IPTPP1/443-892/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania podatkiem VAT działalności wykonywanej osobiście
IPTPP1/443-892/14-4/RGinterpretacja indywidualna
 1. podatnik VAT UE
 2. przychód z działalności wykonywanej osobiście
 3. rejestracja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT działalności wykonywanej osobiście, polegającej na tworzeniu stron internetowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT działalności wykonywanej osobiście, polegającej na tworzeniu stron internetowych.

Wniosek został uzupełniony w dniu 11 marca 2015 r. w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego i własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. W wolnym czasie w trybie dorywczo-zarobkowym chciałby zająć się tworzeniem stron internetowych wyłącznie dla poszczególnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i prawnych. Zainteresowany posiada komputer osobisty i wolny czas, nie przewiduje innych nakładów kapitałowych. Przez ostatni okres 6-miesięczny utworzył własną stronę z gotowymi szablonami/wzorami przykładowych stron internetowych. Klient będzie mógł zdecydować się na któryś szablon zgodnie ze swoimi preferencjami estetycznymi lub nakreślić/doprecyzować własne oczekiwania.

Odbywałoby się to w sposób następujący:

 1. umowa z klientem w/s wyglądu strony, zakresu prac, obróbki graficznej, negocjacje cenowe. W zależności od zapotrzebowań klienta ustalany zostanie szablon profilu strony, zamieszczanych treści, ewentualnych zdjęć, obrazów, grafik, logo. Istnieje możliwość przygotowania przez Wnioskodawcę całej grafiki, aż do etapu zamieszczenia jej na stronie.
 2. Zatwierdzenie strony przez klienta i zamieszczenie jej na jego serwerze. Wszelkie etapy prac wymagają akceptacji klienta. Wersja końcowa również będzie wymagała zatwierdzenia. Prace wykonywane będą przez Wnioskodawcę w określonym terminie, jednak w wolnym po pracy etatowej czasie. Jeżeli dane wykonanie znajdzie uznanie klienta strona zostaje zamieszczona na jego serwerze. Może on zrobić to sam bądź za pośrednictwem Wnioskodawcy. Serwer jednak pozostaje zawsze własnością klienta, jak również materiały graficzne, treść zamawiającego, nawet gdy są wykonane przez Wnioskodawcę.
 3. Wsparcie techniczne - po zamieszczeniu zawartości strony na serwerze klienta, po zakończeniu prac Zainteresowany zamierza poinstruować klienta co i w jaki sposób może zmienić na stronie, jak samemu modyfikować treści, dodawać nowe. Jeżeli zajdzie taka potrzeba. Otrzymuje on wszystkie kody dostępu, dzięki którym może sam zarządzać własną witryną.
 4. wystawienie rachunku z tytułu umowy o dzieło/zlecenie.

W uzupełnieniu wniosku na zadane pytania Zainteresowany udzielił następujących odpowiedzi:

