Przychód | Interpretacje podatkowe

Przychód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowi1zku pobrania podatku u Yród3a w zwi1zku z realizacj1 z tytu3u zawartej umowy z Bankiem z siedzib1 w Irlandii, powstania przychodu w tytu3u zbycia wierzytelnooci oraz uznania za koszty uzyskania przychodów kosztów prowizji (mar?y Banku), odsetek oraz innych kosztów obci1?aj1cych zgodnie z umow1 Wnioskodawce
Fragment:
Powy?sze oznacza, ?e wydatki zwi1zane z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, po wy31czeniu zastrze?onych w ustawie, s1 kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostaj1 w zwi1zku przyczynowo-skutkowym z osi1ganymi przychodami lub s3u?1 zachowaniu b1dY zabezpieczeniu Yród3a przychodów. Kosztami bed1 zarówno koszty pozostaj1ce w bezpoorednim zwi1zku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostaj1ce w zwi1zku poorednim, je?eli zostanie wykazane, ?e zosta3y w sposób racjonalny poniesione w tym celu, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osi1gniety. Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczya wszystkie koszty, zarówno te bezpoorednio, jak i poorednio zwi1zane z przychodami, o ile zosta3y prawid3owo udokumentowane, za wyj1tkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowi1ce kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczaj1c dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazaa jego zwi1zek z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1 oraz to, ?e poniesienie wydatku ma lub mo?e miea wp3yw na wielkooa osi1gnietego przychodu lub ?e wydatek ten jest zwi1zany z konkretnym przedsiewzieciem gospodarczym. Katalog wydatków niestanowi1cych kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich zwi1zku z przychodami i prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1 zawarty zosta3 w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.
2017
20
sty

Istota:
Czy konfuzja zobowi1zan i wierzytelnooci z tytu3u umów po?yczek, wynikaj1ca z likwidacji Spó3ki i przeniesienia przys3uguj1cych jej wierzytelnooci wobec Wnioskodawcy na Wnioskodawce, bedzie sie wi1za3a z powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podatkowego?
Fragment:
O zaliczeniu danego przysporzenia maj1tkowego do przychodów podatnika decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, ?e w sposób ostateczny faktycznie powieksza ono aktywa podatnika, którymi podatnik mo?e rozporz1dzaa jak w3aociciel. Odmiennie natomiast updop traktuje przychody zwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1, za które uznaje przychody nale?ne, choaby nie zosta3y jeszcze faktycznie otrzymane, po wy31czeniu wartooci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop). Przychody nale?ne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przys3uguje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikaj1 z konkretnego stosunku prawnego. „ Nale?nooa ” wynika z treoci stosunku prawnego, a odnosi sie zarówno do mo?liwooci dochodzenia konkretnego owiadczenia oraz do powinnooci jego spe3nienia. Oznacza to, ?e powstanie przychodów nale?nych zwi1zane jest z powstaniem wierzytelnooci. Poniewa? wierzytelnooa to termin wywodz1cy sie z prawa cywilnego, to przychodami nale?nymi s1 przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. mo?liwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia. W przedmiotowej sprawie dojdzie do wygaoniecia d3ugu (zobowi1zania) Wnioskodawcy i wierzytelnooci Spó3ki w drodze konfuzji.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu w zwi1zku z przekszta3ceniem spó3ki z o.o. w spó3ke komandytow1
Fragment:
Ad. 2. - koszty uzyskania przychodów Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art, 23 updof. Zatem aby dany koszt móg3 zostaa zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi spe3niaa 31cznie nastepuj1ce przes3anki; bya poniesiony w celu osi1gniecia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodu, nie mo?e bya wymieniony w art. 23 updof, woród wydatków nie stanowi1cych kosztów uzyskania przychodów, bya nale?ycie udokumentowany. W konsekwencji, powszechnie przyjmuje sie, ?e kosztami uzyskania przychodów s1 wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki zwi1zane z prowadzon1 dzia3alnooci1, których celem jest osi1gniecie, zabezpieczenie lub zachowanie Yród3a przychodów tak, aby to Yród3o mog3o przynosia przychody tak?e w przysz3ooci. Zatem w takim ujeciu kosztami uzyskania przychodów bed1 zarówno wydatki pozostaj1ce w bezpoorednim zwi1zku z uzyskanymi przychodami podatkowymi, jak i te pozostaj1ce w zwi1zku poorednim, je?eli zostanie wykazane, ?e zosta3y one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów. Koszty bezpoorednie. Stosownie do art. 22 ust. 5 updof koszty uzyskania przychodów bezpoorednio zwi1zane z przychodami, poniesione w latach poprzedzaj1cych rok podatkowy oraz w roku podatkowym, s1 potr1calne w tym roku podatkowym, w którym osi1gniete zosta3y odpowiadaj1ce im przychody, z zastrze?eniem ust. 5a i 5b.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie powstania przychodu z tytu3u nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen
Fragment:
Je?eli owiadczenia s1 czeociowo odp3atne, przychodem podatnika jest ró?nica pomiedzy wartooci1 tych owiadczen, ustalon1 wed3ug zasad okreolonych w ust. 2 lub 2a, a odp3atnooci1 ponoszon1 przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ponadto, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, przychodem z dzia3alnooci gospodarczej jest równie? wartooa otrzymanych owiadczen w naturze i innych nieodp3atnych owiadczen, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrze?eniem art. 21 ust. 1 pkt 125. Zatem co do zasady, przychodem z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej s1 wszelkiego rodzaju korzyoci maj1tkowe jakie osi1ga podatnik w zwi1zku z wykonywan1 dzia3alnooci1 gospodarcz1. Przy czym, korzyoci te nie musz1 oznaczaa faktycznego przyrostu maj1tku podatnika, mog1 bowiem tak?e wynikaa ze zwolnienia podatnika z obowi1zku poniesienia okreolonych cie?arów ekonomicznych, co w efekcie skutkuje brakiem zmniejszenia jego aktywów. Jednoczeonie nale?y podkreolia, ?e ustawodawca nie sprecyzowa3, co nale?y rozumiea poprzez pojecie „ nieodp3atny ” lub „ czeociowo odp3atny ”. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okreolaj1 jedynie sposoby i kryteria ustalania wartooci nabytych w ten sposób rzeczy (praw) albo owiadczen.
2017
19
sty

