0111-KDIB1-3.4010.195.2018.5.APO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1. Czy Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem przekazania w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracowników Pionu H. z W. do W.S., a więc z 1 stycznia 2018 r., nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
2. Czy Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem zawarcia przez W.S. ostatniej nowej ramowej umowy handlowej na sprzedaż materiałów wsadowych z Kluczowymi odbiorcami wsadu, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
3. Czy Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
4. Czy Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z 17 kwietnia 2018 r. (data wpływu 23 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym 25 i 28 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy:

 • Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem przekazania w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracowników Pionu H. z W. do W.S., a więc z 1 stycznia 2018 r., nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 • Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem zawarcia przez W.S. ostatniej nowej ramowej umowy handlowej na sprzedaż materiałów wsadowych z Kluczowymi odbiorcami wsadu, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 • Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 • Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy:

 • Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem przekazania w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracowników Pionu H. z W. do W.S., a więc z 1 stycznia 2018 r., nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu,
 • Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem zawarcia przez W.S. ostatniej nowej ramowej umowy handlowej na sprzedaż materiałów wsadowych z Kluczowymi odbiorcami wsadu, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu,
 • Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT,
 • Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 czerwca 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4010.195.2018.4.APO, 0111-KDIB3-2.4012.293.2018.4.AZ, 0111-KDIB2-2.4014.54.2018.4.PB wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 25 i 28 czerwca 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: W S.A. (dalej: „W.” lub „Zainteresowany”),
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: W.S. sp. z o.o. (dalej: „W.S.”).

przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

W. jest podmiotem dominującym w ramach grupy kapitałowej W. (dalej zwanej: „Grupą Kapitałową”) działającej na rynku polskim i na rynkach zagranicznych w czterech głównych obszarach biznesowych:

 • górnictwo,
 • energetyka,
 • hutnictwo,
 • logistyka i usługi.

W., na moment złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, jest podmiotem w pełni kontrolowanym przez Skarb Państwa.

Grupa Kapitałowa działa poprzez szereg podmiotów, w których W. pośrednio lub bezpośrednio posiada m.in. pakiety (większościowe lub mniejszościowe) udziałów lub akcji. Działalność hutnicza Grupy Kapitałowej prowadzona jest poprzez m.in.:

 • grupę kapitałową H. P. (dalej: „GK H.P. lub „GK HP”), w której podmiotem dominującym jest spółka pod firmą: H. P. S.A. z siedzibą w R. (KRS ..., dalej zwana: „H.P.” lub „HP”),
 • grupę kapitałową H. Ł. (dalej: „GK H.Ł.” lub „GK HŁ”, w której podmiotem dominującym jest spółka pod firmą H.Ł. SA z siedzibą w G., dalej zwana; H.Ł. lub „”)
 • spółkę pod firmą: W.B.B. sp. z o.o. z siedzibą w Ch. (KRS ..., dalej zwana: „WBB”),
 • W.S., który na moment złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, jest podmiotem w pełni kontrolowanym przez H. Ł., w której W. jest dominującym akcjonariuszem, co oznacza, że W. obecnie pośrednio kontroluje W.S.,
  • w ramach planowanych działań reorganizacyjnych rozważane jest m.in. jednorazowe lub kilkukrotne dokapitalizowanie W.S. w środki pieniężne pochodzące z W., co ma nastąpić w drodze podwyższenia kapitału zakładowego W.S. i objęcia nowych udziałów W.S. przez W.,
  • w efekcie powyższego, W. zacznie bezpośrednio posiadać udziały w W.S.,
  • docelowo rozważane jest, aby W. stał się bezpośrednio dominującym udziałowcem W.S. (możliwa jest także sytuacja, w której W. będzie w przyszłości posiadać wszystkie udziały W.S.).

Ponadto, w wewnętrznej strukturze organizacyjnej W. (tj. w schemacie organizacyjnym W.), do czasu rozpoczęcia działań reorganizacyjnych opisanych w dalszej części niniejszego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wyodrębniony był Departament H. (DH) (dalej zwany: „Pionem H.”), który do tej pory odpowiadał w Grupie Kapitałowej m.in. za całość działalności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi (dalej: „Działalność W.”).

Działalność W. polega na tym, że W. nabywa od podmiotów trzecich materiały wsadowe niezbędne do produkcji, a następnie sprzedaje je do:

 • podmiotów hutniczych Grupy Kapitałowej, czyli do H. P., H. Ł. oraz WBB (dalej te podmioty będą łącznie zwane: „Kluczowymi odbiorcami wsadu”),
 • podmiotów trzecich (transakcje sporadyczne realizowane przede wszystkim na podstawie zamówień lub jednorazowych umów zawieranych pod konkretną transakcję dostawy materiałów wsadowych dla takiego podmiotu trzeciego).

Działalność W. w nieznacznym stopniu obejmuje również sporadyczne sytuacje, w których W. nabywa od podmiotów trzecich towary hutnicze, które następnie odsprzedawane są z marżą do podmiotów hutniczych Grupy Kapitałowej (głównie Kluczowi Odbiorcy Wsadu), a następnie przez te podmioty hutnicze Grupy Kapitałowej (gównie Kluczowi Odbiorcy Wsadu) te towary hutnicze sprzedawane są również z marżą do docelowych odbiorców spoza Grupy Kapitałowej. Nabywane towary hutnicze stanowią uzupełnienie oferty Kluczowych odbiorców wsadu.

Prowadzenie Działalności W. przez W. sprzyja uzyskiwaniu lepszych warunków zakupu materiałów wsadowych od podmiotów trzecich (poprzez m.in. uzyskanie efektu skali oraz wykorzystanie renomy i pozycji rynkowej W.).

W Grupie Kapitałowej funkcjonuje wewnętrzny dokument pod nazwą: „Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej W. na lata 2017 – 2021” (dalej: „Strategia Grupy Kapitałowej”).

Strategia Grupy Kapitałowej zakłada intensyfikację działań w segmencie hutniczym.

Kluczowe cele strategiczne mają objąć m.in.

 • aspekty rynkowe przez m.in.
  • wzrost udziału w rynku kształtowników zimnogiętych i utrzymanie udziału w rynku górniczym,
  • wprowadzanie nowych produktów, usług i technologii,
  • rozbudowę rynku dla inwestycji Wydziału R. w H. Ł.,
  • konsolidację biznesową podmiotów hutniczych (m.in. poprzez utworzenie w W.S. centrum usług wspólnych dla segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej),
 • aspekty produkcyjne i handlowe poprzez m.in.
  • zwiększenie marży na oferowanych produktach,
  • konsolidację biznesową działalności w wyniku realizacji wspólnej polityki handlowej oraz wspólnego zarządzania produkcją.