 1. Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.... Jeżeli tak, to w jakim zakresie i jak opodatkowane są przychody z tej działalności.
 2. Czy Wnioskodawca prowadzi/zamierza prowadzić działalność gospodarczą, której zakres będzie pokrywał się z przedmiotem wniosku (tworzenie stron internetowych)...Zamierzam zajmować się tworzeniem stron internetowych, jednak nie w formie działalności gospodarczej.
 3. Na podstawie jakich umów z klientami Wnioskodawca będzie tworzył strony internetowe... Na podstawie umów o dzieło lub zlecenie.
 4. Czy czynności dokonywane w ramach zawartych umów będą spełniać przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)...Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:
  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy ora wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.Będzie to działalność zarobkowa usługowa, natomiast nie jestem w stanie definitywnie stwierdzić co do „prowadzenia jej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. l pkt 1, 2 i 4-9”. Wg mojej oceny i jak opisano wcześniej będę wykorzystywał swój wolny czas i swój komputer, serwer i materiały graficzne pozostają własnością klienta. Zgadzam się z definicją „zorganizowania”, gdyż w pewien sposób będę musiał zorganizować sobie otoczenie, by wykonywać prace Jednak nie można tu mówić o ciągłości z uwagi na dorywczy charakter prac. Nigdy nie będzie to moje stałe źródło utrzymania, jedynie ewentualne zasilenie budżetu.
 5. Czy Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonanie usług polegających na tworzeniu stron internetowych...Jak zawarto we wniosku pierwotnym nie będę ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonanie usług polegających na tworzeniu stron internetowych, zamierzam zamieścić o tym odpowiedni zapis w umowie.
 6. Czy usługi tworzenia stron internetowych wykonywane będą pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności...Jak zawarto we wniosku pierwotnym usługa będzie wykonana pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego w rozumieniu takim, iż to zlecający decyduje o wyglądzie strony, otrzymuje kod dostępu, co mu umożliwia na bieżąco monitorować zakres prac, modyfikować je. Miejsce wykonania będzie to serwer należący do klienta lub jeden z darmowych serwerów testowych dostępnych w sieci, z którego po zaakceptowaniu pracy gotowa strona zostanie przekopiowana na serwer właściwy należący do zlecającego. Klient wybiera wygodną dla siebie opcję, która mu najbardziej odpowiada. Wytyczne klienta decydują o miejscu wykonywania, zamieszczanych zdjęciach, kontaktach, opisach, znakach firmowych i wszelakich obróbkach niezbędnych do stworzenia strony Jeśli chodzi o czas wykonania, warunki umowy będą przewidywały ostateczny termin wykonania narzucony przez zleceniodawcę. W rzeczywistości wszystkie czynności będę wykonywał po zakończeniu pracy etatowej, w wolnym czasie. Tak więc, w przypadku miejsca i czasu, mogę porównać to do pracy zdalnej. Jednak podkreślam, iż klient otrzyma wszelkie kody dostępu, dzięki czemu będzie w stanie na bieżąco i w czasie rzeczywistym monitować przebieg prac, dodawać uwagi, kontrolować sposób wykonania, testować powstającą witrynę, a nawet zmienić w całości swoje zamówienie.
 7. Czy Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością...Uważam, że nie będę ponosił ryzyka gospodarczego. Nie przewiduję żadnych inwestycji na zakup sprzętu, zaciągnięcia kredytów czy pożyczek, reklamowania się w celu pozyskania potencjalnych klientów.
 8. Czy Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży gotowego produktu (szablonu strony internetowej), czy też strony te będą tworzone na indywidualne zamówienie... Strony tworzone będą na podstawie indywidualnego zamówienia. Zamieszczone szablony mają dać tylko obraz dla zlecającego, jak strona może potencjalnie wyglądać.
 9. Czy Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży strony internetowej, czy licencji do użytkowania tej strony...Serwer będzie własnością zamawiającego. Ja będę sprzedawał tylko swoją pracę w zakresie utworzenia gotowego „produktu”.
 10. Czy Wnioskodawca będzie właścicielem tej strony, czy będzie przenosił jej własność na nabywcę...Jak zawarto we wniosku pierwotnym zamawiający jest właścicielem strony od samego początku.
