IBPB-2-1/4511-274/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka będzie zobowiązana do działania jako płatnik i pobierania podatku od wypłaconego wynagrodzenia kwalifikowanego do źródła działalność wykonywana osobiście – kontrakt menedżerski?
IBPB-2-1/4511-274/15/BJinterpretacja indywidualna
 1. kontrakt menedżerski
 2. przychód z działalności wykonywanej osobiście
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2015 r. (data wpływu do Biura – 30 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 31 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności członka zarządu otrzymywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie opodatkowania należności członka zarządu otrzymywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 28 sierpnia 2015 r. znak: IBPB-1-3/4510-152/15/AB, IBPB-1-3/4510-314/15/AB, IBPB-2-1/4511-274/15/BJ, IBPB-2-1/4511-275/15/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 31 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 28 października 2009 r. została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością R Sp. z o. o. z siedzibą w R. (dalej zwana „Spółką”). Zgodnie z umową Spółka działać będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak również poza jej granicami. Na terenie swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, uczestniczyć w innych spółkach jako wspólnik bądź akcjonariusz, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także przystępować do organizacji gospodarczych. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jest:

 1. PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
 2. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej.
 3. PKDi63.11.Zi–iPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 20 (dwadzieścia) udziałów, które są równe i niepodzielne, o wartości nominalnej po 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

W kapitale zakładowym Spółki wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób: Pierwszy udziałowiec – obejmuje 11 (jedenaście) udziałów, o wartości nominalnej po 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 2.750,00 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Drugi udziałowiec – obejmuje 9 (dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej po 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 2.250,00 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). Wszystkie udziały zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym, gotówką.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub przez ustanowienie nowych udziałów, które mogą objąć zarówno dotychczasowi wspólnicy, jak i osoby niebędące dotąd wspólnikami w Spółce. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 roku następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej bezwzględną większością głosów i nie stanowi to zmiany umowy spółki. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Zgromadzenie Wspólników w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki określi między innymi sposób jego przeprowadzenia, uprawnionych do objęcia nowych udziałów i ich ilość oraz inne warunki tego podwyższenia. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących, wymaga jednomyślności wszystkich wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu podejmującym uchwalę w tej sprawie, a uchwała zgromadzenia wspólników określi termin, do którego wspólnicy zobowiązani są uzupełnić wpłaty na udziały.

Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga zgody Spółki. Zgody na zbycie udziałów lub ich zastawienie udziela Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może wskazać nabywcę udziałów. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały w całości lub w części, powinien pisemnie zgłosić swój zamiar Zarządowi Spółki, równocześnie wskazując cenę sprzedaży, jak również osobę nabywcy, o ile jest znana. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów za cenę podaną w zawiadomieniu. Jeżeli żaden ze Wspólników lub inna osoba wskazana przez Zgromadzenie Wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, Wspólnik może zbyć swoje udziały osobie wskazanej w zawiadomieniu skierowanym do Zarządu Spółki. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika, w drodze jego nabycia przez Spółkę. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określi w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, z tym że wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Udziały w Spółce podlegają dziedziczeniu.

Organami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników;
 2. Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Każdy wspólnik może brać udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach niniejszego aktu należy podejmowanie uchwał w sprawach: zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki oraz opracowanych przez zarząd rocznych i wieloletnich planów jej działalności; zatwierdzania preliminarza wydatków Spółki; powoływania, likwidacji, łączenia i podziału oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Spółki; przystąpienia Spółki do innych spółek lub organizacji gospodarczych; zakładania fundacji: zatwierdzania opracowanych przez Zarząd regulaminów organizacyjnych Spółki; tworzenia kapitałów i funduszy celowych Spółki oraz regulaminów ich tworzenia i wykorzystywania: wniesionych pod obrady przez Zarząd lub wspólników Spółki. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne postanowienia niniejszego aktu nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. W skład Zarządu Spółki mogą być wybrani Wspólnicy, względnie inne osoby spoza grona Wspólników. Członków Zarządu Spółki powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Zarząd Spółki działa pod przewodnictwem Prezesa Spółki. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich. Zarząd Spółki i poszczególni jego członkowie mogą być w każdym czasie odwołani. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa każdy członek zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Rozporządzanie czystym zyskiem zastrzega się uchwale Zgromadzenia Wspólników, które może ograniczyć lub wyłączyć zysk od podziału pomiędzy wspólników w całości lub w części. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zysk przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników dzieli się między nimi w stosunku do udziałów. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu spółki postanowi inaczej. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

Dnia 25 lutego 2015 r. Pierwszy udziałowiec zbył swoje udziały w ten sposób, że: Drugi udziałowiec – objął 10 (dziesięć) udziałów, o wartości nominalnej po 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Nowy udziałowiec – objął 10 (dziesięć) udziałów, o wartości nominalnej po 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 2.500.00 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Nowym udziałowcem stała się żona „Drugiego udziałowca” pozostająca z nim w ustawowej wspólnocie majątkowej. Zarząd powołany uchwalą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników stanowią: Drugi udziałowiec Nowy udziałowiec.

