Przychód z działalności wykonywanej osobiście | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód z działalności wykonywanej osobiście. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
lut

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udziałem Członków Zarządu w szkoleniach

Fragment:

Natomiast ewentualna nadwyżka otrzymywanych przez Zarządzającego świadczeń – ponad określony limit będzie podlegała opodatkowaniu jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że menedżerowie z którymi zawarto umowy o świadczenie usług zarządzania, zobligowani są do wykonywania czynności, które leżą w interesie Wnioskodawcy, tj. uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach branżowych, kursach, a których zakres związany jest ściśle z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy oraz z działalnością Spółki. Wobec powyższego, opłacenie kosztów z tytułu uczestnictwa w ww. formach szkoleń, a także zwrot menedżerom kosztów, tj. przejazdu, dojazdu, zakwaterowania towarzyszącym uczestnictwu przez nich w szkoleniach nie stanowią dla menedżerów przychodów z nieodpłatnych świadczeń. W związku z powyższym na Wnioskodawcy w tym zakresie nie ciążą obowiązki płatnika. Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego.

2018
1
lut

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udziałem Prezesa Zarządu w szkoleniu o charakterze kursokonferencji

Fragment:

Powołanie bowiem podatnika np. do składu zarządu, bez względu na sposób jego powołania, stanowi okoliczność, która powoduje zmianę kwalifikacji przychodu, jednakże nie wpływa na zmianę źródła przychodu, są to również przychody z działalności wykonywanej osobiście. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przychody uzyskane z kontraktów menadżerskich dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy zawsze kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, stąd wszystkie elementy umowy cywilnoprawnej, tj. kontraktu menadżerskiego ustalone przez strony jako składnik wynagrodzenia będą stanowiły przychód w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, że jak wskazuje Wnioskodawca, kontrakt menedżerski został zawarty z członkiem (Prezesem) Zarządu Spółki, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że przychód uzyskany z tytułu świadczenia przez Zarządzającego usług wynikających z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług zarządzania, będzie dla Niego przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwencją zakwalifikowania przychodów z tytułu umowy o zarządzanie jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest opodatkowanie ich za pośrednictwem płatnika, na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
11
gru

Istota:

W której rubryce PIT-36 Wnioskodawczyni powinna wpisywać dochód pochodzący z tłumaczeń osobom fizycznym nie będącym płatnikami? (W ocenie tut. organu pytanie to dotyczy w istocie kwalifikacji przychodu do właściwego źródła przychodów).Czy dochód z tytułu świadczeń związanych z tłumaczeniami osobom fizycznym jest całkowicie zwolniony od podatku?

Fragment:

Z kolei, w myśl art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalności gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9. Z przepisu tego wynika więc, iż przychód z działalności wykonywanej osobiście powstaje wówczas, gdy podatnik otrzymuje przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które uzyskiwane są wyłącznie od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Odrębną kategorię przychodów stanowią przychody z „ innych źródeł ”, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, (...)

2015
21
paź

Istota:

Czy Spółka będzie zobowiązana do działania jako płatnik i pobierania podatku od wypłaconego wynagrodzenia kwalifikowanego do źródła działalność wykonywana osobiście – kontrakt menedżerski?

Fragment:

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. W konsekwencji, przychody uzyskane z tytułów wymienionych w cyt. powyżej przepisie art. 13 pkt 9 ustawy stanowią zawsze przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy (...)

2015
9
paź

Istota:

Czy spółka będzie zobowiązana do działania jako płatnik i pobierania podatku od wypłaconego wynagrodzenia kwalifikowanego do źródła działalność wykonywana osobiście – przychód otrzymany przez osobę niezależnie od sposobu jej powołania, należącą do składu zarządu

Fragment:

Zgodnie z systematyką przyjętą przez ustawodawcę, wynagrodzenia i wszelkie inne przysporzenia majątkowe uzyskane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu osoby prawnej: wyłącznie na podstawie aktu powołania (bezumownie) – zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; na podstawie umowy o pracę – stanowią przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy; na podstawie umowy zlecenia – kwalifikuje się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 tej ustawy; na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umowy o podobnym charakterze – zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 2 i 3 tego przepisu: działalność wykonywana osobiście (pkt 2), pozarolniczą działalność gospodarcza (pkt 3).

