0111-KDIB1-3.4010.505.2018.1.BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych przejęcia Spółki X przez Spółkę Y oraz wydania Wnioskodawcy nowych udziałów w kapitale Spółki Y w wyniku przejęcia Spółki X przez Spółkę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia Spółki X przez Spółkę Y oraz wydania Wnioskodawcy nowych udziałów w kapitale Spółki Y w wyniku przejęcia Spółki X przez Spółkę Y – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2018 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcia Spółki X przez Spółkę Y oraz wydania Wnioskodawcy nowych udziałów w kapitale Spółki Y w wyniku przejęcia Spółki X przez Spółkę Y.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest obecnie członkiem Podatkowej Grupy Kapitałowej, której byt prawny ustanie z dniem 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. Wnioskodawca planuje wraz z innymi spółkami zależnymi zawrzeć na kolejne 3 lata podatkowe nową umowę podatkowej grupy kapitałowej, jednakże decyzja ostateczna w tej kwestii nie została jeszcze podjęta.

Wnioskodawca prowadzi podstawową działalność gospodarczą w zakresie kopalnictwa rud miedzi oraz produkcji z tych rud miedzi i innych metali, która to działalność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Oddziały Spółki, tj. kopalnie, huty, zakłady przetwarzające częściowo wydobyte rudy do postaci koncentratów (materiałów wsadowych do produkcji metali w hutach), zlokalizowane są w różnych miejscowościach. Stąd też transport materiałów pomiędzy Oddziałami realizowany jest przy użyciu transportu kolejowego.

Wnioskodawca posiada 100% udziałów w kapitale Spółki X, która posiada 100% udziałów w Spółce Y. Spółka X i Spółka Y są rezydentami polskimi (spółki z o.o.), podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na ich miejsce opodatkowania. Po 1 stycznia 2019 r. Spółka X nie będzie wchodzić w skład nowo projektowanej podatkowej grupy kapitałowej. Przedmiotem działalności Spółek X i Y jest przede wszystkim zapewnienie obsługi kolejowej Głównego Ciągu Technologicznego Wnioskodawcy (tj. transportu materiałów/wyrobów pomiędzy Oddziałami Wnioskodawcy), przy czym szczegółowy zakres funkcji tych Spółek wynika przede wszystkim z posiadanych i wymaganych prawem krajowym i unijnym ((ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) oraz decyzje Komisji Europejskiej z dnia 6 lipca 2016 r. nr 971 i 972 w sprawie nadania stosownego statusu posiadanym liniom kolejowym), certyfikatów/świadectw/zezwoleń oraz decyzji uprawniających do realizacji określonych usług, a także z potrzeb odbiorców (poszczególne Oddziały produkcyjne Wnioskodawcy oraz inne spółki z grupy kapitałowej Wnioskodawcy), na rzecz których te usługi są realizowane.

Spółka X realizuje swoje funkcje jako właściciel i użytkownik bocznic kolejowych. Zarządzanie infrastrukturą kolejową bocznic dokonywane jest na podstawie wymaganego prawem Świadectwa Bezpieczeństwa, wydanego dla tej Spółki przez Prezesa Urzędu Kolejowego stosownie do wymogów art. 17d ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym.

Natomiast, Spółka Y zarządza infrastrukturą kolejową jako autoryzowany zarządca linii kolejowych na podstawie wymaganej prawem Autoryzacji Bezpieczeństwa, wydanej dla tej Spółki przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w oparciu o regulacje art. 17d ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym. Do jej obowiązków należy ponadto utrzymanie, konserwacja, remonty kapitalne i budowa infrastruktury kolejowej, a także realizacja usług załadunku i rozładunku wagonów.

Zapewnienie kompleksowej obsługi Głównego Ciągu Technologicznego Wnioskodawcy, wymaga współpracy Spółek X i Y zgodnie z zakresem ich kompetencji i uprawnień.

