IPPB2/4511-225/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

PIT - w zakresie obowiązków płatnika z tytułu uczestnictwa wybranych kierowników sklepów w programie udziału partycypacyjnego w wartości dodanej VAPS.
IPPB2/4511-225/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. kierownik
 2. obowiązek płatnika
 3. program motywacyjny
 4. przychód z kapitału pieniężnego
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data nadania 24 kwietnia 2015 r., data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 15 kwietnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-225/15-2/MG (data nadania 16 kwietnia 2015 r., data doręczenia 20 kwietnia 201 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu uczestnictwa wybranych kierowników sklepów w programie udziału partycypacyjnego w wartości dodanej VAPS – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu uczestnictwa wybranych kierowników sklepów w programie udziału partycypacyjnego w wartości dodanej VAPS.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest członkiem grupy spółek X. i działa m.in. na podstawie franszyzy, specjalizując się w sprzedaży mebli, wyposażenia i pokrewnych produktów do dekoracji domów.

Wnioskodawca zaproponował wybranym kierownikom sklepów X. przyznanie większej odpowiedzialności i swobodę w prowadzeniu sklepu oraz okazję do zainwestowania i osiągania zysku z tytułu lepszego wyniku sklepu lub - zależnie od okoliczności - poniesienia straty w przypadku pogorszenia wyników sklepu. Na potrzeby realizacji powyższych celów Wnioskodawca stworzył program udziału partycypacyjnego w wartości dodanej (Value Added Participation Share - VAPS, dalej: „Program”).

Zainteresowani kierownicy sklepów (dalej: „Uczestnicy”) podpisali z Wnioskodawcą umowy w sprawie udziału w wynikach sklepu (dalej: „Umowa”). Program trwa 6 lat z możliwością jego przedłużenia maksymalnie do 10 lat. Uczestnicy w każdym przypadku posiadają odrębną umowę o pracę zawartą z Wnioskodawcą. Umowa nie stanowi ani aneksu ani załącznika do umowy o pracę. Natomiast w sytuacji, gdy Uczestnikiem miałby zostać pracownik innej spółki z grupy X. z innego kraju, musiałby zostać wpierw zatrudnionym przez Wnioskodawcę. W trakcie trwania Programu Uczestnicy nadal otrzymują standardowe wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe gwarantowane im w umowach o pracę zawartych z Wnioskodawcą. Uczestnik nie może scedować ani przenieść swych praw lub zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Programie na osoby trzecie. Uczestnik może w pewnych przypadkach utracić uprawnienia do uczestnictwa w Programie i realizacji prawa do udziału w zyskach z Programu.

Zgodnie z postanowieniami Umowy warunkiem nabycia prawa do udziału Uczestnika we wzroście/spadku wartości dodanej danego sklepu na koniec trwania Programu była wpłata ustalonej kwoty inwestycji finansowej. Uczestnicy przekazali na konto bankowe Wnioskodawcy ustalone kwoty, pochodzące z własnych oszczędności lub pożyczone od osoby trzeciej niebędącej Wnioskodawcą lub stroną powiązaną z Wnioskodawcą. Wartość inwestycji finansowej zależała od wielkości sklepu, kierowanego przez Uczestnika.

