IPPB2/415-976/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy ewentualny przychód po stronie Podatnika podlegający opodatkowaniu z tytułu nabycia i realizacji Praw powstanie tylko w momencie realizacji Praw (tj. w momencie, kiedy kwoty Rozliczeń Pieniężnych staną się należne) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem Wnioskodawcy warunkowego niezbywalnego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego oraz z tytułu jego realizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przyznaniem Wnioskodawcy warunkowego niezbywalnego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego oraz z tytułu jego realizacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zatrudniony na umowie o pracę na stanowisku Dyrektora Operacyjnego w C. Sp. z o.o. („Spółka”). Spółka wprowadziła program motywacyjny dla kluczowych pracowników Spółki. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne.

Wnioskodawca zawarł ze Spółką odrębną od umowy o pracę i niezwiązaną z nią umowę pochodnego instrumentu podatkowego („Umowa”). Na podstawie tej Umowy Podatnikowi przyznane zostały warunkowe prawa („Prawa”) do otrzymania w przyszłości rozliczeń pieniężnych („Rozliczenia Pieniężne”) uzależnionych od wartości określonych wskaźników finansowych Spółki, w tym sprzedaży eksportowej Spółki („Export Spółki”), spółki P. Sp. z o.o. („P.”), oraz rynku sprzedaży alkoholu w Polsce („Wskaźniki”). Prawa te będą przyznawane Podatnikowi na początku lub w trakcie danego roku obrotowego.

Wysokość wskaźników będzie ustalana na podstawie danych zawartych w jednostkowym pakiecie przygotowanym dla celów sprawozdawczości Grupy C. w oparciu o amerykańskie standardy rachunkowości US GAAP skorygowane o wartość uzgodnionych odliczeń, oraz na podstawie danych rynkowych uzyskanych od niezależnego, zewnętrznego podmiotu biegłego w badaniu rynku m.in. sprzedaży alkoholu w Polsce (chodzi o udział w rynku).

Rozliczenia Pieniężne będą dokonywane za dany rok obrotowy (tj. będą wypłacane raz, na rok).

Realizacja Praw przez Wnioskodawcę dokonywać się będzie poprzez wypłatę Wnioskodawcy kwot Rozliczeń Pieniężnych po spełnieniu warunków określonych w Umowach. Może ona nastąpić w ustalonym terminie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego przez audytora Spółki i P. za dany rok obrotowy.

Wysokość Rozliczeń Pieniężnych dla Podatnika będzie uzależniona od wysokości następujących Wskaźników:

 1. EBITDA Spółki i P. uzyskanego w roku obrotowym („Rozliczenie I”);
 2. Wyników sprzedaży netto i udziału w rynku Spółki („Rozliczenie II”);
 3. Wyników w zakresie eksportu („Rozliczenie III”).

Kwoty Rozliczeń Pieniężnych dla Dyrektora Operacyjnego będą obliczane w oparciu o poniżej opisane zasady:

