0111-KDIB1-2.4010.209.2018.2.PH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.), uzupełnionym 29 czerwca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2018 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 czerwca 2018 r., Znak: 0111-KDIB1-2.4010.209.2018.1.PH wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 29 czerwca 2018 r.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Wspólnotą Mieszkaniową (dalej jako „Wnioskodawca” lub „Wspólnota Mieszkaniowa”), podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Nadto Wnioskodawca jest opodatkowany w Polsce od całości dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zasady powstawania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm., dalej: „uowl”), zgodnie z którą Wspólnota Mieszkaniowa powstaje w związku z wyodrębnieniem w budynku mieszkalnym lokali (mieszkań). Zgodnie z art. 6 uowl, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej.

Na sąsiadującej z Wnioskodawcą działce inwestor niepowiązany z Wnioskodawcą (dalej jako „Inwestor”) planuje inwestycję budowlaną w postaci budowy biurowca. W związku z planowaną inwestycją mogą pojawić się typowe uciążliwości związane z procesem budowy takie jak m.in. hałas czy zwiększone natężenie ruchu ciężkiego sprzętu.

Mając to na uwadze, Wnioskodawca oraz Inwestor planują zawrzeć „Porozumienie międzysąsiedzkie” na mocy, którego Inwestor tytułem rekompensaty zobowiąże się:

 1. przekazać Wnioskodawcy określoną kwotę pieniędzy,
 2. nieodpłatnie wykonać projekt koncepcyjny zagospodarowania zieleni mający ograniczyć potencjalne oddziaływanie akustyczne inwestycji,
 3. nieodpłatnie wykonać nasadzenia zieleni mające na celu ograniczenie oddziaływania akustycznego inwestycji,
 4. nieodpłatnie wykonać projekt i zrealizować roboty budowlane polegające na malowaniu elewacji budynku stanowiącego nieruchomość wspólną członków Wspólnoty Mieszkaniowej,
 5. nieodpłatnie wykonać opinię sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie pozwalającym na ustalenie stanu technicznego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wspomniane świadczenia, stanowiące zobowiązanie Inwestora zostaną spełnione pod warunkiem zawieszającym, że Inwestor uzyska pozwolenie na budowę realizowanej inwestycji. Nadto, Wnioskodawca zobowiąże się do niepodejmowania działań, które mogłyby zablokować, opóźnić lub utrudnić rozpoczęcie (lub realizację) planowanej przez Inwestora inwestycji. Wnioskodawca również udzieli zgody Inwestorowi (i jego podwykonawcom) na wejście na teren należący do Wspólnoty Mieszkaniowej w celu dokonania oględzin, pomiarów oraz robót budowlanych zmierzających do realizacji jego zobowiązań względem Wspólnoty Mieszkaniowej.

Świadczenia na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej opisane powyżej Wspólnota Mieszkaniowa ma otrzymać po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji Inwestora (w przyszłości).