 11. Czy Wnioskodawca będzie twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2014 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)...Nie.
 12. Czy ww. wykonywana praca (tworzenie stron internetowych) będzie spełniała przesłanki utworu określone w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych...Nie.
 13. Czy i w jaki sposób będzie uregulowana w umowach kwestia wynagrodzenia...Będzie wystawiany rachunek do umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 14. Czy czynności objęte wnioskiem będą czynnościami, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...Chciałbym, by były to przychody z art. 13 pkt 8a, jednak z uwagi na posiadane wątpliwości jest to właśnie przedmiotem mojego wniosku.
 15. Czy Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT...Nie.
 16. Czy zawarta umowa pomiędzy zlecającym czynność objętą zakresem pytania a Wnioskodawcą będzie zawierała uregulowania co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich... Jeśli tak, to jakie są postanowienia umowy odnośnie poszczególnych ww. elementów.Umowa zawarta ze zlecającym czynność będzie zawierała kwestie co do warunków wykonania tych czynności jak opisano powyżej, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich. Nie posiadam jeszcze przygotowanej umowy z uwagi na przyszły ewentualny charakter pracy.
 17. Czy przychody otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu tworzenia stron internetowych będą stanowiły przychody wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)...Nie.
 18. Czy przychody otrzymane przez Wnioskodawcę będą stanowiły przychody wymienione w art. 13 pkt 2-9 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...Chciałbym, by były to przychody z art. 13 pkt 8a, jednak z uwagi na posiadane wątpliwości jest to właśnie przedmiotem mojego wniosku.
 19. Od kiedy Wnioskodawca zamierza rozpocząć wykonywanie czynności objętych zakresem pytania...Rozpoczęcie wykonania opisanych czynności uzależniam od uzyskanej odpowiedzi na wniosek.
 20. Jeśli Wnioskodawca wykonywał czynności, o których mowa we wniosku w 2014 r., to czy wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczyła za rok 2014 kwotę 150.000 zł... Nie wykonywałem.
 21. Czy przewidywana wartość sprzedaży za 2015 r. w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym, przekroczy kwotę 150.000 zł...Na pewno nie. jak podkreślam mają to być czynności dorywcze po godzinach pracy.
 22. Czy Wnioskodawca wykonywał/wykonuje czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług...Nie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W przypadku działalności wykonywanej osobiście czy podlegałoby to opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku), wszelkie prace stanowią działalność wykonywaną osobiście i Zainteresowany nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę będą stanowiły działalność gospodarczą, Wnioskodawca przyjmuje, iż objęty zostanie również podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zamiarem Wnioskodawcy jest jednak wykonywanie czynności w ramach działalności wykonywanej osobiście. W przypadku decyzji innej z uwagi na zbyt duże koszty prowadzenia działalności i małą perspektywę zarobku Zainteresowany zrezygnuje z zamiaru wykonywania czynności będących przedmiotem zapytania we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Z kolei art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy stanowi, iż za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Natomiast zgodnie z art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 1. (uchylony)
 2. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 3. przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
 4. przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 5. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;
 6. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;
 7. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 8. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  • wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;
 9. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z cytowanego wyżej przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

