Przychód | Interpretacje podatkowe

Przychód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
Fragment:
(...) przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. Do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio. (art. 14 ust. 2c ww. ustawy). Z treści ww. art. 14 ust. 2c powoływanej ustawy jednoznacznie wynika, że do przychodów, z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3) nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą m.in. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie rozliczenia w roku obejmującym dzień podziału – przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną z wykorzystaniem Części Wydzielonej oraz zaliczek miesięcznych na poczet CIT wpłaconych przez Bank Dzielony.
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Zgodnie z art. 7b ust. 2 ustawy o CIT, w przypadku banków przychody z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a i f ustawy o CIT, zalicza się do przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14 ustawy o CIT, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek.
Fragment:
Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT stanowi, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej (podatnika) decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej (jako podatnika). Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, o braku możliwości zakwalifikowania danego zdarzenia jako przychodu podatkowego nie decyduje wyłącznie to, iż nie znalazło się ono np. w katalogu wartości niezaliczonych przez ustawodawcę do przychodów podatkowych (art. 12 ust. 4 ustawy o CIT), ale to, że nie jest ono wartością przez podatnika „ otrzymaną ” w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.
2018
17
mar

Istota:
1. W którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w związku z wystąpieniem przez niego ze Spółki Komandytowej za wypłacanym w formie pieniężnej w miesięcznych ratach wynagrodzeniem?
2. Jak należy określić koszty uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem przez niego ze Spółki Komandytowej za wynagrodzeniem stanowiącym jedynie część wartości jego udziału wypłacanym w formie pieniężnej w miesięcznych ratach?
3. Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów, opisany w odpowiedzi na pytanie nr 2, w przypadku składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
4. Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów, opisany w odpowiedzi na pytanie nr 2, w przypadku składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci wyrobów gotowych oraz surowców?
5. Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów, opisany w odpowiedzi na pytanie nr 2, w przypadku składników wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci należności?
Fragment:
Powyższe zasady – na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. stosuje się odpowiednio do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat. Zgodnie z art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z kolei w myśl art. 14 ust. 2 pkt 16 u.p.d.o.f.. przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.
2018
16
mar

Istota:
W zakresie powstania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu solidarnej odpowiedzialności Spółki (Generalnego Wykonawcy) za roszczenia wynikające z dalszej umowy o roboty budowlane
Fragment:
Stanowisko organu podatkowego w zakresie pytania Nr 4 wniosku Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu. Przepis art. 12 updop, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje więc jedynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów. Przychodami są więc w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 updop). Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. Ustawodawca nie zastrzega, że przychodem są tylko wymienione w art. 12 ww. ustawy pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności gospodarczej osoby prawnej. Wszelkie wpłaty pieniężne, o ile spełniają inne wymagania podane w rozdziale 2 ustawy, mogą być uznane za przychód osoby prawnej zwłaszcza, że listę pożytków – stanowiącą katalog zamknięty, którego zakres nie podlega rozszerzeniu, czy też zawężeniu – które nie mogą być zaliczone do przychodów zawarto w ust. 4 cytowanego przepisu.
2018
16
mar

Istota:
Czy udostępnienie przez B Zasobów na rzecz A na podstawie zawartego Porozumienia będącego konsekwencją Uchwał 2017 i 2009 powierzających obu spółkom zadanie własne G, nie będzie stanowić po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Oznacza to, że jeżeli świadczenia pomiędzy spółkami są dokonywane nieodpłatne, to powinny rodzić przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Jeśli są dokonywane odpłatnie, powinny skutkować ujęciem ich w rozliczeniu podatkowym poprzez odpowiednie wykazywanie przychodów (świadczeniodawca) i kosztów (świadczeniobiorca). Z powołanego art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika więc, że gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą otrzyma nieodpłatne świadczenie (lub świadczenie częściowo odpłatne) obowiązany jest wykazać z tego tytułu przychód podatkowy. Co istotne, przysporzenie majątkowe musi być powiązane z uzyskaniem przez podatnika korzyści niezwiązane z wydatkami, kosztami, zaoszczędzeniem wydatków, które mogą być powiązane także z obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia. Mimo że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia nieodpłatnego świadczenia, to jednak w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowała się linia orzecznicza, zgodnie z którą pojęcie to ma „ szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia (...)
2018
14
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych użyczenia oraz nieodpłatnego przekazania uczestnikowi projektu pojemnika przeznaczonego do zbierania bioodpadów.
Fragment:
(...) przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Sformułowanie „ w szczególności ” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Zgodnie z art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.
2018
14
mar