Wnioskodawca, na podstawie uchwały członków Wspólnoty Mieszkaniowej, otrzymaną kwotę przeznaczy w całości na fundusz remontowy Wspólnoty, który służy pokrywaniu kosztów remontów nieruchomości wspólnej. Również pozostałe świadczenia będą dotyczyć tylko nieruchomości wspólnej, która jak wynika z przepisów uowl jest przedmiotem współwłasności członków Wspólnoty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, otrzymane w przyszłości przez Wspólnotę Mieszkaniową od Inwestora świadczenie w postaci przekazania Wnioskodawcy określonej kwoty pieniężnej będzie wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 2. Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, otrzymane w przyszłości przez Wspólnotę Mieszkaniową od Inwestora świadczenie w postaci nieodpłatnego wykonania projektu koncepcyjnego zagospodarowania zieleni mającego ograniczyć potencjalne oddziaływanie akustyczne inwestycji będzie wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 3. Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, otrzymane w przyszłości przez Wspólnotę Mieszkaniową od Inwestora świadczenie w postaci nieodpłatnego wykonania nasadzenia zieleni mającego na celu ograniczenie oddziaływania akustycznego inwestycji określonej w opisie zdarzenia przyszłego będzie wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
 4. Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, otrzymane w przyszłości przez Wspólnotę Mieszkaniową od Inwestora świadczenie w postaci nieodpłatnego wykonania projektu i realizacji robót budowlanych polegających na malowaniu elewacji budynku stanowiącego nieruchomość wspólną członków Wspólnoty Mieszkaniowej będzie zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?
 5. Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, otrzymane w przyszłości przez Wspólnotę Mieszkaniową od Inwestora świadczenie w postaci nieodpłatnego wykonania opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie pozwalającym na ustalenie stanu technicznego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej będzie wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie otrzymane od Inwestora świadczenia będą wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”). Zgodnie z przywołanym przepisem wolne od podatku są m.in. dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W ustawie brak jest legalnej definicji zarówno „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”, jak również „zasobów mieszkaniowych”. Należy zatem sięgnąć do językowego rozumienia tych pojęć. Wskazówek w tym jak należy rozumieć to pojęcie dostarcza również orzecznictwo sądów administracyjnych.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2017 r. sygn. I SA/Wr 220/17 wyjaśniono, „że przez pojęcie gospodarki zasobami mieszkaniowymi sprawowanej przez spółdzielnię mieszkaniową trzeba rozumieć ogół działań (o charakterze faktycznym i prawnym) jakie spółdzielnia podejmuje w stosunku do mienia o charakterze mieszkaniowym”.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość działań, mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynku mieszkalnym (wyrok WSA w Warszawie III SA/Wa 3809/14).

W kontekście przywołanych stanowisk judykatury, Wnioskodawca podkreśla, że uciążliwości związane z procesem inwestycyjnym na sąsiednim gruncie wpłyną na warunki funkcjonowania budynku mieszkalnego, zatem widoczny jest związek między przyjętymi świadczeniami (jako rekompensatami uciążliwości), a zasobami mieszkaniowymi.

Równie istotne jest też i to, że całość otrzymanych świadczeń od Inwestora zmierza do poprawy funkcjonowania budynku mieszkalnego, czy to przez zwiększenie funduszu remontowego budynku, czy także bezpośednio oddziałując na sam budynek.

Z tego też należy wywieść, że zawarcie „Porozumienia międzysąsiedzkiego” stanowi prowadzenie przez Wspólnotę gospodarki mieszkaniowej – jest bowiem czynnością prawną podejmowaną w stosunku do mienia o charakterze mieszkaniowym. Następnie wymaga podkreślenia, że środki pieniężne, jak również pozostałe świadczenia zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na cele związane z utrzymaniem nieruchomości mieszkalnej. Warto wskazać, że środki przekazane na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej nie mogą być przeznaczane na inne cele niż służące utrzymaniu budynku mieszkalnego i przyległych terenów, a więc związane są bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową. Także działania dotyczące modernizacji terenów zielonych służą poprawie warunków mieszkaniowych i są nieodzownie związane z nieruchomością wspólną – w tym sensie środki przekazane na ten cel również wchodzą w zakres pojęcia gospodarki mieszkaniowej.