Grupa Kapitałowa aktywnie i stale obserwuje również rynek hutniczy w kontekście potencjalnych działań akwizycyjnych oraz konsolidacyjnych.

Wobec tego, W. jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej podjął decyzję o reorganizacji segmentu hutniczego (dalej: „Reorganizacja”), co wynika z m.in.:

 • przyjętej Strategii Grupy Kapitałowej,
 • uchwały nr x/2017 zarządu W. z 1 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia biznesplanu dla projektu utworzenia W.S. wraz z modelem finansowym, która to uchwała zarządu W. jest pochodną Strategii Grupy Kapitałowej.

Reorganizacja przebiega według poniższych etapów:

 • etap 1: przygotowanie W.S. do pełnienia docelowych funkcji,
 • etap 2: przekazanie Działalności W. przez W. do W.S.,
 • etap 3: integracja i koordynacja wybranych funkcji na poziomie W.S.,
 • etap 4: utworzenie docelowej struktury holdingowej dla segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej,
 • etap 5: rozwój segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej.

Etap 1: przygotowanie W.S. do pełnienia docelowych funkcji

W. jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej podjął decyzję, że rolę podmiotu konsolidującego i koordynującego segment hutniczy w obrębie Grupy Kapitałowej pełnić będzie W.S., który do tej pory pełnił funkcje związane z szeroko pojętym IT i utrzymaniem systemów komputerowych. W związku z nowymi zadaniami, podjęto szereg działań mających na celu przygotowanie W.S. do pełnienia nowych zadań w postaci m.in.

 • dostosowania nazwy tego podmiotu do nowych zadań (zmiana nazwy z x Ł. sp. z o.o. na W.S. sp. z o.o.),
 • dostosowania zakresu działalności tego podmiotu do nowych funkcji (m.in. zmiana przeważającego przedmiotu działalności z PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych na PKD 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali),
 • zmiany siedziby tego podmiotu z G. na K.,
 • dokonania zmian w składzie zarządu tego podmiotu,
 • dokonania zmian w strukturze organizacyjnej W.S. (mających na celu dostosowanie tej struktury do pełnienia przez W.S. roli operatora dostaw materiałów wsadowych w ramach Grupy Kapitałowej),
 • uchylenia w całości obecnego brzmienia umowy spółki W.S. i nadania jej nowego brzmienia (dostosowanego do nowej roli w ramach Grupy Kapitałowej).

W zakresie wymaganym przepisami prawa, wyżej opisane działania zostały ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 24 listopada 2017 r.

Etap 2: przekazanie Działalności W. przez W. do W.S.

Ten etap:

 • zakładał przekazanie pracowników P. H. w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm. dalej: „Kodeks pracy”) przez W. do W.S. (to działanie zostało już zrealizowane),
 • zakłada efektywne przekazanie Działalności W. przez W. do W.S. (te działania mają zostać zrealizowane w przyszłości).

W związku z faktem, że etap 2 reorganizacji jest przedmiotem niniejszego wniosku, wyżej opisane działania reorganizacyjne zostały uszczegółowione w dalszej części tego wniosku.

Etap 3: integracja i koordynacja wybranych funkcji na poziomie W.S.

W dalszej kolejności, planowane jest przenoszenie do W.S. pewnych funkcji z poziomu podmiotów hutniczych, czyli z poziomu grupy kapitałowej H.P., grupy kapitałowej H.Ł. oraz W. B. B.

Docelowo, W.S. ma m.in.:

 • integrować funkcje zakupów (np. obrót materiałami wsadowymi, zakup mediów, stworzenie platformy zakupowej dla usług i materiałów),
 • koordynować produkcję i sprzedaż (np. nadzór nad planowaniem produkcji, koordynacja planów sprzedażowych),
 • integrować funkcje wsparcia (np. integracja systemów informatycznych, kontrola jakości, funkcje w zakresie kadr i płac oraz finansów i księgowości)
 • koordynować procesy rozwojowe i inwestycyjne (np. koordynacja działalności badawczej i rozwojowej, koordynacja pozyskiwania funduszy zewnętrznych, koordynacja planów inwestycyjnych z punktu widzenia Grupy Kapitałowej

W rezultacie wdrożenia tego etapu, w W.S. powstanie centrum usług wspólnych dla segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej.

Etap 4: utworzenie docelowej struktury holdingowej dla segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej.

Ponadto, rozważane jest, aby W.S. został docelowo podmiotem holdingowym dla całego segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej, co oznaczałoby, że W.S. finalnie posiadałby bezpośrednio lub pośrednio np. pakiety (mniejszościowe lub większościowe) udziałów lub akcji w podmiotach hutniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

W.S. miałby również docelowo przejąć zadanie finansowania segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej (m.in. poprzez finansowanie kapitału obrotowego podmiotów hutniczych w postaci grupy kapitałowej H.P., grupy kapitałowej H.Ł. oraz W.B. B.).

Jednocześnie, rozważane jest, aby znaczna część lub nawet wszystkie udziały W.S. były bezpośrednio kontrolowane przez W., jako podmiot dominujący w całej Grupie Kapitałowej.

Etap 5: rozwój segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej.

W przyszłości nie jest wykluczone, że segment hutniczy Grupy Kapitałowej będzie poszerzany o nowe podmioty.

Powyższe wynika przede wszystkim z tego, że Grupa Kapitałowa stale i aktywnie obserwuje rynek hutniczy pod kątem potencjalnych celów akwizycyjnych.

Docelowo zakłada się, że to właśnie W.S. będzie podmiotem prowadzącym takie projekty akwizycyjne oraz konsolidacyjne.

Docelowo, zakłada się, że to właśnie W.S. będzie podmiotem prowadzącym takie projekty akwizycyjne oraz konsolidacyjne.

W wyniku przeprowadzenia reorganizacji, oczekiwane jest uzyskanie poniższych korzyści biznesowych:

 • uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej poprzez stworzenie sieci podmiotów powiązanych, które ściśle ze sobą współpracują i wykorzystują wzajemne efekty synergii biznesowej,
 • umożliwienie koncentracji W. na działalności podstawowej, czyli działalności w segmencie górniczym (przechodzącym istotne zmiany i przeobrażenia), co powinno przełożyć się na wzrost zaangażowania w szereg projektów rozwojowych i inwestycyjnych zarówno w segmencie górniczym, jak również w segmencie hutniczym (efekt specjalizacji branżowej),
 • ograniczenie w dłuższej perspektywie czasowej:
  • ryzyka inwestycyjnego w ramach W. (np. wyodrębnienie Działalności W. do wyspecjalizowanego podmiotu w postaci W.S. zmniejsza ryzyko biznesowe związane z tym segmentem działalności po stronie W.),
  • konieczności dalszego zwiększania zaangażowania finansowego W. w kapitał obrotowy podmiotów hutniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej,
 • wykorzystanie w pełni efektu synergii w obszarze segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej (w wyniku skupienia funkcji wspólnych dla segmentu hutniczego w wyspecjalizowanym podmiocie w postaci przede wszystkim W.S. spodziewane jest zwiększenie rentowności sektora hutniczego w ramach Grupy Kapitałowej, dzięki wykorzystaniu m.in. efektu specjalizacji i synergii, które powinny przełożyć się z jednej strony na zwiększenie przychodów a z drugiej strony na zmniejszenie kosztów działalności podmiotów wchodzących w skład segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej).