 • wykonywania tych czynności,
 • wynagrodzenia, oraz
 • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że z powołanych przepisów wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest spełnienie wszystkich elementów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, które muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko winny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także muszą zostać spełnione pozostałe kryteria przedmiotowe określające m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, iż każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia. Zauważyć natomiast trzeba, że sformułowanie w wyżej cyt. art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich w ramach zawartej umowy o dzieło lub zlecenie.

Nie będzie więc podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług osoba, która w ramach podpisanej umowy, tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami. Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania poprzez zawarcie więzi prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności, z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przywołany przepis ustawy o podatku od towarów i usług stanowi implementację do prawa krajowego art. 4 ust. 4 VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. UE L.), obecnie art. 10 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z późn. zm).

Zgodnie z postanowieniami wskazanego przepisu Dyrektywy 112 warunek, o którym mowa w art. 9 ust. 1, przewidujący, że działalność gospodarcza jest prowadzona samodzielnie wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek innymi więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny między pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

Z kolei z przepisu art. 9 ust. 1 powołanej Dyrektywy wynika, że podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

Z powyższego zatem wynika, że warunkiem posiadania statusu podatnika jest prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie (niezależnie). Użycie pojęcia „samodzielnie”, wyklucza opodatkowanie pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą przez umowę o pracę lub innym stosunkiem prawnym do niego zbliżonym, tworzącym więzy między pracodawcą a pracownikiem co do warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniach sprecyzował, że za samodzielną nie będzie mogła być uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy a nadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością (orzeczenia w sprawie C-202/90 Jayuntamiento de Sewilla a Rec Avdadores de Tributes de las Zona Primera y Sekunda, C-235/85 pomiędzy Komisją Europejską a Królestwem Holandii).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. W wolnym czasie w trybie dorywczo-zarobkowym chciałby zająć się tworzeniem stron internetowych wyłącznie dla poszczególnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i prawnych. Zainteresowany posiada komputer osobisty i wolny czas, nie przewiduje innych nakładów kapitałowych. Przez ostatni okres 6-miesięczny utworzył własną stronę z gotowymi szablonami/wzorami przykładowych stron internetowych. Klient będzie mógł zdecydować się na któryś szablon zgodnie ze swoimi preferencjami estetycznymi lub nakreślić/doprecyzować własne oczekiwania.

Odbywałoby się to w sposób następujący:

 1. umowa z klientem w/s wyglądu strony, zakresu prac, obróbki graficznej, negocjacje cenowe - W zależności od zapotrzebowań klienta ustalany zostanie szablon profilu strony, zamieszczanych treści, ewentualnych zdjęć, obrazów, grafik, logo. Istnieje możliwość przygotowania przeze mnie całej grafiki, aż do etapu zamieszczenia jej na stronie.
 2. Zatwierdzenie strony przez klienta i zamieszczenie jej na jego serwerze. Wszelkie etapy prac wymagają akceptacji klienta. Wersja końcowa również będzie wymagała zatwierdzenia. Prace wykonywane będą przez Wnioskodawcę w określonym terminie, jednak w wolnym po pracy etatowej czasie. Jeżeli dane wykonanie znajdzie uznanie klienta strona zostaje zamieszczona na jego serwerze. Może on zrobić to sam bądź za pośrednictwem Wnioskodawcy. Serwer jednak pozostaje zawsze własnością klienta, jak również materiały graficzne, treść zamawiającego, nawet gdy są wykonane przeze Wnioskodawcę.
 3. Wsparcie techniczne - po zamieszczeniu zawartości strony na serwerze klienta, po zakończeniu prac Zainteresowany zamierza poinstruować klienta co i w jaki sposób może zmienić na stronie, jak samemu modyfikować treści, dodawać nowe. Jeżeli zajdzie taka potrzeba. Otrzymuje on wszystkie kody dostępu, dzięki którym może sam zarządzać własną witryną.
 4. wystawienie rachunku z tytułu umowy o dzieło/zlecenie.

Wnioskodawca nie prowadzi/zamierza prowadzić działalność gospodarczą, której zakres będzie pokrywał się z przedmiotem wniosku (tworzenie stron internetowych). Wnioskodawca będzie tworzył strony internetowe oraz uzyskiwał obrót na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Umowa zawarta ze zlecającym czynność będzie zawierała kwestie co do warunków wykonania tych czynności jak opisano powyżej, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich. Zainteresowany nie posiada jeszcze przygotowanej umowy z uwagi na przyszły ewentualny charakter pracy. Wnioskodawca chciałby, by były to przychody z art. 13 pkt 8a, jednak z uwagi na posiadane wątpliwości jest to właśnie przedmiotem wniosku. Wnioskodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonanie usług polegających na tworzeniu stron internetowych. Usługa będzie wykonana pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego w rozumieniu takim, iż to zlecający decyduje o wyglądzie strony, otrzymuje kod dostępu, co mu umożliwia na bieżąco monitorować zakres prac, modyfikować je. Miejsce wykonania będzie to serwer należący do klienta lub jeden z darmowych serwerów testowych dostępnych w sieci, z którego po zaakceptowaniu pracy gotowa strona zostanie przekopiowana na serwer właściwy należący do zlecającego. Klient wybiera wygodną dla siebie opcję, która mu najbardziej odpowiada. Wytyczne klienta decydują o miejscu wykonywania, zamieszczanych zdjęciach, kontaktach, opisach, znakach firmowych i wszelakich obróbkach niezbędnych do stworzenia strony. Jeśli chodzi o czas wykonania, warunki umowy będą przewidywały ostateczny termin wykonania narzucony przez zleceniodawcę. W rzeczywistości wszystkie czynności Zainteresowany będzie wykonywał po zakończeniu pracy etatowej, w wolnym czasie. Tak więc, w przypadku miejsca i czasu, Wnioskodawca porównuje to do pracy zdalnej. Klient otrzyma wszelkie kody dostępu, dzięki czemu będzie w stanie na bieżąco i w czasie rzeczywistym monitować przebieg prac, dodawać uwagi, kontrolować sposób wykonania, testować powstającą witrynę, a nawet zmienić w całości swoje zamówienie.

