0111-KDIB1-1.4010.259.2018.1.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie czy cała kwota transferu wynikająca z umowy transferowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, ale jednocześnie przychód ten podlega pomniejszeniu o 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution) jako koszt bezpośrednio związany z przychodami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 czerwca 2018 r. (data wpływu 28 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy cała kwota transferu wynikająca z umowy transferowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, ale jednocześnie przychód ten podlega pomniejszeniu o 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution) jako koszt bezpośrednio związany z przychodami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2018 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy cała kwota transferu wynikająca z umowy transferowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, ale jednocześnie przychód ten podlega pomniejszeniu o 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution) jako koszt bezpośrednio związany z przychodami.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną (dalej: „Spółka”), której głównym przedmiotem działalności jest prowadzenie sekcji piłkarskich w różnych grupach wiekowych i uzyskiwanie przychodów związanych z prowadzeniem klubu piłkarskiego.

W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje m.in. transferu zawodników, do których prawa posiada Spółka do innego klubu zainteresowanego pozyskaniem konkretnego zawodnika. Transfer może dotyczyć zarówno zawodników, którzy są wychowankami klubu sportowego prowadzonego przez Wnioskodawcę, jak i zawodników co do których prawa Wnioskodawca nabył od innych klubów. Transakcja związana z nabyciem praw do danego zawodnika odbywa się na podstawie umowy transferowej zawartej bezpośrednio pomiędzy Wnioskodawcą oraz klubem pozyskującym. Wnioskodawcy, w związku ze zmianą przynależności klubowej jego zawodnika przysługuje wynagrodzenie tzw. opłata transferowa (wynagrodzenie za sprzedaż praw do zawodnika). W przypadku kontraktów międzynarodowych 5% wynegocjowanej pomiędzy klubami i wynikającej z umowy transferowej ceny transferowej musi zostać przekazane do podziału dla drużyn, które od dwunastego do dwudziestego trzeciego roku życia zawodnika kształciły go. Jest to opłata solidarnościowa (tzw. solidarity contribution lub solidarity payment) wprost uregulowana w art. 21 oraz w aneksie 5 Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników. Zgodnie z wskazanymi regulacjami FIFA, w przypadku międzynarodowego transferu piłkarza przed wygaśnięciem okresu obowiązywania jego umowy z danym klubem, klub nabywający zawodnika powinien zidentyfikować wszystkie kluby uczestniczące w jego szkoleniu pomiędzy 12 a 23 rokiem życia i zrealizować płatność wynoszącą 5 procent sumy kwoty transferu (kwota do podziału pomiędzy te kluby).

Wnioskodawca w związku z zawarciem umowy transferowej wystawia na rzecz klubu pozyskującego zawodnika fakturę na kwotę wynikającą z zawartej umowy, tj. na całą wartość wynegocjowanej kwoty transferowej. Niemniej jednak z uwagi na zobowiązania klubu pozyskującego, wynikające z regulacji FIFA, tj. zobowiązanie do dokonania płatności 5% wartości transferu na rzecz klubów, które wcześniej szkoliły zawodnika, Wnioskodawca nie otrzymuje całej kwoty transferu wynikającej z umowy, ale kwotę pomniejszoną o wskazane 5% liczone od wartości transferu. Opłata solidarnościowa (solidarity contribution) nie jest dokumentowana żadnym odrębnym dowodem. Wnioskodawca nie ma obowiązku weryfikowania, czy klub pozyskujący zawodnika faktycznie odprowadził solidarity contibution w odpowiedniej proporcji do poprzednich klubów, które wyszkoliły zawodnika.

Powyżej wskazany opis zdarzenia dotyczy zarówno stanów faktycznych, które już miały miejsce w przeszłości jak i zdarzeń przyszłych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy słusznym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym cała kwota transferu wynikająca z umowy transferowej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, ale jednocześnie przychód ten podlega pomniejszeniu o 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution) jako koszt bezpośrednio związany z przychodami?
 2. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 3. W przypadku negatywnej oceny stanowiska Spółki wyrażonego w odpowiedzi na pkt 1, czy przychodem podlegającym opodatkowaniu byłaby kwota transferu po jej pomniejszeniu o 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution)?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota wynikająca z umowy transferowej i określająca wartość transferu zawodnika do innego klubu stanowi przychód Wnioskodawcy. Jednocześnie opłata solidarnościowa (solidarity contribution), liczona jako 5% od wartości transferu, stanowi koszt uzyskania przychodu bezpośrednio związany z przychodem z transferu zawodnika, który to koszt powinien być ujęty w rozliczeniu podatku CIT w momencie rozpoznania przychodu z tytułu transferu. Podstawą ujęcia solidarity contribution w kosztach uzyskania przychodu, w ocenie Wnioskodawcy, jest wewnętrzny dokument księgowy z wyliczoną kwotą ww. opłaty.