Przedmiotem niniejszego wniosku są działania szczegółowo opisane poniżej, które razem składają się na etap 2 reorganizacji (dla większej przejrzystości wniosku, całokształt działań reorganizacyjnych w tym zakresie, będzie w dalszej części wniosku łącznie zwany: „Działaniami w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi”), czyli:

 • przekazanie pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez W. do W.S. (działanie już zrealizowane),
 • efektywne przekazanie Działalności W. przez W. do W.S. (działanie planowane).

W ramach planowanych działań w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi, zakłada się również, że dojdzie do jednorazowego lub kilkukrotnego dokapitalizowania W.S. w środki pieniężne przez W. lub inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej.

Takie dokapitalizowanie będzie polegało na podwyższeniu kapitału zakładowego W.S. w zamian za wkłady pieniężne wniesione do W.S. przez W. lub inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.

Nie jest również wykluczone, że na analogicznych zasadach (tj. objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym W.S. w zamian za wkład pieniężny), W.S. może zostać dokapitalizowany w przyszłości przez podmioty trzecie (np. P. F. R. S.A. z siedzibą w W., dalej: „P.F.R.”).

Poniżej Wnioskodawcy przedstawiają uszczegółowienie w zakresie wybranych Działań w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi.

Przekazanie pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez W. do W.S..

W dniu 28 grudnia 2017 r. W. i W.S. zawarły między sobą porozumienie (dalej: „Porozumienie w sprawie przekazania pracowników Pionu H.”) na podstawie którego W. w dniu 1 stycznia 2018 r. przekazał w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracowników Pionu H. do W.S. W ramach przekazania części zakładu pracy przez W. do W.S. doszło do transferu wszystkich pracowników przypisanych do Pionu H. na dzień przekazania, a więc na dzień 1 stycznia 2018 r. Przedmiotem transferu były zatem wszystkie osoby wykonujące zadania w zakresie Działalności W. w ramach W.

W treści porozumienia w sprawie przekazania pracowników Pionu H. postanowiono, że W.S. będzie zobowiązany zapłacić na rzecz W. wynagrodzenie z tytułu przekazania pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy (dalej: „Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H.”), które zostanie ustalone pomiędzy W.S. i W. po przeprowadzeniu przez niezależny podmiot zewnętrzny oszacowania wartości przenoszonego kapitału ludzkiego.

W związku jednak z faktem, że z przyczyn niezależnych od W. oraz W.S., oszacowanie wartości rynkowej przenoszonego kapitału ludzkiego nie zostało ukończone w pierwotnie zakładanym terminie, w dniu 15 lutego 2018 r. W. i W.S. zawarły pomiędzy sobą aneks nr 1 do porozumienia w sprawie przekazania pracowników Pionu H. (dalej: „Aneks nr 1 do porozumienia w sprawie przekazania pracowników Pionu H.”), w którym postanowiły, że:

 • wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. wynosi 406.504,06 PLN netto i będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez W.,
 • zobowiązują się podjąć wszelkie niezbędne działania w celu osiągnięcia niezależnej wyceny wartości przenoszonego kapitału ludzkiego do końca marca 2018 r.,
 • zatwierdzona niezależna wycena będzie podstawą do ewentualnej korekty faktury wystawionej przez W.

Wobec tego, w dniu 15 lutego 2018 r. W. wystawił na rzecz W.S. fakturę nr FK....z tytułu przekazania pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy do W.S..

W tej fakturze wskazano, że:

 • wartość netto wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H. to

W. i W.S., z daleko posuniętej ostrożności biznesowej i podatkowej, do tej pory rozliczyły podatkowo fakturę nr FK/... w następujący sposób:

 • W. rozpoznał z tego tytułu:
  • przychód w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”) za miesiąc styczeń 2018 r o obowiązek podatkowy w podatku VAT należnym za miesiąc styczeń 2018 r.,
  • obowiązek podatkowy w podatku VAT należnym za miesiąc styczeń 2018 r.
 • W.S. (do momentu złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej):
  • nie zaliczył tego wydatku do kosztów podatkowych w podatku CIT,
  • nie odliczył podatku VAT naliczonego z tego tytułu.

Wartość rynkowa przenoszonego kapitału ludzkiego została oszacowana przez spółkę pod firmą: Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych sp. z o.o. z siedzibą w K. (KRS .., dalej: „KPFK”) w raporcie z 9 marca 2018 r. na kwotę 93.636,00 PLN netto. Wobec powyższego, w dniu 29 marca 2018 r. W. wystawił korektę faktury nr FK... do faktury nr FK..., w której:

 • zmniejszono wartość netto Wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H. z kwoty 406.504,06 PLN do kwoty 93.636,00 PLN, czyli o kwotę 312.868,06 PLN,
 • zmniejszono wartość brutto Wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H. z kwoty 499.999,99 PLN do kwoty 115.172,28 PLN, czyli o kwotę 384.827,71 PLN,
 • zmniejszono wartość podatku VAT z kwoty 93.495,93 PLN do kwoty 21.536,28 PLN, czyli o kwotę 71.959,65 PLN.

Podkreślenia wymaga fakt, że w ramach powyższego transferu doszło wyłącznie do przekazania pracowników Pionu H. W szczególności, przedmiotem tej transakcji nie były jakiekolwiek składniki materialne funkcjonalnie powiązane z Pionem H. i jego pracownikami.

