IBPB-1-2/4510-144/15/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie:
ustalenia, czy w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym planowana przez Spółkę Umowa będzie dla Spółki skutkowała powstaniem przychodu wyłącznie z tytułu otrzymanego od Agencji wynagrodzenia za udostępnienie powierzchni dla celów świadczenia przez Agencję usług na rzecz Dostawców

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 22 maja 2015 r., który wpłynął do tut. Biura 28 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym planowana przez Spółkę Umowa będzie dla Spółki skutkowała powstaniem przychodu wyłącznie z tytułu otrzymanego od Agencji wynagrodzenia za udostępnienie powierzchni dla celów świadczenia przez Agencję usług na rzecz Dostawców – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym planowana przez Spółkę Umowa będzie dla Spółki skutkowała powstaniem przychodu wyłącznie z tytułu otrzymanego od Agencji wynagrodzenia za udostępnienie powierzchni dla celów świadczenia przez Agencję usług na rzecz Dostawców.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X p. z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”, „Podatnik”) jest podmiotem prowadzącym działalność handlową. W ramach działalności Spółka dokonuje obrotu towarami nabytymi w celu sprzedaży. Są to towary (głównie alkohole) opatrzone znakami towarowymi i markami handlowymi należącymi do podmiotów trzecich (np. whisky A., piwo B. lub C., itd.). W przyszłości Spółka nie wyklucza jednak, że przedmiotem obrotu będą też towary opatrzone marką własną Podatnika.

Działalność Spółki jest prowadzona w pomieszczeniach wynajmowanych, głównie w sklepach wielkopowierzchniowych lub galeriach handlowych, w związku z czym Podatnik jest zobowiązany do przestrzegania porządku wewnętrznego obowiązującego u wynajmującego, jak również przestrzegania obowiązujących u wynajmującego norm z zakresu BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itd.

Obecnie Spółka rozważa zawarcie umowy lub porozumienia z podmiotem oferującym usługi w zakresie merchandisingu i wsparcia sprzedaży oraz towarowania (w tym zwiększania rozpoznawalności marek handlowych), które są świadczone zasadniczo na rzecz właścicieli różnych marek (dalej: „Agencja”). Rozważana umowa lub porozumienie (dalej: „Umowa”) regulowałaby zasady świadczenia przez Agencję usług na rzecz właścicieli marek handlowych lub podmiotów z nimi powiązanych (dalej: „Właściciele Marek”, „Dostawcy”), dotyczących towarów sprzedawanych przez Podatnika, na terenie wynajmowanych przez Spółkę powierzchni. Na mocy Umowy Spółka wyraziłaby za odpłatą zgodę, na zasadach określonych w Umowie, na świadczenie przez Agencję na terenie wynajmowanych przez Spółkę powierzchni usług na rzecz Właścicieli Marek w odniesieniu do marek handlowych, którymi opatrzone są towary będące przedmiotem obrotu m.in. dokonywanego przez Spółkę.

Usługi na rzecz ... byłyby świadczone przez Agencję przede wszystkim na mocy umów zawartych przez Agencję bezpośrednio z tymi Właścicielami, ale konieczne byłoby też uregulowanie kwestii porządkowych i technicznych związanych z faktem, że fizycznie usługi te byłyby realizowane w lokalizacjach obsługiwanych przez Podatnika i na towarach, które są objęte prowadzoną przez Wnioskodawcę sprzedażą w danej lokalizacji handlowej. Umowa ma zatem służyć uregulowaniu zasad świadczenia Usług przez Agencję na rzecz Właścicieli Marek przy zachowaniu warunków świadczenia tych Usług nałożonych przez Wnioskodawcę, w tym przy zachowaniu warunków do przestrzegania których Wnioskodawca jest zobowiązany w związku z zawartymi przez niego umowami najmu, dotyczącymi poszczególnych punktów handlowych. Przedmiotem Umowy będzie również wyrażenie zgody przez Wnioskodawcę za odpowiednim wynagrodzeniem do świadczenia przedmiotowych Usług przez Agencję na rzecz Właścicieli Marek w lokalizacjach punktów handlowych prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Usługi wykonywane przez Agencję polegałyby przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej ekspozycji towarów oznaczonych danymi markami oraz ich kontroli pod kątem sytuacji źle wpływających na prestiż danej marki (towary przeterminowane, uszkodzone, niekompletne, zabrudzone opakowania po rozbiciu się sąsiedniej butelki, itd.). Zamierzonym efektem świadczonych przez Agencję usług jest wzrost rozpoznawalności znaków towarowych i marek handlowych Właścicieli Marek.