(i)

Spółka X dysponuje kadrą właściwą do obsługi diagnostyki drogowej infrastruktury kolejowej i w tym zakresie świadczy usługi na rzecz Spółki Y.

Z kolei, jako zarządca infrastruktury kolejowej w zakresie bocznic kolejowych zleca Spółce Y:

 • wykonywanie prac remontowych i utrzymaniowych bocznic,
 • prowadzenie ruchu kolejowego na bocznicach oraz
 • diagnostykę bocznicowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i elektrycznego ogrzewania zwrotnic,

która (to Spółka Y) posiada kadry i zaplecze techniczne niezbędne do realizacji tych świadczeń.

(ii)

Spółka Y zarządza liniami kolejowymi, z których część posiada status infrastruktury niestrategicznej dla krajowego rynku kolejowego. W odniesieniu do pozostałej części linii kolejowych, Spółka Y oczekuje na nadanie tym liniom tożsamego statusu. Uruchomienie tej procedury nastąpiło w maju 2017 r. w drodze wniosku skierowanego do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Posiadanie linii kolejowych o statusie niestrategicznym ma istotne znaczenie dla krajowego rynku kolejowego, albowiem umożliwia krajowemu przedsiębiorcy prowadzenie działalności w branży kolejowej na normalnych zasadach gospodarczych, zwalniając przy tym budżet państwa z obowiązku dofinansowywania takiej infrastruktury kolejowej.

Autoryzacja Bezpieczeństwa, którą posiada Spółka Y, daje możliwość rozciągnięcia uprawnień do zarządzania bocznicami kolejowymi na inne bocznice bez potrzeby pozyskania dodatkowych uprawnień w tym zakresie. Natomiast, Świadectwa bezpieczeństwa bocznic, które posiada Spółka X nie pozwalają na zarządzanie liniami kolejowymi, które leży w kompetencji Spółki Y. Tego rodzaju uprawnienia wymagają przeprowadzenia skomplikowanej i czasochłonnej procedury, m.in. opracowania własnego systemu bezpieczeństwa na kolei, poddania go ocenie Urzędu Transportu Kolejowego oraz uzyskania Autoryzacji Bezpieczeństwa (którą posiada obecnie Spółka Y). Procedury z tym związane trwają około 18-20 miesięcy i wymagają nakładów finansowych rzędu 150-200 tys. zł. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Urzędu Transportu Kolejowego popartym orzecznictwem sądowym, polskie przepisy nie pozwalają na przeniesienie Autoryzacji Bezpieczeństwa na inny podmiot gospodarczy. Podobnie jest z liniami kolejowymi o niestrategicznym znaczeniu, które na mocy decyzji Komisji Europejskiej związane są z konkretnym zarządcą danej infrastruktury (której wydano decyzję).

W konsekwencji powyższych regulacji prawnych, realizowanie przez Spółkę X wszystkich tych funkcji w branży kolejowej, jakie posiada Spółka Y, wymagałoby uzyskania stosownych uprawnień przez tą Spółkę w drodze wskazanych powyżej procedur.

W odniesieniu do obszaru działalności gospodarczej realizowanej przez Spółki X i Y, Wnioskodawca podjął decyzję o podjęciu działań restrukturyzacyjnych, ukierunkowanych na scalenie w jednym podmiocie wszystkich funkcji związanych z infrastrukturą kolejową. Restrukturyzacja polegać będzie na połączeniu (po 31 grudnia 2018 r.) Spółki X ze Spółką Y w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm., dalej „KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Spółką przejmowaną będzie Spółka X. Zamierzone połączenie będzie tzw. połączeniem odwrotnym, co oznacza, że Spółka Y - jako spółka córka przejmie Spółkę X - spółkę matkę. Planowane połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki X na Spółkę Y w zamian za udziały, które Spółka Y wyda jedynemu dotychczasowemu udziałowcowi Spółki przejmowanej, tj. Wnioskodawcy. Tym samym, ustanie byt prawny Spółki X jako spółki przejmowanej, a Spółka Y przejmie na mocy art. 494 § 1 KSH, cały majątek Spółki X (w tym pracowników) i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (sukcesja uniwersalna). W efekcie planowanego połączenia, Spółka Y przejmie udziały we własnym kapitale zakładowym, które z momentem połączenia zostaną unicestwione przez Spółkę Y (zakończą swój byt prawny) i w to miejsce dojdzie do utworzenia nowych udziałów Spółki Y, które zostaną wydane dotychczasowemu wspólnikowi Spółki X, tj. Wnioskodawcy.

