0111-KDIB2-1.4010.113.2018.4.JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy wydzielenie Części Inwestycyjnej do Spółki Inwestycyjnej nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r.? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 marca 2018 r. (data wpływu 28 marca 2018 r.), uzupełnionym 28 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydzielenie Części Inwestycyjnej do Spółki Inwestycyjnej nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wydzielenie Części Inwestycyjnej do Spółki Inwestycyjnej nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

W związku z tym, że wniosek posiadał braki formalne, wystosowano do Wnioskodawcy pismo z 16 maja 2018 r., Znak: 0111-KDIB2-1-4010.113.2018.2.JP wzywające do ich uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony 28 maja 2018 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca  Sp. z o.o.  (dalej: „Spółka”, „Spółka Inwestycyjna”) jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy X. – wiodącego producenta i dystrybutora produktów leczniczych w Polsce. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, posiadającym siedzibę i miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcjonariuszami (winno być: Udziałowcami) Spółki są osoby fizyczne mające rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W chwili obecnej Spółka planuje przystąpienie do procesu podziału przez wydzielenie części Zakładu Farmaceutycznego (dalej jako: „Spółka Dzielona”), w ramach którego stanie się Spółką Przejmującą wydzielanej części majątku Spółki Dzielonej.

Od początku swojego istnienia Spółka Dzielona prowadzi działalności w zakresie produkcji substancji farmaceutycznych oraz sprzedaży produktów leczniczych z nowoczesnego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Y. („Część Farmaceutyczna”) . W chwili obecnej Spółka jest także m.in. jedynym lub większościowym udziałowcem polskich i zagranicznych spółek kapitałowych prowadzących działalność w obszarze produkcji i sprzedaży produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego („Spółki Zależne”), tworzący wspólnie Grupę X.

W 2016 r. Spółka Dzielona podjęła decyzję o rozszerzeniu profilu prowadzonej działalności gospodarczej i skupieniu w ramach swojego przedsiębiorstwa działalności inwestycyjnej, realizowanej dotąd niezależnie przez poszczególne Spółki Zależne z Grupy X.

W tym celu, w ramach swojej struktury organizacyjnej Spółka Dzielona powołała Obszar Strategii i Inwestycji i zatrudniła wykwalifikowany personel dedykowany do projektów inwestycyjnych, w szczególności:

 • Kierownika ds. Strukturyzacji i Podatków, odpowiedzialnego za ocenę due diligence przedstawionych propozycji inwestycyjnych pod kątem przepisów prawa podatkowego, nadzór operacyjny nad prowadzonymi projektami, przedstawianie rekomendacji w zakresie sposobu finansowania przedsięwzięć, itp.;
 • Kierownika ds. Inwestycji Kapitałowych, odpowiedzialnego za pozyskiwanie nowych projektów inwestycyjnych, ich ewaluację i ocenę due diligence wraz z przygotowaniem rekomendacji inwestycyjnych dla Zarządu, a także współpracę z Fundacjami i organizacjami prowadzącymi programy akceleracyjne dla start-upów;
 • Starszego Specjalistę ds. Zarządzania Płynnością – odpowiedzialnego za zarządzanie środkami inwestycyjnymi Spółki, prowadzenie ewidencji i rejestrów niezbędnych do należytego zarządzania terminami zapadalności papierów wartościowych, należnym naliczaniem odsetek, itp.

Personel dedykowany do projektów inwestycyjnych raportuje do Dyrektora ds. Finansów Korporacyjnych i Inwestycji, odpowiedzialnego za zarządzanie kwestiami finansowymi Wnioskodawcy oraz nadzorem nad projektami inwestycyjnymi. Działalność personelu dedykowanego do projektów inwestycyjnych prowadzona jest w dedykowanym wynajmowanym biurze (innym/odrębnym od głównego biura/siedziby dedykowanej dla działalności farmaceutycznej), z wykorzystaniem dedykowanego zespołu aktywów i pasywów i nakierowana jest na uzyskiwanie możliwe najlepszych zwrotów z inwestycji, w szczególności z:

 • średnio- i długoterminowych inwestycji w przedsiębiorstwa niepubliczne znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (start-upy);
 • inwestycji w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje korporacyjne;
 • lokowania nadwyżek finansowych na negocjowanych lokatach terminowych.