 1. Kwota Rozliczenia I w przypadku łącznego EBITDA Spółki i P.:
  • na poziomie poniżej 91% kwoty 159 852 tys. PLN wyniesie o PLN;
  • na poziomie od 91 do 115% kwoty 159 852 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% kwoty 159 852 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN.
 2. Kwota Rozliczenia II w przypadku wyników sprzedaży netto i udziału w rynku Spółki:
  • na poziomie sprzedaży netto poniżej 91% zakładanej kwoty 814 355 tys. PLN wyniesie o PLN;
  • na poziomie sprzedaży netto od 91% do 115% zakładanej kwoty 814 355 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie sprzedaży netto powyżej 115% zakładanej kwoty 814 355 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% zakładanego 26,2% udziału w rynku sprzedaży wódki wyniesie o PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% zakładanego 26,2% udziału w rynku sprzedaży wódki wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% zakładanego 26,2% udziału w rynku sprzedaży wódki wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN:
  • na poziomie poniżej 91% zakładanego 11,1% udziału w rynku sprzedaży whisky wyniesie o PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% zakładanego 11,1% udziału w rynku sprzedaży whisky wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% zakładanego 11,1% udziału w rynku sprzedaży whisky wyniesie 200% ustalonej w umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% zakładanego 8,4% udziału w rynku sprzedaży wina wyniesie o PLN;
  • na poziomie od 91 % do 115% zakładanego 8,4 % udziału w rynku sprzedaży wina wyniesie od 10% do 200% ustalonej w umowie PLN;
  • na poziomie powyżej 115% zakładanego 8,4% udziału w rynku sprzedaży wina wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN.
 3. Kwota Rozliczenia III w przypadku łącznego wolumenu sprzedaży, przychodu i EBITDA w odniesieniu do eksportu Spółki:
  • na poziomie poniżej 91% wolumenu wynoszącego 1383 skrzynek dziewięciolitrowych wyniesie o PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% wolumenu równego 1383 skrzynek dziewięciolitrowych wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% wolumenu równego 1383 skrzynek dziewięciolitrowych wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% sprzedaży wynoszącej 91 387 tys. PLN wyniesie o PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% sprzedaży wynoszącej 91 387 tys. PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% sprzedaży wynoszącej 91 387 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie poniżej 91% EBITDA w odniesieniu do eksportu równego 14 496 tys. PLN wyniesie o PLN;
  • na poziomie od 91% do 115% EBITDA w odniesieniu do eksportu równego 14 496 tys, PLN wyniesie proporcjonalnie od 10% do 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN;
  • na poziomie powyżej 115% EBITDA w odniesieniu do eksportu równego 14 496 tys. PLN wyniesie 200% ustalonej w Umowie kwoty w PLN.

W związku z tym, że Prawa są zależne od wartości określonych Wskaźników oraz Prawa te są warunkowe, brak jest jakichkolwiek gwarancji co do otrzymania przez Wnioskodawcę kwot Rozliczeń Pieniężnych.

Prawa do otrzymania Rozliczeń Pieniężnych zostały przyznane Wnioskodawcy odpłatnie (cena nabycia Praw na rzecz Podatnika wynosi 1 zł) i są one niezbywalne do momentu ich realizacji.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostanie w stosunku pracy przez część okresu rozliczeniowego, za który przysługują Rozliczenia Pieniężne, kwoty do wypłaty ustala się proporcjonalnie do okresu pozostawania w stosunku pracy w okresie rozliczeniowym.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem w ostatnim dniu miesiąca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ewentualny przychód po stronie Podatnika podlegający opodatkowaniu z tytułu nabycia i realizacji Praw powstanie tylko w momencie realizacji Praw (tj. w momencie, kiedy kwoty Rozliczeń Pieniężnych staną się należne) i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika)...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika z tytułu nabycia i realizacji Praw powstanie tylko w momencie realizacji Praw (tj, w momencie, gdy kwoty Rozliczeń Pieniężnych staną się należne) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15 oraz art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W opinii Wnioskodawcy przychód po stronie Podatnika nie powstanie zatem w momencie nabycia przez niego Praw, gdyż na tym etapie nie otrzyma on jeszcze środków pieniężnych. Ponadto, Podatnik ponosi odpłatność za nabycie Praw w wysokości 1 zł.

Nabycie Praw przez Podatnika stanowi jedynie uzyskanie uprawnienia do otrzymania wypłat w formie Rozliczeń Pieniężnych w przyszłości, po spełnieniu warunków określonych w Umowach. Ponadto, Wnioskodawca nie może rozporządzać nabytymi Prawami aż do momentu ich realizacji. „Przysporzenie”, które otrzymuje Podatnik w chwali nabycia Praw jest więc jedynie potencjalne i realizować się będzie (jeśli spełnione zostaną określone w Umowach warunki) dopiero w przyszłości.

W rezultacie, po stronie Podatnika nie powstanie przychód w chwili nabycia przez niego Praw.