Istota:
Skutki podatkowe po3aczenia i konfuzji
Fragment:
S1d stwierdzi3 w nim, ?e do przychodów zaliczya mo?na tylko takie wartooci, które okreolaj1 definitywny przyrost maj1tku podatnika. Z powy?szych uwag wynika, ?e jako przychód dla celów podatkowych nale?y traktowaa tylko takie zdarzenia, które powoduj1 rzeczywisty wzrost maj1tku podatnika. Równie? w wyroku z 14 maja 1998 r. (sygn. SA/Sz 1305/97) Naczelny S1d Administracyjny orzek3, ?e z istoty podatku dochodowego wynika, ?e jest on cie?arem publicznoprawnym od przyrostu maj1tkowego (dochodu), a zatem przychodem - jako Yród3em dochodu - jest tylko taka wartooa, która wchodz1c do maj1tku podatnika mo?e powiekszya jego aktywa. W opisywanych zdarzeniach przysz3ych nie nast1pi natomiast zwiekszenie maj1tku, czy aktywów ?adnej z 31cz1cych sie spó3ek. Reasumuj1c Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e: wygaoniecie zobowi1zan SP ZOO wobec SKA poprzez konfuzje w wyniku planowanego po31czenia nie spowoduje powstania po stronie SA przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, oraz wygaoniecie w rezultacie po31czenia zobowi1zan SP ZOO wzgledem SKA nie doprowadzi do powstania dla SP ZOO, a w efekcie dla SA, jako spó3ki przejmuj1cej i wstepuj1cej w prawa i obowi1zki podatkowe SP ZOO, przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2017
19
sty

Istota:
Sposób rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu podatkowym po po31czeniu Spó3ek metod1 31czenia udzia3ów
Fragment:
Z uwagi na fakt, ?e rok podatkowy Spó3ki Przejmowanej nie zakonczy sie w zwi1zku z po31czeniem, przychody i koszty Spó3ki Przejmowanej osi1gniete lub poniesione od pocz1tku roku podatkowego, w którym nast1pi po31czenie do dnia po31czenia nie bed1 wykazane w odrebnym zeznaniu podatkowym, Spó3ka Przejmuj1ca, jak nastepca prawny Spó3ki Przejmowanej, bedzie zobowi1zana do uwzglednienia tych przychodów i kosztów w swoim zeznaniu (sk3adanym po zakonczeniu jej roku podatkowego). Pogl1d zgodny z przedstawionym powy?ej stanowiskiem Wnioskodawcy jest ca3kowicie podzielany przez organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych wydawanych w analogicznych stanach faktycznych, w tym przyk3adowo w: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 paYdziernika 2016 r., Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.761.2016.1.WLK, w której stwierdzono ?e obowi1zek rozliczenia przychodów i kosztów Spó3ki Przejmowanej za rok, w którym nast1pi3o po31czenie metod1 31czenia udzia3ów, spoczywa na Wnioskodawcy, jako Spó3ce Przejmuj1cej. W konsekwencji, w zeznaniu o wysokooci osi1gnietego dochodu (poniesionej straty), sk3adanym za rok, w którym nast1pi3o po31czenie Spó3ek, poza swoimi przychodami i kosztami ich uzyskania, Wnioskodawca powinien równie? uwzglednia sume przychodów i kosztów podatkowych Spó3ki Przejmowanej za okres od pocz1tku roku podatkowego, w którym nast1pi3o po31czenie, do dnia tego po31czenia. Wnioskodawca jest zatem zobowi1zany do z3o?enia jednego zeznania o wysokooci osi1gnietego dochodu lub poniesionej straty na formularzu CIT-8, obejmuj1ce przychody (...)
2017
19
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego dla Spó3ki z tytu3u po31czenia polegaj1cego na przejeciu spó3ki jawnej.
Fragment:
W interpretacji indywidualnej Organ stwierdzi3 co nastepuje: Konstrukcja przychodu podatkowego w powi1zaniu z przedstawionym zdarzeniem przysz3ym pozwala na identyfikacje i wyodrebnienie po stronie Spó3ki przychodu w postaci przyrostu maj1tku istniej1cego w momencie przejecia Spó3ki osobowej w wysokooci wartooci otrzymanego maj1tku Spó3ki osobowej, jaka odpowiada jej udzia3owi w zyskach Spó3ki osobowej – w czeoci, w jakiej przychód ten nie podlega3 opodatkowaniu na poziomie Spó3ki osobowej. W ocenie Organu, wskazany wy?ej maj1tek, zostanie faktycznie przez Spó3ke otrzymany, przysporzenie bedzie mia3o charakter definitywny i wchodz1c do maj1tku powiekszy aktywa Spó3ki. Mimo zatem, ?e przychody te nie zosta3y wprost wymienione w przyk3adowym wyliczeniu rodzajów przychodów, uzyskane przez Spó3ke przysporzenie, ze wzgledu na spe3nienie ww. warunków, nale?y uznaa za przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, w zwi1zku z po31czeniem Spó3ki ze Spó3k1 osobow1, polegaj1cym na przejeciu Spó3ki osobowej, Spó3ka, jako wspólnik przejmowanej Spó3ki osobowej, bedzie zobowi1zana do rozpoznania przychodu w wysokooci wartooci otrzymanego maj1tku Spó3ki osobowej, jaka odpowiada jej udzia3owi w zyskach Spó3ki osobowej – w czeoci, w jakiej przychód ten nie podlega3 opodatkowaniu na poziomie Spó3ki osobowej. Pismem, które wp3yne3o 25 paYdziernika 2013 r., spó3ka z ograniczon1 odpowiedzialnooci1, reprezentowana przez pe3nomocnika, wezwa3a Organ podatkowy do usuniecia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej.
2017
19
sty

Istota:
Sprzeda? nieruchomooci.
Fragment:
A?eby przychód uzyskany ze sprzeda?y nieruchomooci móg3 zostaa zaliczony do Yród3a przychodów, okreolonego wy?ej wskazanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c) cyt. ustawy, spe3nione winny zostaa jeszcze, co najmniej dwie podstawowe przes3anki: nieruchomooa nie mo?e bya przedmiotem odp3atnego zbycia w wykonywaniu dzia3alnooci gospodarczej, nieruchomooa nie mo?e bya nieruchomooci1 niemieszkaln1 wykorzystywan1 w dzia3alnooci gospodarczej. Odrebnym Yród3em przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza. Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy za przychód z dzia3alnooci, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uwa?a sie kwoty nale?ne, choaby nie zosta3y faktycznie otrzymane, po wy31czeniu wartooci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonuj1cych sprzeda?y towarów i us3ug opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug za przychód z tej sprzeda?y uwa?a sie przychód pomniejszony o nale?ny podatek od towarów i us3ug. Przychodem z dzia3alnooci gospodarczej – w myol art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy – jest równie? odp3atne zbycie sk3adników maj1tku bed1cych: orodkami trwa3ymi albo wartoociami niematerialnymi (...)
2017
19
sty

