ILPB1/4511-1-1551/15-4/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła powstania dochodu, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz momentu powstania przychodu.
ILPB1/4511-1-1551/15-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. przychód z praw majątkowych
 3. sprzedaż
 4. utwory
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2015 r. (data wpływu 18 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • ustalenia źródła powstania dochodu – jest prawidłowe,
 • wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – jest prawidłowe,
 • zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe,
 • momentu powstania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • ustalenia źródła powstania dochodu,
 • wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu,
 • momentu powstania przychodu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. znak ILPB1/4511-1-1551/15-2/KS na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 27 stycznia 2016 r., skutecznie doręczono w dniu 5 lutego 2016 r. Natomiast w dniu 9 lutego 2016 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 8 lutego 2016 r.). Ponadto Wnioskodawca uiścił brakującą opłatę od wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W roku 2015 Wnioskodawca zaczął uzyskiwać przychody ze sprzedaży licencji na wykorzystanie muzyki stworzonej przez niego. Odbywa się to przez serwis zagraniczny, którego właścicielem jest podmiot A. Sprzedaż odbywa się drogą internetową.

Walutą w serwisie jest dolar amerykański. Konto Wnioskodawcy w serwisie zasilane jest kwotą z każdej sprzedaży licencji, pomniejszonej o prowizję w wysokości od 50% do 30% na rzecz A. Prowizja ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem przychodów w serwisie.

Wypłata środków odbywa się za pośrednictwem przelewu międzynarodowego na konto serwisu B, a następnie na konto bankowe Wnioskodawcy (8-10 razy w roku, około 15-20 dnia miesiąca kalendarzowego).

Serwis A (organizujący proces sprzedaży) nie sprzedaje gotowego produktu, a jedynie licencję na jego używanie. Pomimo umieszczenia produktu (utworu muzycznego), Wnioskodawca pozostaje właścicielem praw autorskich, zatem prowizja, którą otrzymuje pochodzi ze sprzedaży licencji na użytkowanie utworu muzycznego stworzonego przez niego.

Potwierdzają to między innymi 3 i 4 punkt regulaminu właściciela serwisu, dostępnego pod adresem: (...).

Właściciel serwisu A informuje, że autor zobowiązany jest do płacenia podatków, za wyjątkiem podatków VAT dla obywateli Unii Europejskiej. Potwierdza to punkt 21 ww. regulaminu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży licencji na wykorzystywanie muzyki stworzonej przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Do jakiego źródła należy zaliczyć uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody...
 2. Czy Wnioskodawca powinien wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku...
 3. Czy Wnioskodawcy przysługują zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów...
 4. Który moment należy uznać za uzyskanie przychodu – moment zaliczenia prowizji czy wpłaty na konto bankowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie, o którym mowa w pytaniu 1, stanowić będzie przychód z praw majątkowych, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy tego przepisu, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również odpłatnego zbycia tych praw. Z uwagi na to, że kupujący nabywa licencję do korzystania, sam zaś przedmiot stanowi wyraz działalności twórczej, Wnioskodawca sądzi, iż zasadnym jest uznanie uzyskiwanego przez niego przychodu jako przychód z praw majątkowych (praw autorskich), które Wnioskodawca powinien wykazać w zeznaniu rocznym składanym za określony rok podatkowy (rok uzyskania dochodów), jako przychody z praw autorskich i innych praw.

W odniesieniu do pytania 2 Wnioskodawca pragnie wskazać, że w ustawie o podatku od osób fizycznych nie ma przepisów nakazujących płacenie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu przychodów, o których mowa w art. 18 tej ustawy. W szczególności nie obowiązuje tu art. 44 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, który nakazuje samodzielne odprowadzanie zaliczek podatnikom uzyskującym bez pośrednictwa płatników dochody z tytułów określanych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 (dochody Wnioskodawcy reguluje art. 18).

Należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Przychód ten podlegać będzie jedynie rozliczeniu w deklaracji rocznej i wpłaceniu podatku w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania 3, do uzyskiwanego przychodu można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z tym przepisem, w odniesieniu od przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich, artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami – koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Ponieważ Wnioskodawca jest twórcą, a uzyskiwany przez niego przychód objęty jest prawem autorskim – przysługują mu koszty uzyskania przychodów w podwyższonej wysokości.

