Przychód z działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Przychód z działalności gospodarczej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód z działalności gospodarczej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy odpłatne zbycie hotelu stanowi przychód z działalności gospodarczej Upadłej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, przychód z działalności gospodarczej należy opodatkować na zasadach takich jakimi opodatkowana była Upadła na dzień likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Z treści przytoczonych przepisów wynika zatem, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku, do których odnosi się art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c tej ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Przepis art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi natomiast, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie. W myśl art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a) ww. ustawy, (...)
2017
10
paź

Istota:
Przychód z odpłatnego zbycia składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej, tj. ze sprzedaży używanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej lokalu użytkowego, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i trwałych, stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z ostatnio wybranym przez Wnioskodawcę sposobem opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej.
Fragment:
Dlatego dokonując wykładni przepisów ustawy w tym zakresie należy mieć na względzie, iż zasadą jest, że przychód z działalności gospodarczej stanowi każda kwota należna podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Przepis art. 14 ww. ustawy nie wymienia szczegółowo wszystkich przychodów z tego źródła, zaś w art. 14 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy wymienione zostały tylko niektóre rodzaje przychodów zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej (w tym przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi). Z tego względu, sprzedaż każdego innego składnika, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, stanowi przychód z tytułu działalności gospodarczej na podstawie ogólnej zasady wyrażonej w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych). Zatem przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych) stanowią przychód z działalności gospodarczej o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. Z przedłożonego wniosku wynika, że przedmiotem zbycia ma być lokal użytkowy, który był i jest wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej a nieujęty w ewidencji środków trwałych Przy kwalifikacji przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie ma przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania.
2016
28
lis

Istota:
Czy sprzedaż gruzu powstałego z rozbiórki budynku wycofanego z działalności gospodarczej przed upływem 6 lat od daty zbycia stanowi przychód z działalności gospodarczej, który powinien być wykazany i opodatkowany w zeznaniu rocznym PIT-36L, czy stanowi przychód z pozostałych źródeł i powinien być wykazany w zeznaniu PIT-36?
Czy kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży gruzu powstałego z rozbiórki obiektu będzie wartość prac rozbiórkowych czy niezamortyzowana wartość budynku?
Fragment:
Odnosząc się do kwestii kosztów uzyskania przychodu wskazać należy, że w myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. W świetle powyższego przepisu, definicję kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, iż koszty takie stanowią koszty ich nabycia, zmniejszone o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Koszty uzyskania przychodów nie są kosztami uzyskania jakichkolwiek przychodów, lecz zawsze związane są z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Koszty uzyskania przychodu są zatem ściśle i funkcjonalnie przyporządkowane do danego źródła przychodów. Zgodnie z cyt. powyżej art. 24 ust. 6 ustawy, przychód uzyskany ze sprzedaży gruzu może Pan wobec tego pomniejszyć o koszty jego nabycia, tj. w przedmiotowej sprawie o koszty prac rozbiórkowych, w wyniku których pozyskano gruz. Reasumując, przychód uzyskany ze sprzedaży gruzu nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, przychód ten będzie przychodem ze sprzedaży rzeczy. Natomiast poniesione przez Pana wydatki z tytułu rozbiórki budynku mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu.
2016
28
lis

Istota:
Czy w razie wystąpienia ze Spółki po stronie Wnioskodawcy (na moment wystąpienia) powstanie przychód i w związku z nim obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach wystąpienia ze Spółki Wnioskodawca otrzyma wyłącznie składniki majątkowe Spółki w naturze a jeśli przychód powstanie to w jakiej wysokości?
Fragment:
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT, przychód ten powstanie dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż etap wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki będzie neutralny dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki na moment tego wystąpienia. Gdy w wyniku wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki dojdzie do przekazania Wnioskodawcy majątku Spółki w postaci Udziałów w spółce córce po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Ewentualny przychód powstanie dla Wnioskodawcy (zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT) dopiero w momencie odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 121it. b) Ustawy PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy, potwierdzają interpretacje indywidualne wydawane w imieniu Ministra Finansów, w tym np.: 1) interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 marca 2014 r. (sygn. ILPB1/415-2/14-2/AG ), w której organ uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w całości i tym samym potwierdził, że ,„ w przypadku, gdy w wyniku wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej, Wnioskodawca otrzyma składniki majątku spółki, w momencie wystąpienia nie powstaje u Niego przychód podatkowy.
2016
16
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu przekazanego na cele osobiste.
Fragment:
Zatem, jeżeli rzecz ruchoma stanowi składnik majątku wymieniony w art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, to przychód ze sprzedaży tej rzeczy będzie zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, czyli do przychodów z działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł, składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.
2016
2
cze

