IPPB1/415-980/14-3/ES | Interpretacja indywidualna

Czy do sprzedaży budynku i gruntów (po likwidacji działalności) w roku 2014, których Wnioskodawca jest współwłaścicielem będą miały zastosowanie zasady określone dla przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też zasady określone dla przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a cyt. Ustawy?
IPPB1/415-980/14-3/ESinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja działalności
  2. przychód z działalności gospodarczej
  3. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od m-ca grudnia 2007 r prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, z której opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podatnikiem podatku VAT jest od m-ca września 2008 r.

Działalność gospodarczą prowadzi w zakresie sprzedaży art. spożywczo – mięsnych w budynku, pawilonie handlowym o lekkiej konstrukcji (działka 1468/337). Budynek ten o pow. 25 m2 został wybudowany w 1992 r. (wspólnie z żoną) na podstawie pozwolenia na budowę, na gruncie o pow 25 m2 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, wynajmowanym wówczas na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony przez żonę Halinę od Gminy Miasta. Budynek Wnioskodawca wybudował wspólnie z żoną własnym kosztem i nakładem ze środków własnych. Żona Wnioskodawcy nie prowadzi (od m-ca marca 2007 r.) żadnej działalności gospodarczej.

Na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 06 marca 2007 roku grunt ten o łącznej pow 120m2 (działka 1468/337) na podstawie aktu notarialnego w trybie bezprzetargowym Wnioskodawca nabył wraz żoną od Gminy Miasta, na zasadzie wspólności ustawowej, na własne prywatne potrzeby. Sprzedaż nieruchomości dokonywana przez Gminę Miasta była zwolniona z VAT na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT i została również potwierdzona fakturą wystawioną przez UM na żonę Halinę (faktura VAT z 2/2007 na kwotę 3.080 zł.)

Następnie na podstawie kolejnej umowy zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 29 stycznia 2010 r Wnioskodawca nabył wraz z żoną na potrzeby prywatne od Gminy Miasto. Kolejne 112m2 gruntu niezabudowanego (działka 1468/355) w celu powiększenia i poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 1468/347. Zakup podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT i został potwierdzony również fakturą wystawioną przez UM na oboje małżonków (faktura VAT nr 1/2010 za kwotę 8.590 zł + VAT 1.889,80 zł).

Zakupiony grunt stanowił faktycznie jedynie nieruchomość przyległe do uprzednio nabytego w roku 2007 gruntu, i nigdy nie był w żaden sposób wykorzystywany do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Ani wybudowany budynek, ani nabyte w roku 2007 i 2010 grunty nie były składnikami przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, ani nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Od budynku Wnioskodawca nie dokonywał również żadnych odpisów amortyzacyjnych. Jedynymi wydatkami, jakie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych były zaliczane do kosztów uzyskania przychodu były i są podatek od nieruchomości, opłaty za energię i koszty wywozu śmieci.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy do sprzedaży budynku i gruntów (po likwidacji działalności) w roku 2014, których Wnioskodawca jest współwłaścicielem będą miały zastosowanie zasady określone dla przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też zasady określone dla przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a cyt. Ustawy...
  2. Czy sprzedaż budynku i gruntów (w ramach jednej transakcji) po likwidacji działalności gospodarczej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT...

Odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź w zakresie podatku od towarów i usług zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy do przychodu uzyskanego ze sprzedaży budynku i gruntów, których jest współwłaścicielem będą miały zastosowanie zasady określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy PDOF. Sprzedaż budynku i gruntów (w ramach jednej transakcji) nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej, bowiem nie stanowiły one składnika majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy PDOF.

Samo to, że budynek i grunt nabyty w roku 2007 (na którym jest posadowiony budynek) były wykonywane do działalności gospodarczej, nie kwalifikuje ich do składników majątku przedsiębiorstwa. Wnioskodawca nie ujmował ich (jak również gruntu nabytego w roku 2010) nigdy w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Budynek został wybudowany, a grunty nabyte na zasadzie wspólności ustawowej na cele prywatne Wnioskodawcy i jego żony.

W ocenie Wnioskodawcy aby ich sprzedaż zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza musi być spełniona co najmniej jedna z przesłanek tj. sprzedaż następuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (a takowa sytuacja w jego przypadku nie będzie miała miejsca) lub budynek i grunty (udziały) mieścić się muszą wśród składników majątku wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PDOF (tj. składników ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub zostać muszą wycofane z działalności gospodarczej, ale mieściły się wcześniej wśród składników majątku wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PDOF (ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) i między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem odpłatnego ich zbycia minęło 6 lat.

Żadna z tych przesłanek nie została spełniona, tym samym nie jest zatem spełniony warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 cyt ustawy, ani też nie będzie miał zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 3. Zbycie budynku i gruntów nie będzie zbyciem środków trwałych. Uzyskany przychód ze sprzedaży może tylko podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych dla przychodów ze sprzedaży nieruchomości niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ponieważ budynek został wybudowany w roku 1992 a pierwszy grunt (na którym znajduje się ów budynek) nabyty został w roku 2007, to pięcioletni okres wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy pdof, warunkujący uznanie uzyskanego przychodu za przychód podlegający opodatkowaniu upłynął odpowiednio z końcem 1997 i 2012, wobec powyższego, w myśl wskazanych przepisów, przychód uzyskany ze sprzedaży tych składników nie będzie w ogóle podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie dotyczy to jednak sprzedaży gruntu nabytego w roku 2010, w przypadku którego sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu z uwagi na brak upływu 5-letniego okresu, zgodnie z cyt. przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy PDOF. Stanowisko to potwierdza min. treść pisma Urzędu Skarbowego z dnia 10 kwietnia 2007 r..

W uzupełnieniu do złożonego wniosku o wydanie interpretacji Wnioskodawca poinformował, że w zakresie, której wnosi o wydanie interpretacji wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny, podejmując w składzie poszerzonym uchwalę dotyczącej tej kwestii.

Dnia 17 lutego 2014 r. NSA w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 8/13, LEX nr 1424749), w której stwierdzono:

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a które nie stanowiły składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy”.

W uzasadnieniu tej uchwały NSA podkreślił przede wszystkim, że z treści art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PDOF wynika, iż ustawodawca w sposób jednoznaczny wskazuje, że niezbędne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek do uznania przychodu ze sprzedaży za przychód z działalności gospodarczej:

  1. sprzedaż musi dotyczyć środka trwałego (przesłanka pierwsza),
  2. ujętego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przesłanka druga).

Zdaniem NSA, obowiązek ewidencjonowania środków trwałych wywodzony z art. 22d ust. 2 ustawy o PDOF, nie jest argumentem wystarczającym do obalenia wyników wykładni językowej. W przypadku niektórych kategorii wydatków, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie reguł, które uniemożliwiają podatnikom rozpoznanie kosztów uzyskania przychodu już w momencie ich poniesienia.

Tak więc w obecnym stanie prawnym uznawać trzeba, że sprzedaż składników majątku (innych niż lokale mieszkalne), które wprawdzie były wykorzystywane w działalności, lecz nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych, nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej. Zatem organy podatkowe nie mają podstaw prawnych do tego, aby wymagać od podatników traktowania kwot ze sprzedaży takich składników majątku jako przychód z działalności.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji, stosownie do stanowiska wyrażonego we wniosku, z uwzględnieniem uchwały NSA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

likwidacja działalności
IPPP3/443-918/13-2/KB | Interpretacja indywidualna

przychód z działalności gospodarczej
ITPB1/415-1006/14/PSZ | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPPP1/443-849/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.