1435/FO3/415-106/05/DP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W 2004 roku uchwałą walnego zgromadzenia członków nastąpiło połączenie spółek i przeniesienie majątku spółki X na spółkę Y w zamian za akcje spółki Y. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2004 roku tych akcji jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?

1435/FO3/415-106/05/DP

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. przychód z kapitału pieniężnego
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

Postanowienie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia .(wpływ do organu podatkowego w dniu .) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnej sprawiestrony, dotyczącej zwolnienia z obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze zbycia w 2004 roku akcji nabytych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

postanawia

nie potwierdzać stanowiska zawartego w piśmie z dnia ......

uzasadnienie

W piśmie z dnia przedstawia strona następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie Pracowników spółki X. było właścicielem akcji spółki Y. W latach 1998-1999 Stowarzyszenie sprzedało akcje swoim członkom. W 2004 roku na podstawie uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Akcjonariuszy nastąpiło połączenie X z Y. W wyniku tego połączenia nastąpiło przeniesienie majątku X na Y w zamian za akcje serii F. W następstwie tego połączenia akcjonariuszom X. wydano akcje spółki Y Emisja oraz wydanie tych akcji nastąpiło na Giełdzie Papierów Wartościowych, a ich sprzedaży dokonano w 2004 roku. Zdaniem strony spełnione zostały wszystkie przesłanki zawarte w art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956), zatem przychód uzyskany z ich sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

Organ podatkowy nie podziela stanowiska strony

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na zasadach określonych w art. 30b tej ustawy podlega dochód uzyskany z tego źródła przychodów.

Stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956), przepisów dotyczących opodatkowania dochodów ze zbycia papierów wartościowych uzyskanych po 31 grudnia 2003 r. nie stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1stycznia 2004r. pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004r.

Przepis art. 52 pkt. 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Z w/w przepisów wynika, iż zwolnienie ma zastosowanie do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:

nabycie zbywanych akcji zostało dokonane przed 1 stycznia 2004 roku;

nabycie zbywanych akcji nastąpiło w sposób określony w wyżej cytowanym art. 52 pkt1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do spełnienia warunków zwolnienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku nie ma znaczenia czy papiery wartościowe (akcje) zostały objęte, czy nabyte. Bowiem użyty w tych przepisach termin "nabycia" jest pojęciem szerszym niż termin "objęcie". Z objęciem mamy do czynienia przy zawiązaniu się spółki. Natomiast termin "nabycia" dotyczy każdej formy przeniesienia ich własności. Potwierdzeniem, że strona nabyła akcje jest dołączone do wniosku Potwierdzenie Nabycia Akcji Nr z którego wynika, że akcje o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowane zostały zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnych Zgromadzeń Członków spółek X i Y w 2004 r.

W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, że przedmiotem sprzedaży były akcje serii F Spółki, które zostały nabyte w 2004 roku, a nie przed 1 stycznia 2004 roku. W związku z powyższym dochód uzyskany ze sprzedaży akcji serii F, nabytych w 2004 roku nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pouczenie

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy.

Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, o czym stanowi art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychód z kapitału pieniężnego
US40/DF1/415-26/III/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.