Personel dedykowany do projektów inwestycyjnych posiada przypisane mu konta kosztowe oznaczone odpowiednimi kodami miejsc powstawania kosztów („MPK”) na których ewidencjonowane są koszty związane z prowadzoną przez tę część działalnością gospodarczą oraz zarządza dedykowanymi rachunkami inwestycyjnymi i bankowymi na których zdeponowane są środki pieniężne, lokaty oraz papiery wartościowe. Umowy zawierane w wyniku działań personelu dedykowanego do projektów inwestycyjnych ewidencjonowane są z oznaczeniem osoby odpowiedzialnej za jej zawarcie, w sposób pozwalający na ich identyfikację wśród umów dotyczących Części Farmaceutycznej.

W chwili obecnej Spółka Dzielona rozważa strukturalne wydzielenie personelu dedykowanego do projektów inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami związanymi z tą działalnością inwestycyjną (dalej jako: „Część Inwestycyjna”) do Wnioskodawcy poprzez podział Spółki Dzielonej. Podział będzie miał miejsce w 2018 r. i nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej: „KSH”), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Wnioskodawcę, tj. będzie miał formę podziału przez wydzielenie.

Podział będzie dokonany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w szczególności jako element szerszego procesu restrukturyzacji Grupy X. i będzie miał na celu:

 • odseparowanie działalności farmaceutycznej od działalności inwestycyjnej;
 • usprawnienie procesu zarządzania projektami inwestycyjnymi poprzez jego scentralizowanie w jednym podmiocie;
 • koncentrację środków inwestycyjnych w wyspecjalizowanym podmiocie w celu wygenerowania korzyści skali w ramach procesu lokowania środków.

Podział przez wydzielenie zostanie dokonany na podstawie planu podziału (dalej: „Plan Podziału”), o którym mowa w art. 534 § 1 KSH, zawierający m.in. dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Inwestycyjnej i pozostających w Części Farmaceutycznej Spółki Dzielonej. Do Planu Podziału, zgodnie z wymogami art. 534 § 2 ust. 3 KSH dołączone będzie ustalanie wartości majątku Spółki Dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, sporządzone metodą majątkową w oparciu o księgi rachunkowe Spółki Dzielonej (wg tzw. wartości księgowej).

Na moment podziału przez wydzielenie Część Inwestycyjna będzie pozostawała zasadniczo rozłączna od Części Farmaceutycznej, tj:

-Będzie wydzielona organizacyjnie:

-będzie skupiała się wokół Obszaru Strategii i Inwestycji powołanego do życia mocą uchwały Zarządu Spółki, prowadzącego działalność odmienną i rozłączną od działalności farmaceutycznej;

-zadania Części Inwestycyjnej będą obejmowały realizację projektów nakierowanych na uzyskanie możliwe najlepszych zwrotów z inwestycji, w szczególności z:

 • średnio- i długoterminowych inwestycje w przedsiębiorstwa niepubliczne znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (start-upy);
 • inwestycji w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje korporacyjne;
 • lokowania nadwyżek finansowych na negocjowanych lokatach terminowych;

-będzie obejmowała dedykowany personel szczegółowo opisany powyżej zatrudnionych w Obszarze Strategii i Inwestycji

-będzie dysponowała w szczególności następującymi dedykowanymi materialnymi i niematerialne składniki majątku służącymi wyłącznie działalności inwestycyjnej, w tym:

-aktywami związanymi z prowadzoną działalności inwestycyjną, w tym:

 • obligacje korporacyjne;
 • udziały w zagranicznej spółce kapitałowej o odpowiednim profilu/właściwym dla działalności inwestycyjnej;
 • środki pieniężne przeznaczone na działalność inwestycyjną (inne niż wykorzystywane na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej związanej z działalnością farmaceutyczną);
 • wyposażenie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z Częścią Inwestycyjną,
 • należności wynikające z zawartych umów dotyczących działalności inwestycyjnej, w tym w szczególności umowy pożyczki,

-zobowiązania handlowe, w tym wynikające z zawartej umowy najmu lokalu w Warszawie,

-umowy dotyczące działalności inwestycyjnej, w tym umowy o zachowaniu poufności, umowy współpracy, umowy najmu lokalu biurowego, umowy na usługi doradcze, etc.

