitoringu, wywóz śmieci, oświetlenie hali itp. w wysokości ryczałtowej 10,00 zł netto za 1 m2 + podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zwrotu kosztów, płatny z góry w terminie do dnia 15 każdego miesiąca kalendarzowego, w kasie Wynajmującego lub na rachunek bankowy podany na fakturze, udokumentowany fakturą wystawioną przez Wynajmującego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty ryczałtowej w przypadku gdy nastąpi wzrost wydatków z tytułów opisanych powyżej. Zmiana opłaty nastąpi poprzez sporządzenie aneksu do umowy.
 • kwota czynszu może być waloryzowana co 12 miesięcy o wskaźnik inflacji (tj. wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych) publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Zmiana wysokości czynszu we wskazanym trybie powoduje konieczność zmiany umowy i podpisania aneksu. Strony umowy ustalają, że pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi po dniu 29 luty 2019 r.,
 • fakt rozwiązania umowy najmu nie zwalnia Najemcy z obowiązku uregulowania kosztów wymienionych w ust. 1 pkt a, b, c za czas trwania umowy, które to koszty zostaną udokumentowane fakturą VAT oraz przesłane do Najemcy listem zwykłym,

3. Opłaty wstępne, tj. zaliczka i zadatek są związane z przygotowaniem boksu handlowego (boksów handlowych) dla każdego Najemcy na zasadach określonych umową. Powyżej opisane opłaty mają też zabezpieczyć Spółkę przed stratami finansowymi w przypadku gdy Najemca zerwie umowę lub też ją wypowie, a Spółka poniesie wydatki na przygotowanie boksów. Spółka ww. zadatki i zaliczki otrzymała w roku 2016 i w roku 2017. Powyżej wymienione opłaty są bezzwrotne i zostały przez stronę udokumentowane fakturami.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy na Spółce w roku podatkowym 2016 i w roku 2017 spoczywał obowiązek uznania, pod datą wpływu środków finansowych wpłaconych przez kontrahentów na rachunek bankowy lub do kasy Wnioskodawcy, z tytułu otrzymania opłat wstępnych określonych umowami na wynajem stanowisk w Galerii Handlowej Nr 2 (zadatków, zaliczek itp.), przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 2. Czy na Spółce w przyszłości po dniu 1 stycznia 2018 r. będzie spoczywać obowiązek uznania, pod datą wpływu środków finansowych wpłaconych przez kontrahentów na rachunek bankowy lub do kasy Wnioskodawcy, z tytułu opłat wstępnych określonych umowami na wynajem stanowisk w Galerii Handlowej Nr 2 (zadatków, zaliczek itp.) lub też w następnej Galerii Handlowej, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

(pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, stosowanie do art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznaje się między innymi dzień częściowego wykonania usługi. Z uwagi na powyższe, dzień wpływu opłaty wstępnej wpłaconej przez kontrahenta na rachunek bankowy Spółki za przygotowanie stanowiska handlowego, aczkolwiek udokumentowanej fakturą przed jego wykonaniem, żadną miarą nie można uznać za dzień wykonania usługi najmu. Dlatego też, należy uznać, że na Spółce w roku podatkowym 2016 i w roku 2017 nie spoczywał obowiązek uznania, pod datą wpływu środków finansowych wpłaconych przez kontrahentów na rachunek bankowy lub do kasy Wnioskodawcy, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu otrzymania opłat wstępnych określonych umowami na wynajem stanowisk w Galerii Handlowej Nr 2 (zadatków, zaliczek itp.).

Ad. 2. Za datę powstania przychodu działalności gospodarczej, stosowanie do art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznaje się między innymi dzień częściowego wykonania usługi. Z uwagi na powyższe, dzień wpływu opłaty wstępnej wpłaconej przez kontrahenta na rachunek bankowy Spółki za przygotowanie stanowiska handlowego, aczkolwiek udokumentowanej fakturą przed jego wykonaniem, żadną miarą nie można uznać za dzień wykonania usługi najmu. Dlatego też, należy uznać, że na Spółce w przyszłości, tj. po dniu 1 stycznia 2018 r. nie będzie spoczywać obowiązek uznania, pod datą wpływu środków finansowych wpłaconych przez kontrahentów na rachunek bankowy Spółki lub do kasy Wnioskodawcy, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu opłat wstępnych określonych umowami na wynajem stanowisk w Galerii Handlowej Nr 2 (zadatków, zaliczek itp.) lub też następnej Galerii Handlowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.; dalej: „updop”), nie zawiera definicji przychodu.

Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej. Powyższe oznacza, że co do zasady przysporzenie majątkowe uznaje się za przychód podatkowy w dacie jego faktycznego uzyskania, a więc na zasadzie kasowej. Wyjątek od tej reguły stanowią przychody związane z działalnością gospodarczą, które dla celów podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznawane są na zasadzie memoriałowej, tj. są przychodem podatkowym w dacie, w której stały się należne, niezależnie od tego, czy podatnik faktycznie je otrzymał.

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje Wnioskodawcy uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

Stosownie do art. 12 ust. 3 updop, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W myśl natomiast tego przepisu w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zasady podatkowego rozpoznawania momentu uzyskania przychodów, określonych w art. 12 ust. 3 updop, uregulowane zostały w art. 12 ust. 3a-3g tej ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Z ww. przepisu wynika zatem, że przychód osiągany przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, co do zasady, powstaje w dacie zaistnienia najwcześniejszego z wymienionych zdarzeń:

 • w zależności od przedmiotu tej działalności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi,
 • wystawienia faktury,
 • uregulowania należności przez nabywcę.

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 3e updop, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Z brzmienia art. 12 ust. 3e updop wynika, że ustawodawca przewidział regulację w nim zawartą dla wszystkich przypadków, których nie można objąć normami prawnymi zawartymi w art. 12 ust. 3a, 3c, 3d i 3f. W art. 12 ust. 3e updop następuje - w odniesieniu do pozostałych przypadków uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej - powrót do zasady opodatkowania przychodu należnego, ale w dniu otrzymania zapłaty.

Z powyższych przepisów wynika, że w sytuacji gdy dojdzie do wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi przed dniem wystawienia faktury albo uregulowania należności, wówczas należy uznać, że przychód powstanie w dniu wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi.

W myśl natomiast art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Regulacja zawarta w tym przepisie stanowi odstępstwo od ogólnych reguł ustalania przychodów z działalności gospodarczej, a warunkiem jego zastosowania jest uznanie, że otrzymane kwoty mają charakter zaliczek (zadatków) na poczet towarów i usług, które zostaną dostarczone (wykazane) w następnych okresach sprawozdawczych. Co do zasady zatem, kwoty otrzymanych zaliczek nie stanowią przychodu dla celów podatku dochodowego.

O kwalifikacji otrzymanej kwoty na poczet przyszłych okresów sprawozdawczych decyduje charakter tej zapłaty. Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny, podczas gdy kwoty niestanowiące na podstawie 12 ust. 4 pkt 1 updop przychodu, nie mają takiego charakteru ze względu na możliwość ich zwrotu przed terminem dostawy towaru czy wykonania usług, na poczet których zostały wpłacone - przy zachowaniu warunków właściwych dla danego rodzaju przedpłaty. Fakt, że dana wpłata stanowi zadatek lub zaliczkę na poczet konkretnej dostawy towaru lub konkretnej usługi, która zostanie wykonana w przyszłości, musi zatem wynikać z postanowień zawartej umowy i powinien znaleźć odzwierciedlenie w treści dokumentacji.

Użyte w art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, sformułowanie „pobrane wpłaty lub zarachowane należności”, odnosi się do pobranych przedpłat i zaliczek na poczet dostaw towarów i usług, których wykonanie jest odroczone w czasie i dopiero po realizacji łączącej strony umowy wystąpi przychód podatkowy rzutujący na podstawę opodatkowania.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika m.in., że głównym przedmiotom działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest wynajem lokali użytkowych podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym. Wnioskodawca jest właścicielem szeregu nieruchomości w X. W 2016 r. na jednej z działek rozpoczął budowę budynku z przeznaczeniem lokali na wynajem, który jest wyposażony w szereg samodzielnych boksów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu i drobnych usług (stoisk). W następnych latach podatkowych Wnioskodawca podejmie budowę następnego budynku ze stoiskami na wynajem dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Od 2016 r. Wnioskodawca podpisał szereg umów z przedsiębiorcami na wynajem stoisk w ww. budynku, w ramach których pobrał od nich opłaty wstępne na przygotowanie stoisk, składające się z zadatku oraz zaliczki, które zaewidencjonował w księgach rachunkowych, jako przychody przyszłych okresów i nie zaliczył w roku podatkowym 2016 oraz w roku podatkowym 2017, do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Opłaty wstępne zostały udokumentowane fakturami. Wnioskodawca zamierza budując następny budynek oraz podpisując następne umowy na wynajem stanowisk, przed oddaniem ww. obiektu do użytkowania, podpisywać w przyszłości umowy najmu na zasadach opisanych powyżej, pobierając od kontrahentów opłaty wstępne, które będą dokumentowane fakturami.

