0111-KDIB1-3.4010.436.2017.1.APO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1. Czy koszty i przychody związane ze sprzedażą Narzędzi wykorzystywanych do produkcji Wyrobów strefowych, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu produkcyjnego Narzędzia nie opuszczają obszaru SSE i są wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie na potrzeby tego konkretnego projektu, Spółka powinna traktować jako objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy koszty i przychody związane ze sprzedażą usług Modyfikacji Narzędzi na zlecenie klienta, Spółka powinna traktować jako objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 listopada 2017 r. (data wpływu 22 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy koszty i przychody związane ze sprzedażą Narzędzi wykorzystywanych do produkcji Wyrobów strefowych, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu produkcyjnego Narzędzia nie opuszczają obszaru SSE i są wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie na potrzeby tego konkretnego projektu, Spółka powinna traktować jako objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • czy koszty i przychody związane ze sprzedażą usług Modyfikacji Narzędzi na zlecenie klienta, Spółka powinna traktować jako objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy koszty i przychody związane ze sprzedażą Narzędzi wykorzystywanych do produkcji Wyrobów strefowych, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu produkcyjnego Narzędzia nie opuszczają obszaru SSE i są wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie na potrzeby tego konkretnego projektu, Spółka powinna traktować jako objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • czy koszty i przychody związane ze sprzedażą usług Modyfikacji Narzędzi na zlecenie klienta, Spółka powinna traktować jako objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „SSE”) na podstawie zezwolenia (dalej: „Zezwolenie”).

Zezwolenie zostało wydane na prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie SSE, określonych w zezwoleniu poprzez wskazanie konkretnych pozycji PKWiU (dalej: „Wyroby”).

Spółka realizuje na rzecz kontrahentów konkretne projekty produkcyjne. W celu realizacji projektu produkcyjnego często niezbędna jest modyfikacja maszyn produkcyjnych lub posiadanie zindywidualizowanego oprzyrządowania do tych maszyn, które umożliwia wytworzenie produktów o określonych cechach wymaganych przez danego kontrahenta (dalej: „Narzędzia”).

Spółka nabywa zatem Narzędzia celem wykorzystania ich w produkcji Wyrobów. Przed rozpoczęciem produkcji przy wykorzystaniu Narzędzi, są one zbywane na rzecz kontrahenta, dla którego realizowany jest dany projekt produkcyjny.

Fizycznie Narzędzia pozostają w zakładzie Spółki na terenie SSE. Są montowane w maszynach będących własnością Spółki lub w inny sposób wykorzystywane do produkcji w zakładzie produkcyjnym Spółki. Wyprodukowane przy ich użyciu Wyroby są sprzedawane wyłączenie temu konkretnemu kontrahentowi. Po zakończeniu produkcji Narzędzia są zwracane temu kontrahentowi.

Bez zakupu Narzędzi, Spółka nie miałaby możliwości prowadzenia działalności polegającej na produkcji Wyrobów. Uwarunkowane jest to przede wszystkim wymaganiami branży, w której Wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo. Kontrahenci potrzebują bowiem wyrobów o ściśle określonych parametrach (cechach) indywidualnych.

Ze względu na istotne dostosowanie Narzędzi do celów produkcji danego typu, zasadniczo nie istnieje możliwość wykorzystania ich do innej działalności czy w innym procesie produkcyjnym. Należy podkreślić, że narzędzia są wytwarzane poza granicami SSE; Spółka nie wytwarza ich samodzielnie. Jednocześnie, Narzędzia są wykorzystywane w produkcji wyłącznie na terenie SSE, w zakładach produkcyjnych Spółki.

Spółka zleca też modyfikację Narzędzi lub posiadanych maszyn zgodnie z wymogami kontrahenta, ponieważ muszą one zostać wyregulowane, skalibrowane czy w inny sposób dostosowane do produkcji konkretnych Wyrobów (dalej: „Modyfikacja Narzędzi”). Kosztami Modyfikacji Narzędzi Wnioskodawca obciąża kontrahentów.

Zbycie Narzędzi na rzecz kontrahentów, Modyfikacja Narzędzi, użytkowanie ich w procesie produkcji i zwrot po zakończeniu produkcji to powszechnie stosowany model biznesowy w branży, w której działa Spółka.

Narzędzia są elementem koniecznym dla produkcji Wyrobów ujętych bezpośrednio w Zezwoleniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy koszty i przychody związane ze sprzedażą Narzędzi wykorzystywanych do produkcji Wyrobów strefowych, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu produkcyjnego Narzędzia nie opuszczają obszaru SSE i są wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie na potrzeby tego konkretnego projektu, Spółka powinna traktować jako objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, dalej: „UPDOP”)?
  2. Czy koszty i przychody związane ze sprzedażą usług Modyfikacji Narzędzi na zlecenie klienta, Spółka powinna traktować jako objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP?