Spółka” jest zgłoszona od czerwca 2015 r. jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Ponadto „Członkowie zarządu” równocześnie prowadzą indywidualną działalności gospodarczą. W ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej uzyskują przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z zasadami określonymi art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy 19%), uzyskują również przychody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem. Przychody te korzystają ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. „Członkowie zarządu” równocześnie są wspólnikami spółki jawnej, posiadają po 1/3 jej udziałów a spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Do dnia dzisiejszego nie podjęto uchwały o formie wynagrodzenia członków zarządu oraz jego wysokości, dlatego planowane są alternatywne działania:

Wersja I.

Zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę o świadczenie usług w formie kontraktu menedżerskiego pomiędzy „Spółką” a „Członkami zarządu”. W ramach zawartego kontraktu do obowiązków Zleceniobiorców („Członków zarządu”) należałoby:

 • prowadzenie spraw Spółki poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi w ramach swoich kompetencji,
 • uczestnictwo w przygotowaniu strategii rozwoju Spółki,
 • organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych jako działalności podstawowej Spółki,
 • zorganizowanie i nadzór nad działem inwestycji przedsiębiorstwa.

Zleceniobiorca przy wykonywaniu powyższych obowiązków mógłby współdziałać z osobami uprawnionymi do reprezentowania Spółki. Zleceniobiorca ponosiłby odpowiedzialność majątkową za straty poniesione przez Spółkę w związku z wykonaniem niniejszej umowy a będące następstwem jego zawinionego i umyślnego działania lub zaniechania bądź rażącego niedbalstwa. Zleceniobiorca ponosiłby odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług menedżerskich wyłącznie wobec Spółki. Zleceniobiorcy przysługiwałoby od Spółki następujące świadczenie: stale wynagrodzenie zasadnicze wypłacane miesięcznie z dołu w wysokości ... zł płatne ostatniego dnia miesiąca.

Zleceniobiorca zobowiązany byłby do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje handlowe, organizacyjne, techniczne i technologiczne Spółki, co do których Zarząd podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zleceniobiorca zobowiązałby się także posługiwać wszelkimi innymi informacjami uzyskanymi w trakcie pełnienia swej funkcji wyłącznie w celu należytego wykonania swoich obowiązków i powstrzymywać się od przekazywania ich innym osobom, z wyjątkiem tych, z którymi współdziała.

W celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i ochrony interesów Spółki Spółka mogłaby rozwiązać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 1. dopuszczenia się przez Zleceniobiorcę rażącego naruszenia prawa.
 2. dopuszczenia się przez Zleceniobiorcę istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy,
 3. popełnienia przez Zleceniobiorcę przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem, uniemożliwiającego mu dalsze pełnienie funkcji.

Zleceniobiorca mógłby odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Spółkę jego uprawnień wynikających z niniejszej umowy. Dodatkowo strony pragną postanowić, że mogłyby rozwiązać umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia oraz że umowa mogłaby być rozwiązana w każdej chwili na zasadzie porozumienia stron.

Wersja II.

Spółka zamierza podjąć uchwalę o następującej treści: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników R Sp. z. o. o. w R. ustala wysokość wynagrodzenia przysługującego „Członkom zarządu” na kwotę miesięcznie ...PLN brutto, płatną na koniec danego miesiąca.” Zaś relacje pomiędzy Spółką a członkami zarządu regulować będą obowiązujące przepisy prawa oraz przytoczona powyżej umowa Spółki. Osób tych ze Spółką nie będzie łączyć, poza powołaniem w rozumieniu k.s.h., żaden stosunek prawny. W szczególności nie będą dodatkowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy – zlecenia, umowy o dzieło ani żadnego innego kontraktu cywilnoprawnego. Otrzymywane wynagrodzenie i sposób jego ustalania miały wynikać tylko i wyłącznie z uchwały będącej aktem powołania i podjętej na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy Spółka będzie zobowiązana do działania jako płatnik i pobierania podatku od wypłaconego wynagrodzenia kwalifikowanego do źródła działalność wykonywana osobiście – kontrakt menedżerski...

(pyt. ozn. we wniosku nr 1.2)

Wnioskodawca wskazał, że zarząd jest organem wykonawczym spółki z o.o. Członków zarządu, co do zasady, powołuje i odwołuje stosowny organ osoby prawnej. Powołanie członka zarządu tworzy stosunek organizacyjny. Niezależnie od tego pomiędzy osobą prawną a członkiem zarządu może również powstać równolegle drugi stosunek prawny, oparty na przepisach Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego.

Członek zarządu może zatem sprawować swoje obowiązki wyłącznie: na podstawie powołania (np. w myśl przepisów art. 201 § 4 bądź art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych), bez zawierania odrębnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej bądź na podstawie powołania oraz odrębnie zawartej umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowy o podobnym charakterze, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Sposób opodatkowania wynagrodzeń i innych świadczeń uzyskanych przez członka zarządu od osoby prawnej zależy od tego, na jakiej podstawie dana osoba pełni swoją funkcję oraz czy jest ona polskim, czy zagranicznym rezydentem podatkowym.