Na potrzeby Programu Wnioskodawca opracował model finansowy określający zasady kalkulacji wyniku wartości dodanej oraz części wyniku wartości dodanej przypadającego na Uczestnika (tzw. udziału partycypacyjnego w wartości dodanej, dalej: „wartość VAPS”). Model opiera się na idei, że sklep kierowany przez Uczestnika posiada możliwość szybszego wzrostu wyników niż porównywalne sklepy w Polsce. Zatem w celu corocznego zwiększenia wartości VAPS rzeczywisty wynik danego sklepu musi być wyższy od kwoty hipotetycznego wyniku tego sklepu skalkulowanego przy założeniu, że sklep rozwijał się w danym roku tak samo jak porównywalne jednostki w kraju. Różnica w EUR pomiędzy rzeczywistym wynikiem sklepu a wspomnianym powyżej hipotetycznym wynikiem stanowi tzw. wynik wartości dodanej. W kolejnym etapie oblicza się wzrost lub spadek wartości VAPS w skali roku oraz zakumulowaną wartość VAPS. Wartość VAPS w EUR stanowi 20% wyniku wartości dodanej w roku, w którym sklep osiągnął rzeczywisty wynik na poziomie wyższym niż wynik hipotetyczny (tj. dodatni wynik wartości dodanej i w efekcie wzrost wartości VAPS) lub 10% w przeciwnym przypadku (tj. ujemny wynik wartości dodanej i w rezultacie spadek wartości VAPS). W dwóch ostatnich latach trwania Programu dokonuje się korekty wartości VAPS dla zrównoważenia wszelkich ujemnych wyników wartości dodanej na koniec roku, tj. w piątym roku wzrost lub spadek wartości VAPS mnoży się przez wskaźnik 1,5, a w szóstym - przez 0,5 (a w przypadku przedłużenia Umowy w dziewiątym i dziesiątym roku odpowiednio). Jednocześnie oblicza się zakumulowaną wartość VAPS w czasie oraz udział właścicielski w wartości VAPS stanowiący część zakumulowanej wartości VAPS, jeżeli w Programie uczestniczył więcej niż jeden Uczestnik z danego sklepu. Ostateczna zakumulowana wartość VAPS lub udział właścicielski w wartości VAPS, jeżeli w Programie wziął udział więcej niż jeden Uczestnik z danego sklepu) na koniec ostatniego roku trwania Programu stanowi podstawę do określenia kwoty rozliczenia w gotówce prawa do udziału w zyskach z Programu. Jeżeli zakumulowana wartość VAPS/udział właścicielski w wartości VAPS jest wartością ujemną, Uczestnik traci odpowiednią część inwestycji finansowej, jeżeli zaś dodatnią, Uczestnik realizuje prawo do otrzymania rozliczenia w gotówce zysków z Programu i kwoty poniesionej inwestycji finansowej. Dodatkowo, zasady Programu zawierają ograniczenia potencjalnego zysku i straty. Ostateczna, zakumulowana wartość VAPS/udział właścicielski w wartości VAPS nie może być wyższa niż ustalona wartość w zależności od obrotów sklepów w ostatnim roku Umowy oraz czasu trwania Programu. Z drugiej strony Uczestnicy nie mogą ponieść straty wyższej niż kwota inwestycji finansowej, która stanowiła warunek nabycia prawa do udziału w zyskach z Programu.

Z powyższego wynika, że zmiany wartości VAPS, będące podstawą do obliczenia wartości przyszłego prawa do wypłaty, kalkulowane są corocznie. Zasadniczo, w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego Wnioskodawca określa i przedstawia Uczestnikom wartość VAPS za okres do ostatniego dnia danego roku obrachunkowego obliczony według ustalonego modelu finansowego. Kalkulacji wartości VAPS dokonuje się również w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy i wówczas wartość VAPS podlega odpowiedniemu zmniejszeniu. Natomiast ostateczne rozliczenie Programu następuje na koniec trwania Programu. Wtedy też Uczestnicy otrzymują rozliczenia w gotówce zakumulowanej wartości VAPS/udziału właścicielskiego w wartości VAPS lub ponoszą stratę w związku z uczestnictwem w Programie. Przed ww. rozliczeniem Programu nie ma żadnych wypłat cząstkowych. W celu nadzorowania przebiegu Programu zostały utworzone komitety doradcze. Członkami komitetu dla danego sklepu są przedstawiciele X. oraz Uczestnik.