Po dokonanym transferze, pracownicy Pionu H. przekazani w trybie art. 231 Kodeksu pracy do W.S. korzystają z nowych (tj. innych niż w czasie zatrudnienia w W.) składników materialnych w postaci np. komputerów, wyposażenia biura, itp. Wyjątek będzie stanowić jedynie kilka numerów telefonów komórkowych wykorzystywanych przez niektórych z pracowników Pionu H. przekazanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy do W.S.. To potencjalne odstępstwo od wyżej opisanej zasady (tj. braku przekazania przez W. do W.S. jakichkolwiek innych składników materialnych funkcjonalnie powiązanych z Pionem H. i jego pracownikami) wynika z charakteru biznesowego tego narzędzia pracy (np. potrzeby utrzymania ciągłości komunikacji z kontrahentami, itp.). Należy jednak zauważyć, że W.S. przejmie jedynie prawo do wybranych numerów telefonów komórkowych bez przejmowania fizycznych urządzeń telefonicznych, które pozostaną majątkiem własnym W. To oznacza, że pracownicy Pionu H. korzystający w czasie zatrudnienia w W. z telefonów komórkowych, po transferze do W.S. korzystają z nowych telefonów komórkowych (w znaczeniu fizycznych urządzeń telefonicznych) oraz dotychczasowych numerów telefonów komórkowych.

Stosownie do treści art. 231 § 1 Kodeksu pracy, W.S. stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Jednocześnie, zgodnie z art. 231 § 2 Kodeksu pracy, W.S. i W. solidarnie odpowiadają za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy (zawartych przez W. z pracownikami Pionu H.) powstałymi przed dniem przekazania części zakładu pracy nowemu pracodawcy, czyli W.S..

Po wyżej opisanym transferze pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy z W. do W.S. doszło do zmian w strukturze organizacyjnej W. mających na celu dostosowanie tej struktury do nowego stanu rzeczywistego.

Te zmiany polegały m.in.:

 • na formalnej likwidacji Pionu H. w strukturze organizacyjnej W.,
 • na formalnym utworzeniu komórki organizacyjnej niższego rzędu w postaci Sekcji do spraw Przemysłu i H. (dalej: „Sekcja H.”).

Szczegółowy opis zadań Sekcji H. zostanie przytoczony w dalszej części niniejszego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej.

Efektywne przekazanie Działalności W. przez W. do W.S..

Efektywne przekazanie Działalności W. przez W. do W.S. będzie polegało na:

 • stopniowym zawieraniu przez W.S. całkowicie nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W. (m.in. kluczowi dostawcy materiałów wsadowych i ich odbiorcy, w tym przede wszystkim Kluczowi odbiorcy wsadu) oraz stopniowym składaniu przez W.S. nowych zamówień materiałów wsadowych u dotychczasowych dostawców W. (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych),
  -w tym procesie uczestniczyć będzie W., którego działania będą polegały na m.in.
  • podjęciu biznesowej i korporacyjnej decyzji o umożliwieniu zawarcia przez W.S. nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W. (bez tej decyzji W., W.S. nie byłby w stanie zawrzeć nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W.) oraz o umożliwieniu składania przez W.S. nowych zamówień materiałów wsadowych u obecnych kontrahentów W. (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych) (również w tym przypadku bez tej decyzji W., W.S. nie byłby w stanie składać nowych zamówień materiałów wsadowych u obecnych kontrahentów W.),
  • przekazaniu W.S. kontaktów handlowych do dostawców i odbiorców materiałów wsadowych,
  • wsparciu W.S. w nawiązaniu relacji handlowych z wybranymi przez W.S. dostawcami i odbiorcami materiałów wsadowych oraz podmiotami trzecimi (np. ubezpieczycielami należności handlowych),
  • wykorzystaniu pozycji rynkowej W. w trakcie negocjacji handlowych z tymi podmiotami,
 • jednoczesnym, sukcesywnym wygaszaniu Działalności W. w W., którego efektem będzie docelowo zakończenie wszelkich starych ramowych umów handlowych zawartych przez W. na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych oraz zakończenie składania zamówień przez W. na zakup materiałów wsadowych (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych), a w konsekwencji całkowite zaprzestanie prowadzenia Działalności W. przez W.

Podstawą prawną wyżej opisanych działań będzie zawarte w przyszłości przez W. i W.S. porozumienie (dalej: „Porozumienie w sprawie przekazania Działalności W.).

Wskazać należy jednoznacznie, że przedmiotem porozumienia w sprawie przekazania Działalności W. nie będzie transfer lub przekazanie przez W. do W.S. jakichkolwiek aktywów, praw, należności, pasywów, obowiązków lub zobowiązań.

Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że w ramach wyżej opisanych działań nie dojdzie do jakiegokolwiek przenoszenia (w inny sposób niż opisany w treści niniejszego wniosku, czyli poprzez stopniowe wygaszanie starych ramowych umów handlowych zawartych przez W. oraz zaprzestanie składania przez W. zamówień na zakup materiałów wsadowych oraz sukcesywne zawieranie nowych ramowych umów handlowych przez W.S. oraz rozpoczęcie składania przez W.S. nowych zamówień na zakup materiałów wsadowych) z W. na rzecz W.S. jakichkolwiek praw lub obowiązków z dotychczas zawartych przez W. starych ramowych umów na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych lub starych zamówień na zakup materiałów wsadowych (w szczególności nie dojdzie do jakiejkolwiek cesji tych umów handlowych lub zamówień, przelewu wierzytelności wynikających z tych umów handlowych lub zamówień lub przejęcia długów związanych z tymi umowami handlowymi lub zamówieniami).

Planowane jest, aby:

 • W.S. podpisał nowe ramowe umowy handlowe na zakup materiałów wsadowych z wybranymi dostawcami materiałów wsadowych na przełomie II oraz III kwartału 2018 r.,
 • w tym samym okresie, czyli na przełomie II i III kwartału 2018 r. W.S. powinien również podpisać nowe ramowe umowy handlowe na sprzedaż wsadu do grupa kapitałową H.Ł. i W BB (od tego momentu zakłada się, że wszystkie nowe zamówienia na materiały wsadowe na potrzeby GK HŁ i WBB będą realizowane już przez W.S. w oparciu o nowe umowy ramowe oraz nowe jednorazowe zamówienia i umowy z dostawcami wsadu, czyli obecnymi kontrahentami W.),
 • finalnie, zakłada się, że pod koniec IV kwartału 2018 r., W. powinien podpisać nowe ramowe umowy handlowe na sprzedaż wsadu do grupy kapitałowej H.Ł. (od tego momentu zakłada się, że wszystkie nowe zamówienia na materiały wsadowe na potrzeby GK HP będą realizowane już przez W.S. w oparciu o nowe umowy ramowe oraz nowe jednorazowe zamówienia i umowy z dostawcami wsadu, czyli obecnymi kontrahentami W.).

Powyższy harmonogram ma oczywiście charakter orientacyjny, co oznacza, że planowane działania mogą zostać przyspieszone lub opóźnione (np. ze względów biznesowych).

