Przychód | Interpretacje podatkowe

Przychód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki usług pośrednictwa handlowego będą stanowić przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?
Fragment:
Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Do przychodów z art. 13 pkt 7 ww. ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji, lecz z tytułu tej umowy.
2017
16
lis

Istota:
Czy po stronie mieszkańca gminy powstanie przychód w związku z realizacją projektu polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz związanych z tym obowiązków płatnika.
Fragment:
Należy podkreślić, że użyte w konstrukcji art. 20 ust. 1 ww. ustawy sformułowanie „ w szczególności ” świadczy o przykładowym katalogu przychodów z innych źródeł. Oznacza to, że przychodami z innych źródeł są także inne przychody, niewymienione wprost w tym przepisie. Tym samym uznaje się że katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym. W związku z tym, każde świadczenie mające realną korzyść finansową, o ile nie stanowi konkretnej kategorii przychodu zaliczanego do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy, jest dla świadczeniobiorcy przychodem z innych źródeł. Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie (...)
2017
16
lis

Istota:
W zakresie ustalenia przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia Hotelu oraz czy przepisanie kredytu na nabywcę spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu do opodatkowania.
Fragment:
Odnosząc się natomiast do kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodów należy wskazać , że zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że dokona oceny pod kątem celowości i wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek: został poniesiony przez (...)
2017
16
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk żywiołowych. Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu, działając na podstawie art. 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736, z późn. zm.) i wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2348) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ponosi koszt wypłaty rekompensaty pieniężnej albo wyrównania, o którym mowa w rozporządzeniu w przypadku członka ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie
Fragment:
(...) przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia. W sytuacji w której Wnioskodawca nie będzie wcale posiadał udziałów w kapitale zakładowym Spółki Kapitałowej, art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT nie będzie miał zastosowania, w następstwie czego po stronie spółki do której majątek jest wydzielany (Wnioskodawcy) nie powstanie obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego. Należy bowiem zauważyć, że z wykładni językowej wskazanej regulacji wynika, że dla jej zastosowania koniecznym jest spełnienie przez spółkę do której majątek jest wydzielany (Wnioskodawca) warunku posiadania udziałów w kapitale zakładowym spółki dzielonej (Spółki Kapitałowej) w wysokości mniejszej niż 10%. A zatem jeżeli Wnioskodawca nie będzie, wcale nie posiada udziałów w kapitale zakładowym Spółki Kapitałowej, art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania. Pogląd ten podzielił m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. IPPB5/423-1069/14-2/MK uznając (...)
2017
11
lis

Istota:
Rozpoznanie przychodu w związku ze spłatą pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem w formie świadczenia w miejsce wykonania.
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o PDOP dochodem, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Określenie, czy dane zdarzenie jest uznawane za przychód podatkowy, możliwe jest w oparciu o treść przepisów art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP, zawierającego otwarty katalog kategorii uznawanych za przychód dla potrzeb PDOP oraz art. 12 ust. 4 ustawy o PDOP, który w sposób enumeratywny określa kategorie niestanowiące takiego przychodu. Z przepisów tych wynika, że przychodami są co do zasady wszelkie przysporzenia o charakterze trwałym (faktycznie otrzymane lub należne). Takie rozumienie przychodu dla celów PDOP zostało, według Wnioskodawcy, również zasadniczo przyjęte w doktrynie oraz orzecznictwie. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził „ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które określają źródła przychodów, dotyczą przychodów o charakterze definitywnym, tj. powiększających wartość netto majątku podatnika. Z tego wynika, że przychód jest wartością ekonomiczną ” (por. wyrok NSA z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2142/10). Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie i praktyce organów podatkowych, za oczywisty fakt przyjmuje się stwierdzenie, że spłata przez dłużnika pożyczki nie powoduje powstania po jego stronie żadnego przychodu.
2017
11
lis

