ITPB1/415-386/13/MW | Interpretacja indywidualna

Czy przychód ze sprzedaży nowo powstałych lokali stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8, tj. będzie mogło być zwolnione z opodatkowania w związku z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto?
ITPB1/415-386/13/MWinterpretacja indywidualna
 1. lokal użytkowy
 2. przychód z działalności gospodarczej
 3. sprzedaż lokalu
 4. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2013 r. (data wpływu: 2 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokali użytkowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokali użytkowych.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 28 maja 2013 r. Nr ITPB1/415-386/13/MW, ITPP2/443-316/13/AP wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu: 10 czerwca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i turystycznych.

Wnioskodawca posiada lokal użytkowy o wielkości 599 m2, składający się z szatni, recepcji, wc, korytarza, sali konferencyjnej, kawiarni z zapleczem oraz pomieszczeniami magazynowymi. Lokal został przez Wnioskodawcę nabyty w drodze darowizny od matki i dwóch braci (łącznie 3/4 lokalu) oraz w drodze kupna. Ostatnia część/udział został przeniesiony (darowany) w sierpniu 2008 r. Nabycie nie było dokonane dla celów dalszej odsprzedaży. Nieruchomość nie została wpisana do ewidencji środków trwałych i pozostaje majątkiem osobistym Wnioskodawcy. Jednakże, w związku z tym, że lokal ten jest dla Wnioskodawcy dużym obciążeniem finansowym (podatek od nieruchomości, opłaty do wspólnoty mieszkaniowej, koszty utrzymania), postanowił go sprzedać. Niestety, nie znalazł się żaden nabywca, który zechciałby kupić nieruchomość w stanie w jakim się znajdowała. Wobec powyższego Wnioskodawca został zmuszony do przygotowania obiektu do sprzedaży. Ww. lokal w związku z położeniem i prawem własności znajduje się we wspólnocie mieszkaniowej. Na podstawie zgody wspólnoty mieszkaniowej został wykonany projekt i uzyskano pozwolenie na budowę, które obejmuje przebudowę lokalu na 18 lokali i części wspólne, wydzielonych lokali mieszkalnych. Lokale otrzymają osobną księgę wieczystą i będą przeznaczone do sprzedaży.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca dodał, że przedmiotowy lokal nie został zakwalifikowany do środków trwałych w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, jednakże był wykorzystywany na cele działalności gospodarczej - PKD 55.10 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Lokale będą miały charakter mieszkalny, jednakże sprzedawane będą jako lokale użytkowe gdyż dopiero nowi właściciele będą je przekształcać. Informacja o sprzedaży pojawi się w prasie, Internecie oraz na ulicznych banerach.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 • nabycie 1/4 udziału nastąpiło w dniu 7 marca 2005 r. w drodze kupna,
 • nabycie 1/4 udziału nastąpiło w dniu 11 sierpnia 2006 r. w drodze darowizny od brata,
 • nabycie 1/4 udziału nastąpiło w dniu 27 sierpnia 2008 r. w drodze darowizny od brata,
 • nabycie 1/4 udziału nastąpiło w dniu 4 października 2010 r. w drodze darowizny od matki.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód ze sprzedaży nowo powstałych lokali stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8, tj. będzie mogło być zwolnione z opodatkowania w związku z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto...

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowy lokal należy do jego majątku prywatnego Wnioskodawcy i nie został nabyty w celu dalszej odsprzedaży.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), odrębnym źródłem przychodów są m.in.: (...)

 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust 2 (pkt 8):
 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  (...) jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca uważa, że sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są w jakikolwiek sposób związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód z tytułu sprzedaży tych lokali stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, jeżeli zbycie tej nieruchomości będzie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że przychód uzyskany z ww. sprzedaży będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodóworaz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 3 –pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • pkt 8 – odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy nie ma zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy – nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności gospodarczej i dniem ich zbycia nie płynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c, przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Jak wynika z treści przytoczonych uprzednio przepisów, kryterium zaliczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości do przychodów z działalności gospodarczej jest fakt wykorzystywania danej nieruchomości w ramach działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, iż cyt. powyżej przepis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wymienia wszystkich przychodów z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy. Natomiast przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy wskazuje na niektóre rodzaje przychodów zaliczanych również do przychodów z działalności gospodarczej.

Zatem przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych) stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

Analizując przedmiotową sprawę należy oprzeć się na przedstawionym we wniosku oraz jego uzupełnieniu, opisie zdarzenia przyszłego, w którym Wnioskodawca przede wszystkim wskazał, że przedmiotowy lokal był wykorzystywany na cele działalności gospodarczej, jednakże nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych w tej działalności. W wyniku problemów ze sprzedażą ww. lokalu w całości, Wnioskodawca postanowił wyodrębnić z niego 18 lokali i części wspólne. Ponadto zaznacza, że wyodrębnione lokale będą sprzedawane jako lokale użytkowe z możliwością przekształcenia ich przez nowych właścicieli na lokale mieszkalne.

Mając na względzie wyżej powołane przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że kwota uzyskana z planowanej sprzedaży lokali użytkowych stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej. Dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z formą opodatkowania działalności.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.