ITPB1/4511-587/16-1/PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy sprzedaż gruzu powstałego z rozbiórki budynku wycofanego z działalności gospodarczej przed upływem 6 lat od daty zbycia stanowi przychód z działalności gospodarczej, który powinien być wykazany i opodatkowany w zeznaniu rocznym PIT-36L, czy stanowi przychód z pozostałych źródeł i powinien być wykazany w zeznaniu PIT-36?
Czy kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży gruzu powstałego z rozbiórki obiektu będzie wartość prac rozbiórkowych czy niezamortyzowana wartość budynku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 12 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia gruzu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodu z tytułu zbycia gruzu do właściwego źródła przychodu oraz możliwości zaliczenia wartości prac rozbiórkowych do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jako osoba fizyczna prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2007 r. zakupił Pan do działalności gospodarczej nieruchomość (budynek z gruntem), która stanowiła środek trwały i była wynajmowana. Nieruchomość była amortyzowana, a odpisy amortyzacyjne stanowiły koszty uzyskania przychodu. W sierpniu 2014 r. z powodu braku najemców zdecydował Pan wycofać nieruchomość z działalności gospodarczej i przekazać na swoje cele osobiste. Nieruchomość nie była w pełni zamortyzowana. Wartość niezamortyzowana nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.

W marcu 2016 r. zlecił Pan firmie zewnętrznej dokonanie rozbiórki budynku. Powstały z rozbiórki gruz został sprzedany firmie wykonującej rozbiórkę. Z tytułu sprzedaży gruzu występował Pan jako podatnik VAT, wobec tego wystawił Pan fakturę VAT , natomiast firma rozbiórkowa wystawiła fakturę za prace rozbiórkowe. Ponieważ wartości transakcji były takie same, nastąpiła kompensata wzajemnych zobowiązań.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż gruzu powstałego z rozbiórki budynku wycofanego z działalności gospodarczej przed upływem 6 lat od daty zbycia stanowi przychód z działalności gospodarczej, który powinien być wykazany i opodatkowany w zeznaniu rocznym PIT-36L, czy stanowi przychód z pozostałych źródeł i powinien być wykazany w zeznaniu PIT-36?
 2. Czy kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży gruzu powstałego z rozbiórki obiektu będzie wartość prac rozbiórkowych czy niezamortyzowana wartość budynku?

Zdaniem Wnioskodawcy, źródłami przychodów w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Z treści przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku , które zostały z działalności gospodarczej wycofane. W ustawie jest mowa wyraźnie o składnikach majątku, które zostały wycofane z działalności gospodarczej. Z działalności gospodarczej wycofał Pan budynek, który faktycznie stanowił składnik majątku, ale dokonał Pan sprzedaży gruzu, a nie budynku. Gruz nie stanowił składnika majątku w działalności gospodarczej.

W związku z tym uważa Pan, że w tym przypadku nie będzie miał zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i sprzedaż gruzu nie będzie stanowiła przychodu z działalności gospodarczej. Należy odnieść się w tym przypadku do art. 10 ust. 1 pkt 8d czyli do przychodu z odpłatnego zbycia innych rzeczy. Ponieważ sprzedaż gruzu nastąpiła zaraz po dokonaniu rozbiórki, w związku z tym nie upłynęło pół roku od jego nabycia. Uważa Pan, że przychód ze sprzedaży gruzu należy więc opodatkować jako przychód z innych źródeł i wykazać w zeznaniu PIT-36. Rozbiórki obiektu dokonywała firma zewnętrzna, która za usługę wystawiła fakturę. Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Gdyby firma nie dokonała rozbiórki obiektu nie powstałby przychód ze sprzedaży gruzu. W związku z tym kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży gruzu będzie koszt prac rozbiórkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 powołanej ustawy, źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
 • - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 14 ust. 2c ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, nie ma zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Zatem przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ustawy stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy.

Pojęcie środków trwałych określone zostało w art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty
 • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Z treści wniosku wynika, że w 2007 r. zakupił Pan do działalności gospodarczej nieruchomość (budynek z gruntem), która stanowiła środek trwały i była wynajmowana. Nieruchomość była amortyzowana, a odpisy amortyzacyjne stanowiły koszty uzyskania przychodu. W sierpniu 2014 r. z powodu braku najemców zdecydował Pan wycofać nieruchomość z działalności gospodarczej i przekazać na swoje cele osobiste. Nieruchomość nie była w pełni zamortyzowana. Wartość niezamortyzowana nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.

W marcu 2016 r. zlecił Pan firmie zewnętrznej dokonanie rozbiórki budynku. Powstały z rozbiórki gruz został sprzedany firmie wykonującej rozbiórkę. Z tytułu sprzedaży gruzu występował Pan jako podatnik VAT, wobec tego wystawił Pan fakturę VAT , natomiast firma rozbiórkowa wystawiła fakturę za prace rozbiórkowe. Ponieważ wartości transakcji były takie same nastąpiła kompensata wzajemnych zobowiązań.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przepis art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, definiujący pojęcie środków trwałych, należy stwierdzić, że sprzedaż gruzu powstałego z rozbiórki budynku nie stanowi sprzedaży środka trwałego. W momencie sprzedaży gruz nie spełniał przesłanek wynikających z definicji środka trwałego. Nie mamy zatem do czynienia z przychodem ze zbycia składnika majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy. Skutki podatkowe sprzedaży gruzu należy wobec tego ocenić w kontekście przesłanek z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z tego przepisu, w przypadku sprzedaży innych rzeczy, przychód ze źródła powstaje wtedy, gdy ich odpłatne zbycie następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W opisanej we wniosku sytuacji nabycie sprzedanego następnie gruzu, nastąpiło w dacie rozbiórki budynku.

Skoro więc, jak wskazał Pan w treści wniosku, sprzedaż gruzu nastąpiła bezpośrednio po dokonaniu rozbiórki, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym po Pana stronie powstanie przychód z tytułu sprzedaży gruzu. Ma Pan zatem obowiązek wykazania kwoty uzyskanej ze sprzedaży gruzu w zeznaniu rocznym za rok 2016. Przychód ten winien być wykazany w zeznaniu rocznym PIT-36 w wierszu zatytułowanym „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy”.

Odnosząc się do kwestii kosztów uzyskania przychodu wskazać należy, że w myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

W świetle powyższego przepisu, definicję kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, iż koszty takie stanowią koszty ich nabycia, zmniejszone o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Koszty uzyskania przychodów nie są kosztami uzyskania jakichkolwiek przychodów, lecz zawsze związane są z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Koszty uzyskania przychodu są zatem ściśle i funkcjonalnie przyporządkowane do danego źródła przychodów. Zgodnie z cyt. powyżej art. 24 ust. 6 ustawy, przychód uzyskany ze sprzedaży gruzu może Pan wobec tego pomniejszyć o koszty jego nabycia, tj. w przedmiotowej sprawie o koszty prac rozbiórkowych, w wyniku których pozyskano gruz.

Reasumując, przychód uzyskany ze sprzedaży gruzu nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, przychód ten będzie przychodem ze sprzedaży rzeczy. Natomiast poniesione przez Pana wydatki z tytułu rozbiórki budynku mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Kwoty przychodu, kosztów oraz dochodu/straty powinny być wykazane w zeznaniu PIT-36 za rok 2016 w wierszu zatytułowanym „Odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy”.

Jeżeli stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Pana w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.