Według Wnioskodawcy, w kwestii pytania nr 4, przychód powstaje z dniem uznania wpłaty na rachunku bankowym, gdyż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje się uzasadnienie dla zastosowania innego momentu powstania przychodu niż dzień uznania wpłaty na rachunek bankowy. Zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z uwagi na to, że uzyskane przez Wnioskodawcę środki są „wirtualne”, dopiero w momencie wpływu ich na rachunek bankowy stanowią realne wartości pieniężne. Za moment uzyskania przychodu należy uznać moment uznania rachunku bankowego, przeliczając je na złotówki wg kursu faktycznie zastosowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 powyższej ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 18 tej ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zauważyć należy, że powołany wyżej przepis wymienia pewne rodzaje przychodów stanowiących pewien katalog o charakterze otwartym, a tym samym nie rozstrzyga ostatecznie co jest przychodem z praw majątkowych. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” przesądza, że przedmiotowy katalog nie ma charakteru zamkniętego. Na tej podstawie do przychodów z praw majątkowych należy zaliczyć przychody uzyskiwane z tytułu sprzedaży licencji na wykorzystywanie muzyki stworzonej przez Wnioskodawcę.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem, przychód z tytułu sprzedaży licencji na wykorzystywanie muzyki stworzonej przez Wnioskodawcę powstanie w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji osobie fizycznej pieniędzy lub wartości pieniężnych i będzie przychodem z praw majątkowych, a więc źródła przychodów określanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do kwestii podwyższonych kosztów uzyskania przychodu zauważyć należy, że o zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu, jako wynagrodzenia za wykonanie utworu, będącego przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

W takim przypadku koszty uzyskania przychodów ustala się zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Powołany przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy wskazuje, że ustalenie, czy określony przychód został osiągnięty z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, i czy podatnik jest twórcą, czy też artystą wykonawcą, należy dokonać w świetle odrębnych przepisów, czyli przepisów ww. ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W konsekwencji, zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przechodzą one na zleceniodawcę lub gdy udziela licencji na korzystanie z nich.

W przeciwnym przypadku koszt uzyskania przychodu stanowić będą udokumentowane, rzeczywiście poniesione koszty, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie natomiast do treści art. 22 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie wskazać należy, że w odniesieniu do tego rodzaju dochodów ustawodawca nie przewidział obowiązku uiszczania przez podatnika zaliczek w ciągu roku podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca uzyskuje przychody ze sprzedaży licencji na wykorzystanie muzyki stworzonej przez niego w zagranicznym serwisie, którego właścicielem jest podmiot A. Walutą w serwisie jest dolar amerykański. Konto Wnioskodawcy w serwisie zostanie zasilone kwotą z każdej sprzedaży pomniejszonej o prowizję w wysokości od 50% do 30% na rzecz A. Prowizja będzie ulegała stopniowemu zmniejszaniu się wraz ze wzrostem przychodów uzyskiwanych w serwisie. Wypłata środków odbywa się za pośrednictwem przelewu międzynarodowego na konto serwisu B a następnie na konto bankowe Wnioskodawcy (8-10 razy w roku, ok. 15-20 dnia miesiąca kalendarzowego). Serwis A nie sprzedaje gotowego produktu, a jedynie licencję na jego używanie. Pomimo umieszczenia produktu (utworu muzycznego) Wnioskodawca pozostaje właścicielem praw autorskich, zatem prowizja, którą otrzymuje Wnioskodawca pochodzi ze sprzedaży licencji na użytkowanie utworu muzycznego stworzonego przez Wnioskodawcę.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że należności, które Wnioskodawca otrzyma lub zostaną postawione do dyspozycji Wnioskodawcy, z tytułu sprzedaży licencji na wykorzystanie muzyki stworzonej przez niego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za moment uzyskania przychodu należy uznać moment uznania rachunku bankowego.

Przychód z tego tytułu Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Jednakże zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu będzie możliwe tylko w przypadku uzyskania dochodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. W odniesieniu do tego rodzaju dochodów przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują obowiązku uiszczania zaliczek w ciągu roku podatkowego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Ponadto zaznacza się, że dokonując weryfikacji prawidłowości zajętego przez Wnioskodawcę stanowiska tut. Organ nie odniósł się do kwestii ustalania wysokości przychodu uzyskanego w walucie obcej, albowiem zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W myśl art. 1 ust. 1 powołanej ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Treść art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Natomiast przez ustawy podatkowe, zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy, należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Stosownie do tej definicji, cytowana ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowi przepisów prawa podatkowego, a więc działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie jest upoważniony do interpretowania tej ustawy w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, a tym samym do stwierdzenia, czy dana osoba jest twórcą w rozumieniu przepisów ww. ustawy, lub czy konkretna praca stanowi prawo autorskie lub prawo pokrewne.

W sprawach interpretowania przepisów ww. ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawnione jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Prawno-Legislacyjny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.