Wnioskodawca pragnie zwrócić również uwagę na stanowisko zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z 4 sierpnia 2009 r., DD6/8213/301/MNX/08/PK-992, LEX nr 23434, dotyczącym otrzymania premii termomodernizacyjnej. Zgodnie z tym stanowiskiem otrzymanie premii termomodernizacyjnej, a więc pewnego rodzaju rekompensaty za podjęte działania na rzecz ocieplenia budynku znajduje się w zakresie zwolnienia od podatku. Jest to analogiczna sytuacja do stanu przyszłego przedstawionego we wniosku, bowiem w obu sytuacjach Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymują pewnego rodzaju rekompensatę z tytułu poniesienia pewnych ciężarów (w przypadku premii termomodernizacyjnej jest to wysiłek i koszty związane z ociepleniem budynku, zaś w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym koszty znoszenia uciążliwości prowadzonego procesu inwestycyjnego). Również w obu przypadkach, rekompensata jest ściśle związana z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, tj. budynku mieszkalnego i przynależnych terenów zielonych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 716). Wspólnota mieszkaniowa powstaje w celu realizacji wspólnych działań właścicieli lokali w danej nieruchomości, związanych z utrzymaniem danej nieruchomości, w tym – dla rozliczenia na poszczególnych właścicieli ponoszonych w związku z tymi działaniami wydatków. Zakres i kompetencje jej działania zostały ściśle określone w ww. ustawie o własności lokali. Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną (art. 1 ust. 1 tej ustawy). Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

W art. 14 tej ustawy postanowiono natomiast, iż na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację;
 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;
 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
 5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Wspólnoty jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej „updop”)). Jednocześnie, nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 updop, jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji, wspólnoty podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w updop. Oznacza to, że przedmiotem opodatkowania jest – co do zasady – dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów (art. 7 ust. 1 updop). Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 updop).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodów podatkowych. Zgodnie jednak z ugruntowanym poglądem, do tej kategorii należą, co do zasady, wszelkie przysporzenia podatnika, mające charakter definitywny, powiększające jego aktywa, którymi może on rozporządzać jak własnymi, o ile nie zostały ujęte w art. 12 ust. 4 updop. Przykładowe wyliczenie wartości majątkowych „w szczególności” zaliczanych do przychodów zawiera art. 12 ust. 1 updop.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, oraz wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...).

Na podstawie art. 12 ust. 1 updop można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Ponadto, użyty w tym przepisie zwrot „w szczególności” oznacza, że wykaz przychodów stanowi katalog otwarty, natomiast zawarte w tym przepisie okoliczności określające przychody mają charakter przykładowy.

Kosztami uzyskania przychodów są natomiast koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (art. 15 ust. 1 updop).

Katalog zwolnień z opodatkowania dochodów zawarto w art. 17 updop. I tak, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (zaliczki) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu updop (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 updop). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa w wyniku planowanego porozumienia uzyska dochód tytułem rekompensaty od Inwestora, który na sąsiedniej działce planuje inwestycję budowlaną w postaci budowy biurowca. Inwestor w ramach rekompensaty zobowiąże się:

 1. przekazać Wnioskodawcy określoną kwotę pieniędzy,
 2. nieodpłatnie wykonać projekt koncepcyjny zagospodarowania zieleni mający ograniczyć potencjalne oddziaływanie akustyczne inwestycji,
 3. nieodpłatnie wykonać nasadzenia zieleni mające na celu ograniczenie oddziaływania akustycznego inwestycji,
 4. nieodpłatnie wykonać projekt i zrealizować roboty budowlane polegające na malowaniu elewacji budynku stanowiącego nieruchomość wspólną członków Wspólnoty Mieszkaniowej,
 5. nieodpłatnie wykonać opinię sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie pozwalającym na ustalenie stanu technicznego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zgodnie z powyższym należy uznać, że otrzymane w formie rekompensaty pieniądze oraz inne świadczenia wynikające z zawartego porozumienia nie zostały objęte zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, bowiem nie można uznać, że zostały osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten nie może być uznany za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, bo jego źródłem nie będą zasoby mieszkaniowe ale wypłata lub nieodpłatne świadczenie wykonane przez Inwestora planującego inwestycję budowlaną w postaci budowy biurowca na sąsiadującej z Wnioskodawcą działce, tytułem rekompensaty za uciążliwości związane z procesem budowy. Stosownie więc do postanowień art. 7 ust. 1 updop dochód powstały w następstwie otrzymanych przysporzeń podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, niezależnie od faktu, że zostanie przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.