Uzasadnienie do pkt 1

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „ustawa CIT”), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Począwszy od 1 stycznia 2018 r., przepis art. 12 ust. 3 Ustawy CIT uzyskał następujące brzmienie „za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”.

Zmiana przepisu art. 12 ust. 3 ustawy CIT ma charakter doprecyzowujący w związku z wprowadzeniem do Ustawy CIT regulacji, dotyczących kategorii przychodów, jakimi są zyski kapitałowe. Zmiana ta pozostaje bez wpływu na wykładnię tego przepisu w zakresie przedmiotowym, tj. określenia kategorii kwalifikowanych do przychodów wynikających z działalności gospodarczej. Przepisy Ustawy CIT nie definiują pojęcia przychodu należnego, pomimo wskazania, że za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Zgodnie z definicją słownikową „należny” oznacza „przysługujący komuś lub czemuś” (słownik internetowy PWN, https://sjp.pwn.pl/). Wobec tego odwołując się do zasad wykładni literalnej przychodem są przychody należące się sprzedającemu (przysługujące sprzedającemu), choćby nie zostały faktycznie otrzymane.

Zgodnie z art. 21 Regulaminu FIFA, jeśli zawodnik podlega transferowi przed wygaśnięciem okresu obowiązywania jego umowy, każdy klub, który przyczynił się do jego kształcenia i szkolenia, otrzyma proporcjonalną część z kwoty wynagrodzenia za transfer, wypłacanej na rzecz jego poprzedniego klubu. Zasady dotyczące opłaty solidarnościowej zostały uregulowane w Aneksie 5 do niniejszego Regulaminu (tłumaczenie własne z tekstu oryginalnego: If a Professional is transferred before the expiry of his contract, any club that has contributed to his education and training shall receive a proportion of the compensation paid to his former club (solidarity contribution). The provisions concerning solidarity contributions are set out in Annexe 5 of these regulations).

Szczegółowe zasady obliczania opłaty solidarnościowej oraz tryb spełnienia świadczenia przez klub pozyskujący zostały wskazane w Aneksie 5 Regulaminu.

Zgodnie z pkt 1 Aneksu 5, jeśli zawodnik w trakcie obowiązywania jego umowy podlega transferowi, wówczas 5% od kwoty wynagrodzenia za transfer wypłaconej do jego poprzedniego klubu, powinna zostać potrącona z całej kwoty wynagrodzenia za transfer i rozdysponowana przez jego nowy klub jako opłata solidarnościowa do klubu(ów) zaangażowanych w jego szkolenie i edukację we wcześniejszych latach (...) (tłumaczenie własne z teksu oryginalnego: If a Professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former dub, shall be deducted from the total amount of this compensation and distributed by the new club as a solidarity contribution to the club(s) involved in his training and education over the years (...)).

Z powyżej cytowanych regulacji FIFA wynika, że kwota wynagrodzenia za transfer (w regulacjach FIFA zwana rekompensatą za transfer) jest utożsamiana z wynagrodzeniem dla klubu, które – w ocenie Wnioskodawcy – w całości powinno być rozpoznane w przychodach. Cała kwota wynagrodzenia stanowi bowiem przychód należny. Z wynagrodzenia tego klub pozyskujący zawodnika jedynie potrąca 5% opłatę solidarnościową (solidarity contribution) i rozdysponowuje pomiędzy kluby kwalifikujące się do otrzymania tej opłaty. Zatem cała kwota wynikająca z umowy transferowej, przed jej umniejszeniem o opłatę solidarnościową (solidarity contribution) stanowi przychód należny Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a Ustawy CIT zarówno w brzmieniu przed jak i po 1 stycznia 2018 r., za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Wobec powyższego Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości całkowitej kwoty wynikającej z umowy transferowej bez jej pomniejszania o 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution) w dacie zawarcia umowy transferowej (przeniesienia praw), nie później niż w dacie wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w związku z transferem zawodnika do innego klubu ekonomiczny ciężar opłaty solidarnościowej (solidarity contribution) ponosi Wnioskodawca, bowiem faktycznie otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o tę opłatę. Poniesienie ciężaru tej opłaty jest nierozerwalnie związane z transferem zawodnika, a tym samym z uzyskaniem przychodu z zawarcia umowy transferowej. Z uwagi na to, w ocenie Wnioskodawcy, opłata solidarnościowa (solidarity contribution) stanowi koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy i jest kosztem bezpośrednio związanym z przychodem z transferu zawodnika.