Ponadto, należy wyraźnie wskazać, że w okresie przejściowym (tj. w okresie od chwili podpisania przez W.S. pierwszej nowej ramowej umowy handlowej na zakup wsadu lub z chwilą złożenia pierwszego nowego zamówienia na zakup wsadu lub z chwilą podpisania pierwszej nowej jednorazowej umowy na zakup wsadu do momentu wygaszenia Działalności W. w W.ie) istnieć będą dwie grupy umów handlowych i zamówień:

 • pierwsza grupa umów handlowych i zamówień na zakup i sprzedaż wsadu zawartych przez W. (tzw. stare umowy handlowe i stare zamówienia),
 • druga grupa umów handlowych i zamówień na zakup i sprzedaż wsadu zawartych przez W.S. (tzw. nowe umowy handlowe i nowe zamówienia).

W ramach Grupy Kapitałowej zakłada się również istnienie mechanizmu, którego działanie opisuje poniższy przykład:

 • W. kupuje materiały wsadowe od podmiotu trzeciego A na podstawie starej umowy handlowej lub starego zamówienia,
 • następnie, W. sprzedaje materiały wsadowe np. do GK HŁ,
 • na przełomie II oraz III kwartału 2018 r., W.S. podpisuje nowe umowy handlowe z podmiotem trzecim A (względnie składa nowe zamówienie zakupu materiałów wsadowych od tego podmiotu) oraz nowe umowy handlowe z GK HŁ,
 • zakłada się, że wszelkie transakcje zakupu i sprzedaży materiałów wsadowych na potrzeby GK HŁ od tego momentu będą realizowane w całości przez W.S. (na podstawie nowych umów handlowych lub nowych zamówień),
 • nie można jednak całkowicie wykluczyć sytuacji, w której takie transakcje zakupu i sprzedaży materiałów wsadowych na potrzeby GK HŁ po tym momencie wyjątkowo (np. ze względów biznesowych) będą realizowane bezpośrednio przez GK HŁ lub W. (na podstawie starych umów handlowych lub starych zamówień),
 • jednocześnie, zakłada się również, że W. pozostanie stroną starych umów handlowych i starych zamówień tak długo jak długo potrwa rozliczenie wszelkich związanych z nimi należności i zobowiązań,
 • po tym okresie, planowane jest wygaszanie starych umów handlowych i starych zamówień przez W.,
 • docelowo zakłada się bowiem, że całość Działalności W. będzie realizowana wyłącznie przez W.S.

Ponadto, w celu doprecyzowania, należy wskazać, że przez: „wygaszanie Działalności W. w W.” rozumie się, że:

 • W. nie będzie realizować nowych transakcji zakupu materiałów wsadowych od danego kontrahenta sprzedaży materiałów wsadowych do danego kontrahenta od momentu podpisania nowych umów handlowych z tym kontrahentem przez W.S. lub od momentu rozpoczęcia składania przez W.S. nowych zamówień materiałów wsadowych (przy czym nie można całkowicie wykluczyć sytuacji odstąpienia od tej zasady np. ze względów biznesowych, przy czym każdorazowo takie odstąpienie będzie wynikiem wspólnego porozumienia między W. i W.S.; to odstąpienie od wyżej opisanej zasady może również polegać na tym, że dany podmiot hutniczy Grupy Kapitałowej w wyjątkowych sytuacjach samodzielnie zakupi materiały wsadowe na rynku),
 • W. nie będzie zawierać nowych umów handlowych na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych od momentu zawarcia Porozumienia w sprawie przekazania Działalności W.

Wobec powyższego, wskazać również należy, że W. będzie pełnić kluczową rolę w procesie zawierania przez W.S. nowych umów handlowych (w tym składania nowych zamówień na zakup materiałów wsadowych) z dostawcami i odbiorcami materiałów wsadowych, co wynika ze zdobytego przez W. doświadczenia oraz zbudowanych przez W. relacji biznesowych na rynku hutniczym (w szczególności w zakresie obrotu materiałami wsadowymi).

Podkreślenia wymaga również fakt, że planowane działania będą możliwe wyłącznie ze względu na podjęcie biznesowej i korporacyjnej decyzji przez W. o umożliwieniu zawarcia przez W.S. nowych umów handlowych (oraz składania przez W.S. nowych zamówień) z dostawcami i odbiorcami materiałów wsadowych, w tym przede wszystkim z Kluczowymi odbiorcami wsadu (bez podjęcia tej biznesowej i korporacyjnej decyzji przez W., W.S. nie byłby w stanie zawrzeć tych nowych umów handlowych ani składać nowych zamówień).

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że wszystkie opisane Działania w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi będą realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”), W.S. będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz W. wynagrodzenia z tytułu przekazania funkcji w zakresie Działalności W. oraz potencjału zysków generowanych przez Działalność W.(dalej: „Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W.”).

Podkreślić bowiem należy, że Działalność W. realizowana w ramach W. jest działalnością dochodową i rentowną.

Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. stanowić zatem będzie świadczenie pieniężne, które jeden podmiot płaci na rzecz innego podmiotu w zamian za przekazanie określonych funkcji oraz potencjału generowania zysków.

Wypłata tego wynagrodzenia będzie oparta przede wszystkim na podjęciu przez W. działań faktycznych (nie muszą to być jednak w żadnym stopniu działania prawne), których skutkiem będzie przekazanie W.S. funkcji w zakresie Działalności W.

Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. zostanie ustalone pomiędzy W.S. i W. po przeprowadzeniu przez niezależny podmiot zewnętrzny oszacowania potencjału zysków generowanych przez Działalność W. w ramach W.

Potencjał zysków generowanych przez Działalność W. zostanie oszacowany przez niezależny podmiot zewnętrzny w oparciu o metodologię stosowaną przy tego typu wycenach oraz przy uwzględnieniu regulacji (krajowych i zagranicznych) dotyczących cen transferowych.

Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie w całości należne z chwilą przekazania W.S. całości funkcji związanych z Działalnością W. (ta chwila będzie rozumiana w treści porozumienia w sprawie przekazania Działalności W. jako moment, w którym W.S. zawrze nowe ramowe umowy handlowe na sprzedaż materiałów wsadowych z ostatnim z Kluczowych odbiorców wsadu i na ich podstawie rozpocznie zamawianie materiałów wsadowych na rzecz ostatniego z Kluczowych odbiorców wsadu).

W. i W.S. dopuszczają możliwość, że Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie płatne w ratach (np. miesięcznych, kwartalnych lub rocznych).

Merytoryczna obsługa przez W.S. Działalności W. prowadzonej przez W. w okresie przejściowym.