W przypadku, gdy po upływie okresu trwania Programu, zakumulowana wartość VAPS dla poszczególnych sklepów jest dodatnia (w związku ze wzrostem wartości dodanej sklepów kierowanych przez Uczestników na przestrzeni tego okresu), Uczestnicy mają prawo zrealizować prawo do otrzymania rozliczenia w gotówce kwoty odpowiadającej zakumulowanej wartości VAPS (lub udziałowi właścicielskiemu w wartości VAPS, gdy w Programie wziął udział więcej niż jeden Uczestnik z danego sklepu) oraz wartości poniesionej inwestycji finansowej.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 15 kwietnia 2015 r. Nr IPPB2/4511-225/15-2/MG (data nadania 16 kwietnia 2014 r., data doręczenia 20 kwietnia 2015 r.), na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

 • czy przyznane uczestnikom programu prawo uczestnictwa w programie VAPS stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Informacja w tym zakresie podana została w stanowisku Wnioskodawcy odnośnie zadanego pytania, natomiast powinna być zawarta w opisie stanu faktycznego /zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), w którym wyjaśnił, że:

Stosownie do treści art. 5a pkt 13 Ustawy o PDOF za pochodne instrumenty finansowe uważa się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”), instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, a także opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

W związku z powyższym, uwzględniając charakter Programu, w ocenie Spółki przyznane uczestnikom programu prawo uczestnictwa w programie Value Added Participation Share (VAPS) stanowi pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), gdyż wykazuje następujące cechy instrumentu pochodnego:

 • uczestnicy, wpłacając określoną kwotę inwestycji finansowej, nabywają prawo do żądania rozliczenia w gotówce w ramach Programu na koniec 6-letniego okresu rozliczeniowego oraz
 • wartość tego prawa jest uzależniona od dwóch czynników:
  • wyników sklepów X. oraz porównywalnych jednostek w Polsce w 6-letnim okresie trwania Programu, oraz
  • wartość udziału Uczestnika we wzroście / spadku wartości dodanej kierowanego przez niego sklepu X. skalkulowanej według modelu finansowego opracowanego przez Wnioskodawcę;
 • ustalone kwoty wpłat przez Uczestników, wydatki początkowe, są niższe od wartości innych rodzajów kontraktów;
 • rozliczenie transakcji nastąpi w przyszłości.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z powstałym przysporzeniem majątkowym po stronie Uczestnika z tytułu rozliczenia na koniec okresu inwestycji w ramach Programu Wnioskodawca powinien pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 oraz art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 - dalej „Ustawa o PDOF”) czy jedynie wystawić imienne informacje o wysokości dochodu według ustalonego wzoru (PIT-8C) zgodnie z art. 39 ust. 3 w związku z art. 30b ust. 2 pkt 3 Ustawy o PDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z powstałym przysporzeniem majątkowym po stronie Uczestnika z tytułu rozliczenia na koniec okresu inwestycji w ramach Programu Wnioskodawca powinien jedynie wystawić imienne informacje o wysokości dochodu według ustalonego wzoru (PIT-8C) zgodnie z art. 39 ust. 3 w związku z art. 30b ust. 2 pkt 3 Ustawy o PDOF.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota wypłacona w ramach Programu Uczestnikowi po zakończeniu okresu inwestycji będzie stanowiła przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 Ustawy o PDOF.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PDOF źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 Ustawy o PDOF, przychodami z kapitałów pieniężnych są między innymi:

 • odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem odsetek od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach;
  oraz
 • przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja prawa do otrzymania rozliczenia w gotówce w ramach Programu może zostać uznana za przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PDOF.

Stosownie do treści art. 5a pkt 13 Ustawy o PDOF, za pochodne instrumenty finansowe uważa się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”), instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, a także opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z kolei według art. 3 pkt 28a cytowanej Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez instrumenty pochodne należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Posiadacz pochodnego instrumentu finansowego jest uprawniony do uzyskania świadczenia, zaś jego wystawca jest zobowiązany do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach, wyznaczanych w odniesieniu do wartości aktywów, na którym oparty został pochodny instrument finansowy. Jedną z form realizacji pochodnego instrumentu finansowego jest zapłata odpowiedniej kwoty rozliczenia.

Jednocześnie, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm. - dalej: „Rozporządzenie”) instrument pochodny to instrument finansowy, którego:

wartość jest zależna od zmiany wartości instrumentu bazowego, to jest określonej stopy procentowej, ceny papieru wartościowego lub towaru, kursu wymiany walut, indeksu cen lub stóp, oceny wiarygodności kredytowej lub indeksu kredytowego albo innej podobnej wielkości inabycie nie powoduje poniesienia żadnych wydatków początkowych albo wartość netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartości innych rodzajów kontraktów, których cena podobnie zależy od zmiany warunków rynkowych, i rozliczenie nastąpi w przyszłości.