W ocenie Wnioskodawcy, spełnione są przesłanki z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT do ujęcia opłaty solidarnościowej (solidarity contribution) w kosztach uzyskania przychodów. Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT. Aby wydatek stanowił koszt podatkowy, muszą być spełnione następujące warunki:

 • wydatek został poniesiony przez podatnika,
 • wydatek ma charakter definitywny (rzeczywisty),
 • wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • wydatek poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu lub może mieć inny wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • wydatek został właściwie udokumentowany.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 Ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Przepis art. 15 ust 4b Ustawy CIT stanowi, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

 1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
 2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

–są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4c Ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Nie ulega wątpliwości, że opłata solidarnościowa (solidarity contribution) powinna stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Wnioskodawca uzyskuje przychody między innymi z transferu zawodników. Jednocześnie Wnioskodawca na mocy regulacji FIFA zobowiązany jest do poniesienia ekonomicznego ciężaru opłaty solidarnościowej (solidarity contribution). Opłaty są pokrywane z należnego Wnioskodawcy wynagrodzenia za transfer, poprzez potrącenie ich przez klub pozyskujący zawodnika z ww. wynagrodzenia. Opłaty te nie są Wnioskodawcy w żaden sposób zwracane przez podmioty trzecie. Jednocześnie Wnioskodawca zwraca uwagę, że opłata solidarnościowa (solidarity contribution) nie jest dokumentowana żadnym odrębnym dowodem (podstawą są regulacje FIFA), a ponadto Wnioskodawca nie ma obowiązku weryfikowania, czy klub pozyskujący zawodnika faktycznie odprowadził opłaty w odpowiedniej proporcji do poprzednich klubów, które wyszkoliły zawodnika. Wobec powyższego, zdaniem Spółki, podstawą do ujęcia opłaty solidarnościowej (solidarity contribution) w kosztach uzyskania przychodów jest umowa transferowa.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że kwota wynikająca z umowy transferowej, określająca wartość wynagrodzenia za transfer zawodnika do innego klubu, stanowi przychód Wnioskodawcy, a jednocześnie opłata solidarnościowa (solidarity contribution) liczona jako 5% od wartości transferu, stanowi koszt uzyskania przychodów bezpośrednio związany z przychodem z transferu zawodnika, który należy ująć w kosztach podatkowych w momencie rozpoznania przychodu z tytułu transferu zawodnika, na podstawie dokumentu wewnętrznego, zawierającego wyliczoną opłatę solidarnościową, w oparciu o przepisy FIFA.

Uzasadnienie do pkt 2

W przypadku negatywnej oceny stanowiska wyrażonego przez Wnioskodawcę w pkt 1 Wnioskodawca uważa, że przychodem podlegającym opodatkowaniu powinna być wówczas kwota stanowiąca wartość transferu, wynikająca z umowy transferowej, pomniejszona o 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution). Skoro Wnioskodawca w opisanych stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nigdy nie otrzymuje kwoty odpowiadającej 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution) liczonej jako 5% od wartości transferu wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a klubem pozyskującym zawodnika, to należałoby uznać, że jest to kwota nienależna i niewymagalna, a co za tym idzie nie stanowi przychodu w myśl art. 12 ust. 3 Ustawy CIT. Pomimo wystawienia przez Wnioskodawcę faktury na całą wartość transferu (bez jej pomniejszenia o 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution)), Wnioskodawca powinien wykazać przychód w kwocie niższej, tj. pomniejszonej o 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z uwagi na uznanie stanowiska Wnioskodawcy, w zakresie dotyczącym pytania Nr 1 za prawidłowe, bezprzedmiotowym jest odnoszenie się do pytania oznaczonego we wniosku Nr 2, które dotyczy ustalenia czy przychodem podlegającym opodatkowaniu byłaby kwota transferu po jej pomniejszeniu o 5% opłaty solidarnościowej (solidarity contribution).

Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do zadanego we wniosku pytania wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie możliwości uznania za przychód podatkowy kwoty wynikającej z umowy transferowej oraz możliwości zaliczenia wydatków związanych z opłatą solidarnościową do kosztów podatkowych. W związku z powyższym tut. Organ nie odniósł się do tej części stanowiska Wnioskodawcy, która odnosiła się do sposobu dokumentowania wydatków związanych z ww. opłatą.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a,
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.