W okresie przejściowym, czyli do momentu zawarcia nowych ramowych umów handlowych przez W.S. z danym odbiorcą materiałów wsadowych lub do momentu rozpoczęcia zamawiania przez W.S. materiałów wsadowych na rzecz danego odbiorcy na podstawie nowych zamówień, dostawy materiałów wsadowych do takiego odbiorcy będą realizowane nadal przez W. W związku jednak z faktem, że z dniem 1 stycznia 2018 r. pracownicy Pionu H. zostali przekazani w trybie art. 231 Kodeksu pracy przez W. do W.S., konieczne stało się zawarcie w dniu 29 grudnia 2017 r. przez W.S. oraz W. umowy świadczenia usług (dalej: „Umowa w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W.”) na podstawie której (w wyżej opisanym okresie przejściowym) W.S. (w oparciu m.in. o pracowników Pionu H. przekazanych w trybie art. 231 Kodeksu pracy) świadczy na rzecz W. usługę w zakresie obsługi procesów związanych z Działalnością W. (dalej: „Merytoryczna obsługa Działalności W.”).

Czynności dokonywane przez W.S. na rzecz W. w ramach merytorycznej obsługi Działalności W. polegają na m.in.

 • monitorowaniu i analizowaniu rynku materiałów wsadowych,
 • poszukiwaniu i nawiązywaniu współpracy handlowej z dostawcami materiałów wsadowych,
 • negocjowaniu z dostawcami materiałów wsadowych warunków ich zakupu w imieniu W.,
 • prowadzeniu odpowiedniej ewidencji i dokumentacji rzeczowej oraz finansowej,
 • prowadzeniu w imieniu W. czynności związanych z zakupem i sprzedażą materiałów wsadowych.

W.S., z tytułu merytorycznej obsługi Działalności W. rozpoznaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu odpłatnego świadczenia usług oraz wystawia na rzecz W. faktury dokumentujące te usługi.

W ramach świadczenia na rzecz W. usługi dotyczącej merytorycznej obsługi Działalności W., W.S. korzysta z pewnych aktywów W. niezbędnych do świadczenia tej usługi (np. systemy Informatyczne W.), co wynika wprost z działania na rzecz W.

W związku z rozpoczęciem świadczenia przez W.S. usługi na rzecz W. w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W. zostały również zawarte poniższe trójstronne umowy handlowe o współpracy (dalej łącznie zwane: „Umowami handlowymi o współpracy”):

 • umowa handlowa o współpracy z 28 grudnia 2017 r. zawarta przez W., W.S. oraz H. P. w zakresie dostaw materiałów wsadowych do GK HP przez W. (W.S. działa w tej umowie w charakterze merytorycznego operatora dostaw materiałów wsadowych zgodnie z zakresem usługi świadczonej przez W.S. na rzecz W. w ramach merytorycznej obsługi Działalności W.),
 • umowa handlowa o współpracy z 28 grudnia 2017 r. zawarta przez W., W.S. oraz H.Ł. w zakresie dostaw materiałów wsadowych do GK HŁ przez W. (W.S. działa w tej umowie w charakterze merytorycznego operatora dostaw materiałów wsadowych zgodnie z zakresem usługi świadczonej przez W.S. na rzecz W. w ramach merytorycznej obsługi Działalności W.),
 • umowa handlowa o współpracy z 29 grudnia 2017 r. zawarta przez W., W.S. oraz WBB w zakresie dostaw materiałów wsadowych do WBB przez W. (W.S. działa w tej umowie w charakterze merytorycznego operatora dostaw materiałów wsadowych zgodnie z zakresem usługi świadczonej przez W.S. na rzecz W. w ramach merytorycznej obsługi Działalności W.).

Docelowo, po efektywnym przekazaniu Działalności W. do W.S., umowy handlowe o współpracy zostaną wygaszone.

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem umowy w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W. sprawuje Sekcja H. do zadań której należy m.in.

 • zawieranie, realizacja oraz rozliczanie transakcji handlowych wynikających z umowy w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W.,
 • koordynacja zawierania transakcji związanych z zakupem i sprzedażą materiałów wsadowych,
 • analiza otrzymanych od W.S. wniosków, zamówień, kontraktów i innych dokumentów celem ich przedłożenia do opiniowania w celu uzyskania akceptacji przez odpowiedzialne komórki organizacyjne i zarząd W. zgodnie z obowiązującymi w W.ie procedurami,
 • niezwłoczne przekazywanie do W.S. podpisanych dokumentów oraz decyzji w kwestiach wnioskowanych przez W.S.,
 • monitorowanie stanu realizacji trójstronnych umów handlowych o współpracy (opisanych wyżej),
 • informowanie W.S. o wszystkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na zawieranie transakcji, w tym w szczególności danych dotyczących stanu należności, należności przeterminowanych i stanu zobowiązań z tytułu obrotu materiałami wsadowymi,
 • przygotowywanie wraz z W.S. dokumentów zabezpieczających płatności z tytułu zawieranych transakcji,
 • współpraca z W.S. w zakresie gromadzenia, opracowywania danych dotyczących prognoz ilościowych i wartościowych zakupu i sprzedaży materiałów wsadowych celem ich przekazania dla potrzeb kontrolingu strategicznego Grupy Kapitałowej,
 • sporządzanie wspólnie z W.S. comiesięcznych raportów z wykonania Planu rzeczowo - finansowego w danym roku obrotowym,
 • monitorowanie wraz z W.S. wysokości przyznanych limitów kredytowych (kupieckich) dla dostawców materiałów wsadowych i podejmowanie działań mających na celu utrzymanie lub podwyższanie bądź transferowanie przez firmy ubezpieczające (w tym przekazywanie danych finansowych udostępnionych przez W.),
 • koordynacja logistyki dostaw, procedur celnych oraz rozliczania kosztów transportu przy współpracy z komórkami organizacyjnymi W.,
 • monitoring płatności i ściągalności należności z transakcji nadzorowanych przez Sekcję Hutniczą,
 • analizowanie we współpracy z W.S. bieżących raportów dotyczących rynku stalowego sporządzanych przez Biuro Analiz Rynkowych,
 • bieżąca współpraca i komunikacja z W.S. w zakresie raportowania, sprawozdawczości oraz innych wymaganych dokumentów,
 • nadzór nad prawidłowym rozliczeniem finansowym usług świadczonych przez W.S. w związku z zawartą Umową w zakresie merytorycznej obsługi Działalności W.,
 • koordynacja działań związanych z podejmowaniem przez zarząd W. uchwał w sprawach dotyczących współpracy z W.S.
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem przekazania w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracowników Pionu H. z W. do W.S., a więc z 1 stycznia 2018 r., nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 2. Czy Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem zawarcia przez W.S. ostatniej nowej ramowej umowy handlowej na sprzedaż materiałów wsadowych z Kluczowymi odbiorcami wsadu, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 3. Czy Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 4. Czy Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem przekazania w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracowników Pionu H. z W. do W.S., a więc z 1 stycznia 2018 r., nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu.