Istota:
Je?eli w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, Spó3ka zidentyfikuje orodki trwa3e, które zosta3y nabyte przed 2010 r. i nie s1 wykazane w ewidencji orodków trwa3ych Spó3ki to czy na moment ich ujawnienia w rejestrze orodków trwa3ych, po stronie Wnioskodawcy wyst1pi przychód podlegaj1cy opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
ILPB4/423-369/14-2/LM), w analogicznym stanie faktycznym, który uzna3, ?e „ przychód podatkowy móg3by powstaa, gdy w wyniku dokonanej inwentaryzacji zostanie ustalone, i? sk3adnik maj1tku zosta3 nabyty nieodp3atnie, a przychód z tego tytu3u nie zosta3 rozpoznany, przy czym moment ujawnienia orodka trwa3ego nie zmienia daty powstania tego przychodu. Je?eli sk3adnik maj1tku zosta3 nabyty nieodp3atnie, przychód winien zatem bya odniesiony do okresu w którym zosta3 on nabyty ”. Podobne stanowisko w sprawie o stanie faktycznym analogicznym do przedmiotowego zaj13 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2010 r. (sygn. IBPBI/2/423-49/10/SD ). Podsumowuj1c, zdaniem Wnioskodawcy ujawnienie w rejestrze orodków trwa3ych Spó3ki orodków trwa3ych nabytych przed 2010 r. po przeprowadzonej inwentaryzacji, nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania w momencie ujawnienia, z uwagi na fakt, ?e przychód z tego tytu3u powinien zostaa odniesiony do momentu ich nabycia, który uleg3y ju? przedawnieniu. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przysz3ego uznaje sie za prawid3owe. Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
19
sty

Istota:
Czy w przypadku otrzymania przez Wnioskodawce orodków pienie?nych z tytu3u likwidacji Spó3ki jawnej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegaj1cy opodatkowaniu w owietle przepisów Ustawy PIT.
Fragment:
W zwi1zku z okolicznooci1, ?e Wnioskodawca (wspólnik Spó3ki jawnej) jest osob1 fizyczn1, przy ustalaniu ewentualnego przychodu z tytu3u likwidacji Spó3ki jawnej, konieczne jest oparcie sie na regulacjach zawartych w Ustawie PIT. Jednym ze Yróde3 przychodów, wskazanych w art. 10 Ustawy PIT, jest pozarolnicz1 dzia3alnooa gospodarcza. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy PIT za przychód z dzia3alnooci gospodarczej uwa?a sie kwoty nale?ne, choaby nie zosta3y faktycznie otrzymane, po wy31czeniu wartooci zwróconych towarów oraz udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy PIT, do przychodów z dzia3alnooci gospodarczej zaliczaj1 sie przychody z odp3atnego zbycia sk3adników maj1tku otrzymanych w zwi1zku z likwidacj1 spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 lub wyst1pieniem wspólnika z takiej spó3ki. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 ustawy PIT, nie zalicza sie orodków pienie?nych otrzymanych przez wspólnika spó3ki niebed1cej osob1 prawn1 z tytu3u likwidacji takiej spó3ki. Bior1c pod uwage literalne brzmienie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT, nie powinno budzia w1tpliwooci, i? otrzymanie przez Wnioskodawce orodki pienie?ne pochodz1ce z likwidacji Spó3ki jawnej nie bed1 skutkowaa powstaniem przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu na gruncie ustawy PIT.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie okreolenia Yród3a przychodu dla przychodu uzyskanego ze sprzeda?y samochodu, o którym mowa we wniosku
Fragment:
Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ze sprzeda?y rzeczy ruchomej kwalifikowany jest do Yród3a przychodów, o którym mowa w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d tej ustawy, czyli do odp3atnego zbycia rzeczy, chyba ?e sprzeda? nastepuje w wykonywaniu dzia3alnooci gospodarczej. Stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje sie do odp3atnego zbycia sk3adników maj1tku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrze?eniem ust. 3, nawet je?eli przed zbyciem zosta3y wycofane z dzia3alnooci gospodarczej, a miedzy pierwszym dniem miesi1ca nastepuj1cego po miesi1cu, w którym sk3adniki maj1tku zosta3y wycofane z dzia3alnooci i dniem ich odp3atnego zbycia, nie up3yne3o 6 lat. Zatem, je?eli rzecz ruchoma stanowi sk3adnik maj1tku wymieniony w art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, to przychód ze sprzeda?y tej rzeczy bedzie zaliczony do Yród3a przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, czyli do przychodów z dzia3alnooci gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z dzia3alnooci gospodarczej s1 równie? przychody z odp3atnego zbycia sk3adników maj1tku bed1cych: orodkami trwa3ymi albo wartoociami niematerialnymi i prawnymi, podlegaj1cymi ujeciu (...)
2017
19
sty

