Przychód niezaewidencjonowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód niezaewidencjonowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie pomieszczeń na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami dla Szkoły Wyższej stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

(...) Zasady określania przychodów z tytułu przekazywania nieodpłatnie nieruchomości zostały unormowane w art. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r. ze zm.). Z dyspozycji art. 13 ust.1 wynika, iż za przychód z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3, uważa się równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, ustaloną na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju. Jednakże przepisu ust. 1 nie stosuje się przy udostępnieniu m.in. nieruchomości lub jej części do użytku na cele działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury (...)