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem kadrze menedżerskiej możliwości korzystania z usług ochrony prawnej
Fragment:
Oznacza to, że przychody uzyskane z tych tytułów stanowią zawsze przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeśli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyjątek, o którym mowa w powołanym przepisie (tj. pkt 7 art. 13), dotyczy sytuacji, gdy podatnik powołany został np. do składu zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osoby prawnej. W takiej sytuacji uzyskane przez niego przychody będą przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 7, a nie art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołanie bowiem podatnika np. do składu zarządu, bez względu na sposób jego powołania, stanowi okoliczność, która powoduje zmianę kwalifikacji przychodu, jednakże nie wpływa na zmianę źródła przychodu, są to również przychody z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji przychody uzyskane na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania dla celów podatku dochodowego należy zawsze kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2017
10
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu przy świadczeniu usług pośrednictwa handlowego.
Fragment:
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. 1c cyt. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Stosownie natomiast do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zmienić model prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w zakupie jednostkowych towarów między klientem, a dostawcą, który znajduje się na terytorium kraju trzeciego.
2017
10
lis

Istota:
Moment korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1: Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. przepisem art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. W myśl natomiast art. 12 ust. 3k ustawy o CIT, jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody. Z powyższych przepisów wynika, że generalną zasadą jest „ bieżąca ” korekta przychodu podatkowego. Natomiast retrospektywne ujęcie korekty, tj. w momencie pierwotnego ujęcia przychodów powinno mieć miejsce, w myśl tych regulacji, tylko wówczas, gdy korekta przychodu podatkowego spowodowana jest błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Ponieważ w ustawie o CIT brak jest definicji legalnych pojęć „ błędu rachunkowego ” i „ oczywistej omyłki ” należy je interpretować zgodnie z ich znaczeniem potocznym. W związku z tym, za „ błąd rachunkowy ” w odniesieniu do przychodów należy uznać sytuację, w której wartość przychodów została niewłaściwie ujęta w księgach w wyniku błędu obliczeniowego.
2017
8
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy nieodpłatne zbycie na rzecz Wnioskodawcy udziałów objętych uprzednio przez niektórych wspólników w kapitale zakładowym w celu ich umorzenia powoduje u niego powstanie przychodu podatkowego
Fragment:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 zdanie pierwsze Ustawy CIT dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Przepisy Ustawy CIT nie zawierają definicji legalnej przychodu podatkowego. W art. 12 ust. 1 Ustawy CIT zawarte zostało jedynie przykładowe wyliczenie przysporzeń, których uzyskanie powoduje powstanie przychodu podatkowego. Katalog ten nie jest jednak zamknięty, na co jednoznacznie wskazuje użycie w powołanym przepisie sformułowania „ przychodami są (...) w szczególności ”. Co do zasady przyjmuje się, że przychodami podatkowymi są wszystkie przysporzenia majątkowe o charakterze definitywnym skutkujące zwiększeniem aktywów lub zmniejszeniem pasywów podatnika. Opisane zdarzenie przyszłe w postaci nieodpłatnego zbycia w celu umorzenia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wymienione w katalogu przychodów zawartych w art. 12 ust. 1 Ustawy CIT. Jednocześnie pomimo faktu, że określony w art. 12 ust. 1 Ustawy CIT katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest katalogiem zamkniętym, w opinii Wnioskodawcy, należy uznać, że nieodpłatne zbycie przez Wspólnika udziałów Spółki z o.o. na rzecz tej spółki celem ich umorzenia nie spowoduje uzyskania przychodu na gruncie Ustawy CIT przez Wnioskodawcę.
2017
8
lis