Połączenie Spółek X i Y ma na celu skupienie w jednym podmiocie gospodarczym wszystkich funkcji, które realizują obecnie dwa podmioty, tj. Spółka X i Y, co skutkować będzie uproszczeniem struktury grupy, obniżeniem kosztów zarządzania i kosztów administrowania działalnością w obszarze obsługi kolejowej poprzez scalenie tożsamych funkcji wykonywanych dotychczas przez obydwie Spółki oraz kumulację w jednym podmiocie funkcji zarówno operacyjnych jak i funkcji zarządczych. Realizacja tego obszaru działalności przez jeden podmiot jest racjonalna z punktu widzenia zarządzania i gospodarowania liniami kolejowymi, ponieważ skupienie funkcji zarządczych nad działalnością kolejową zwiększy efektywność usług, usprawni współpracę z odbiorcami usług, ograniczy ilość umów regulujących usługi przewoźnika i operatora bocznic, uprości szereg procedur, w tym również podejmowanie biznesowych decyzji, a także pozwoli na skupienie uprawnień związanych z Autoryzacją Bezpieczeństwa w jednym podmiocie.

Jednocześnie, Wnioskodawca wskazuje, że z uwagi na przedstawione w niniejszym wniosku okoliczności związane z realizacją działalności gospodarczej w branży kolejowej, a w szczególności obowiązek posiadania wymaganych prawem certyfikatów/zaświadczeń, które znajdują się w posiadaniu Spółki Y, a których Spółka ta nie może przenieść na inny podmiot, w tym również w drodze sukcesji uniwersalnej, racjonalnym i uzasadnionym gospodarczo sposobem planowanej restrukturyzacji jest przejęcie Spółki X przez Spółkę Y, tj. w drodze tzw. połączenia odwrotnego, co pozwoli na kontynuację działalności dotychczasowych Spółek X i Y w niezmienionym zakresie, po połączeniu tych Spółek (eliminując jednocześnie zakaz wykonywania niektórych funkcji, z uwagi na brak posiadania odpowiednich zezwoleń wymaganych przepisami prawa).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy unicestwienie udziałów w Spółce X posiadanych przez Wnioskodawcę (w związku z przejęciem Spółki X przez Spółkę Y) oraz wydanie Wnioskodawcy nowych udziałów w kapitale Spółki Y w wyniku przejęcia Spółki X przez Spółkę Y będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy będącego dotychczasowym właścicielem Spółki X - Spółki Przejmowanej?

Zdaniem Wnioskodawcy, unicestwienie udziałów w Spółce X oraz otrzymanie udziałów w kapitale Spółki Y, które zostaną wydane Wnioskodawcy w związku z połączeniem Spółki X i Y, nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu.

Zgodnie z regułą zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów, jednocześnie, art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, stanowi, iż w podatkowych grupach kapitałowych dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę uzyskanych z danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów. Zatem, bez względu na to czy Wnioskodawca po 31 grudnia 2018 r. będzie samodzielnym podatnikiem CIT (jako osoba prawna), czy też będzie rozliczać podatek CIT w ramach nowej podatkowej grupy kapitałowej, Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia prawidłowej wysokości dochodu.