-wskazany powyżej personel dedykowany do projektów inwestycyjnych.

-Będzie wydzielona funkcjonalnie:

 • będzie kontynuowała prowadzenie niezależnej, rodzajowo odmiennej i zasadniczo rozłącznej od Części Farmaceutycznej działalności gospodarczej,
 • będzie posiadała dedykowany zespół składników majątkowych (środków trwałych, środków pieniężnych, inwestycji, umów) niezbędnych do należytego realizowania projektów inwestycyjnych oraz zasoby ludzkie zdolne samodzielnie planować, kontrolować i realizować aktywność gospodarczą w obszarze inwestycji, zawierać umowy, zaciągać zobowiązania i generować przychody (np. z tytułu odsetek od lokat, sprzedaży z zyskiem papierów wartościowych, etc),
 • siedziba Części Inwestycyjnej zlokalizowana będzie w Z, tj. miejscu odmiennym od miejsca prowadzenia dzielności farmaceutycznej,
 • jakiekolwiek koszty ponoszone przez Obszar Strategii i Inwestycji odnoszone będą na dedykowane konta kosztowe oznaczone odpowiednimi kodami miejsc powstawania kosztów („MPK”), zaś przychody uzyskiwane z lokat pieniężnych lub inwestycji w papiery wartościowe odnoszone są na rachunki bankowe i inwestycyjne będące w wyłącznym obszarze odpowiedzialności Części Inwestycyjnej.

-Będzie wydzielona finansowo:

 • jakiekolwiek koszty ponoszone przez Cześć Inwestycyjną odnoszone będą na dedykowane konta kosztowe oznaczone odpowiednimi kodami miejsc powstawania kosztów („MPK”), zaś przychody uzyskiwane z lokat pieniężnych lub inwestycji w papiery wartościowe odnoszone są na rachunki bankowe i inwestycyjne będące w wyłącznym obszarze odpowiedzialności Części Inwestycyjnej,
 • będzie możliwe dokładne przyporządkowanie na dzień wydzielenia wartość należności i zobowiązań przypadających do Części Inwestycyjnej.

Po wydzieleniu, Wnioskodawca będzie kontynuował działalność inwestycyjną prowadzoną wcześniej przez Cześć Inwestycyjną Spółki Dzielonej. Jednocześnie po wydzieleniu, Spółka Dzielona będzie kontynuowała prowadzoną działalność w obszarze produkcji substancji farmaceutycznych oraz sprzedaży produktów leczniczych poprzez Część Farmaceutyczną w niezmienionym zakresie.

Majątek Części Farmaceutycznej pozostający w Spółce Dzielonej (zgodnie z Planem Podziału) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa i będzie obejmował w szczególności;

 • aktywa związane z prowadzoną działalnością farmaceutyczną, w tym nieruchomości, budynki i budowle, udziały w spółkach, które są zaangażowane w działalność farmaceutyczną (np. prowadzących działalność w zakresie produkcji, dystrybucji, promocji, udzielenia licencji na produkty farmaceutyczne spółkach posiadających nieruchomości wykorzystywane na cele prowadzonej działalności farmaceutycznej, etc);
 • wyposażenie, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z Częścią farmaceutyczną, np. licencje na dossier rejestracyjne, prace badawczo-rozwojowe zakończone sukcesem, etc;
 • należności wynikające z zawartych umów handlowych oraz licencyjnych;
 • środki pieniężne niezbędne do prowadzenia nieprzerwanej działalności operacyjnej;
 • zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz wszelkie inne decyzje administracyjne i koncesje niezbędne do nieprzerwanego prowadzenia działalności farmaceutycznej;
 • pracowników związanych z prowadzeniem działalności farmaceutycznej (innych niż personel dedykowany do projektów inwestycyjnych), w tym Dyrektora ds. Finansów Korporacyjnych i Inwestycji, którego rola zostanie odpowiednio zmodyfikowana.

Wartość majątku przypadającej Części Inwestycyjnej ustalona będzie metodą majątkową w oparciu o księgi rachunkowe Spółki Dzielonej (wg. tzw. wartości księgowej).