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty i przychody związane ze sprzedażą Narzędzi oraz ze sprzedażą usług Modyfikacji Narzędzi kontrahentom powinny być uznane za koszty i przychody (wyłącznie) działalności strefowej, korzystającej ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, wolne od podatku dochodowego są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 282 oraz z 2016 r., poz. 1020 i 1206), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zgodnie z art. 17 ust. 4 UPDOP, zwolnienie to przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

W konsekwencji, zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE.

Warunkami skorzystania ze strefowego zwolnienia podatkowego uregulowanego w art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP, są:

  1. posiadanie zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności na terenie SSE oraz
  2. uzyskiwanie dochodu z działalności gospodarczej objętej zakresem tego zezwolenia prowadzonej fizycznie na terenie SSE.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego zaprezentowanego w niniejszym wniosku, należy zauważyć, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie Zezwolenia. Zezwolenie obejmuje produkcję Wyrobów tam wyszczególnionych. Aby produkcja Wyrobów była możliwa, niezbędne jest posiadanie Narzędzi, które umożliwiają nadanie Wyrobom określonych cech wymaganych przez konkretnego odbiorcę.

Narzędzia zakupione przez Spółkę, modyfikowane i odsprzedawane odbiorcom są elementem procesu produkcyjnego w zakresie Wyrobów określonych w Zezwoleniu. Spółka podkreśla, że bez zindywidualizowanych Narzędzi nie miałaby możliwości prowadzenia działalności polegającej na produkcji Wyrobów.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, zarówno przychody ze sprzedaży Narzędzi i usług Modyfikacji Narzędzi, jak i koszty związane z tą sprzedażą, na rzecz kontrahentów dokonujących późniejszych zakupów Wyrobów wyprodukowanych przy udziale Narzędzi, są ściśle związane z działalnością strefową Spółki zwolnioną z podatku CIT. Sprzedaż Narzędzi ma charakter pomocniczy względem działalności strefowej, a zatem uzyskiwane przychody ze sprzedaży Narzędzi oraz poniesione koszty powinny być odpowiednio zaliczane (wyłącznie) do tej działalności, zwolnionej z podatku CIT.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, wśród których wykształcił się pogląd, że pomimo faktu, że pewne aktywności nie zostały objęte wprost zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE, to jednak wynikający z nich przychód/dochód podlega zwolnieniu z podatku CIT ze względu na ich ścisły, pomocniczy charakter względem prowadzonej na terenie SSE działalności objętej zezwoleniem.

Bezpośrednio Spółka znajduje potwierdzenie prawidłowości tego rozumowania w interpretacji z 11 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.39.2017.2.JKT, w której brano pod uwagę analogiczny stan faktyczny. W interpretacji tej stwierdzono, że: „przychody uzyskane ze sprzedaży na rzecz Kontrahentów (poprzez Dystrybutora) Środków Produkcji, które nie opuszczają obszaru SSE - są wykorzystywane do produkcji Wyrobów w zakładzie Spółki na terenie SSE powinny stanowić przychód strefowy tj. przychód objęty zwolnieniem z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, a poniesione Koszty Środków Produkcji powinny być uznane wyłącznie za koszty uzyskania ww. przychodów zwolnionych z podatku CIT tj. koszty działalności strefowej”.

Warto nadmienić, że ta interpretacja zmieniła wydaną wcześniej interpretację z 5 czerwca 2017 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.39.2017.1.JKT. Zmieniona interpretacja została wydana w wyniku uwzględnienia skargi podatnika do sądu administracyjnego na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.).

Podobna do opisanej w niniejszym Wniosku sytuacja była analizowana między innymi w dwóch interpretacjach indywidualnych z 18 sierpnia 2014 r. nr ILPB3/423-252/14-2/KS i nr ILPB3/423-252/14-4/KS. Pierwsze ze wskazanych pism potwierdza, że przychód ze sprzedaży specjalistycznego oprzyrządowania kontrahentom należy rozpoznać jako zwolniony z opodatkowania przychód strefowy. W drugim piśmie organy odniosły się do sprzedaży usług modyfikacji oprzyrządowania, twierdząc, że: „(...) oprzyrządowanie zakupione przez Spółkę, zmodyfikowane przez podwykonawcę (Spółka nabywa usługi modyfikacji, a następnie odsprzedaje je podmiotowi, któremu wcześniej odsprzedała oprzyrządowanie), jest elementem produkcji Wnioskodawcy, a proces produkcyjny dotyczy produktów określonych w zezwoleniu. Powyższe oznacza, że przychód wynikający ze sprzedaży usług polegających na modyfikacji oprzyrządowania na zlecenie klienta jest związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia”.

Podsumowując, przychód ze sprzedaży usług polegających na modyfikacji oprzyrządowania na zlecenie klienta, Spółka powinna traktować jako przychód strefowy, tj. przychód objęty zwolnieniem z opodatkowania na podstawie uzyskanego Zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Podobne, spójne stanowisko organy prezentują od wielu lat. Zostało ono wyrażone przykładowo:

Wobec powyższego, w ocenie Spółki, koszty i przychody związane ze sprzedażą na rzecz kontrahentów Narzędzi i sprzedażą usług Modyfikacji Narzędzi powinny stanowić przychód strefowy tj. przychód objęty zwolnieniem z podatku CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.