Ustawa o CIT, nie zawiera definicji legalnej pojęcia przychodu, lecz określa go poprzez wyliczenie czynności skutkujących przysporzeniem po stronie podatnika podlegającym opodatkowaniu. Przychody te ustawodawca zawarł w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT, który stanowi zamknięty katalog przychodów z zysków kapitałowych oraz w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT zawierający przykładowe wyliczenie pozycji przychodowych innych niż kapitałowe.

W przypadku restrukturyzacji mających za przedmiot łączenie spółek, wskazane powyżej regulacje ustawy o CIT uznają za przychody z zysków kapitałowych m.in. przychody wspólnika spółki łączonej - art. 7b ust.1 pkt 1 lit. m, którym jest ustalona na dzień łączenia wartość majątku spółki przejmowanej otrzymanego przez spółkę przejmującą, co wynika z treści art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT.

Z kolei, w świetle regulacji art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się, w przypadku połączenia spółek, przychodu wspólnika spółki przejmowanej stanowiącego wartość emisyjną udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą.

W świetle powyższych regulacji, w ocenie Wnioskodawcy, planowana restrukturyzacja, nie wywoła dla Wnioskodawcy skutków podatkowych na gruncie ustawy o CIT, w odniesieniu do:

 1. unicestwienia udziałów jakie Wnioskodawca posiada w spółce przejmowanej, a których byt prawny ustanie z chwilą połączenia Spółki X ze Spółką Y - z uwagi na brak przesłanek ustawowych kwalifikujących tego typu zdarzenie jako przychód podatkowy na gruncie ustawy o CIT;
 2. przychodu Wnioskodawcy z tytułu, ustalonej na dzień łączenia, wartości majątku Spółki X (spółki przejmowanej) otrzymanego przez Spółkę Y, jako spółkę przejmującą, który to przychód nie podlega opodatkowaniu w części stanowiącej wartość emisyjną udziałów przydzielonych Wnioskodawcy przez Spółkę Y w myśl art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT.

Stosownie do przytoczonych regulacji prawnych, w ocenie Wnioskodawcy, przychód podatkowy jaki winien rozpoznać Wnioskodawca z tytułu planowanej restrukturyzacji, powstanie w przypadku, gdy wartość majątku Spółki X, który otrzyma Spółka Y w wyniku przejęcia Spółki X, przekroczy wartość udziałów jakie otrzyma Wnioskodawca od Spółki Y, co zdaniem Wnioskodawcy wynika z regulacji ustawy o CIT:

 • art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m - który wskazuje w katalogu przychodów z zysków kapitałowych, przychód wspólnika spółki łączonej powstały w następstwie łączenia spółek,
 • art. 12 ust. 1 pkt 8c - który określa wskazany powyżej przychód jako wartość majątku spółki przejmowanej otrzymanego przez spółkę przejmującą, ustaloną na dzień łączenia, oraz
 • art. 12 ust. 4 pkt 12 - który wprowadza wyłączenie określonych kategorii przychodowych spod opodatkowania, wskazując, iż w przypadku połączenia spółek, do przychodów nie zalicza się przychodu wspólnika spółki przejmowanej stanowiącego wartość emisyjną udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą.

W konsekwencji, w przypadku ustalonego (na potrzeby połączenia spółek) przez Spółkę Y parytetu wymiany udziałów przyznanych Wnioskodawcy przez Spółkę Y na poziomie równym wartości majątku Spółki X, wydanie nowych udziałów przez Spółkę Y na rzecz Wnioskodawcy nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT.

Wskazane powyżej wyłączenie przychodów z opodatkowania, znajdzie zastosowanie pod warunkiem przeprowadzenia procesu łączenia spółek zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 12 ust. 13-15 ustawy o CIT, tj. przeprowadzenia restrukturyzacji na warunkach uzasadnionych ekonomicznie, tak aby celem tego procesu nie było osiągnięcie korzyści podatkowej.