Istota:
Czy przychód, który powstanie w zwi1zku z otrzymaniem przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji Spó3ki Maj1tku, bedzie przychodem z udzia3u w zyskach osób prawnych, podlegaj1cym zwolnieniu na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy CIT, dochodem (przychodem) z udzia3u w zyskach osób prawnych jest, z zastrze?eniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udzia3u, w tym tak?e wartooa maj1tku otrzymanego w zwi1zku z likwidacj1 osoby prawnej lub spó3ki. Z uwagi na powy?sz1 regulacje, w zwi1zku z otrzymaniem przez Wnioskodawce w wyniku likwidacji Spó3ki Maj1tku, Wnioskodawca uzyska przychód z tytu3u udzia3u w zyskach osób prawnych. Co do zasady, na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy CIT przychód ten podlega opodatkowaniu stawk1 19% uzyskanego przychodu. Jednak?e, przy spe3nieniu okreolonych w Ustawie CIT warunków, uzyskany przez podatnika przychód z tytu3u udzia3u w zyskach osób prawnych mo?e korzystaa ze zwolnienia. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 4 Ustawy CIT zwalnia sie od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu3u udzia3u w zyskach osób prawnych, z wyj1tkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytu3u udzia3u w zyskach spó3ki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, je?eli spe3nione s1 31cznie nastepuj1ce warunki: wyp3acaj1cym dywidende oraz inne przychody z tytu3u udzia3u w zyskach osób prawnych jest spó3ka maj1ca siedzibe lub zarz1d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskuj1cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytu3u (...)
2017
19
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci uznania za przychód z prowadzonej pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej przychodów uzyskanych z tytu3u udostepniania osobom trzecim przez spó3ke jawn1, której Wnioskodawca bedzie wspólnikiem orodków trwa3ych na podstawie umowy najmu lub dzier?awy i wartooci niematerialnej i prawnej stanowi1cej zarejestrowane prawo ochronne do znaku towarowego poprzez udzielanie licencji na ten znak.
Fragment:
Dodatkowo zwrócia nale?y uwage na to, ?e mówi sie tu o przychodach z udzia3u w spó3ce, a nie o przychodach spó3ki. Je?eli zatem spó3ka niebed1ca osob1 prawn1 prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1, przychody wspólnika z udzia3u w takiej spó3ce, okreolone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje sie zawsze za przychody ze Yród3a, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5b ust. 2 tej ustawy), na co wskazuje jednoznaczne brzmienie tego ostatniego przepisu. Oznacza to, ?e do przychodów z udzia3u w spó3ce, osi1ganych przez wspólnika, nale?y stosowaa przepisy odnosz1ce sie do przychodów z dzia3alnooci gospodarczej (a wiec przepisy dotycz1ce np. stawki podatku czy obowi1zku wp3acania zaliczek). Podkreolia jednak nale?y, ?e ustawodawca w sposób konsekwentny i jednoznaczny odnosi sie w art. 5b ust. 2 do "przychodów z udzia3u w spó3ce", a nie do przychodów spó3ki, której wspólnikiem jest podatnik. Ta okolicznooa determinuje stwierdzenie, ?e zaliczenie przychodów wspólnika do przychodów z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej jest w zwi1zku z tym obligatoryjne w ka?dym przypadku, gdy przychód ten jest przychodem z udzia3u (czyli uzyskanym z tytu3u uczestnictwa w spó3ce), a spó3ka, w której udzia3 ma podatnik, prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1.
2017
19
sty

Istota:
Czy dla Spó3ki przep3ywy orodków finansowych tytu3em zerowania sald dodatnich i ujemnych na koniec ka?dego dnia roboczego s1 neutralne na gruncie podatku dochodowego, tzn. nie bed1 stanowi3y ani kosztów, ani przychodów podatkowych? Czydla Spó3ki przychodami podatkowymi w zwi1zku z uczestnictwem w umowie cash-poolingu w PLN s1 odsetki od sald dodatnich na jej rachunku bie?1cym? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 updop, do przychodów nie zalicza sie tak?e kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od nale?nooci, w tym równie? od udzielonych po?yczek (kredytów). Odnosz1c sie do kosztów uzyskania przychodów nale?y stwierdzia, ?e zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Kosztami uzyskania przychodu s1 wiec wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki zwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1, których celem jest osi1gniecie, zabezpieczenie lub zachowanie Yród3a przychodów. Aby wydatek móg3 zostaa zaliczony do kosztów, nale?y zatem ocenia jego zwi1zek z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1 oraz mo?liwooa osi1gniecia przychodu. Z zastrze?enia do art. 15 ust. 1 updop wynika, ?e s1 wydatki, które nie stanowi1 kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich zwi1zku z przychodami i prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1. W zamknietym katalogu kosztów niezaliczanych przez ustawodawce do kosztów uzyskania przychodów ujeto miedzy innymi: wydatki na sp3ate po?yczek (kredytów), z wyj1tkiem skapitalizowanych odsetek od tych po?yczek (kredytów) (...) (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updop), naliczone, lecz niezap3acone albo umorzone odsetki od zobowi1zan, w tym równie? od po?yczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 11 updop), odsetki, prowizje i ró?nice kursowe od po?yczek (kredytów) zwiekszaj1cych koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji (art. 16 ust. 1 pkt 12 updop).
2017
19
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) podatkowego w zwi1zku z podzia3em przez wydzielenie spó3ki kapita3owej.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytu3u udzia3u w zyskach osób prawnych maj1cych siedzibe lub zarz1d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala sie w wysokooci 19% uzyskanego przychodu. W niniejszej sprawie spó3ka, któr1 planuje za3o?ya Wnioskodawca posiada status spó3ki przejmuj1cej, zatem nale?y przytoczya przepisy art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myol ww. regulacji, przy po31czeniu lub podziale spó3ek: dla spó3ki przejmuj1cej lub nowo zawi1zanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwy?ka wartooci otrzymanego przez spó3ke przejmuj1c1 lub nowo zawi1zan1 maj1tku spó3ki przejmowanej lub dzielonej ponad nominaln1 wartooa udzia3ów (akcji) przyznanych udzia3owcom (akcjonariuszom) spó3ki przejmowanej lub dzielonej; dla spó3ki przejmuj1cej, która posiada w kapitale zak3adowym spó3ki przejmowanej lub dzielonej udzia3 w wysokooci mniejszej ni? 10%, dochód stanowi nadwy?ka wartooci przejetego maj1tku odpowiadaj1ca procentowemu udzia3owi w kapitale zak3adowym spó3ki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten okreola sie na dzien wykreolenia spó3ki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzien wydzielenia.
2017
17
sty