Istota:
Powstanie przychodu i kosztu uzyskania przychodu w związku z transakcją wymiany kryptowalut
Fragment:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W związku z tym, kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim. Dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, określony wydatek nie może być również wyszczególniony w katalogu negatywnym – wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, ujętych w art. 23 ww. ustawy oraz musi być należycie udokumentowany. Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.
2018
14
mar

Istota:
Powstanie przychodu w związku ze sprzedażą kryptowaluty w zamian za pieniądze, towar lub usługę
Fragment:
W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót wirtualnymi walutami i podatnik dokona takiej transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Podstawowe zasady wyznaczania momentu powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej określone zostały z kolei w art. 14 ust. 1c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wskazuje, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.
2018
14
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
W art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, których to rodzaje zostały wskazane w art. 17 ustawy o PIT. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (...). Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. W świetle wskazanych powyżej przepisów ustawy o PIT należy wskazać, że przekształcenie może potencjalnie rodzić skutki podatkowe w PIT po stronie wspólników podmiotu przekształcanego wyłącznie w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. W tym miejscu należy odnieść się do definicji „ spółki ” i „ spółki niebędącej osobą prawną ”, wskazanych przez ustawodawcę.
2018
14
mar

Istota:
Czy w przypadku, gdy koszty bezpośrednio związane z przychodem danego roku podatkowego ponoszone są (w rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w drugim i w kolejnych latach od osiągnięcia przychodu, Spółka ma prawo do potrącania tych kosztów w rozliczeniach za lata, w których są one ponoszone, a w konsekwencji – w podanym przykładzie – w rozliczeniach za rok 2017 i 2018?
Fragment:
Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Spółka akcyjna) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje projekty, w przypadku których, ze względu na ich specyfikę, koszty bezpośrednio z nimi związane ponoszone są w drugim i w kolejnych latach od osiągnięcia przychodu. Przykładem jest projekt, z tytułu którego przychód osiągnięty został w 2015 r., natomiast koszty bezpośrednio z nim związane poniesione zostały m.in. w 2017 r. i będą poniesione w 2018 r. W omawianej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu potrącania kosztów bezpośrednio związanych z przychodem osiągniętym – w podanym przykładzie – w 2015 r., tj. czy ma on prawo do potrącania kosztów, ponoszonych w drugim i w kolejnych latach od osiągnięcia przychodu, w rozliczeniach za 2017 r. i 2018 r. Zasady potrącalności kosztów bezpośrednio związanych z przychodami regulują art. 15 ust. 4, ust. 4b i ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy – koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Jednakże w myśl art. 15 ust. 4b ww. ustawy – koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione (...)
2018
13
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z PFRON refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.
Fragment:
Powołując art. 10 ust. 1 ustawy możemy wymienić różne źródła przychodów, między innymi pozarolnicza działalność gospodarcza oraz inne źródła. Zgodnie z przywołanymi przepisami, zdaniem Wnioskodawcy, mogą wystąpić dwa źródła przychodów, w związku z otrzymaniem zwrotu składek społecznych z PFRON: pierwsze źródło przychodów to pozarolnicza działalność gospodarcza, w sytuacji gdy zapłacone składki społeczne są uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów w kolumnie „ 13 ” PKPIR. Wówczas zwrot z PFRON stanowi przychód z działalności gospodarczej i wykazywany jest w kolumnie „ 8 ” PKPIR jako pozostałe przychody. W zeznaniu rocznym kwoty składek i ich zwrot będą uwzględnione razem odpowiednio z kosztami i przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej w poz. 54 i 53 zeznania PIT-36; drugie źródło przychodu to inne źródła, w sytuacji gdy zapłacone składki są odliczane od dochodu i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zwrot z PFRON nie jest przychodem z działalności i stanowi odrębne źródło przychodów. Ani składki społeczne ani zwrot z PFRON nie są wykazywane w PKPIR, będą uwzględniane w zeznaniu rocznym PIT-36. Składki ZUS w pełnej zapłaconej wysokości w poz. 153 zeznania a łączny zwrot z PFRON w danym roku w poz. 85 zeznania.
2018
13
mar

