IBPBII/1/4511-65/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy przychody członka (prezesa) zarządu spółki z o.o. otrzymywane na podstawie aktu powołania podlegają opodatkowaniu wg skali?
IBPBII/1/4511-65/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. przychód z działalności wykonywanej osobiście
  2. umowa o zarządzanie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura – 23 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 15 i 20 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów członka zarządu (prezesa) spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie opodatkowania przychodów członka zarządu (prezesa) spółki.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 31 marca 2015 r. znak: IBPB II/1/4511-65/15/BJ, IBPBI/1/4511-82/15/ZK wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Przedmiotowy wniosek uzupełniono 15 kwietnia 2015 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty) i 20 kwietnia 2015 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o., planuje rozwiązać stosunek pracy i zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

W dotychczasowym miejscu zatrudnienia (spółce z o.o.) Wnioskodawca pełnić będzie funkcję członka zarządu (prezesa) na podstawie aktu powołania i z tego tytułu będzie otrzymywał wynagrodzenie.

Jednocześnie Wnioskodawca planuje wystawiać byłemu pracodawcy faktury z tytułu świadczenia usług dla spółki z o.o., których zakres nie będzie zbieżny z dotychczasowymi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy przychody członka zarządu (prezesa) spółki z o.o. otrzymywane na podstawie aktu powołania podlegają opodatkowaniu wg skali...

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m. in. przychody otrzymywane przez osoby, które należą do składu zarządu, niezależnie od sposobu ich powołania.

W orzeczeniu z 5 lipca 1999 r. (sygn. akt I SA/Ka 2233/97) NSA uznał, że do przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez członków zarządu spółki z o.o. należy zaliczyć wynagrodzenie otrzymywane w związku z pełnieniem tej funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia, tj. bez nawiązywania odrębnego stosunku zatrudnienia. Przychody członka zarządu otrzymywane jedynie na podstawie powołania podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Przychód podlegający opodatkowaniu pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, na podstawie przywołanych we wniosku aktów prawnych przychody członka zarządu spółki z o.o. otrzymywane na podstawie aktu powołania podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy zajętego w zakresie opodatkowania przychodów członka zarządu (prezesa) spółki (pyt. nr 1). W zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ww. ustawy określa źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w ust. 1 pkt 2 jest działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 7 cyt. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca – zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. – planuje rozwiązać stosunek pracy i zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. W dotychczasowym miejscu zatrudnienia (spółce z o.o.) Wnioskodawca pełnić będzie funkcję członka zarządu (prezesa) na podstawie aktu powołania i z tego tytułu będzie otrzymywał wynagrodzenie. Jednocześnie Wnioskodawca planuje wystawiać byłemu pracodawcy faktury z tytułu świadczenia usług dla spółki z o.o., których zakres nie będzie zbieżny z dotychczasowymi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę.

Wnioskodawca uważa, że przychody członka zarządu spółki z o.o. otrzymywane na podstawie aktu powołania podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

W świetle powyższego, wskazać należy, że dochody podatnika osiągającego przychody z osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, wykonującego swoje zadania na podstawie powołania podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 5 powołanej ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustala się w wysokości przewidzianej w ust. 2 pkt 1 ustawy (tj. 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł), a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2 (tj. nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy).

Podkreślić należy, iż co do zasady członkowie zarządu mogą pełnić swoje funkcje na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, ewentualnie bez stosunku zatrudnienia pracowniczego czy też niepracowniczego. Przy czym, w zależności od formy – tytułu prawnego, na podstawie którego członek zarządu pełni powierzone mu zadania ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje w różny sposób opodatkować przychód uzyskany z tego tytułu. Zatem w sytuacji, kiedy członek zarządu wykonuje swoje zadania na podstawie powołania, to – jak słusznie stwierdził Wnioskodawca - przychód z tego tytułu należy zakwalifikować do działalności wykonywanej osobiście – do art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do przychodu z tego tytułu znajdą zastosowanie koszty uzyskania przychodu, o których mowa w powołanym wyżej art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanego we wniosku wyroku – Organ podatkowy podkreśla, że jakkolwiek orzeczenia podatkowe kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie prawnym. Rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie może być wiążące dla organu wydającego interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychód z działalności wykonywanej osobiście
IPTPP1/443-892/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

umowa o zarządzanie
IPTPB1/415-700/14-6/MR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.