Istota:
W zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w zwi1zku z zawart1 umow1 cash poolingu
Fragment:
Natomiast orodki przeznaczone na pokrycie salda debetowego na Rachunku Yród3owym Spó3ki w danym okresie rozliczeniowym, jak równie? orodki przelane z Rachunku Yród3owego Spó3ki na Rachunek konsolidacyjny Agenta nie stanowi1 dla Spó3ki ani przychodu ani kosztu podatkowego. Powy?sze wynika z faktu, i? na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z póYn. zm., dalej: „ ustawa o pdop ”), przychodami s1 m.in. otrzymane orodki i wartooci pienie?ne, które powiekszaj1 aktywa maj1tkowe podatnika, czyli stanowi1 trwa3e przysporzenie maj1tkowe. Jednoczeonie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o pdop stanowi, ?e do przychodów nie zalicza sie otrzymanych lub zwróconych po?yczek (kredytów). Równie? za koszty podatkowe mo?na uznaa jedynie takie wydatki, które maj1 charakter definitywny, a wiec które zosta3y poniesione i nie podlegaj1 zwrotowi. Art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o pdop stanowi, ?e kosztów uzyskania przychodów nie stanowi1 wydatki na sp3ate po?yczek (kredytów), z wyj1tkiem skapitalizowanych odsetek od tych po?yczek (kredytów). Co wiecej, orzecznictwo Naczelnego S1du Administracyjnego potwierdza, ?e do przychodów podatkowych nale?y zaliczya jedynie takie wartooci, które trwale powiekszaj1 aktywa maj1tkowe podatnika, a wiec którymi mo?e on rozporz1dzaa jak w3asnymi (np. wyrok Naczelnego S1du Administracyjnego - Oorodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 14 maja 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1305/97).
2017
15
sty

Istota:
Czy przychody z aktywnooci na ... Wnioskodawczyni mo?e zaliczya do przychodów z innych Yróde3?
Fragment:
(...) przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9. Z cytowanego przepisu wynika, ?e okolicznoociami wyró?niaj1cymi opisan1 dzia3alnooa s1: osobiste wykonywanie us3ugi, podstawa dzia3ania w postaci umowy zlecenia lub umowy o dzie3o, uzyskiwanie przychodu od osoby prawnej, jej jednostki organizacyjnej, jednostki organizacyjnej bez osobowooci prawnej lub przedsiebiorcy, dla potrzeb których podatnik wy31cznie wykonuje us3ugi, oraz niewykonywanie tego rodzaju us3ug na rzecz ludnooci. W przypadku niemo?nooci jednoznacznego zaliczenia danego przychodu do jednego ze Yróde3 wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym do przychodów z najmu lub dzier?awy albo innych umów o podobnym charakterze, przychód ten nale?y kwalifikowaa jako przychód z innych Yróde3, o którym mowa w pkt 9 tego przepisu. Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych Yróde3, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uwa?a sie w szczególnooci: kwoty wyp3acone po omierci cz3onka otwartego (...)
2017
15
sty

Istota:
Czy w zwi1zku z otrzymywanymi gratisami, Spó3ka ma obowi1zek rozpoznaa przychód z tytu3u nieodp3atnych owiadczen, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z póYn. zm.)?
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym Spó3ka stwierdza, ?e nabycie przez ni1 Gratisów nie prowadzi do obowi1zku wykazywania przez Spó3ke przychodu z tytu3u nieodp3atnych owiadczen, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z póYn. zm.), nie zawiera definicji przychodu, precyzuj1c jedynie, poprzez przyk3adowe wyliczenie, rodzaje przychodów, a tak?e enumeratywnie wyliczaj1c, jakiego rodzaju przysporzenia podmiotu gospodarczego nie s1 zaliczane do przychodów (ust. 4). I tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem, z zastrze?eniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest m.in. wartooa otrzymanych nieodp3atnie lub czeociowo odp3atnie rzeczy lub praw, a tak?e wartooa innych nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen (...). Stanowi1c o nieodp3atnych owiadczeniach, jako o przychodzie kszta3tuj1cym podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym, ustawodawca nie zdefiniowa3 przy tym tego pojecia. Zgodnie jednak z ugruntowanym pogl1dem, pojecie to ma szerszy zakres ni? w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których nastepstwem jest uzyskanie korzyoci kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w dzia3alnooci osób prawnych, których skutkiem jest nieodp3atne, to jest niezwi1zane z kosztami lub inn1 form1 ekwiwalentu, przysporzenie maj1tku tej osobie, maj1ce konkretny wymiar finansowy.
2017
15
sty

Istota:
Czy w zwi1zku z otrzymywanymi gratisami, Spó3ka ma obowi1zek rozpoznaa przychód z tytu3u nieodp3atnych owiadczen, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z póYn. zm.)?
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym Spó3ka stwierdza, ?e nabycie przez ni1 Gratisów nie prowadzi do obowi1zku wykazywania przez Spó3ke przychodu z tytu3u nieodp3atnych owiadczen, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z póYn. zm.), nie zawiera definicji przychodu, precyzuj1c jedynie, poprzez przyk3adowe wyliczenie, rodzaje przychodów, a tak?e enumeratywnie wyliczaj1c, jakiego rodzaju przysporzenia podmiotu gospodarczego nie s1 zaliczane do przychodów (ust. 4). I tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem, z zastrze?eniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest m.in. wartooa otrzymanych nieodp3atnie lub czeociowo odp3atnie rzeczy lub praw, a tak?e wartooa innych nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen (...). Stanowi1c o nieodp3atnych owiadczeniach, jako o przychodzie kszta3tuj1cym podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym, ustawodawca nie zdefiniowa3 przy tym tego pojecia. Zgodnie jednak z ugruntowanym pogl1dem, pojecie to ma szerszy zakres ni? w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których nastepstwem jest uzyskanie korzyoci kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w dzia3alnooci osób prawnych, których skutkiem jest nieodp3atne, to jest niezwi1zane z kosztami lub inn1 form1 ekwiwalentu, przysporzenie maj1tku tej osobie, maj1ce konkretny wymiar finansowy.
2017
15
sty

