Przychód podlegający opodatkowaniu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód podlegający opodatkowaniu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
1
wrz

Istota:

W zakresie:
ustalenia, czy w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym planowana przez Spółkę Umowa będzie dla Spółki skutkowała powstaniem przychodu wyłącznie z tytułu otrzymanego od Agencji wynagrodzenia za udostępnienie powierzchni dla celów świadczenia przez Agencję usług na rzecz Dostawców

Fragment:

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Spółka będzie otrzymywała wynagrodzenie za udzieloną Agencji zgodę. Wynagrodzenie to będzie stanowiło dla Podatnika przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie Agencja będzie wykonywała - za zgodą Spółki - usługi, ale na rzecz Dostawców, a nie na rzecz Spółki. Tylko w sytuacji, gdy Spółka zdecyduje się na wprowadzenie do obrotu marek własnych i zawrze z Agencją odrębną umowę dotyczącą towarów sprzedawanych pod marką własną, będzie ona beneficjentem usług świadczonych przez Agencję, przy czym w takiej sytuacji będą to usługi objęte dodatkową odpłatnością realizowaną przez Wnioskodawcę na rzecz Agencji. Usługi merchandisingowe polegają przede wszystkim na odpowiedniej ekspozycji towarów w celu zainteresowania nimi klientów i zwiększenia subiektywnej wartości towarów (oraz marek, którymi są opatrzone) w oczach klientów. Usługi te mają na celu także zapewnienie stałej dostępności towarów w odpowiedniej jakości dla klientów. Podmiot zlecający przedmiotowe usługi (...) działa w celu zwiększenia swoich zysków poprzez zwiększenie obrotów określonym towarem, także dzięki dopasowaniu asortymentu oferowanego w danym punkcie sprzedaży do grup klientów najczęściej ten punkt odwiedzających.

2014
17
gru

Istota:

Przychód z nieodpłatnych świadczeń

Fragment:

Skoro zgromadzenie wspólników decydowało co do zasady o jej wypłacie wspólnikom, to tym bardziej mogło ono jednocześnie zadecydować o terminie jej dokonania (a maiori ad minus), przy czym podejmując decyzję w tym zakresie, podejmowało ją jeszcze w odniesieniu do własnego majątku. Dopiero z dniem wskazanym w uchwale jako dzień wypłaty dywidendy (terminu tego nie należy mylić, jak czynił to organ, z dniem dywidendy, o którym mowa w art. 193 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a więc dotyczącym momentu, na który określa się wspólników uprawnionych do otrzymania dywidendy) roszczenie wspólników o wypłatę dywidendy stawało się wymagalne. Przed tym dniem spółka, obracając pieniędzmi z czystego zysku bądź nie korzystając z kredytu w celu wypłaty dywidendy, nie uzyskiwała korzyści kosztem innego podmiotu, wspólnik bowiem nie mógł skutecznie domagać się wypłacenia mu dywidendy przed terminem wskazanym w uchwale. Z powyższego rozstrzygnięcia jednoznacznie wynika, że wprawdzie roszczenie wspólników o wypłatę dywidendy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podziale zysku, to roszczenie to staje się wymagalne dopiero w terminie wypłaty dywidendy. Gdy zgodnie z uchwałą dywidenda wypłacana jest w ratach, roszczenie o jej wypłatę staje się wymagalne w terminie wypłaty poszczególnych rat.

2012
7
gru

Istota:

1. Czy środki wpłacane przez członków Izby w celu przekazania ich do wydawnictwa należy traktować jako przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Jeśli tak.
2. Czy jest to przychód z działalności statutowej, czy należy go traktować jako przychód z działalności gospodarczej, podlegający podatkowi VAT?

Fragment:

Kwestią będącą przedmiotem rozstrzygnięcia jest ustalenie, czy uzyskane przez Wnioskodawcę wpłaty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W ocenie tut. Organu, środki pieniężne, które członkowie Izby wpłacaliby w określonej kwocie za wybrane czasopisma na konto Izby, a Izba byłaby zamawiającym i dokonującym zapłaty na rzecz wydawcy czasopism, nie będą stanowić przychodów Izby dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca – nie będąc właścicielem przedmiotowych czasopism, gdyż jak wskazano w opisie sprawy ich właścicielami będą poszczególni członkowie Izby – działać będzie w imieniu i na rzecz członków Izby. Wnioskodawca nie będzie mógł zatem rozliczać przychodów z tytułu ww. wpłat jako swoich, gdyż jedynie będzie gromadził przedmiotowe środki a następnie przekazywał je do wydawnictwa. Nie stanowią więc one dla Wnioskodawcy realnego przysporzenia. Zdaniem tut. Organu, Wnioskodawca jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu opłat w określonych kwotach pomiędzy podmiotem będącym wydawcą czasopism, a rzeczywistymi ich odbiorcami, tj. poszczególnymi członkami Izby. Wobec powyższego, uznać należy, że kwoty te nie stanowią dla Niej kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2012
10
maj

Istota:

W przypadku opisanym, dojdzie do zbycia udziału, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziału w celu jego umorzenia.

Fragment:

Czy w związku z dobrowolnym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOF... Czy w związku z dobrowolnym zbyciem przez innego udziałowca/akcjonariusza udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOF... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu PDOF.Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym zbyciem przez innego udziałowca/akcjonariusza udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOF. Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1 – 7 KSH. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (tzw. umorzenie dobrowolne). Zgromadzenie wspólników podejmując uchwałę w sprawie umorzenia powinno w niej określić jego warunki, a w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

2012
10
maj

Istota:

W przypadku opisanym, dojdzie do zbycia udziału, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziału w celu jego umorzenia.