Istota:
Kwota darowizny, którą Wnioskodawczyni przekazała bratu, jako niemająca związku ze zbyciem nieruchomości, w takim znaczeniu, że wykonanie tej czynności nie było konieczne dla dokonania tego zbycia nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia, o jakim mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy. Dokonanie darowizny nie było niezbędne, aby sprzedaż nieruchomości doszła do skutku i w konsekwencji nie ma wpływu na wysokość przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania. Reasumując, brak jest podstaw prawnych, aby podstawę opodatkowania stanowił uzyskany ze sprzedaży przychód po odliczeniu kwoty darowizny przekazanej bratu przez Wnioskodawczynię. Zatem kwota darowizny przekazana bratu przez Wnioskodawczynię, zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może zostać zakwalifikowana jako koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Jak wskazano powyżej pomiędzy kosztami uzyskania przychodu a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Kwota darowizny, którą Wnioskodawczyni przekazała bratu, jako niemająca związku ze zbyciem nieruchomości, w takim znaczeniu, że wykonanie tej czynności nie było konieczne dla dokonania tego zbycia nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia, o jakim mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy. Dokonanie darowizny nie było niezbędne, aby sprzedaż nieruchomości doszła do skutku i w konsekwencji nie ma wpływu na wysokość przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania. Reasumując, brak jest podstaw prawnych, aby podstawę opodatkowania stanowił uzyskany ze sprzedaży przychód po odliczeniu kwoty darowizny przekazanej bratu przez Wnioskodawczynię. Zatem kwota darowizny przekazana bratu przez Wnioskodawczynię, zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może zostać zakwalifikowana jako koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni w części dotyczącej odliczenia od przychodu przekazanej darowizny bratu jako kosztu pomniejszającego dochód ze sprzedaży nieruchomości przejętej od współspadkobierców należało uznać za nieprawidłowe.
2018
10
mar

Istota:
W zakresie możliwości i momentu powstania przychodów i kosztów podatkowych w związku z zawartą umową cash poolingu
Fragment:
Odnosząc się do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Za koszty uzyskania przychodów należy uznać zatem koszty generowane przez działania podatników zmierzające do osiągnięcia celu wskazanego w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a koszty działań podejmowanych w innym celu nie mogą stanowić podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Za koszty uzyskania przychodów należy uznać koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające z nimi w związku pośrednim, o ile zostały one poniesione w sposób racjonalny w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nawet w przypadku, gdy z obiektywnych przyczyn w ostatecznym rozrachunku przychód nie zostanie osiągnięty. W ocenie Spółki, wydatki w postaci odsetek na rzecz pozostałych Uczestników Systemu zostaną poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, nie ulega bowiem wątpliwości, że Spółka ponosi koszt ze względu na ujemne saldo w strukturze cash poolingu.
2018
9
mar

Istota:
W zakresie ustalenia, czy odszkodowania (kary) zwracane Spółce przez Dostawców nie będą stanowiły przychodu podatkowego oraz sposobu ich księgowania
Fragment:
Należy zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ogólnej definicji przychodu podatkowego. Treść art. 12 ust. 1 updop wskazuje, że zostały ustanowione jedynie przykładowe przysporzenia zaliczane do kategorii przychodów. Tym samym każde świadczenie, które powiększa aktywa podatnika w sposób trwały stanowi dla niego przychód podatkowy. Z kolei, stosownie do art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym uważa się należne przychody, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jest to tzw. metoda memoriałowa rozliczania przychodu. Generalnie należy wskazać, że przychód powstaje w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść. Ponadto, przychodem jest takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywny). Natomiast art. 12 ust. 4 updop określa w sposób enumeratywny, które zdarzenia nie stanowią przychodu podatkowego. Z opisu sprawy wynika, że Spółka ponosi wydatki związane z wypłatą odszkodowań (kar) na rzecz swoich klientów. Wypłacane kary są następstwem zaistnienia sytuacji w której towar jest dostarczany z wadami lub nastąpiło opóźnienie w dostarczaniu towaru, które nie było spowodowane koniecznością usunięcia wad.
2018
8
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien zaliczyć do przychodu, pozostałe po potrąceniu dokonanej zapłaty podwykonawcom, nieuregulowane zobowiązanie z tytułu faktury wykonawcy, do której podwykonawcy nie zgłosili roszczeń?
Fragment:
Pozostałe zobowiązanie z tytułu faktury wykonawcy, do której podwykonawcy nie zgłosili roszczeń zgodnie z art. 12 ust. l pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi przychód podatkowy. Podsumowując, inwestor ureguluje należne wypłaty wobec podwykonawców, a jednocześnie potrąci je z zobowiązań wobec wykonawcy. W związku z faktem, że wykonawca nie zgłasza dalszych roszczeń, a jego spółka została wykreślona z KRS, pozostała część zobowiązań po dokonaniu potrąceń będzie zaliczona do przychodów inwestora. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.) nie definiują pojęcia przychodu, określają natomiast, co w szczególności stanowi przychód w rozumieniu tych przepisów. Art. 12 tej ustawy, regulujący kwestie przychodów, nie wymienia źródła przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenia zawarte w kolejnych ustępach art. 12, ustawodawca precyzuje więc jedynie rodzaje przychodów. Art. 12 ust. 1 ww. ustawy, wskazuje otwarty katalog przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Jednocześnie, zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie poglądem, istotą opodatkowania podatkiem dochodowym jest objęcie tym podatkiem każdego przysporzenia majątkowego polegającego na zwiększeniu aktywów lub zmniejszeniu pasywów podatnika, z wyjątkiem tych, które ustawa podatkowa wyłącza z tej kategorii.
2018
6
mar