Istota:
Czy ujęcie przez Spółkę wystawionej zbiorczej faktury korygującej, z uwagi na wystąpienie nowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przez Spółkę w momencie wystawiania faktur pierwotnych i nowych ustaleń między stronami (korekta przychodu nie była spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką) w przedstawionym stanie faktycznym, powinno nastąpić w okresie, w którym wystawiono tę fakturę korygującą?
Fragment:
Tylko w przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że nieprawidłowe ujęcie przychodu było bezpośrednim wynikiem błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki, korekta taka winna być uwzględniana „ wstecznie ”, tj. w okresie, w którym przychód taki został pierwotnie ujęty przez podatnika. Dodatkowo, art. 12 ust. 3k cyt. ustawy, przewiduje, że jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody. Natomiast ust. 3l tego artykułu wprowadza zastrzeżenie, że przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej wynika, że moment ujęcia faktury korygującej, po stronie przychodów, powinien być uzależniony od okoliczności, jakich dotyczy ta faktura. Jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, a więc korekta jest wynikiem błędu (zawierała pomyłki np. w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), wówczas korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego, wynikającego z faktury pierwotnej. Natomiast w przypadku, gdy faktura pierwotna (...)
2017
8
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dotacji; w zakresie kosztów uzyskania przychodów; w zakresie skutków podatkowych wsparcia pomostowego; w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz w zakresie ustalenia stawki opodatkowania.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 tej ustawy wymienione zostały jednak przykładowe rodzaje przychodów, określono moment ich powstania, jak i enumeratywnie wskazano wyłączenia z katalogu przychodów. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy: przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji do przychodów podatkowych podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe.
2017
8
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów, korekty deklaracji podatkowych (pytanie nr 3b) – jest bezprzedmiotowe, rozliczenia straty oraz przychodu podatkowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem, po wyłączeniu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponoszone koszty oceniać należy jednie pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, albo zabezpieczenie źródła przychodów. Ustawa o pdop w przywołanym przepisie art. 15 ust. 1 nie wymaga wykazania, że konkretny przychód jest skutkiem poniesienia określonego kosztu. Jako koszty uzyskania przychodów mogą być rozpatrywane zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, a strata powinna być zdarzeniem losowym, niezależnym od woli podatnika powstałym zarówno w wyniku działań sił przyrody, jak i działań innego człowieka, powodującym ubytek i szkodę, pod warunkiem że podatnik nie przyczynia się w jakiś sposób do powstania tej szkody lub nie ułatwia jej powstania.
2017
4
lis

Istota:
Źródła przychodu.
Fragment:
(...) przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9. Tym samym, z ww. przepisu w sposób jednoznaczny wynika, że przychodami z działalności gospodarczej, nie są przychody wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym kontekście, należy wskazać, że przychodem o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT (a więc mieszczącym się w ww. katalogu wyłączeń), są przychody z praw majątkowych, do których na mocy art. 18 ustawy o PIT zalicza się m.in. przychody z praw autorskich praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów. Powyższe oznacza, że na mocy samej ustawy o PIT, przychody z praw autorskich, zostały w sposób jednoznaczny wyłączone ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Co istotne, to wyłączenie, nie zawiera zastrzeżenia, iż ma ono zastosowanie, pod warunkiem, że przychody z praw autorskich osiągane są w innej dziedzinie niż dziedzina, w jakiej prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Tym samym rozliczanie przychodów z praw autorskich poza działalnością gospodarczą, może nastąpić także wówczas, gdy przychody z tych praw, osiągane są w tej samej dziedzinie, co dziedzina prowadzenia działalności.
2017
4
lis

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychodem Wnioskodawcy z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wartość nominalna udziałów objętych w Spółce w zamian za wkład niepieniężny?
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. za przychód uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Językowa wykładnia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podlega nominalna wartość udziałów bądź akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przepis ten wyraźnie odwołuje się bowiem do nominalnej wartości obejmowanych udziałów (akcji), a nie do żadnej innej wartości np. ceny emisyjnej udziałów, księgowej czy też rynkowej wartości wnoszonego wkładu. W konsekwencji w wyniku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Wnioskodawca uzyska przychód podatkowy w wysokości równej wartości nominalnej udziałów Spółki objętych w zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport). Również Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych w sprawach identycznych jak będąca przedmiotem niniejszego wniosku jednolicie podkreślał powyższą argumentację, że w takim jak opisywany przypadku przychodem jest wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny. Takie stanowisko Minister Finansów wyraził w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 grudnia 2016 r., sygn. 2461-IBPB- 1-2.4510.902.2016.2.BG; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 listopada 2016 r., sygn.
2017
3
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od odsetek za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia?
Fragment:
Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wskazane w pkt 9 tego przepisu inne źródła. Jak stanowi art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że wyrokiem z dnia 5 grudnia 2016 r. Wnioskodawca otrzymał ustawowe odsetki od zasądzonego zadośćuczynienia. Strona pozwana, tj. ... wypłaciło odsetki w wysokości 18 941 zł 37 gr.
2017
3
lis