Fragment:

Czy w związku z dobrowolnym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOF... Czy w związku z dobrowolnym zbyciem przez innego udziałowca/akcjonariusza udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOF... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu PDOF. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym zbyciem przez innego udziałowca/akcjonariusza udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOF. Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1 – 7 KSH. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (tzw. umorzenie dobrowolne). Zgromadzenie wspólników podejmując uchwałę w sprawie umorzenia powinno w niej określić jego warunki, a w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

2012
10
maj

Istota:

W przypadku opisanym, dojdzie do zbycia udziału, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziału w celu jego umorzenia.

Fragment:

Czy w związku z dobrowolnym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOF... Czy w związku z dobrowolnym zbyciem przez innego udziałowca/akcjonariusza udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOF... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu PDOF. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym zbyciem przez innego udziałowca/akcjonariusza udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z KSH, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOF. Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1 – 7 KSH. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (tzw. umorzenie dobrowolne). Zgromadzenie wspólników podejmując uchwałę w sprawie umorzenia powinno w niej określić jego warunki, a w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

2011
1
paź

Istota:

Czy w związku z przetrzymywaniem drugiej transzy zapłaty dla Partnerów na koncie bankowym Spółki i korzystaniem z tych środków przez Spółkę powstaje po Jej stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Reasumując powyższe, w związku z przetrzymywaniem drugiej transzy zapłaty dla Partnerów na koncie bankowym Spółki i korzystaniem z tych środków przez Spółkę nie powstaje po Jej stronie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Jednocześnie nadmienia się, iż wniosek Spółki dot. podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
lip

Istota:

Czy słusznie Spółka traktuje wartość umorzonych przez jej wierzyciela odsetek od zobowiązań jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych?

Fragment:

W takim przypadku, Spółka traktuje umorzenie odsetek jako wypełnienie dyspozycji art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wartość umorzenia traktuje jako nieodpłatne świadczenie, a zatem jako przychód podlegający opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy słusznie Spółka traktuje wartość umorzonych przez jej wierzyciela odsetek od zobowiązań jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z różnymi interpretacjami organów skarbowych (np.: wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w piśmie z dnia 13.01.1999 r. nr PB3-5912-722-604/HS/98 oraz odmienną interpretacją I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, która zawarta jest w postanowieniu nr ZD/4061-73/07 z dnia 28.06.2007 r.) Spółka nie zmienia na ten moment sposobu traktowania wartości umorzonych odsetek jako przychodu podlegającego opodatkowaniu. Kwalifikowanie umorzeń odsetek, jako wydarzeń obojętnych podatkowo będzie możliwe dopiero po uzyskaniu odpowiedniej interpretacji przepisów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

2011
1
lip

Istota:

W związku z otrzymaniem przez spółkę, w ramach planowanej likwidacji A, praw z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonej pierwotnie przez A pożyczki, po stronie spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?

Fragment:

W związku z otrzymaniem przez spółkę, w ramach planowanej likwidacji A, praw z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonej pierwotnie przez A pożyczki, po stronie spółki powstanie przychód podlegający opodatkowaniu... Stanowisko wnioskodawcy. Zdaniem spółki, w związku z planowanym przeniesieniem praw z tytułu wierzytelności na rzecz spółki w ramach likwidacji A,, nie powstanie dla spółki jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu. Stosownie do art. 10 ust. i pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodem (dochodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest przychód (dochód) faktycznie otrzymany w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się m.in. wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów/akcji likwidowanej spółki, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki. Ustalony w powyższy sposób dochód, zgodnie z art. 22 ust. 4, ust. 4a i ust. 4b tej ustawy, podlega zwolnieniu, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest (...)

2011
1
lip

Istota:

Pytanie 2. Czy przeniesienie na rzecz A, w ramach planowanej likwidacji spółki, praw z tytułu wierzytelności wynikających z pożyczki, udzielonej pierwotnie przez A, będzie dla spółki neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. czy w związku z tą operacją spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu, ani nie będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów ? Pytanie 3. Czy w związku z przeniesieniem na rzecz A, w ramach planowanej likwidacji spółki praw z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonej przez spółkę pożyczki, po stronie spółki powstanie przychód lub koszt podatkowy z tytułu różnic kursowych?

Fragment:

Czy przeniesienie na rzecz A, w ramach planowanej likwidacji spółki, praw z tytułu wierzytelności wynikających z pożyczki, udzielonej pierwotnie przez A, będzie dla spółki neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. czy w związku z tą operacją spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu, ani nie będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów ... Pytanie 3. Czy w związku z przeniesieniem na rzecz A, w ramach planowanej likwidacji spółki praw z tytułu wierzytelności wynikających z udzielonej przez spółkę pożyczki, po stronie spółki powstanie przychód lub koszt podatkowy z tytułu różnic kursowych... Stanowisko wnioskodawcy. Planowane przeniesienie wierzytelności na rzecz A w ramach likwidacji spółki będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo. W szczególności: nie powstanie po stronie spółki obowiązek wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu, ani uprawnienie do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, nie powstanie po stronie spółki przychód podlegający opodatkowaniu, ani koszty uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych. W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychód podlegający opodatkowaniu uznaje się w szczególności otrzymane pieniądze oraz wartości pieniężne. W art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), znajduje się ponadto otwarty katalog uszczegóławiający zakres przedmiotowy pojęcia przychodu w rozumieniu ustawodawcy.