Przychód ze stosunku służbowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód ze stosunku służbowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
28
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowania należności przysługujących żołnierzom zawodowym.

Fragment:

Z powyższego wynika, iż przychodem ze stosunku służbowego nie jest jedynie uposażenie służbowe, ale także inne przysporzenia majątkowe, takie jak np. zwrot żołnierzowi zawodowemu kosztów uprzednio poniesionych na pomoc prawną, stawiający tegoż żołnierza w lepszej sytuacji, niż osobę (żołnierza), która sama opłaciła pomoc prawną, a której z różnych przyczyn takiego zwrotu nie dokonano. Przychód ze stosunku służbowego powstaje zatem w każdym przypadku, w którym mamy do czynienia z uzyskaniem przez osobę pełniącą służbę realnej korzyści. Wyjątek stanowią jedynie rodzaje świadczeń wymienionych w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ustawy. Z kolei katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera zwolnienia od podatku zwrotu żołnierzowi zawodowemu kosztów poniesionych na pomoc prawną. W odniesieniu do tych przychodów nie zostało także wydane rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy w tym miejscu jednoznacznie podkreślić, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.

2012
22
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowania należności przysługujących żołnierzom zawodowym.

Fragment:

Z powyższego wynika, iż przychodem ze stosunku służbowego nie jest jedynie uposażenie służbowe, ale także inne przysporzenia majątkowe, takie jak np. przedmiotowy zasiłek na zagospodarowanie. Przychód ze stosunku służbowego skutkujący zaistnieniem podstawy opodatkowania powstaje zatem w każdym przypadku, w którym mamy do czynienia z uzyskaniem przez osobę pełniącą służbę realnej korzyści. Wyjątek stanowią jedynie rodzaje świadczeń wymienionych w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ustawy. Z kolei katalog zwolnień przedmiotowych określony w art. 21 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera zwolnienia od podatku przedmiotowego zasiłku na zagospodarowanie. W odniesieniu do tych przychodów nie zostało także wydane rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy w tym miejscu jednoznacznie podkreślić, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wypłacony na podstawie art. 134 ustawy o Służbie Celnej zwrot kosztów obrony stanowi przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wypłacony na podstawie art. 134 ustawy o Służbie Celnej zwrot kosztów obrony stanowi przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Art. 21 ww. ustawy wymienia zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego dla poszczególnych źródeł dochodów. Wypłacony w związku z umorzeniem postępowania karnego funkcjonariuszowi celnemu na podstawie art. 134 ustawy o służbie celnej (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Czy otrzymane od zakładu pracy, tj. Komendy dofinansowanie w wysokości 50% do pobytu na 14 dniowym turnusie sanatoryjnym o profilu antystresowym dla czynnych zawodowo funkcjonariuszy stanowi przychód ze stosunku służbowego podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

Fragment:

Komendy dofinansowanie w wysokości 50% do pobytu na 14 dniowym turnusie sanatoryjnym o profilu antystresowym dla czynnych zawodowo funkcjonariuszy stanowi przychód ze stosunku służbowego podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze, wartości pieniężne, oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie natomiast do postanowień art. 12 ust. 1 tej ustawy, za przychód ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

2011
1
cze

Istota:

Czy kwota wydatkowana przez funkcjonariusza – strażaka na remont lokalu mieszkalnego stanowiącego kwaterę tymczasową w budynku administracyjnym Komendy, następnie przez tę Komendę zwrócona strażakowi, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Tym samym skoro przepisy prawa podatkowego nie przewidują zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych przez strażaka na remont lokalu mieszkalnego stanowiącego kwaterę tymczasową, to kwota tego zwrotu stanowi dla niego przychód ze stosunku służbowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych razem z innymi przychodami, opodatkowanymi wg skali podatkowej. W świetle powyższego podniesiony przez Wnioskodawcę argument, że omawiany zwrot kosztów remontu kwatery tymczasowej nie stanowi przychodu ze stosunku służbowego, ponieważ wydatek ten został poniesiony przez niego na cudzą rzecz w ramach umowy cywilnoprawnej, nie może stanowić o zwolnieniu zwrotu z podatku dochodowego. Reasumując, z przedstawionego stanu faktycznego oraz podatkowych unormowań prawnych w tym zakresie wynika, że zwrot kosztów remontu lokalu mieszkalnego stanowiącego kwaterę tymczasową - w rozumieniu wyżej powołanych przepisów – otrzymany przez strażaka, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, iż kwota tego zwrotu, prawidłowo została zaliczona przez Wnioskodawcę do przychodów ze stosunku służbowego, od których należało obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przychody pracownika z tytułu udziału w spotkaniach integracyjnych, organizowanych przez Spółkę w innych miejscowościach poza siedzibą firmy, są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Takie spotkania mogą spełniać także zadania motywacyjne dla pracowników, którzy czują się wyróżnieni zaproszeniem na imprezę.Zdaniem Spółki wydatki poniesione w związku z udziałem pracownika w tego typu spotkaniach (koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) jako przychody ze stosunku służbowego, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy, są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy jako diety i należności za czas podróży służbowej pracownika. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, iż stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji podróży służbowej .

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane przez podatnika ze stosunku pracy, w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy UE?

Fragment:

Z powyższego przepisu wynika, że wolne od podatku są otrzymane dochody, o ile spełniają łącznie warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i b) updof, tj. pochodzą z określonych źródeł (art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i są uzyskiwane przez osoby realizujące określone czynności (art. 21 ust. 1 pkt 46 lit b), przy czym, w związku z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) updof należy przyjąć, że zakresem tego przepisu objęta jest pomoc spełniająca wszystkie niżej wymienione warunki: - pochodząca od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, - ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, - przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Dochody osób fizycznych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 updof, o ile osoby te wykonują prace na rzecz bezpośredniej realizacji programu i otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa wyżej.