Istota:
Czy wydatki, ponoszone przez Wnioskodawcę na wypłatę odbiorcom energii elektrycznej Bonifikat, w przypadkach opisanych w treści Stanu faktycznego oraz Zdarzenia przyszłego, stanowią koszty uzyskania przychodu, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wykładnia powołanego powyżej przepisu art. 12 ust. 3 cyt. ustawy prowadzi do wniosku, iż objęte hipotezą tego przepisu przychody muszą być następstwem prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, między przychodem a wymienionymi rodzajami działalności gospodarczej musi istnieć związek, skutkujący powstaniem przychodu. Omawiany przepis stanowi, że przychodami uznanymi za przychody z działalności gospodarczej są nie tylko przychody otrzymane, ale także należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Przychodami należnymi są przychody, które w następstwie działalności gospodarczej stały się należnością (wierzytelnością), chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano. Moment powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą reguluje art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku - art. 12 ust. 3c ww. ustawy.
2017
1
lis

Istota:
Ustalenie czy otrzymanie przez Wnioskodawcę wydzielonego działu nieruchomości w następstwie podziału przez wydzielenie spółki kapitałowej spowoduje po jego stronie powstanie przychodu.
Fragment:
(...) przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. lk lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia. W sytuacji, w której Wnioskodawca nie będzie wcale posiadał udziałów kapitale zakładowym Spółki kapitałowej 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał zastosowania, w następstwie czego po stronie spółki przejmującej (Wnioskodawcy) nie powstanie obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego. Należy bowiem zauważyć, że z wykładni językowej wskazanej regulacji wynika, że dla jej zastosowania koniecznym jest spełnienie przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę) warunku posiadania udziałów w kapitale zakładowym spółki dzielonej (Spółki kapitałowej) w wysokości mniejszej niż 10%. A zatem jeżeli Wnioskodawca nie będzie wcale posiadał udziałów w kapitale zakładowym Spółki kapitałowej art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania. Pogląd ten podzielił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. IPPB5/423-1069/14-2/MK (...)
2017
31
paź

Istota:
Skutków podatkowych przedawnienia zobowiązania (pytania nr 1, nr 2, nr 3)
Fragment:
Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy). Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z ogólnej definicji przychodów zawartej w art. 11 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ustawodawca, w art. 10 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, wyróżnia jako odrębne źródło przychodów „ inne źródła ”. Do tego źródła zaliczone są te przychody, które nie zostały przez ustawodawcę przypisane do konkretnej kategorii wymienionej w art. 10 ust. 1 pkt 1-8a tej ustawy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody (...)
2017
31
paź

Istota:
Czy dla potrzeb stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT i wyliczenia, czy co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z katalogu przychodów wymienionych w tym przepisie, przychody zagranicznej spółki (zarówno te pochodzące z ww. katalogu, jak i pozostałe) powinny być ustalone zgodnie z przepisami ustawy o CIT
Fragment:
Dlatego: wobec braku specyficznej definicji pojęcia „ przychód ” dla potrzeb stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT oraz biorąc pod uwagę, że przykładowo, przychody oraz koszty dla potrzeb obliczenia dochodu o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT powinny być ustalane zgodnie z przepisami ustawy o CIT, zdaniem Wnioskodawcy, również przychody, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, są przychodami w rozumieniu ustawy o CIT. Powyższy wniosek znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 października 2016 r., sygn: IBPB-1-2/4510-696/16-2/AK , w której organ potwierdził następujący fragment uzasadnienia do stanowiska Wnioskodawcy: „Zdaniem Wnioskodawcy termin „ przychód ”, o którym mowa w tym przepisie (art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT - przypis Wnioskodawcy), pochodzący z wymienionych w nim zdarzeń, powinien być rozumiany jako przychód powstający na gruncie ustawy o CIT. W szczególności, nie powinien on być rozumiany jako przychód, jaki wymienione zdarzenia mogą powodować (lub nie) na gruncie polskich przepisów księgowych albo przepisów podatkowych lub księgowych obowiązujących w kraju siedziby zagranicznej spółki ”. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, dla potrzeb stosowania art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT i wyliczenia, czy co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z katalogu przychodów wymienionych w tym przepisie, przychody zagranicznej spółki (zarówno te pochodzące z ww. katalogu, jak i pozostałe) powinny być ustalone zgodnie z przepisami ustawy o CIT.
2017
30
paź