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i wykorzystywanego na cele prywatne Wnioskodawcy, będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też przychód z odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Z kolei w art. 14 ust. 2 pkt 1 tej ustawy ustawodawca określił przesłanki przy spełnieniu których sprzedaż składników majątkowych również stanowi przychód z działalności gospodarczej. Wskazał, iż przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (pkt 1a cyt. przepisu) Z tego wynika, że warunkiem przypisania przychodu ze sprzedaży składnika mienia do źródła, jakim jest działalność gospodarcza, jest konieczność uznania danego składnika za środek trwały i ujęcia go w ewidencji środków trwałych, W ww. uregulowaniu ustawodawca wymienił dodatkowo te składniki majątkowe, których zbycie powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej także wtedy, gdy podatnik nie ujął ich w ewidencji (są to składniki majątku wymienione pod lit. b) oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie.
2016
15
mar

Istota:
Czy sprzedaż auta stanowiącego element majątku prywatnego (niewykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej) w styczniu 2012 roku będzie stanowić przychód podatkowy?
Fragment:
(...) przychodu z działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży tego samochodu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W sytuacji, gdy zbycie samochodu miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, obowiązek podatkowy po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie. Stanowisko to potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Po 574/13, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Gl 1028/14. Wobec powyższego stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w każdym czasie.
2016
2
mar

Istota:
Czy dochód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i użytkowanego po tym czasie wyłącznie na potrzeby własne będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych dla przychodów z działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust.1 pkt 3?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Czy dochód ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i użytkowanego po tym czasie wyłącznie na potrzeby własne będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych dla przychodów z działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust.1 pkt 3... Zdaniem Wnioskodawczyni, wykupiony z leasingu pojazd, nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności będzie traktowany jako składnik majątku osobistego, dla którego w momencie sprzedaży po półrocznym użytkowaniu będzie obowiązywał przepis art. 10 ust 1 pkt 8 lit. d updof i nie będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 02 grudnia 2014 r. Nr ITPB1/415-945/14/PSZ , Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że „ (...) przychód ze sprzedaży używanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu, nawet jeżeli nie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (a więc nie będzie środkiem trwałym), stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że sprzedaż nastąpi po upływie terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności. (...). ” Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.
2016
2
mar

Istota:
Skoro zabudowana nieruchomość (budynkami niemieszkalnymi), wykorzystywana przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to jej odpłatne zbycie nie generuje przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Sprzedaż udziału w przedmiotowej nieruchomości należy kwalifikować do źródła przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a powołanej ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem, odpłatne zbycie tej nieruchomości, po upływie pięcioletniego okresu licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie spowoduje obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Fakt wykorzystywania udziału w przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy użyczenia przez spółkę cywilną, której Wnioskodawca był wspólnikiem nie powoduje, iż 1/2 przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości przypadająca na Wnioskodawcę winna być traktowana, jako przychód z działalności gospodarczej i opodatkowany wedle reguł przewidzianych dla tego źródła przychodu. Stanowisko takie potwierdza interpretacja Dyrektora Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie IPPB1/415-74/07/10-5/S/AG , w której stwierdzono jednoznacznie, iż: „Dla uznania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości, wykorzystywanej w działalności gospodarczej i prawa użytkowania gruntu, związanego z tą nieruchomością, za przychód z działalności gospodarczej, istotne jest, aby nieruchomość ta spełniała przesłanki określone w wyżej cytowanym przepisie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, tj., aby została ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W sytuacji, gdy nieruchomość nie była ujęta w takiej ewidencji nie ma podstaw do zaliczenia przychodu z jej sprzedaży do przychodów z działalności gospodarczej. Reasumując, przychód uzyskany przez podatnika z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów nie będzie stanowił przychodu z tytułu działalności gospodarczej, gdyż prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz nieruchomości (magazyny, garaże i biura) nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a tym samym nie stanowiły majątku firmy.
2015
27
sie

Istota:
Czy dochód uzyskany ze sprzedaży opisanej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku w związku z przeznaczeniem go na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
Nr ITPB1/415-426/11/PSZ , Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe stwierdzając m.in., że „ (...) kryterium zaliczenia przychodu ze sprzedaży składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności do przychodów z działalności gospodarczej jest fakt jego wykorzystywania w ramach tej działalności. (...). ” Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony nie jest prawidłowa. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu według zasad określonych dla danego źródła przychodów. Jednym ze źródeł przychodów określonym w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., przychodem z działalności gospodarczej jest również przychód uzyskany z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących: (...)
2015
26
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.