IPTPB1/4511-241/15-2/ASZ | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż szablonów stron internetowych w zagranicznym serwisie
IPTPB1/4511-241/15-2/ASZinterpretacja indywidualna
 1. internet
 2. moment powstania przychodów
 3. podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
 4. prawa majątkowe
 5. przychód z praw majątkowych
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży szablonów stron internetowych w zagranicznym serwisie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje uzyskiwać przychody ze sprzedaży szablonów stron internetowych w zagranicznym serwisie, którego właścicielem jest podmiot E. z siedzibą w Australii.

Wnioskodawca uzyskiwanie przychodów ma zamiar rozpocząć pod koniec 2015 r. Walutą w serwisie jest dolar amerykański, więc przychody będą uzależnione od kursu walutowego. Konto Wnioskodawcy w serwisie zostanie zasilone kwotą z każdej uzyskanej sprzedaży, pomniejszonej o prowizję w wysokości od 50% do 30% (będzie ona pobierana przez firmę będącą właścicielem serwisu). Prowizja będzie ulegała stopniowemu zmniejszaniu się wraz ze wzrostem przychodów uzyskiwanych w serwisie.

Planowana wypłata środków będzie odbywać się za pośrednictwem przelewu międzynarodowego, bezpośrednio na konto bankowe (do 4-5 razy w roku, do 15 dnia miesiąca kalendarzowego) Wnioskodawcy.

Cała organizacja procesu sprzedaży spoczywa na firmie będącej właścicielem portalu internetowego. Serwis nie sprzedaje gotowego produktu, a jedynie licencję na jego używanie (kupujący szablon nabywa wyłącznie licencję na jego wykorzystywanie). Pomimo umieszczenia produktu (szablonu strony internetowej) Wnioskodawca pozostaje właścicielem praw autorskich, w związku z czym prowizja od sprzedaży otrzymywana jest za udzieloną przez Niego licencję do wykorzystywania danego szablonu.

Potwierdza to między innymi 3 i 4 punkt regulaminu właściciela serwisu.

Tłumaczenie z języka angielskiego na polski:

 • pkt 3 regulaminu serwisów E., mówi, że: „Serwisy E. są platformą pozwalającą użytkownikom na zakup i sprzedaż licencji produktów cyfrowych, jak szablony stron internetowych, produkcje muzyczne, animacje, kod oprogramowania, pliki wektorowe, zdjęcia itp. E. ułatwia transakcje pomiędzy kupującym, a autorem za pomocą metod płatności. Wszystkie transakcje są zapisywane w panelu użytkownika, zarówno autora, jak i kupującego.
 • pkt 4 regulaminu serwisów E., mówi, że: „Produkty znajdujące się w serwisach E. są własnością autorów, a nie właściciela serwisu. Właściciel serwisu dostarcza jedynie platformę, właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za przedmioty, ani nie uzyskuje prawa do korzystania z przedmiotów, a jedynie pozwala na ich udostępnianie oraz promocję z pośrednictwem swoich serwisów.
 • fragment pkt 11 podpunkt A regulaminu serwisów E., mówi, czym jest kupowany produkt z perspektywy osoby kupującej: „Kiedy dokonujesz zakupu produktu opłacasz prawa do użytkowania tego produktu, nie otrzymujesz produktu samego w sobie. To co otrzymujesz to licencja na użytkowanie bezpośrednio od autora.

Właściciel serwisów E. informuje, że autor zobowiązany jest do płacenia podatków, za wyjątkiem podatków VAT dla obywateli Unii Europejskiej. Potwierdza to między innymi 22 punkt regulaminu właściciela serwisu.

Tłumaczenie z języka angielskiego na polski:

 • pkt 22 podpunkt A regulaminu serwisów E., mówi, że: „Jako autor w Serwisie E. jesteś odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków, za wyjątkiem podatku VAT – jeśli jesteś obywatelem w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
 • pkt 22 podpunkt B regulaminu serwisów E., mówi, że: „Właściciel Serwisu pobiera i rozlicza podatek VAT dla sytuacji, kiedy kupujący ma siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej i nie podał swojego numerem VAT EU. Kiedy nabywca znajduje się w państwie członkowskim i identyfikuje się poprawnym numerem VAT EU to obowiązkiem kupującego jest samodzielne rozliczenie podatku VAT. Odpowiedzialność za rozliczenia podatku VAT nie spoczywa na autorze, jeśli kupujący znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Do jakiego źródła należy zaliczyć planowane przez Wnioskodawcę uzyskiwanie przychodów...
 2. Czy Wnioskodawca zmuszony będzie do samodzielnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku i jak powinien wyliczać ich wysokość...
 3. Czy w odniesieniu do planowanych przychodów Wnioskodawcy przysługują zryczałtowane 50% koszty ich uzyskania...
 4. Który moment należy uznać za uzyskanie przychodu – moment naliczenia prowizji, czy wypłaty na konto bankowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 1, powyższe wynagrodzenie stanowić będzie przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy tego przepisu, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Z uwagi na to, że zgodnie z fragmentem pkt 11 podpunktu A regulaminu serwisu, kupujący nabywa licencję do korzystania, sam zaś przedmiot stanowi wyraz działalności twórczej Wnioskodawcy – zasadnym jest uznanie, że uzyskiwany przez Niego przychód stanowić będzie przychód z praw majątkowych (praw autorskich), które powinien wykazywać w zeznaniu rocznym składanym za określony rok podatkowy (rok uzyskania dochodów), jako przychody z praw autorskich i innych praw.