Rolą Spółki będzie nadzorowanie przestrzegania przez Agencję wprowadzonych Umową procedur i warunków świadczenia przedmiotowych usług. Takie procedury są konieczne, aby przedstawiciele Agencji mogli poruszać się po sklepie według ustalonych zasad, informować personel Spółki o ewentualnej złej ekspozycji towaru, poprawiać jego ustawienie, wspierać towarowanie, itd. Z tytułu udostępnienia Agencji wynajmowanych przez Spółkę lokalizacji oraz umożliwienia jej świadczenia usług merchandisingowych, Podatnik otrzyma ustalone w Umowie wynagrodzenie. Dodatkowo, ze względu na fakt, iż Podatnik jest zobowiązany do przestrzegania określonych norm obowiązujących w wynajmowanych przez niego obiektach, umowa zawarta z Agencją będzie zobowiązywała Agencję do przestrzegania analogicznych norm i zasad.

Przedmiotem wniosku są wyłącznie usługi świadczone przez Agencję w odniesieniu do marek, których właścicielami są inne podmioty niż Spółka. Informacyjnie Podatnik pragnie jednak wskazać, że jeżeli Spółka zdecydowałaby się na wprowadzenie marek własnych, także ona zawrze z Agencją odrębną (odpłatną) umowę na świadczenie usług merchandisingowych w zakresie towarów oznaczonych markami własnymi Wnioskodawcy i będzie ponosiła wówczas koszt usług świadczonych na jej rzecz.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym planowana przez Spółkę Umowa będzie dla Spółki skutkowała powstaniem przychodu wyłącznie z tytułu otrzymanego od Agencji wynagrodzenia za udostępnienie powierzchni dla celów świadczenia przez Agencję usług na rzecz Dostawców...

W ocenie Spółki Umowa, jaką Spółka zamierza zawrzeć z Agencją, będzie rodziła po stronie Podatnika obowiązek rozpoznania przychodu wyłącznie w kwocie otrzymanego od Agencji wynagrodzenia z tytułu wyrażenia przez Spółkę zgody na świadczenie przez Agencję usług merchandisingowych na rzecz Dostawców.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „updop”), przychodami są m.in. otrzymane pieniądze oraz wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Spółka będzie otrzymywała wynagrodzenie za udzieloną Agencji zgodę. Wynagrodzenie to będzie stanowiło dla Podatnika przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie Agencja będzie wykonywała - za zgodą Spółki - usługi, ale na rzecz Dostawców, a nie na rzecz Spółki. Tylko w sytuacji, gdy Spółka zdecyduje się na wprowadzenie do obrotu marek własnych i zawrze z Agencją odrębną umowę dotyczącą towarów sprzedawanych pod marką własną, będzie ona beneficjentem usług świadczonych przez Agencję, przy czym w takiej sytuacji będą to usługi objęte dodatkową odpłatnością realizowaną przez Wnioskodawcę na rzecz Agencji.

Usługi merchandisingowe polegają przede wszystkim na odpowiedniej ekspozycji towarów w celu zainteresowania nimi klientów i zwiększenia subiektywnej wartości towarów (oraz marek, którymi są opatrzone) w oczach klientów. Usługi te mają na celu także zapewnienie stałej dostępności towarów w odpowiedniej jakości dla klientów. Podmiot zlecający przedmiotowe usługi (...) działa w celu zwiększenia swoich zysków poprzez zwiększenie obrotów określonym towarem, także dzięki dopasowaniu asortymentu oferowanego w danym punkcie sprzedaży do grup klientów najczęściej ten punkt odwiedzających. Odpowiednia ekspozycja towarów, w tym także dbałość o zapewnienie towarów o odpowiednim terminie przydatności i właściwe ich przechowywanie w sklepach buduje wizerunek producenta (Właściciela Marek) i wpływa na decyzje konsumentów. Wprawdzie usługi merchandisingowe dotyczą najczęściej towarów, które stanowią własność podmiotu prowadzącego dany punkt sprzedaży (tak jest również w przypadku Podatnika), nie można jednak przyjąć, że są one ukierunkowane przede wszystkim na wzrost zyskowności tego podmiotu; ze względu na fakt, że proces sprzedaży ma w takim przypadku charakter ciągły, wzrost sprzedaży w punkcie detalicznym automatycznie wpływa na wzrost sprzedaży po stronie Właścicieli Marek (Dostawców).