Zgodnie z systematyką przyjętą przez ustawodawcę, wynagrodzenia i wszelkie inne przysporzenia majątkowe uzyskane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu osoby prawnej:

 • wyłącznie na podstawie aktu powołania (bezumownie) – zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • na podstawie umowy o pracę – stanowią przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy;
 • na podstawie umowy zlecenia – kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 tej ustawy;
 • na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowy o podobnym charakterze – zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 2 i 3 tego przepisu:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolniczą działalność gospodarcza (pkt 3).

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy.

Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl przepisu art. 13 pkt 9 wyżej powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W konsekwencji, przychody uzyskane z tych tytułów (tj. wymienionych w cyt. powyżej przepisie) stanowią zawsze przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec tego, stwierdzić należy, że przychody osiągane przez członków zarządu spółki z tytułu usług zarządczych świadczonych na rzecz Spółki – stosownie do zawartej umowy menedżerskiej – zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Konsekwencją traktowania przychodów z tytułu świadczenia usług zarządzania jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest opodatkowanie za pośrednictwem płatnika, na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 tej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Wysokość potrącanych przez płatnika kosztów uzyskania przychodów określa art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powołanego przepisu wynika, że koszty te wynoszą 111,25 zł miesięczne, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł (także wówczas gdy miejscowość zamieszkania członka zarządu jest inna niż miejscowość, w której znajduje się siedziba płatnika). Jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, wówczas roczne koszty nie mogą przekroczyć kwoty 2.002,05 zł. Stosownie zaś do treści art. 42 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Przepis art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1 są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.

Reasumując: Spółka będzie zobowiązana do działania jako płatnik i pobierania podatku od wypłaconego wynagrodzenia kwalifikowanego do źródła: działalność wykonywana osobiście – kontrakt menedżerski na zasadach określonych dla art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji powyżej Organ przywołał tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do uregulowań objętych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie pyt. ozn. we wniosku nr 1.2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii opodatkowania należności członka zarządu otrzymywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego. W zakresie opodatkowania należności członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania wydano odrębną interpretację znak: IBPB-2-1/4511-275/15/BJ.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 2 – działalność wykonywana osobiście,
 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Poszczególne kategorie tych przychodów wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę.

W konsekwencji, przychody uzyskane z tytułów wymienionych w cyt. powyżej przepisie art. 13 pkt 9 ustawy stanowią zawsze przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Natomiast wyjątek, o którym mowa w powołanym przepisie dotyczy sytuacji, gdy podatnik powołany został np. do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej; w takiej sytuacji uzyskane przez niego przychody będą przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 7, a nie art. 13 pkt 9 ww. ustawy. Powołanie bowiem podatnika np. do składu zarządu, bez względu na sposób jego powołania, stanowi okoliczność, która powoduje tylko zmianę kwalifikacji przychodu, jednakże w ramach działalności wykonywanej osobiście.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie zaś do treści art. 42 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 5 ww. ustawy koszty uzyskania niektórych przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 określa się w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę o świadczenie usług w formie kontraktu menedżerskiego pomiędzy „Spółką” a „Członkami zarządu”. W ramach zawartego kontraktu do obowiązków Zleceniobiorców ( „Członków zarządu”) należałoby:

 • prowadzenie spraw Spółki poprzez zarządzanie jej majątkiem i zasobami ludzkimi w ramach swoich kompetencji,
 • uczestnictwo w przygotowaniu strategii rozwoju Spółki,
 • organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych jako działalności podstawowej Spółki,
 • zorganizowanie i nadzór nad działem inwestycji przedsiębiorstwa.

Zleceniobiorca przy wykonywaniu powyższych obowiązków mógłby współdziałać z osobami uprawnionymi do reprezentowania Spółki. Zleceniobiorca ponosiłby odpowiedzialność majątkową za straty poniesione przez Spółkę w związku z wykonaniem niniejszej umowy a będące następstwem jego zawinionego i umyślnego działania lub zaniechania bądź rażącego niedbalstwa. Zleceniobiorca ponosiłby odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług menedżerskich wyłącznie wobec Spółki. Zleceniobiorcy przysługiwałoby od Spółki następujące świadczenie: stałe wynagrodzenie zasadnicze wypłacane miesięcznie z dołu w wysokości ... zł płatne ostatniego dnia miesiąca (Wersja I).

Wnioskodawca uważa, że przychody uzyskane z tych tytułów wymienionych w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią zawsze przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż przychody osiągane przez członków zarządu spółki z tytułu usług zarządczych świadczonych na rzecz Spółki – stosownie do zawartej umowy menedżerskiej – zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Zatem Spółka będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobierania od wypłacanego wynagrodzenia członka zarządu na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego zaliczek na podatek dochodowy na zadach określonych w art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.