Stanowisko to potwierdzają przytoczone poniżej interpretacje Ministra Finansów wydane w podobnych stanach faktycznych:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20.03.2014 r. IPPB2/415-892/13-4/MK, w której stwierdzono, że:
  przychód po stronie Uczestników Programu powstanie dopiero w momencie realizacji Rozliczenia Pieniężnego (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof. W rezultacie, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu updof, natomiast będzie na niej ciążył obowiązek wystawienia informacji o wysokości dochodu z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).
 2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20.05.2014 r., ILPB2/415-149/14-4/TR, w której stwierdzono, że:
  przyznanie pracownikom pochodnych instrumentów finansowych X spowoduje powstanie po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z tychże instrumentów finansowych (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który to przychód stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji na Zainteresowanym nie będą ciążyły obowiązki płatnika ani w momencie przyznania pochodnych instrumentów finansowych X, ani też w chwili realizacji praw z nich wynikających.
 3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16.04.2014 r., IPPB2/415-82/14-5/MK1, w której stwierdzono, że:
  Ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Podatnika z tytułu nabycia i realizacji Prawa powstanie tylko w momencie realizacji Prawa (tj. w momencie, gdy Kwota Rozliczenia stanie się należna) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 (tj. w zeznaniu podatkowym Podatnika).

Mając na względzie powyższe po stronie Podatnika nie powstanie przychód w chwili nabycia przez niego praw Praw. Dopiero w momencie realizacji Praw możliwe będzie określenie konkretnej wielkości przysporzenia.

Jednocześnie, przychód uzyskany z tytułu realizacji Praw powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych. Takie wnioski wynikają z analizy poniższych przepisów updof.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof źródłem przychodów są „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż: nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawo wieczystego użytkowania gruntów”. Natomiast, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 updof przychodami z kapitałów pieniężnych są m.in. „przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających”.

Definicja pochodnych instrumentów finansowych została zawarta w art. 5a pkt 13 updof. Zgodnie z nią pochodnymi instrumentami finansowymi są „instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi” (Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm,), dalej jako „uoif”.

Zgodnie z art. 3 pkt 28a uoif przez pochodne instrumenty finansowe należy rozumieć „opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Według art. 2 ust. 1 pkt 2 c) uoif, instrumentami finansowymi są m.in. „niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne”.

Natomiast według art. 2 ust. 1 pkt 2 i) uoif, instrumentami finansowymi są m.in. „niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych”.

Idąc dalej, zgodnie z art. 2 ust. 2 uoif przez wykazywanie właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych rozumie się spełnianie warunków określonych w art. 38 Rozporządzenia 1287/2006 (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241 z 02.09.2006, str. 1)), tj. spełnienie choć jednego z następujących warunków:

 1. kontrakt ten jest rozliczany w gotówce lub może być rozliczany w gotówce na wniosek jednej lub kilku stron, inaczej niż w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań lub innego zdarzenia prowadzącego do rozwiązania kontraktu;
 2. kontrakt ten jest przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub MTF-ie;
 3. w stosunku do tego kontraktu spełnione są warunki określone w ust. 1 Rozporządzenia 1287/2006.

Z powyższego wynika zatem, że instrumentem bazowym dla pochodnych instrumentów finansowych mogą być również w szczególności wskaźniki finansowe (art. 2 ust. 1 pkt 2c) uoif). Przyjmuje się powszechnie, że wskaźniki finansowe to wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację przedsiębiorstwa (Źródło: Słownik języka polskiego PWN.).

Równocześnie przywołane powyżej przepisy dopuszczają uznanie za instrument bazowy inne wskaźniki (art. 2 ust. 1 pkt 2i) uoif), więc zdaniem Wnioskodawcy również wskaźniki rynkowe, jakim jest udział w rynku. Niektóre Rozliczenia Pieniężne otrzymywane przez Podatnika w ramach programu będą właśnie zależeć od wielkości udziału w rynku osiągniętego przez Spółkę.

Należy podkreślić, iż pojawiające się w uoif pojęcia „prawo”, „umowa” i „instrument finansowy” to określenia mające w zasadzie to samo znaczenie. W praktyce instrumenty finansowe mogą w sensie cywilnoprawnym stanowić wiązkę umów lub złożone konstrukcje umowne składające się z powiązanych ze sobą funkcjonalnie relacji kontraktowych (Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym, Aleksander Chłopecki, PPH 2009.). Powyższe oznacza, że umowy cywilnoprawne, w tym Umowa zawarta z Podatnikiem, mogą być, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 uoif, kwalifikowane jako instrumenty finansowe.