Istota:
- Czy ze sprzedaży wierzytelności własnych Wnioskodawca obowiązany jest rozpoznać przychód należny w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
- Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 2 jest twierdząca, w jakiej kwocie należy określić przychód należny w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
- W jaki sposób na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych określić kwotę przychodów w odniesieniu do poszczególnych składników sprzedanej wierzytelności, jeżeli kwota wynagrodzenia za sprzedaż pakietu nie będzie „rozbita” na poszczególne składniki sprzedanego pakietu? (część pytania oznaczonego we wniosku nr 6)
Fragment:
Przychód ze sprzedaży wierzytelności własnych, o ile sprzedaż taka nie jest przedmiotem działalności gospodarczej, stanowią otrzymane pieniądze, zaś sprzedaż takich wierzytelności będąca przedmiotem działalności gospodarczej zbywcy uznać należy za przychód należny - jeszcze przed otrzymaniem stosownej zapłaty. „ W przypadku sprzedaży wierzytelności przez podmiot, dla którego obrót wierzytelnościami stanowi przedmiot działalności gospodarczej, przychód powstaje na zasadach określonych w art. 12 ust. 3 oraz ust. 3a u.p.d.o.f. Z kolei w odniesieniu do podmiotu, który dokonuje sprzedaży własnej wierzytelności, to jest poza zakresem przedmiotu działalności gospodarczej, zastosowanie znajduje przepis art. 12 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p., który określa przychód ze sprzedaży praw majątkowych ” (tak wyrok NSA z dnia 22 marca 2011 r. sygn. akt II FSK 1948/09). Przychód ze zbycia wierzytelności ustala się zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., który stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust, 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 14 ust. 2 tej ustawy).
2017
30
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z powstaniem przychodu u Zarządzającego z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz w zakresie oszacowania przychodu podatnika z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 13 pkt 9 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Należy zauważyć, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
2017
30
paź

Istota:
Za przychód uzyskany z transakcji odpłatnego zbycia Wnioskodawca powinien przyjąć przypadającą na Niego z tytułu dokonanej sprzedaży kwotę pomniejszoną o wykonane zapisy testamentowe oraz poniesione przez Niego koszty sporządzenia aktu notarialnego, na podstawie którego dokonano ww. sprzedaży.
Fragment:
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wykonanie zapisu testamentowego pomniejszyło przychód Wnioskodawcy uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, a odmienne stanowisko prowadzi do naruszenia art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając zatem na uwadze ocenę prawną wyrażoną w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2017 r. sygn. akt II FSK 715/15 – stwierdzić należy, że ustalając dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kosztami uzyskania przychodu określonymi w oparciu o art. 22 ust. 6d, za przychód uzyskany z tej transakcji Wnioskodawca powinien przyjąć przypadającą na Niego z tytułu dokonanej sprzedaży kwotę pomniejszoną o wykonane zapisy testamentowe oraz poniesione przez Niego koszty sporządzenia aktu notarialnego, na podstawie którego dokonano ww. sprzedaży. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
27
paź

Istota:
W zakresie powstania u mieszkańca gminy przychodu oraz obowiązku wystawienia przez gminę informacji o przychodach PIT-8C (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
Fragment:
(...) przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Sformułowanie „ w szczególności ” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) (...)
2017
27
paź

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia przychodu i kosztu uzyskania przychodu w związku z wniesienia do spółki celowej wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości,
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 updop, powoduje więc, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z kolei, na mocy ust. 3 ww. artykułu, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Należy zauważyć, że updop nie definiuje pojęcia przychodu, a jedynie ogranicza się do kazuistycznego wyszczególnienia w art. 12 ust. 1 wartości majątkowych zaliczanych do tej kategorii.
2017
25
paź