Istota:
Sprzeda? nieruchomooci przed up3ywem pieciu lat.
Fragment:
Je?eli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartooci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten okreola organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokooci wartooci rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio. Pojecie kosztów odp3atnego zbycia nie zosta3o natomiast przez ustawodawce zdefiniowane w ustawie, nale?y zatem stosowaa jezykowe rozumienie tego wyra?enia, zgodnie z którym za koszty odp3atnego zbycia nieruchomooci lub praw maj1tkowych uwa?a sie wszystkie wydatki poniesione przez zbywaj1cego, które s1 konieczne, aby transakcja mog3a dojoa do skutku (wszystkie niezbedne wydatki bezpoorednio zwi1zane z t1 czynnooci1). Mo?na do takich kosztów zaliczya np.: koszty wyceny sprzedawanej nieruchomooci przez rzeczoznawce maj1tkowego, wynagrodzenie dla biura poorednictwa obrotu nieruchomoociami, koszty og3oszen w prasie itp., o ile by3y ponoszone przez zbywce. Pomiedzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istniea zwi1zek przyczynowo-skutkowy. Wskazane wy?ej koszty odp3atnego zbycia odró?nia nale?y od kosztów uzyskania przychodu, zasady ustalania których okreolone zosta3y w art. 22 ust. 6c – 6f ustawy. Koszty uzyskania przychodów z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych odp3atnie, stosownie do art. 22 ust. 6c, stanowi1 udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiekszone o udokumentowane nak3ady, które zwiekszy3y wartooa rzeczy i praw maj1tkowych, poczynione w czasie ich posiadania.
2017
15
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie okreolenia czy realizacja podzia3u Spó3ki Dzielonej przez wydzielenie czeoci maj1tku do Spó3ki Przejmuj1cej prowadzia bedzie do powstania dochodu (przychodu).
Fragment:
Maj1c na uwadze fakt, ?e Wnioskodawca bedzie wspólnikiem Spó3ki Dzielonej, a tak?e fakt, ?e na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podzia3 spó3ki nie stanowi dla wspólnika spó3ki dzielonej odp3atnego zbycia udzia3ów w spó3ce dzielonej, mo?liwooa powstania ewentualnego przychodu (dochodu) Wnioskodawcy w zwi1zku z podzia3em Spó3ki Dzielonej nale?y rozpatrywaa na gruncie przepisów dotycz1cych dochodów (przychodów) z udzia3u w zyskach osób prawnych. Powy?sze potwierdza tak?e art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zgodnie z którym „ do przychodów nie zalicza sie w przypadku po31czenia lub podzia3u spó3ek, z zastrze?eniem art. 10 ust 1 pkt 6, przychodu wspólnika spó3ki przejmowanej lub dzielonej stanowi1cego wartooa nominaln1 udzia3ów (akcji) przydzielonych przez spó3ke przejmuj1c1 lub nowo zawi1zan1 ”), który wy31cza zastosowanie ogólnych przepisów reguluj1cych kwestie powstawania przychodu w zwi1zku z objeciem udzia3ów w spó3ce kapita3owej w zamian za wk3ad niepienie?ny (art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) do objecia udzia3ów w spó3ce kapita3owej w zwi1zku po31czeniem lub podzia3em. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, „ dochodem (przychodem) z udzia3u w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udzia3u, w tym tak?e w przypadku po31czenia lub podzia3u spó3ek – dop3aty w gotówce otrzymane przez wspólników spó3ki przejmowanej, spó3ek 31czonych lub dzielonych ”.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych podjecia przez walne zgromadzenie spó3ki komandytowo-akcyjnej uchwa3y o podwy?szeniu kapita3u zak3adowego poprzez przekazanie na ten kapita3 zysków spó3ki, w tym orodków spó3ki zgromadzonych na jej kapitale zapasowym.
Fragment:
S1d zwraca wobec tego uwage na fakt, ?e w owietle interpretacji udzielonej przez Ministra Finansów dochodzi do opodatkowania przychodów, których strona skar?1ca nie tylko nie otrzyma3a faktycznie, nie s1 te? nale?ne, poniewa? nie powsta3o prawo do dochodzenia ich od spó3ki. Zasadnym jest zatem stwierdzenie, ?e w przypadku przydzielenia akcji z nowej emisji w zwi1zku z podwy?szeniem kapita3u zak3adowego po stronie akcjonariusza nie powstaje przychód z udzia3u w spó3ce niebed1cej osob1 prawn1 stosownie do art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Dlatego, ?e przypadaj1cego na tego akcjonariusza udzia3u w orodkach przeznaczonych na podwy?szenie kapita3u zak3adowego SKA, odpowiadaj1cego wartooci nominalnej otrzymanych akcji, nie mo?na rozumiea jako kwoty nale?nej w rozumieniu art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. W owietle powy?szych rozwa?an brak jest zatem podstaw do przyjecia, ?e przyznanie akcjonariuszom akcji mo?na uznaa za rodzaj dywidendy rzeczowej, a tym samym za przychód z udzia3u w SKA. Jednoczeonie nale?y zauwa?ya, ?e ustawodawca w ustawie podatkowej wyraYnie wskaza3 sytuacje, kiedy podwy?szenie kapita3u zak3adowego jest przychodem podlegaj1cym opodatkowaniu. Uczyni3 to w art. 24 ust. 5 pkt 4 u.p.d.o.f. stanowi1c, ?e dochodem (przychodem) z udzia3u w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udzia3u, w tym tak?e dochód przeznaczony na podwy?szenie kapita3u zak3adowego.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie przychodów z tytu3u zrycza3towanego wynagrodzenia p3atnika oraz dotycz1cej Ordynacji podatkowej w zakresie problematyki zwi1zanej z mo?liwooci1 potr1cenia tego wynagrodzenia
Fragment:
Zatem, miedzy przychodem a wymienionymi rodzajami dzia3alnooci gospodarczej b1dY rolnej musi istniea zwi1zek skutkuj1cy powstaniem przychodu, tzn. wszelkie przychody, których przyczyn1 powstania jest prowadzenie przez podatnika dzia3alnooci gospodarczej s1 przychodami zwi1zanymi z dzia3alnooci1 gospodarcz1. Przychody nale?ne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przys3uguje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikaj1 z konkretnego stosunku prawnego. „ Nale?nooa ” wynika z treoci stosunku prawnego, a odnosi sie zarówno do mo?liwooci dochodzenia konkretnego owiadczenia oraz do powinnooci jego spe3nienia. Oznacza to, ?e powstanie przychodów nale?nych zwi1zane jest z powstaniem wierzytelnooci. Poniewa? wierzytelnooa to termin wywodz1cy sie z prawa cywilnego, to przychodami nale?nymi s1 przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. mo?liwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia. Z kolei w art. 12 ust. 3a-3e cytowanej ustawy ustawodawca okreoli3 date powstania obowi1zku podatkowego poprzez szczegó3owe okreolenie daty powstania przychodu. W unormowaniach tych wskazano, jakie zdarzenia umiejscowione w czasie nale?y uznaa za date powstania przychodu. Stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za date powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uwa?a sie, z zastrze?eniem ust. 3c-3e, dzien wydania rzeczy, zbycia prawa maj1tkowego lub wykonania us3ugi albo czeociowego wykonania us3ugi, nie póYniej ni? dzien: wystawienia faktury albo uregulowania nale?nooci.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie przychodów z tytu3u zrycza3towanego wynagrodzenia p3atnika oraz dotycz1cej Ordynacji podatkowej w zakresie problematyki zwi1zanej z mo?liwooci1 potr1cenia tego wynagrodzenia
Fragment:
Zatem, miedzy przychodem a wymienionymi rodzajami dzia3alnooci gospodarczej b1dY rolnej musi istniea zwi1zek skutkuj1cy powstaniem przychodu, tzn. wszelkie przychody, których przyczyn1 powstania jest prowadzenie przez podatnika dzia3alnooci gospodarczej s1 przychodami zwi1zanymi z dzia3alnooci1 gospodarcz1. Przychody nale?ne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przys3uguje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikaj1 z konkretnego stosunku prawnego. „ Nale?nooa ” wynika z treoci stosunku prawnego, a odnosi sie zarówno do mo?liwooci dochodzenia konkretnego owiadczenia oraz do powinnooci jego spe3nienia. Oznacza to, ?e powstanie przychodów nale?nych zwi1zane jest z powstaniem wierzytelnooci. Poniewa? wierzytelnooa to termin wywodz1cy sie z prawa cywilnego, to przychodami nale?nymi s1 przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. mo?liwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia. Z kolei w art. 12 ust. 3a-3e cytowanej ustawy ustawodawca okreoli3 date powstania obowi1zku podatkowego poprzez szczegó3owe okreolenie daty powstania przychodu. W unormowaniach tych wskazano, jakie zdarzenia umiejscowione w czasie nale?y uznaa za date powstania przychodu. Stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za date powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uwa?a sie, z zastrze?eniem ust. 3c-3e, dzien wydania rzeczy, zbycia prawa maj1tkowego lub wykonania us3ugi albo czeociowego wykonania us3ugi, nie póYniej ni? dzien: wystawienia faktury albo uregulowania nale?nooci.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie przychodów z tytu3u zrycza3towanego wynagrodzenia p3atnika oraz dotycz1cej Ordynacji podatkowej w zakresie problematyki zwi1zanej z mo?liwooci1 potr1cenia tego wynagrodzenia
Fragment:
Zatem, miedzy przychodem a wymienionymi rodzajami dzia3alnooci gospodarczej b1dY rolnej musi istniea zwi1zek skutkuj1cy powstaniem przychodu, tzn. wszelkie przychody, których przyczyn1 powstania jest prowadzenie przez podatnika dzia3alnooci gospodarczej s1 przychodami zwi1zanymi z dzia3alnooci1 gospodarcz1. Przychody nale?ne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przys3uguje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikaj1 z konkretnego stosunku prawnego. „ Nale?nooa ” wynika z treoci stosunku prawnego, a odnosi sie zarówno do mo?liwooci dochodzenia konkretnego owiadczenia oraz do powinnooci jego spe3nienia. Oznacza to, ?e powstanie przychodów nale?nych zwi1zane jest z powstaniem wierzytelnooci. Poniewa? wierzytelnooa to termin wywodz1cy sie z prawa cywilnego, to przychodami nale?nymi s1 przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. mo?liwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia. Z kolei w art. 12 ust. 3a-3e cytowanej ustawy ustawodawca okreoli3 date powstania obowi1zku podatkowego poprzez szczegó3owe okreolenie daty powstania przychodu. W unormowaniach tych wskazano, jakie zdarzenia umiejscowione w czasie nale?y uznaa za date powstania przychodu. Stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za date powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uwa?a sie, z zastrze?eniem ust. 3c-3e, dzien wydania rzeczy, zbycia prawa maj1tkowego lub wykonania us3ugi albo czeociowego wykonania us3ugi, nie póYniej ni? dzien: wystawienia faktury albo uregulowania nale?nooci.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie przychodów z tytu3u zrycza3towanego wynagrodzenia p3atnika oraz dotycz1cej Ordynacji podatkowej w zakresie problematyki zwi1zanej z mo?liwooci1 potr1cenia tego wynagrodzenia
Fragment:
Zatem, miedzy przychodem a wymienionymi rodzajami dzia3alnooci gospodarczej b1dY rolnej musi istniea zwi1zek skutkuj1cy powstaniem przychodu, tzn. wszelkie przychody, których przyczyn1 powstania jest prowadzenie przez podatnika dzia3alnooci gospodarczej s1 przychodami zwi1zanymi z dzia3alnooci1 gospodarcz1. Przychody nale?ne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przys3uguje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikaj1 z konkretnego stosunku prawnego. „ Nale?nooa ” wynika z treoci stosunku prawnego, a odnosi sie zarówno do mo?liwooci dochodzenia konkretnego owiadczenia oraz do powinnooci jego spe3nienia. Oznacza to, ?e powstanie przychodów nale?nych zwi1zane jest z powstaniem wierzytelnooci. Poniewa? wierzytelnooa to termin wywodz1cy sie z prawa cywilnego, to przychodami nale?nymi s1 przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. mo?liwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia. Z kolei w art. 12 ust. 3a-3e cytowanej ustawy ustawodawca okreoli3 date powstania obowi1zku podatkowego poprzez szczegó3owe okreolenie daty powstania przychodu. W unormowaniach tych wskazano, jakie zdarzenia umiejscowione w czasie nale?y uznaa za date powstania przychodu. Stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za date powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uwa?a sie, z zastrze?eniem ust. 3c-3e, dzien wydania rzeczy, zbycia prawa maj1tkowego lub wykonania us3ugi albo czeociowego wykonania us3ugi, nie póYniej ni? dzien: wystawienia faktury albo uregulowania nale?nooci.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie uznania czy wygaoniecie wierzytelnooci w wyniku konfuzji na skutek po31czenia spó3ek bedzie skutkowa3o powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy
Fragment:
Nie zostanie spe3niona podstawowa przes3anka powstania przychodu na gruncie ustawy o CIT, w postaci zaistnienia przysporzenia maj1tkowego o charakterze definitywnym. Przedmiotowe zdarzenie, tj. konfuzja nie stanowi zap3aty odsetek z tytu3u po?yczki (spe3nienia owiadczenia), a zatem ?aden przychód z tego tytu3u nie powstanie. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku zaistnienia opisanego zdarzenia przysz3ego, nie wyst1pi po jego stronie jakiekolwiek przysporzenie stanowi1ce przychód podatkowy. W ocenie Wnioskodawcy w przedmiotowym zdarzeniu przysz3ym nie znajdzie równie? zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodem jest wartooa otrzymanych nieodp3atnie lub czeociowo odp3atnie rzeczy lub praw, a tak?e wartooa innych nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen. Nie mo?na bowiem twierdzia, ?e w przypadku konfuzji dochodzi do nieodp3atnego lub czeociowo odp3atnego owiadczenia, albowiem jak ju? wskazano, w zwi1zku z konfuzj1, nie powstanie jakiekolwiek przysporzenie maj1tkowe dla ?adnej z 31cz1cych sie spó3ek. W zwi1zku z tym, zaistnienie konfuzji zobowi1zan z tytu3u po?yczek na skutek po31czenia Wnioskodawcy i Spó3ek Przejmowanych, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie ?adnego z tych podmiotów.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych po31czenia spó3ki przez przejecie
Fragment:
II FSK 2145/08): „ niepodleganie opodatkowaniu dochodu polega zarówno na nieobjeciu przychodów (Yróde3 przychodów) zakresem przedmiotowym ustawy (art. 2 ust. 1 u.p.d.o.p.) jak i na stworzeniu mechanizmu uniemo?liwiaj1cego opodatkowanie dochodu ze wzgledu na to, ?e Yród3o przychodów, z którego dochód bedzie uzyskiwany objete zostanie zakazem uwzglednienia w katalogu przychodów. Takim Yród3em przychodów, z którego dochód nie podlega opodatkowaniu jest przychód otrzymany na utworzenie lub powiekszenie kapita3u zak3adowego (art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.o.p.) ”. Równie? w wyroku z dnia 28 kwietnia 2011 r. (sygn. II FSK 251/11) Naczelny S1d Administracyjny zgodzi3 sie, i? wszelkie orodki na pokrycie kapita3u zak3adowego (tj. nominalnej wartooci udzia3ów lub akcji) nie stanowi1 przychodu podatkowego, gdy?: „ celem przekazania orodków na utworzenie lub powiekszenie kapita3u zak3adowego jest zapewnienie zgromadzenia orodków niezbednych dla funkcjonowania podatnika, nie zao generowanie dochodu ”. Jednoczeonie, w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT wprowadzaj1cy zasadniczo jedyn1 regulacje, która mog3aby uzasadniaa opodatkowanie spó3ki kapita3owej przejmuj1cej inn1 spó3ke kapita3ow1. Otó?, w myol art. 10 ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT przy po31czeniu lub podziale spó3ek kapita3owych dla spó3ki przejmuj1cej, która posiada w kapitale zak3adowym spó3ki przejmowanej lub dzielonej udzia3 w wysokooci mniejszej ni? 10 %, dochód stanowi nadwy?ka wartooci przejetego maj1tku odpowiadaj1ca procentowemu udzia3owi w kapitale zak3adowym spó3ki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu.
2017
12
sty