Wnioskodawca uważa, że nie będzie ponosił ryzyka gospodarczego. Nie przewiduje żadnych inwestycji na zakup sprzętu, zaciągnięcia kredytów czy pożyczek, reklamowania się w celu pozyskania potencjalnych klientów. Rozpoczęcie wykonania opisanych czynności Zainteresowany uzależnia od uzyskanej odpowiedzi na wniosek. Wnioskodawca nie wykonywał czynności, o których mowa we wniosku w 2014 r. Przewidywana wartość sprzedaży za 2015 r. w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym, nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Wnioskodawca nie wykonywał/wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy ustawy należy stwierdzić, że podpisanie umowy zlecenia/umowy o dzieło spowodowuje powstanie stosunku prawnego posiadającego cechy właściwe dla stosunku pracy, w ramach którego Wnioskodawca związany będzie ze zleceniodawcą więzami prawnymi co do warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia, a także odpowiedzialności zleceniodawcy wobec osób trzecich. Stosunek prawny między zleceniodawcą a wykonującym zlecenie, tj. Wnioskodawcą wskazuje na cechy właściwe stosunkowi pracy, tj. obciąża zatrudniającego ryzykiem za wykonanie tych czynności, podporządkowuje wykonującego zlecenie co do warunków realizacji umówionych czynności oraz wynagrodzenia.

Z rozstrzygnięcia z dnia 25 marca 2015 r. Nr IPTB1/415-739/14-4/KO w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, iż „skoro świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na tworzeniu stron internetowych, nie wypełniają przesłanek do uznania ich za usługi świadczone w ramach prowadzenia działalności gospodarczej - z uwagi na brak znamion ciągłości (Wnioskodawca wskazał, że wykonywane będą dorywczo) oraz zorganizowanego charakteru - co wynika z opisanego zdarzenia przyszłego, to przychód z tego tytułu nie kwalifikuje się do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza. Jeżeli strony internetowe wykonywane będą na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, wówczas przychody takie stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w przedstawionym stanie sprawy występują przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza, że zostaną spełnione kryteria wyłączające usługi świadczone przez Wnioskodawcę z czynności podlegających ustawie o VAT. Świadczenie przez Wnioskodawcę usług w zakresie tworzenia stron internetowych na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło nie będzie stanowić wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy i w efekcie Wnioskodawca nie będzie z tego tytułu podatnikiem podatku VAT, a wykonywane czynności nie będą podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zgodnie z art. 14b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy również zaznaczyć, że w postępowaniu w przedmiocie udzielenia interpretacji, nie może być prowadzone postępowanie dowodowe zmierzające do jednoznacznego określenia przedstawionego stanu sprawy, jak również toczyć się spór, co do przedstawionego stanu sprawy. W toku zaś kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji, mogą zostać poczynione odmienne ustalenia od przedstawionych przez Wnioskodawcę we wniosku. W takiej sytuacji ustalenie w tych postępowaniach, że rzeczywisty stan faktyczny występujący w zakresie okoliczności wskazanych przez Zainteresowanego we wniosku o wydanie interpretacji jest inny, może stanowić podstawę do dokonania wymiaru podatku.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT działalności wykonywanej osobiście. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatnik VAT UE
IBPP2/443-534/14/RSz | Interpretacja indywidualna

przychód z działalności wykonywanej osobiście
IBPBII/1/415-458/14/BD | Interpretacja indywidualna

rejestracja
ITPP2/443-1126/13/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.