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 25 maja 2018 r. (data wpływu – 28 maja 2018 r.), Wnioskodawca wyjaśnił ponadto m.in., że:

 • Wnioskodawca pragnie potwierdzić, iż w opisie zdarzenia przyszłego zamiast „Akcjonariuszami Spółki są osoby fizyczne mające rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” winno być „Udziałowcami Spółki są osoby fizyczne mające rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”..
 • Spółka pragnie wskazać, iż wartość majątku Spółki Dzielonej przekazywanej Wnioskodawcy (Cześć Inwestycyjna) ustalonej w Planie Podziału będzie odpowiadała wartości emisyjnej udziałów Wnioskodawcy przydzielonych akcjonariuszom Spółki Dzielonej
 • W chwili obecnej i do dnia podziału, Wnioskodawca nie posiada i nie będzie posiadał żadnych akcji w Spółce Dzielonej – nie będzie jej akcjonariuszem.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydzielenie Części Inwestycyjnej do Spółki Inwestycyjnej nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r.?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze fakt, iż:

 • wartość udziałów Wnioskodawcy przydzielonych akcjonariuszom Spółki Dzielonej będzie odpowiadała ustalonej w Planie Podziału wartości majątku Części Inwestycyjnej i otrzymanej przez Wnioskodawcę;
 • Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, tj. podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • Spółka Dzielona ma siedzibę i miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Spółka Dzielona ma formę spółki akcyjnej, a Wnioskodawca ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • podział będzie dokonywany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych,

-w opinii Wnioskodawcy, na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. podział Spółki poprzez wydzielenie Części Inwestycyjnej do Wnioskodawcy jako spółki przejmującej nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu do opodatkowania.

Zasadniczo, zgodnie art. 528 § 1 KSH Spółkę kapitałową (w tym spółkę akcyjną) można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Art. 529 § 1 pkt 4) KSH doprecyzowuje, iż podział może być dokonany w szczególności przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). W tym kontekście, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, dalej: „ustawa o CIT), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest co do zasady dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Jednocześnie jak stanowi art. 7 ust. 2 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Art. 12 ust. 1 pkt 8c) Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. stanowi, iż przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności ustalona na dzień łączenia lub podziału wartość majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Jednocześnie jednak w ust. 4 pkt 3e) powyżej przytoczonego artykułu 12, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. ustawodawca wskazał, iż do przychodów nie zalicza się wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej. Zgodnie z art. 12 ust. 15 pkt 1) oraz ust. 16 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. powyższe przepisy mają zastosowanie do spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, tj. spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Jednocześnie, w świetle art. 12 ust. 13-14 ww. Ustawy o CIT, powyższe wyłączenie z przychodów w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. nie będzie miało zastosowania, jeśli głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, przy czym jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów, począwszy od 1 stycznia 2018 r. wartość majątku spółki dzielonej otrzymywanego przez spółkę przejmującą będzie co do zasady stanowiła przychód, przy czym przychód ten będzie korzystał z wyłączenia z opodatkowania, w sytuacji gdy:

 • wartość emisyjna (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki dzielonej odpowiada wartości majątku spółki dzielonej otrzymanego przez spółkę przejmującą;
 • spółka przejmująca będzie podatnikiem podlegającym obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • spółka dzielona ma siedzibę lub zarząd na terenie Polski;
 • spółka dzielona ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, podobnie jak spółka przejmująca.
 • podział jest dokonywany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

W tym kontekście, mając na uwadze fakt, iż:

 • wartość emisyjna udziałów (akcji) Wnioskodawcy przydzielonych akcjonariuszom Spółki Dzielonej będzie odpowiadała ustalonej w Planie Podziału wartości majątku Części Inwestycyjnej i otrzymanej przez Spółkę Inwestycyjną;
 • Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, tj. podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • Spółka Dzielona ma siedzibę i miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Spółka Dzielona ma formę spółki akcyjnej, a Wnioskodawca ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • podział będzie dokonywany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych,

-w opinii Wnioskodawcy, na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. podział Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie Części Inwestycyjnej do Wnioskodawca jako spółki przejmującej nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu do opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie punktu 1 ww. uzupełnienia wniosku, ujętego w piśmie z 25 maja 2018 r. (data wpływu – 28 maja 2018 r.) wydano odrębne rozstrzygniecie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.