Zgodnie z Rozporządzeniem, do instrumentów pochodnych zalicza się w szczególności transakcje terminowe, takie jak kontrakty forward lub futures, opcje oraz kontrakty swap.

W ocenie Spółki, uwzględniając charakter Programu oraz przywołane regulacje, jednostki VAPS wykazują następujące cechy pochodnego instrumentu finansowego:

 • Uczestnicy, wpłacając ustaloną kwotę inwestycji finansowej, nabywają pochodny instrument finansowy, tj. prawo do żądania rozliczenia w gotówce w ramach Programu na koniec okresu rozliczeniowego oraz
 • wartość tego prawa jest uzależniona od dwóch czynników:wyników sklepów X. oraz porównywalnych jednostek w Polsce w okresie trwania Programu, oraz
 • wartości udziału Uczestnika we wzroście/spadku wartości dodanej kierowanego przez niego sklepu X., skalkulowanej według modelu finansowego opracowanego przez Wnioskodawcęustalone kwoty wpłat przez Uczestników, wydatki początkowe, są niższe od wartości innych rodzajów kontraktów orazrozliczenie nastąpi w przyszłości.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, realizacja prawa w ramach Programu powoduje powstanie przychodu z finansowego instrumentu pochodnego rozliczanego pieniężnie i odnoszącego się do aktywów alokowanych do Uczestnika w Programie. W tym kontekście, prawo do realizacji tego instrumentu mieści się w definicji pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzeniu, a w konsekwencji spełnia definicję pochodnych instrumentów finansowych, zawartą w art. 5a pkt 13 Ustawy o PDOF.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, realizacja praw z tytułu uczestnictwa w Programie, tj. otrzymanie rozliczenia w gotówce kwoty odpowiadającej zakumulowanej wartości VAPS (lub udziałowi właścicielskiemu w wartości VAPS, gdy w Programie wziął udział więcej niż jeden Uczestnik z danego sklepu) oraz wartości poniesionej inwestycji finansowej, powoduje powstanie po stronie Uczestników przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PDOF.

Na podstawie art. 30b Ustawy o PDOF, opodatkowaniu 19% stawką podatku podlega dochód ustalony, jako różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie m.in. art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy o PDOF. W świetle zaś z art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy o PDOF koszty, czyli wydatki poniesione w celu nabycia prawa do realizacji finansowego instrumentu pochodnego, są uznawane za koszty uzyskania przychodu dopiero w momencie realizacji prawa wynikającego z pochodnego instrumentu finansowego lub rezygnacji z realizacji takiego prawa bądź jego odpłatnego zbycia.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód po stronie Uczestnika stanowi kwotę otrzymanego rozliczenia w gotówce w wysokości odpowiadającej zakumulowanej wartości VAPS (lub udziałowi właścicielskiemu w wartości VAPS, gdy w Programie wziął udział więcej niż jeden Uczestnik z danego sklepu) oraz wartości poniesionej inwestycji finansowej. Natomiast koszty uzyskania przychodu w chwili realizacji praw z tytułu uczestnictwa w Programie stanowią wpłaconą na początku uczestnictwa w Programie kwotę inwestycji finansowej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o PDOF, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku polskiego nierezydenta podatkowego, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C). Na podmiocie wystawiającym formularz PIT-8C ciąży odpowiedzialność za poprawne pod względem formalnym oraz zgodne z przepisami prawa ujęcie w nim przychodu, kosztów i dochodu (lub straty) powstających dla podatnika w danym roku w wyniku obrotu instrumentami finansowymi.