W odniesieniu do pytania nr 2, Wnioskodawca wskazuje, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma przepisów nakazujących płacenie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu przychodów, o których mowa w art. 18 tej ustawy. W szczególności nie obowiązuje tu art. 44 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, który nakazuje samodzielne odprowadzanie zaliczek podatnikom uzyskującym bez pośrednictwa płatników dochody z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 (dochody Wnioskodawcy reguluje art. 18). Należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Przychód ten podlegać będzie jedynie rozliczeniu w deklaracji rocznej i wpłaceniu podatku w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 3, do uzyskiwanego przychodu można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z tym przepisem, w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami – koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Ponieważ Wnioskodawca jest twórcą, a uzyskiwany przez Niego przychód objęty jest prawem autorskim – przysługują Mu koszty uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości.

Według Wnioskodawcy, w kwestii pytania nr 4, przychód powstaje z dniem uznania wpłaty na rachunku bankowym, gdyż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje się uzasadnienie dla zastosowania innego momentu powstania przychodu niż dzień uznania wpłaty na rachunek bankowy. Zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z uwagi na to, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę środki są „wirtualne”, dopiero w momencie wpływu ich na rachunek bankowy stanowią realne wartości pieniężne – za moment uzyskania przychodu należy uznać moment uznania rachunku bankowego, przeliczając je na złotówki wg kursu faktycznie zastosowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 powyższej ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 18 tej ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zauważyć należy, że powołany wyżej przepis wymienia pewne rodzaje przychodów stanowiących pewien katalog o charakterze otwartym, a tym samym nie rozstrzyga ostatecznie co jest przychodem z praw majątkowych. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” przesądza, że przedmiotowy katalog nie ma charakteru zamkniętego. Na tej podstawie do przychodów z praw majątkowych należy zaliczyć przychody uzyskiwane z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie zaś z art. 11a ust. 1 ww. ustawy, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Zatem, przychód z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych powstanie w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji osobie fizycznej pieniędzy lub wartości pieniężnych i będzie przychodem z praw majątkowych, a więc źródła przychodów określanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość uzyskanego z tego tytułu w walucie obcej przychodu należy ustalać według zasad określonych przepisem art. 11a ust. 1 ww. ustawy.

Odnosząc się natomiast do kwestii podwyższonych kosztów uzyskania przychodu zauważyć należy, że o zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu, jako wynagrodzenia za wykonanie utworu, będącego przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

W takim przypadku koszty uzyskania przychodów ustala się zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Powołany przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy wskazuje, że ustalenie, czy określony przychód został osiągnięty z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, i czy podatnik jest twórcą, czy też artystą wykonawcą, należy dokonać w świetle odrębnych przepisów, czyli przepisów ww. ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W myśl art. 1 ust. 1 powołanej ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Treść art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Natomiast przez ustawy podatkowe, zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy, należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Stosownie do tej definicji, cytowana ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowi przepisów prawa podatkowego, a więc działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie jest upoważniony do interpretowania tej ustawy w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, a tym samym do stwierdzenia, czy dana osoba jest twórcą w rozumieniu przepisów ww. ustawy, lub czy konkretna praca stanowi prawo autorskie lub prawo pokrewne.

W sprawach interpretowania przepisów ww. ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawnione jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Prawno-Legislacyjny, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

W konsekwencji, zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przechodzą one na zleceniodawcę lub gdy udziela licencji na korzystanie z nich.

W przeciwnym przypadku koszt uzyskania przychodu stanowić będą udokumentowane, rzeczywiście poniesione koszty, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie natomiast do treści art. 22 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Jednocześnie wskazać należy, że w odniesieniu do tego rodzaju dochodów ustawodawca nie przewidział obowiązku uiszczania przez podatnika zaliczek w ciągu roku podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje uzyskiwać przychody ze sprzedaży szablonów stron internetowych w zagranicznym serwisie, którego właścicielem jest podmiot E. z siedzibą w Australii. Wnioskodawca uzyskiwanie przychodów ma zamiar rozpocząć pod koniec 2015 r. Walutą w serwisie jest dolar amerykański. Konto Wnioskodawcy w serwisie zostanie zasilone kwotą z każdej sprzedaży pomniejszonej o prowizję w wysokości od 50% do 30% (będzie ona pobierana przez firmę będącą właścicielem serwisu). Prowizja będzie ulegała stopniowemu zmniejszaniu się wraz ze wzrostem przychodów uzyskiwanych w serwisie. Planowana wypłata środków będzie odbywać się za pośrednictwem przelewu międzynarodowego, bezpośrednio na konto bankowe (do 4-5 razy w roku, do 15 dnia miesiąca kalendarzowego) Wnioskodawcy. Cała organizacja procesu sprzedaży spoczywa na firmie będącej właścicielem portalu internetowego. Serwis nie sprzedaje gotowego produktu, a jedynie licencję na jego używanie (kupujący szablon nabywa wyłącznie licencję na jego wykorzystywanie). Pomimo umieszczenia produktu (szablonu strony internetowej) Wnioskodawca pozostaje właścicielem praw autorskich, w związku z czym prowizja od sprzedaży otrzymywana jest za udzieloną przez Niego licencję do wykorzystywania danego szablonu.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że należności, które Wnioskodawca otrzyma lub zostaną postawione do dyspozycji Wnioskodawcy, z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za moment uzyskania przychodu należy uznać moment uznania rachunku bankowego. Natomiast wysokość uzyskanego w walucie obcej przychodu należy ustalać według zasad określonych przepisem art. 11a ust. 1 ww. ustawy.

Przychód z tego tytułu Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Jednakże zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe tylko w przypadku uzyskania dochodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. W odniesieniu do tego rodzaju dochodów przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują obowiązku uiszczania zaliczek w ciągu roku podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.