Istota:
Czy w przypadku uregulowania przez d3u?ników Spó3ki Komandytowej przys3uguj1cych jej Wierzytelnooci 31cznie do wysokooci wartooci, po jakiej Wnioskodawca naby3 ogó3 praw i obowi1zków komandytariusza Spó3ki Komandytowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegaj1cy opodatkowaniu, tj. czy przychód podatkowy powstanie dopiero w momencie, kiedy wartooa sp3at Wierzytelnooci przewy?szy wartooa, po jakiej Wnioskodawca naby3 ogó3 praw i obowi1zków w Spó3ce Komandytowej?
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o PDOP, przychody z udzia3u w spó3ce niebed1cej osob1 prawn1 (...) 31czy sie z przychodami ka?dego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udzia3u w zysku (udzia3u). Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest - co do zasady - dochód, bez wzgledu na rodzaj Yróde3 przychodów, z jakich dochód ten zosta3 osi1gniety. Z kolei, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o PDOP, dochodem jest nadwy?ka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osi1gnieta w roku podatkowym. Powy?sze oznacza, ?e aby mog3o dojoa do opodatkowania Wnioskodawcy z tytu3u wskazanego w stanie faktycznym uczestnictwa w zyskach Spó3ki Komandytowej, musi on uzyskaa przychód podlegaj1cy opodatkowaniu. Ustawa o PDOP nie zawiera legalnej definicji terminu „ przychód ”, lecz jedynie zakreola przyk3adowy katalog przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1-10 ustawy o PDOP). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, przychodami s1 w szczególnooci otrzymane pieni1dze (...). Jak wskazuje sie w doktrynie przychodem bed1 wszelkie przysporzenia maj1tkowe o charakterze trwa3ym, rzeczywiocie otrzymane w roku podatkowym (P.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwi1zanych ze sprzeda?1 udzia3ów w spó3ce z ograniczon1 odpowiedzialnooci1
Fragment:
Zgodnie z zawartymi w tym przepisie regulacjami, przychodem z odp3atnego zbycia rzeczy lub praw maj1tkowych jest ich wartooa wyra?ona cenie okreolonej w umowie. Dla osób prawnych zawsze bedzie to przychód w rozumieniu przychodu z dzia3alnooci gospodarczej, rozliczany na bie?1co, stanowi1cy przychód nale?ny, powstaj1cy w dacie zbycia prawa maj1tkowego (art. 12 ust. 3 i 3a ustawy o CIT). Wyliczony przychód podlega obni?eniu o koszty uzyskania przychodu, których wysokooa ustala sie ró?nie, w zale?nooci od tego, w zamian za co zosta3y nabyte/objete udzia3y. Zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT, w przypadku zbycia udzia3ów objetych w zamian za wk3ad niepienie?ny inny ni? przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czeoa, kosztem uzyskania przychodu jest wartooa nominalna udzia3ów objetych za wk3ad niepienie?ny. Poniewa? mamy tutaj do czynienia co do zasady z przychodami i kosztami w zwi1zku z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, to oczywiocie przychody z odp3atnego zbycia udzia3ów s1 31czone z innymi przychodami podatnika, a koszty zwi1zane ze zbywanymi udzia3ami, z pozosta3ymi kosztami uzyskania przychodów. Tym samym wynik na transakcji zawiera sie w bie?1cym wyniku podatkowym Spó3ki i wp3ywa na wysokooa bie?1cej zaliczki na podatek dochodowy.
2017
12
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przychód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.