Wysokość wskaźników finansowych, od których zależeć będą Rozliczenia Pieniężne, będzie ustalana na podstawie danych zawartych w jednostkowym pakiecie przygotowanym dla celów sprawozdawczości Grupy C. w oparciu o amerykańskie standardy rachunkowości US GAAP skorygowane o wartość uzgodnionych odliczeń. Natomiast dane służące określeniu wysokości wskaźników rynkowych (tj. udział w rynku) determinujących wysokość niektórych spośród opisanych powyżej Rozliczeń Pieniężnych, czerpane będą z raportów niezależnego podmiotu specjalizującego się w badaniach rynku.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Prawa Podatnika do otrzymania Rozliczeń Pieniężnych, których wysokość zależy od wskaźników finansowych lub rynkowych mogą być uznane zarówno za:

 1. instrumenty pochodne w rozumieniu art. 3 pkt 28a uoif, ze względu na to, że Prawa do otrzymania Rozliczeń Pieniężnych są prawami majątkowymi, których cena (tj. wartość Rozliczeń Pieniężnych) zależy bezpośrednio od Wskaźników Spółki, P. lub wskaźników rynkowych; jak również
 2. instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2c) oraz i) uoif, gdyż Prawa do otrzymania Rozliczeń Pieniężnych są (jak wskazano powyżej w punkcie a)) instrumentami pochodnymi, których instrumentami bazowymi będą <definiowane powyżej> wskaźniki finansowe Spółki, P. lub inne wskaźniki (tj. wskaźniki rynkowe) i są one wykonywane przez rozliczenie pieniężne.

Z Umowy, którą Podatnik planuje podpisać ze Spółką wynika, iż będzie on uprawniony z tytułu posiadanych Praw do uzyskania Świadczeń, zaś Spółka będzie zobowiązana do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach. Jest to charakterystyczne dla (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych. Zgodnie z uoif, realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne. W takiej formie (tj. poprzez zapłatę Rozliczeń Pieniężnych) będą właśnie realizowane Prawa nabyte przez Wnioskodawcę, W rezultacie, zgodnie z uoif, Prawo do żądania przez Podatnika wypłat Rozliczeń Pieniężnych po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości wskaźnika finansowego lub innego wskaźnika (np. rynkowego). W związku z tym spełnia ono definicję pochodnego instrumentu finansowego z art. 5a pkt 13 updof.

Jak wynika z powyższego, realizacja Praw dokonana przez Podatnika stanowi realizację instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych.

Stanowisko takie zostało potwierdzone m. in. w treści interpretacji wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2014 r., (sygn. IPPB2/415-110/14-2/AS), w dniu 21 maja 2013 r. (sygn. IPPB2/415-181/13-4/MK), w dniu 11 października 2013 r. (sygn. IPPB2/415-564/13-2/AK) oraz w dniu 18 marca 2014 r. (IPPB2/415-891/13-4/MG), a także w treści interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. (sygn. ILPB2/415-274/13-2/TR), w dniu 5 grudnia 2013 r.(sygn. ILPB2/415-839/13-4/WM) oraz 26 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB1/415-278/14-4/AP).

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 updof od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 updof, uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 updof po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy kwoty Rozliczeń Pieniężnych wynikające z realizacji Praw (w oparciu o wskaźniki finansowe Spółki i P. oraz wskaźniki rynkowe) stanowić będą przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ewentualny przychód po jego stronie powstanie dopiero w momencie realizacji Praw (tj, w momencie, gdy kwoty Rozliczeń Pieniężnych staną się należne), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 updof, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 updof i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6, tj. w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 updof po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że ww. stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej na wniosek C. Sp. z o.o. (Płatnika; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 września 2014 r, sygn. ILPB2/415-928/14-3/JK). W identycznym stanie faktycznym, w interpretacji Organ podatkowy stanął na stanowisku, iż „w momencie przyznania w ramach programu motywacyjnego pochodnych instrumentów finansowych po stronie Dyrektorów nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tytułu udziału Dyrektorów w omawianym programie motywacyjnym powstanie w momencie realizacji Praw (tj. w momencie, gdy kwoty Rozliczeń Pieniężnych staną się należne) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumiem u art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Zastrzec jednakże należy, że na Spółce będą ciążyć obowiązki informacyjne w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podmiocie wypłacającym świadczenie z tytułu realizacji przez Dyrektorów Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.