2015
4
wrz

Istota:

Czy wnioskodawca dokonując wypłat trenerom ma obowiązek, jako płatnik, pobrać od dokonywanych wypłat zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

O ile w przypadku działalności sportowej sądy wyinterpretowały z przepisów art. 5a pkt 6 i art. 13 pkt 2 ustawy bezwzględną normę prawną wykluczającą możliwość zaliczenia przychodów z uprawiania sportu do działalności gospodarczej, to w przypadku innych grup zawodowych, osiągających przychody wymienione również w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nie stosują stricte językowej wykładni tych przepisów. Takim przykładem jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, podjęta w składzie całej Izby Finansowej, w dniu 21 października 2013 r., sygn. akt II FPS 1/13, w której stwierdzono, że "wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu pełnomocnik wykonuje prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu – wynagrodzenie to należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy". W związku z powyższym Minister Finansów, mając na uwadze brak uzasadnienia (...)

2015
21
sie

Istota:

Wynagrodzenie z tytułu usług, polegających na udostępnianiu przez Wnioskodawcę innym podmiotom miejsca na reklamy na własnych stronach internetowych, o ile nie są świadczone w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, należy kwalifikować do źródła przychodów najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy). W konsekwencji Wnioskodawca, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Fragment:

W związku z powyższym zadano pytanie: Czy przychody osiągane w ramach uczestnictwa w programie mogą być klasyfikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście... Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu uczestnictwa w programie należy traktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to działalność traktowana jako działalność gospodarcza – czynności wykonywane przez podatnika nie mają charakteru zorganizowanego i ciągłego (zarówno czynności podatnika, jaki i wypłaty G. są nieregularne, trudne do przewidzenia, podatnik podejmuje znikome czynności związane ze stroną internetową). Ponadto działalność podatnika polega na świadczeniu usług/udostępnianiu reklamy na własnych stronach internetowych. Zatem działalność podatnika należy uznać za działalność wykonywaną osobiście, nie zaś za działalność gospodarczą. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 27 października 2010 r. Nr  IPPB1/415-732/10-2/ES , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że „ (...) przychód z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej na stronie internetowej (...)

2015
14
maj

Istota:

Czy przychody członka (prezesa) zarządu spółki z o.o. otrzymywane na podstawie aktu powołania podlegają opodatkowaniu wg skali?

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje się m. in. przychody otrzymywane przez osoby, które należą do składu zarządu, niezależnie od sposobu ich powołania. W orzeczeniu z 5 lipca 1999 r. (sygn. akt I SA/Ka 2233/97) NSA uznał, że do przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez członków zarządu spółki z o.o. należy zaliczyć wynagrodzenie otrzymywane w związku z pełnieniem tej funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia, tj. bez nawiązywania odrębnego stosunku zatrudnienia. Przychody członka zarządu otrzymywane jedynie na podstawie powołania podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Przychód podlegający opodatkowaniu pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, na podstawie przywołanych we wniosku aktów prawnych przychody członka zarządu spółki z o.o. otrzymywane na podstawie aktu powołania podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy zajętego w zakresie opodatkowania przychodów członka zarządu (prezesa) spółki (pyt. nr 1).

2015
1
maj

Istota:

Opodatkowania podatkiem VAT działalności wykonywanej osobiście

Fragment:

Jeżeli strony internetowe wykonywane będą na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, wówczas przychody takie stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ” Zatem w przedstawionym stanie sprawy występują przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza, że zostaną spełnione kryteria wyłączające usługi świadczone przez Wnioskodawcę z czynności podlegających ustawie o VAT. Świadczenie przez Wnioskodawcę usług w zakresie tworzenia stron internetowych na podstawie umowy zlecenia/umowy o dzieło nie będzie stanowić wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy i w efekcie Wnioskodawca nie będzie z tego tytułu podatnikiem podatku VAT, a wykonywane czynności nie będą podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

2014
2
paź

Istota:

Czy otrzymane przez osoby fizyczne nagrody należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych tytułem przychodów z działalności wykonywanej osobiście?

Fragment:

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdzie w pkt 2 wymienia przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Przepis art. 41 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.