Na podstawie art. 45 ust. la Ustawy o PDOF tak wyliczony dochód powinien zostać wykazany w odrębnym zeznaniu podatkowym (PIT-38) sporządzanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dochód został osiągnięty. W tym samym terminie powinien zostać wpłacony do urzędu skarbowego wynikający z zeznania podatek.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany po zakończeniu okresu inwestycji na skutek wzrostu wartości dodanej konkretnego sklepu należy zakwalifikować do źródła, jakim są kapitały pieniężne określone w art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PDOF i opodatkować w momencie uzyskania rozliczenia w gotówce w ramach Programu. Wnioskodawca jest zobligowany do wystawienia informacji PIT-8C według ustalonego wzoru, o którym mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o PDOF, a Uczestnik do samodzielnego rozliczenia uzyskanej kwoty z tytułu realizacji prawa do pochodnego instrumentu finansowego w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38.

Zdaniem Wnioskodawcy, można również znaleźć argumenty, aby twierdzić, że realizacja prawa do uczestnictwa w zyskach z Programu na rzecz Uczestników (tj. ponad zwróconą wartość inwestycji finansowej) stanowi szczególną formę przychodu z odsetek od środków zgromadzonych w innych formach inwestowania. Zgodnie z zasadami Programu Uczestnicy inwestują własne środki pieniężne w ustalonej wysokości, zwanej inwestycją finansową, w celu otrzymania zysku z inwestycji na koniec trwania Programu. W trakcie okresu inwestowania wartość wypłaty od środków jest kalkulowana w zależności od zmian ustalonego wskaźnika, tj. wzrostu/spadku wartości dodanej danego sklepu. Ostateczna wartość odsetek do wypłaty Uczestnikowi odpowiada zakumulowanej wartości VAPS/udziałowi właścicielskiemu w wartości VAPS dla kierowanego przez niego sklepu.

Zgodnie z art. 30a ust. l pkt 3 Ustawy o PDOF, od przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. W świetle art. 41 ust. 4 Ustawy o PDOF płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 Ustawy o PDOF.

Jednakże, biorąc pod uwagę zasady uczestnictwa w Programie oraz charakter rozliczeń w gotówce, w ocenie Wnioskodawcy, istnieje więcej argumentów, aby uznać, że realizacja prawa do zysku w ramach Programu stanowi przychód z pochodnych instrumentów finansowych.

Jednocześnie, zaprezentowane powyżej podejście znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów w podobnych stanach faktycznych:

 • interpretacja indywidualna wdana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. IBPBII/2/415-932/14/AK: „Uczestnictwo Osób Uprawnionych w programie motywacyjnym spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji prawa do otrzymania kwoty rozliczenia. Przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ustawy. Oznacza to, że na Spółce (Wnioskodawcy) nie będzie ciążył obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek) w związku z realizacją praw wynikających, z udziału Osób Uprawnionych w programie motywacyjnym. Spółka będzie jednak zobowiązana - na mocy art. 39 ust 3 ustawy - do przesłania Osobom Uprawnionym oraz odpowiedniemu organowi podatkowemu imiennej informacji o wysokości dochodu na formularzu (PIT-8C)”.
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2014 r., sygn; ILPB2/415-149/14-4/TR: „(...) przyznanie pracownikom pochodnych instrumentów finansowych X spowoduje powstanie po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z tychże instrumentów finansowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który to przychód stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji na Zainteresowanym nie będą ciążyły obowiązki płatnika ani w momencie przyznania pochodnych instrumentów finansowych X, ani też w chwili realizacji praw z nich wynikających.
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., sygn. IPPB2/415-250/14-2/PW: „(...) przychód po stronie Uczestników Programu powstanie dopiero w momencie realizacji Rozliczenia Pieniężnego (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu updof, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2014 r. sygn. IPPB2/415-82/14-5/MK1: „Ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy Kwota Rozliczenia stanie się należna) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika)”.

Przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie również w innych interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2015 r., sygn. IBPBII/2/415-978/14/MM;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2015 r., sygn. IBPBII/2/415-981/14/ŁCZ;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 r., sygn. IBPBII/2/415-1008/14/ŁCZ;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 października 2014 r., sygn. IBPBII/2/415-692/14/JG;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2014 r., sygn. ITPB2/415-714/14/JB;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 września 2014 r., sygn. IPPB2/415-513/14-2/PW

w których to organy podatkowe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm. - dalej: „Ordynacja podatkowa”), odstąpiły od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.