Wobec przedstawionych we Wniosku okoliczności związanych z planowaną restrukturyzacją, dotyczących ustawowych wymogów przewidzianych dla realizacji działalności w obszarze transportu kolejowego, jak również formalnych przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie połączenia w inny sposób niż w drodze połączenia odwrotnego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku planowanego połączenia spółek zależnych poprzez przejęcie Spółki X przez Spółkę Y, spełnione zostaną warunki uzasadniające ekonomiczne przeprowadzenie przedstawionego procesu restrukturyzacji i tym samym przesłanki pozwalające na zastosowanie w tym przypadku regulacji art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, przewidującej wyłączenie z przychodów wartości udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada 100% udziałów w kapitale Spółki X, która posiada 100% udziałów w Spółce Y. Po 1 stycznia 2019 r. Spółka X nie będzie wchodzić w skład nowo projektowanej podatkowej grupy kapitałowej. Wnioskodawca podjął decyzję o restrukturyzacji polegającej na połączeniu (po 31 grudnia 2018 r.) Spółki X ze Spółką Y w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm., dalej: „ksh”). Spółką przejmowaną będzie Spółka X. Zamierzone połączenie będzie tzw. połączeniem odwrotnym, co oznacza, że Spółka Y - jako spółka córka przejmie Spółkę X - spółkę matkę. Planowane połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki X na Spółkę Y w zamian za udziały, które Spółka Y wyda jedynemu dotychczasowemu udziałowcowi Spółki przejmowanej, tj. Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 491 § 1 ksh, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą. W myśl art. 492 § 1 pkt 1 ksh, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Stosownie natomiast do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7a ust. 1 updop, w podatkowych grupach kapitałowych dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę uzyskanych z danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów.

Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m updop, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym :

 • przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,
 • przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,
 • przychody spółki dzielonej.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 updop, do przychodów nie zalicza się, w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 8b updop, przychodów wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiącej wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Przez wartość emisyjną rozumie się, zgodnie z art. 4a pkt 16a updop, cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku – w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

Powyższe wyłączenie z przychodów, nie będzie miało zastosowania w myśl art. 12 ust. 13 updop, który stanowi, że przepisów ust. 4 pkt 3e, 3f, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania oraz zgodnie z art. 12 ust. 14 updop, jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 15 updop, powyższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

 1. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
 2. art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 12 ust. 16 updop, stanowi że ww. przepisy stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, aby celem operacji przejęcia Spółki córki było uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Istotne w tym względzie jest stwierdzenie Wnioskodawcy zawarte we wniosku, że w przypadku planowanego połączenia spółek zależnych poprzez przejęcie Spółki X przez Spółkę Y, spełnione zostaną warunki uzasadniające ekonomiczne przeprowadzenie przedstawionego procesu restrukturyzacji i tym samym przesłanki pozwalające na zastosowanie w tym przypadku regulacji art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT (...).

Niemniej jednak zauważyć należy, że zbadanie przesłanek i celów dokonywanego połączenia spółek jest w pełni możliwe dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Tym samym stwierdzenie, że przedstawione przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym połączenie, zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania, nie może podlegać ocenie tut. organu, w trybie i na zasadach przewidzianych dla instytucji interpretacji indywidualnej. Z tego też względu powyższą informację przyjęto jako niepodlegający weryfikacji przez organ interpretacyjny element opisu zdarzenia przyszłego.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie ustalony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zauważyć przy tym należy, że uregulowane w art. 14b-14h Ordynacji podatkowej postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego czy kontrolnego, w ramach których prowadzone jest postępowanie dowodowe. Regulacje ww. ustawy nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Należy jednocześnie wskazać, że to podatnik stosując przepis art. art. 12 ust. 4 pkt 12 updop, będzie zobowiązany do wskazania dowodów, że połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz przywołane przepisy prawa, należy wskazać, że wartość emisyjna otrzymanych udziałów w kapitale Spółki Y, które zostaną wydane Wnioskodawcy w związku z połączeniem Spółki X i Y, nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.