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu postania przychodu podatkowego.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., zwana dalej: „ ustawą ” lub „ updop ”) nie zawiera definicji przychodu. W odniesieniu do przychodów ustawodawca zastosował technikę ustawodawczą polegającą na wymienieniu przykładowych kategorii pożytków, których otrzymanie implikuje powstanie przychodu podatkowego (art. 12 ust. 1 pkt 1-10 ustawy), pozostawiając katalog przysporzeń kreujących powstanie przychodu w rozumieniu ustawy otwartym. Jednocześnie prawodawca ustanowił w art. 12 ust. 4 powołanej ustawy zamknięty katalog kategorii przychodów wyłączonych z opodatkowania. A contrario wszystkie inne przysporzenia majątkowe (zwiększające aktywa lub zmniejszające pasywa spółki) niż wymienione w art. 12 ust. 4 ww. ustawy należy uznać za przychód skutkujący powstaniem obowiązku podatkowego. Jako zasadę ustawodawca przyjął, że stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2017
25
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy wartość niespłaconych zobowiązańz tytułu Pożyczek, które pozostaną po stronie pasywów Wnioskodawcy (zarówno w odniesieniu do kwoty głównej, jak i naliczonych odsetek) na dzień wykreślenia z KRS i w konsekwencji ustania bytu prawnego Spółki w wyniku jej rozwiązania, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3) ustawy o CIT przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 ustawy, jest m.in. wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8 ustawy o CIT, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów). Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o CIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z: bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw lub przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle ww. przepisów ustawy o CIT, każde umorzenie zobowiązania powoduje, co do zasady, powstanie przychodu po stronie dłużnika w wysokości wartości umorzonego zobowiązania. Podobnie, przychód powstaje w związku z przedawnieniem zobowiązania. Wyłączenie dla ww. sytuacji stanowią przypadki umorzenia wskazane w art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o CIT, niemniej żadna z tych sytuacji nie ma miejsca w omawianym przypadku Wnioskodawcy.
2017
25
paź

Istota:
Możliwość oraz momentu dokonania korekty przychodów w związku ze zwrotem na rzecz Instytucji Zarządzającej środków uzyskanych z tytułu pożyczek udzielanych odbiorcom ostatecznym (przedsiębiorcom - pożyczkobiorcom) w formie odsetek, prowizji i innych przychodów.
Fragment:
W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał: „Z treści opisu stanu faktycznego wniosku wynika, że Strona w zeznaniach rocznych CIT-8 za lata 2009-2015 do przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP zaliczała w szczególności przychody z pożyczek udzielanych odbiorcom ostatecznym (przedsiębiorcom - pożyczkobiorcom) w formie odsetek, prowizji i innych przychodów uzyskiwanych od odbiorców ostatecznych oraz odsetki od środków lokowanych na bankowych rachunkach terminowych, a do dochodów (przychodów) wolnych wykazywanych w załączniku CIT-8/0 kwoty uzyskanego dofinansowania. Otrzymane odsetki, prowizje i inne przychody od pożyczek udzielanych odbiorcom ostatecznym (przedsiębiorcom - pożyczkobiorcom) oraz odsetki od środków lokowanych na bankowych rachunkach terminowych były zaliczane do przychodów podatkowych nie podlegających zwolnieniu i wpływały na ustalenie podatku należnego za wskazane lata podatkowe. Skoro zatem - jak wskazuje Skarżący - otrzymane odsetki, prowizje i inne przychody od pożyczek udzielanych odbiorcom ostatecznym (przedsiębiorcom - pożyczkobiorcom) były zaliczane przez niego do przychodów podatkowych, to w przypadku ich zwrotu na rzecz Instytucji Zarządzającej powinien on zmniejszyć przychód a nie koszty uzyskania przychodów”. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego (...)
2017
21
paź

Istota:
Świadectwa efektywności energetycznej (prawa majątkowe) stanowią przychód dla podatnika w momencie ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii.
Fragment:
Jako zasadę ustawodawca przyjął, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14 updop). Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop). Stosownie do art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury, albo uregulowania należności. Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik powinien zaliczyć takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe.
2017
21
paź

Istota:
Zakres momentu powstania przychodu z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika więc, że przychodem z działalności gospodarczej podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest nie tylko przychód, który został przez podatnika faktycznie otrzymany, ale również przychód, który jest temu podatnikowi należny. Ustawa o CIT nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia. Zgodnie z poglądami doktryny prawa podatkowego „ przychody należne ” to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „ Należność ”, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o CIT odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Należne przychody to te, które wynikają ze źródła przychodów, jakie stanowi działalność gospodarcza i stały się w jej następstwie należnością (wierzytelnością), chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano. Skoro więc wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to należy uznać, że przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.
2017
19
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przychód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.