Opłaty wstępne, tj. zaliczka i zadatek są związane z przygotowaniem boksu handlowego (boksów handlowych) dla każdego najemcy na zasadach określonych umową. Opłaty te mają też zabezpieczyć Wnioskodawcę przed stratami finansowymi, w przypadku gdy najemca zerwie umowę lub też ją wypowie, a Spółka poniesie wydatki na przygotowanie boksów.

Zgodnie z postanowieniami umów najmu lokali, skuteczne zawarcie tych umów uwarunkowane będzie uiszczeniem wynajmującemu przez najemcę bezzwrotnej opłaty (której wysokość określa zawarta umowa) za przygotowanie stoiska handlowego w następujących kwotach:

 • zadatek w wysokości 35,00% opłaty brutto wstępnej opisanej w umowie w dniu podpisania umowy, płatny na konto Wnioskodawcy - potwierdzony fakturą zaliczkową wystawioną przez Wnioskodawcę w terminie 3-ch dni od wpłaty zadatku przez przyszłego najemcę,
 • zaliczka w wysokości 35,00% opłaty wstępnej brutto, płatna do 15 kwietnia 2017 r. dla umów zawartych w miesiącach październik - grudzień 2016 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.
 • natomiast w przypadku umów zawartych po dniu 1 kwietniu 2017 r. zadatek i zaliczka płatna w dniu podpisania umowy z przyszłym najemcą, na konto wynajmującego potwierdzona przez wynajmującego fakturą,
 • opłata końcowa (30,00%), płatna w dniu odbioru lokalu, udokumentowanego protokołem odbioru lokalu podpisanym przez wynajmującego i najemcę, płatna na rachunek bankowy wynajmującego na podstawie wystawionej przez wynajmującego faktury.

Budynek został oddany do użytkowania 1 grudnia 2017 r.

Ww. zadatki i zaliczki Wnioskodawca otrzymał w ww. termiach w 2016 i 2017 roku. Powyższe opłaty są bezzwrotne i zostały przez Wnioskodawcę udokumentowane fakturami.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że otrzymane od najemców (przyszłych najemców) środki finansowe z tytułu opłat wstępnych (zadatków, zaliczek), o których mowa we wniosku, nie stanowią (nie będą stanowić) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 1 updop. Kwoty te bowiem nie mają charakteru zaliczek (zadatków) na poczet usług najmu, które zostaną wykazane w następnych okresach sprawozdawczych. W żadnym razie nie można ich powiązać z konkretną usługą najmu, która zostanie wykonana w przyszłości. Jak wynika z wniosku, opłaty wstępne, tj. zaliczka i zadatek są związane z przygotowaniem boksów handlowych dla każdego najemcy na zasadach określonych umową. Co najistotniejsze, skuteczne zawarcie umów najmu lokali uwarunkowane jest (będzie) uiszczeniem Wnioskodawcy przez najemcę bezzwrotnej opłaty, wynikającej z zawartej umowy za przygotowanie stoiska handlowego. Opłaty te mają również zabezpieczyć Wnioskodawcę przed stratami finansowymi, w przypadku, gdy najemca zerwie lub wypowie umowę, a Spółka poniesie wydatki na przygotowanie boksów. Skoro zatem ww. opłaty wstępne mają charakter definitywny (nie podlegają zwrotowi), co bezspornie wynika z postanowień zawartych umów, to stanowią (stanowić będą) przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu w dacie ich faktycznego otrzymania. W momencie otrzymania przez Wnioskodawcę ww. środków finansowych, przychód z tego tytułu stanowi bowiem dla niego trwałe, bezzwrotne i definitywne przysporzenie majątkowe. Otrzymanie po stronie Wnioskodawcy środków pieniężnych rodzi w tym momencie obowiązek zadeklarowania przychodu podatkowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co wynika z art. 12 ust. 3e updop. Zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 12 ust. 3a updop, gdyż opłaty wstępne, o których mowa we wniosku nie wiążą się z wykonaniem usług najmu lokalu. Ich zapłata przez najemców warunkuje samo zawarcie takich umów. Wskazane we wniosku opłaty wstępne zostały (zostaną) wpłacone jednorazowo, w ściśle określonych terminach, a zatem wtedy Wnioskodawca uzyskał (uzyska) konkretne i definitywne przysporzenie majątkowe. w związku z tym w dacie ich otrzymania stanowiły (będą stanowić) przychód podatkowy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w zakresie zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nadmienić należy, ze w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.