US40/DF1/415-26/III/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku zbycia akcji zagranicznych poprzez Biuro Maklerskie w USA moment obowiązku podatkowego powstaje z chwilą wpływu środków pieniężnych na konto bankowe podatnika

US40/DF1/415-26/III/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody uzyskiwane za granicą
  2. przychód z kapitału pieniężnego
  3. sprzedaż akcji
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) oraz art.17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 28.04.2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe:

w sprawie ustalenia momentu uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji zagranicznych z chwilą przekazania środków pieniężnych przez bank zagraniczny na rachunek bankowy podatnika

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28.04.2005r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie:
czy w przypadku zbycia akcji zagranicznych poprzez Biuro Maklerskie w USA moment obowiązku podatkowego powstaje z chwilą wpływu środków pieniężnych na konto bankowe podatnika

Z przedmiotowego wniosku wynika:Stan faktyczny: Zbycie akcji zagranicznych odbywa się poprzez zgłoszenie do Biura Maklerskiego w USA takiej dyspozycji i zgodnie z obowiązującymi tam zasadami należność jest przekazywana na konto bankowe podatnika (w PLN lub USD) zwykle w przeciągu miesiąca

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: według wnioskodawcy przychód ze zbycia akcji zagranicznych powstaje z chwilą postawienia do dyspozycji tj. przekazania na rachunek bankowy środków pieniężnych z tych transakcji przez bank zagraniczny.

Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatneo zbycia m. in. papierów wartościowych (akcji).
Oznacza to, że przychód z w/w tytułu powstaje w dacie przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych (akcji). Bez znaczenia dla powstania zobowiązania podatkowego pozostaje fakt, że podatnik pomimo dokonanej sprzedaży nie otrzymał jeszcze środków pieniężnych.
Tak więc w sytuacji gdy sprzedaż akcji zagranicznych następuje poprzez Biuro Maklerskie w USA przychód powstaje na terenie USA, w chwili gdy stanie się należny, bez względu na to czy i kiedy dochód z tego tytułu zostanie przekazany do Polski i otrzymany przez podatnika.

P O U C Z E N I E

Powyższych informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w w/w wniosku oraz obowiązujące w dniu złożenia wniosku przepisy prawa podatkowego. Obowiązuje ona do zmiany stanu prawnego odnoszącego się do przedstawionej sytuacji faktycznej.
Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Interpretacja jest wiążaca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z przepisami art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z przepisami art. 14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia na zasadch okreśolnych w art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.