Jednocześnie regułą jest, że uwzględniając konkurencję na danym rynku, to Dostawcy podejmują starania o wprowadzeniu swoich towarów do punktów sprzedaży. Sytuacja, gdy to punkty sprzedaży ubiegają się o możliwość wprowadzenia do swojej oferty określonych towarów zdarza się znacznie rzadziej i dotyczy z reguły towarów luksusowych, niebędących w powszechnej ofercie. W konsekwencji należy przyjąć, że wzrost obrotów sprzedawców jest kwestią wtórną w stosunku do wzrostu obrotów Właścicieli Marek, którzy zamierzają realizować ten wzrost m.in. dzięki zamawianiu Usług realizowanych przez Agencję.

Dodatkowo, usługi merchandisingowe przypuszczalnie w niewielkim stopniu wpłyną na wzrost obrotów w Spółce. Ujmując kwestię obrazowo: jeżeli do Wnioskodawcy przychodzi klient zdecydowany kupić produkt (np. określony typ alkoholu - whisky) i ze względu na dobrą ekspozycję wybierze markę A., a nie towar konkurencyjny, to wzrastają obroty producenta A., a nie Spółki. Z punktu widzenia Spółki klient kupiłby whisky tak czy inaczej, więc korzyść po stronie Podatnika - jeżeli w ogóle występuje - ma charakter minimalny. Również fakt, że Agencja będzie przyczyniać się do utrzymania porządku na półkach czy zapobiegania oferowaniu w sklepach produktów o przekroczonym terminie przydatności do spożycia nie powoduje, że po stronie Wnioskodawcy można byłoby rozpoznać korzyść będącą przychodem dla celów podatku dochodowego. Są to kwestie techniczno-wykonawcze Umowy, będące elementem usług, których beneficjentem są Właściciele Marek, a nie Spółka. Jedyną korzyścią Spółki jest wynagrodzenie określone w Umowie, które jest związane z wyrażeniem przez Wnioskodawcę zgody na realizowanie Usług przez Agencję na rzecz Właścicieli Marek w lokalizacjach punktów handlowych prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Spółki, należy przyjąć, że mimo iż promocja towarów oznaczonych marką Właścicieli może mieć potencjalnie pewien wpływ na zyskowność Spółki i przedmiotem Usług będą w praktyce towary stanowiące już własność Spółki, to budowanie prestiżu marki Właściciela i jej promocja ma przede wszystkim charakter świadczenia na jego rzecz, a tylko pośrednio przyczynia się do zwiększenia obrotów Spółki. Skutki zawarcia Umowy można oceniać analogicznie do skutków przeprowadzenia jakiejkolwiek kampanii promocyjnej czy reklamowej - w sytuacji, gdy kampanie takie są zlecane przez Właściciela (dostawcę, producenta lub importera towarów), zwiększona w ich wyniku sprzedaż wpływa na przychody wszystkich podmiotów mających w swojej ofercie jego towary. Jednak żaden z podmiotów sprzedających reklamowany towar nie uznaje przecież, że jest beneficjentem jakiegokolwiek świadczenia (będącego przychodem podatkowym) ze strony Właściciela w związku z reklamą towaru znajdującego się w ofercie sprzedawcy, a opatrzonego znakiem towarowym Właściciela.

Dodatkowo należy zauważyć, że wykonywane przez Agencję czynności będą stanowiły oprócz realizacji usług zleconych na podstawie umów zawartych przez Agencję z Dostawcami także realizację nałożonego przez Spółkę obowiązku w zakresie przestrzegania określonych norm i zasad bezpieczeństwa. Spółka jako najemca powierzchni handlowej jest zobowiązana do przestrzegania tych norm i zasad, a zatem wprowadzenie na teren wynajmowanych powierzchni jakichkolwiek osób trzecich wymagać będzie od niej zobowiązania tych osób/podmiotów do podporządkowania się regułom obowiązującym Spółkę. Tym samym zawarcie z Agencją Umowy, w ramach której zostanie jej odpłatnie wyrażona zgoda na świadczenie Usług na rzecz Właścicieli Marek, musi się ze strony Spółki wiązać z koniecznością nałożenia określonych warunków świadczenia tych Usług (m.in. konieczność przestrzegania zasad i procedur porządkowych, sanitarnych, BHP, itd.). Także więc w tym zakresie trudno jest mówić o jakimkolwiek świadczeniu ze strony Agencji na rzecz Spółki, wprowadzenie określonych zasad i procedur warunkujących możliwość świadczenia Usług w lokalizacjach prowadzonych przez Wnioskodawcę jest podyktowane koniecznością przestrzegania ogólnego porządku. Nie ma więc podstaw, by przyjąć, że realizacja narzuconych norm skutkuje uzyskaniem przez podmiot, który te normy narzucił, wymiernych korzyści.

Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w interpretacji indywidualnej, o którą występuje niniejszym wnioskiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.