Nie ulega jakimkolwiek wątpliwościom, że otrzymane przez W. Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. będzie stanowić dla W. przysporzenie majątkowe, które spełnia definicję przychodu na gruncie podatku CIT.

Stosownie bowiem do treści art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą (osiągnięte w roku podatkowym), a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl natomiast art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W doktrynie wskazuje się, że przychody z działalności gospodarczej to nie tylko przychody będące bezpośrednim wynikiem działalności gospodarczej podatnika (np. z tytułu sprzedaży towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), ale również przychody z każdej innej działalności, którą można z nią powiązać.

Innymi słowy, w ocenie doktryny, jako przychody związane z działalnością gospodarczą powinny być traktowane te przychody, które nie powstałyby, gdyby podatnik nie prowadził działalności gospodarczej.

Wobec tego, w ocenie Wnioskodawców, Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. należy uznać za przychód związany z działalnością gospodarczą W. w rozumieniu art. 12 ust. 3 Ustawy CIT.

To oznacza, że dla W. przychodem w podatku CIT jest przychód należny, który w przypadku Wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H., według Wnioskodawców, powstanie z chwilą transferu pracowników Pionu H. w trybie art. 231 Kodeksu pracy, z W. do W.S., co miało miejsce 1 stycznia 2018 r., nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu. W tym bowiem momencie dojdzie do ekonomicznego wykonania usługi jaką stanowi transfer pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Wobec tego, w ocenie Wnioskodawców, Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem przekazania w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracowników Pionu H. z W. do W.S., a więc z 1 stycznia 2018 r., nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu.

Ad. 2.

Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem zawarcia przez W.S. ostatniej nowej ramowej umowy handlowej na sprzedaż materiałów wsadowych z Kluczowymi odbiorcami wsadu, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu.

Nie ulega jakimkolwiek wątpliwościom, że otrzymane przez W. Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie stanowić dla W. przysporzenie majątkowe, które spełnia definicję przychodu na gruncie podatku CIT.

Stosownie bowiem do treści art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą (osiągnięte w roku podatkowym), a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl natomiast art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W doktrynie wskazuje się, że przychody z działalności gospodarczej to nie tylko przychody będące bezpośrednim wynikiem działalności gospodarczej podatnika (np. z tytułu sprzedaży towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), ale również przychody z każdej innej działalności, którą można z nią powiązać.

Innymi słowy, w ocenie doktryny, jako przychody związane z działalnością gospodarczą powinny być traktowane te przychody, które nie powstałyby, gdyby podatnik nie prowadził działalności gospodarczej.

Wobec tego, w ocenie Wnioskodawców, Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. należy uznać za przychód związany z działalnością gospodarczą W. w rozumieniu art. 12 ust. 3 Ustawy CIT. To oznacza, że dla W. przychodem w podatku CIT jest przychód należny, który w przypadku Wynagrodzenia za przekazanie Działalności W., według Wnioskodawców, powstanie z chwilą ekonomicznego wykonania usługi, co w ocenie Wnioskodawców będzie miało miejsce z dniem zawarcia przez W.S. ostatniej nowej ramowej umowy handlowej na sprzedaż materiałów wsadowych z Kluczowymi odbiorcami wsadu (wtedy bowiem wypełniony zostanie ekonomiczny sens tej usługi polegający na efektywnym przekazaniu Działalności W. do W.S.), nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu.

Wobec tego, w ocenie Wnioskodawców, Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. będzie stanowić dla W. przychód w podatku CIT, który stosownie do treści art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, powstanie z chwilą wykonania usługi, czyli z dniem zawarcia przez W.S. ostatniej nowej ramowej umowy handlowej na sprzedaż materiałów wsadowych z Kluczowymi odbiorcami wsadu, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury lub uregulowania należności z tego tytułu.

Ad. 3.

Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT, w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

W myśl tej regulacji, wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w Ustawie CIT, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami (tj. poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie, zwiększenie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • wydatek został poniesiony przez podatnika, czyli w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • wydatek jest definitywny (tj. rzeczywisty), czyli wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • wydatek poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • wydatek został właściwie udokumentowany,
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W świetle powyższych zasad, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanymi w Ustawie CIT, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności jego poniesienia przez podatnika.

Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. To oznacza, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni lub pośredni związek z osiągniętym przychodem, albo zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Cel ten musi być wyraźnie widoczny, zaś poniesione wydatki winny go bezpośrednio lub pośrednio realizować lub co najmniej powinny go zakładać jako realny.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawcy wskazują, że w odniesieniu do Wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H., wszystkie powyższe warunki są spełnione:

 • Koszt zostanie poniesiony przez podatnika (tj. W.S.).
 • W.S. zawarł z W. Porozumienie w sprawie przekazania pracowników Pionu H., na podstawie którego doszło do transferu potencjału ludzkiego w trybie art. 231 Kodeksu pracy, w postaci pracowników przypisanych do Pionu H. za Wynagrodzeniem za przekazanie pracowników Pionu H. Wobec tego, z ekonomicznego i finansowego punktu widzenia, ciężar Wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H. zostanie poniesiony przez W.S. W wyniku powyższego dojdzie do uszczuplenia majątku W.S.
 • Koszt pozostawał w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą W.S.
 • W ramach Reorganizacji dojdzie do przekazania Działalności W. z W. do W.S., co będzie jednak możliwe wyłącznie dzięki wcześniejszemu przekazaniu przez W.S. w trybie art. 231 Kodeksu pracy, pracowników Pionu H. W wyniku przekazania przez W. pracowników Pionu H. do W.S, W.S. uzyska bezpośrednią korzyść w postaci zorganizowanego i doświadczonego zespołu pracowników. W efekcie tego transferu, W.S. pozyskał zasoby ludzkie bez konieczności przeprowadzenia długotrwałego i kosztownego procesu rekrutacyjnego, a także bez konieczności szkolenia nowych pracowników. To pozwoliło W.S. na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia na rzecz W. Usług merytorycznej obsługi Działalności W. (w przyszłości pozwoli to również rozpocząć prowadzenie Działalności W. przez W.S.). Wobec tego, bezsprzecznie należy uznać, że poniesienie Wynagrodzenia za przekazanie pracowników Pionu H. pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z generowaniem przychodów po stronie W.S.
 • Koszt został odpowiednio udokumentowany.
 • Transakcja transferu pracowników Pionu H. została odpowiednio udokumentowana.
 • Koszt nie znajduje się w katalogu wyłączeń zawartych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT. Wydatek nie może być zawarty w katalogu kosztów wyłączonych wprost przez ustawodawcę z zakresu kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy CIT. Według Wnioskodawców, Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H., nie mieści się w katalogu enumeratywnie wymienionych wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawców, Wynagrodzenie za przekazanie pracowników Pionu H. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT, w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

Ad. 4.

Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT, w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

W myśl tej regulacji, wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w Ustawie CIT, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami (tj. poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie, zwiększenie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • wydatek został poniesiony przez podatnika, czyli w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • wydatek jest definitywny (tj. rzeczywisty), czyli wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • wydatek poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • wydatek został właściwie udokumentowany,
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W świetle powyższych zasad, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanymi w Ustawie CIT, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności jego poniesienia przez podatnika.

Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. To oznacza, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni lub pośredni związek z osiągniętym przychodem, albo zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Cel ten musi być wyraźnie widoczny, zaś poniesione wydatki winny go bezpośrednio lub pośrednio realizować lub co najmniej powinny go zakładać jako realny.

Mając powyższe na uwadze, Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. jest bezpośrednio związane z przychodami generowanymi przez W.S.

W ocenie Wnioskodawców, taki wydatek nie znajduje się również w zamkniętym katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. jest nierozerwalnie związane z transferem potencjału zysków generowanych przez Działalność W.

Jednocześnie, całokształt Działań w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi wypełnia przesłanki restrukturyzacji działalności, o której mowa w rozdziale 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1186, z późn. zm.; dalej: „Rozporządzenie MF”).

Regulacje w zakresie cen transferowych (w tym przede wszystkim Rozporządzenie MF) wymaga, aby podmioty powiązane rozliczały transakcje między sobą na warunkach i zasadach takich jakie zostałyby potencjalnie ustalone przez podmioty niepowiązane.

W efekcie planowanych Działań w zakresie przekazania funkcji dotyczących obrotu materiałami wsadowymi, W.S. uzyska możliwość generowania przychodów z tytułu prowadzenia Działalności W. To oznacza, że Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W., w ocenie Wnioskodawców, będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodów, ponieważ:

 • wydatek ten spełnia przesłanki uznania go za koszt uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT,
 • jednocześnie, wydatek ten nie został wymieniony w zamkniętym katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

W myśl regulacji dotyczących cen transferowych (m.in. Rozporządzenie MF), podmiot dokonujący transferu istotnej części funkcji może być upoważniony do otrzymania wynagrodzenia, którego wysokość powinna spełniać warunki rynkowe.

Jednocześnie, podmiot na rzecz którego dokonywane jest przekazanie takich funkcji bez wątpienia uzyskuje z tego tytułu korzyść w postaci możliwości generowania zysków, a co za tym idzie podmiot taki może być zobligowany do uiszczenia wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz podmiotu przekazującego dane funkcje.

Podkreślić zatem należy niewątpliwy związek pomiędzy wynagrodzeniem uiszczanym na rzecz podmiotu dokonującego transferu funkcji a generowaniem przychodów przez podmiot do którego takie funkcje zostały przekazane.

Wobec tego, w ocenie Wnioskodawców, takie wynagrodzenie powinno stanowić koszt uzyskania przychodu.

Powyższe stanowisko Wnioskodawców zostało wielokrotnie potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, w których organy podatkowe potwierdziły możliwość zaliczenia przez podatników do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzenia tzw. exit fee, czyli wynagrodzenia za transfer potencjału zysków i funkcji.

Przykładowo wskazać należy poniższe interpretacje podatkowe:

 • interpretacja indywidualna z 13 marca 2017 r., znak: 2461-IBPB-1-3.4510.1108.2016.1.JKT, w której organ podatkowy wskazał, że: poniesione przez wnioskodawcę wydatki z tytułu exit fee spełniają przesłankę wskazaną w art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, a tym samym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów,
 • interpretacja indywidualna z 22 stycznia 2016 r., znak: IBPB-1-3/4510-611/15/APO, w której organ podatkowy w całości potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że: wydatek poniesiony przez spółkę z tytułu exit fee stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów Ustawy CIT.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że w przedstawionym w niniejszym wniosku stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, w opinii Wnioskodawców, Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. nie będzie stanowić wynagrodzenia za bezczynność W.

W przypadku Wynagrodzenia za przekazanie Działalności W. kluczowe jest bowiem efektywne przekazanie funkcji związanych z Działalnością W. oraz przekazanie potencjału zysków generowanych przez Działalność W.

Ponadto, Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. (poza przekazaniem funkcji w zakresie Działalności W. oraz transferem potencjału zysków generowanych przez Działalność W.) będzie obejmować również działania faktyczne W., które będą polegać na m.in.:

 • podjęciu przez W. biznesowej i korporacyjnej decyzji o umożliwieniu zawarcia przez W.S. nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W. (bez tej decyzji W., W.S. nie byłby w stanie zawrzeć nowych ramowych umów handlowych z obecnymi kontrahentami W.) oraz o umożliwieniu składania przez W.S. nowych zamówień materiałów wsadowych u obecnych kontrahentów W.(w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych; również w tym przypadku bez tej decyzji W., W.S. nie byłby w stanie składać nowych zamówień materiałów wsadowych u obecnych kontrahentów W.),
 • przekazaniu przez W. na rzecz W.S. kontaktów handlowych do dostawców i odbiorców materiałów wsadowych,
 • wsparciu W.S. przez W. w nawiązaniu relacji handlowych z wybranymi przez W.S. dostawcami i odbiorcami materiałów wsadowych oraz podmiotami trzecimi (np. ubezpieczycielami należności handlowych),
 • umożliwieniu przez W. wykorzystania pozycji rynkowej W. w trakcie negocjacji handlowych z tymi podmiotami,
 • sukcesywnym wygaszaniu Działalności W. przez W. u siebie, którego efektem będzie docelowo zakończenie wszelkich starych ramowych umów handlowych zawartych przez W. na zakup i sprzedaż materiałów wsadowych oraz zakończenie składania przez W. zamówień na zakup materiałów wsadowych (w przypadkach, gdy z danym dostawcą nie są zawarte umowy ramowe, a dostawy dokonywane są na podstawie jednorazowych zamówień lub umów zawieranych pod konkretną dostawę materiałów wsadowych), a w konsekwencji całkowite zaprzestanie prowadzenia Działalności W. przez W.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawców, nie istnieją podstawy do uznania, że Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. stanowić będzie de facto odszkodowanie lub rekompensatę dla W.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawców, Wynagrodzenie za przekazanie Działalności W. (wypłacone na rzecz W.) będzie stanowić dla W.S. koszt uzyskania przychodu w podatku CIT, w myśl art. 15 ust. 1 Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 w związku z art. 14r § 5 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Zainteresowanych.

Wskazać jednakże należy, że z 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175) zmieniono brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią tego przepisu, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. – kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Jednakże zmiana brzmienia ww. przepisu nie ma wpływu na dokonane rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionych we wniosku pytań oznaczonych nr 1 oraz 6-14, zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.