Istota:
Czy przychód uzyskany z tytułu zbycia lub wymiany przeniesionych z majątku prywatnego do majątku firmy bitcoinów, będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm., dalej „ustawa o PIT”) i jako taki będzie podlegał opodatkowaniu w sposób określony w art. 30c ustawy o PIT czyli podatkiem liniowym?
Fragment:
Z tak skonstruowanej definicji wynika, że w sytuacji, gdy działalność spełnia warunki wskazane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy a nie spełnia warunków określonych w art. 5b ustawy, to przychody osiągane z tego tytułu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Stosownie do treści art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
2018
6
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia momentu powstania przychodu u agenta ubezpieczeniowego.
Fragment:
U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Natomiast przepis art. 14 ust. 1c ww. ustawy stanowi, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. W myśl ww. przepisu przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi. Wyjątek od tej zasady stanowi: wystawienie faktury przed datą wydania towaru, zbycia prawa lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień wystawienia faktury, uregulowanie należności przed wydaniem towaru, zbyciem prawa lub wykonania usługi – datą powstania przychodu będzie w tym przypadku dzień otrzymania należności. Przytoczony przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą moment powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątek od tak skonstruowanej zasady wprowadza art. 14 ust. 1e, 1h i 1i powołanej ustawy.
2018
6
mar

Istota:
Czy przychód uzyskany z tytułu zbycia lub wymiany przeniesionych z majątku prywatnego do majątku firmy bitcoinów, będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm., dalej „ustawa o PIT”) i jako taki będzie podlegał opodatkowaniu w sposób określony w art. 30c ustawy o PIT czyli podatkiem liniowym?
Fragment:
Z tak skonstruowanej definicji wynika, że w sytuacji, gdy działalność spełnia warunki wskazane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy a nie spełnia warunków określonych w art. 5b ustawy, to przychody osiągane z tego tytułu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Stosownie do treści art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
2018
3
mar

Istota:
Czy w sytuacji, kiedy pośredni akcjonariusz pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
Fragment:
W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.). Według wcześniejszego brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Natomiast według wcześniejszego brzmienia art. 7 ust. 2 ww. ustawy – dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Przepis art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego.
2018
3
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.
Fragment:
W konsekwencji należy dokonać analizy, czy ww. proces może podlegać opodatkowaniu: na zasadach ogólnych dotyczących rozpoznania przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT lub poprzez analogiczne zastosowanie przepisów ustawy o PIT, wskazujących na konieczność rozpoznania przychodu podatkowego w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń skutkujących nabyciem/objęciem przez osoby fizyczne udziałów w spółkach kapitałowych. Ad 1. Zasady ogólne rozpoznawania przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami, co do zasady, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji należy uznać, że przychodem na gruncie ustawy o PIT jest każde definitywne, bezzwrotne przysporzenie majątkowe, otrzymane przez podatnika lub postawione do jego dyspozycji w ciągu roku podatkowego. Jak przyjmuje się w literaturze przedmiotu, zawarta w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT definicja przychodu ma charakter ogólny. W konsekwencji stosuje się ją w przypadkach, gdy przepisy szczególne nie regulują tej kwestii odmiennie, w szczególności nie przewidują odrębnego sposobu określania wysokości danego przychodu lub momentu jego uzyskania.
2018
3
mar

Istota:
Finansowanie przez Wnioskodawcę szkoleń/konferencji w całości, bądź w części, które to szkolenia/konferencje będą przeznaczone dla diagnostów laboratoryjnych (członków samorządu) oraz będą służyć podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez diagnostów laboratoryjnych (członków samorządu zawodowego - zgodnie ze Statutem), nie spowoduje po stronie członków samorządu (diagnostów laboratoryjnych) powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia/częściowo odpłatnego. W konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek wystawienia uczestnikom (członkom samorządu) informacji PIT-8C.
Fragment:
(...) przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Użyte w tym przepisie sformułowanie „ w szczególności ” oznacza, że przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem. Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.
2018
3
mar

Istota:
Sposób rozliczenia niezakończonych usług świadczonych pomiędzy Wnioskodawcą a spółkami przejmowanymi.
Fragment:
Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.) – przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z kolei art. 12 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że – za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W myśl art. 12 ust. 3a ww. ustawy – za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Zgodnie z art. 12 ust. 3c ww. ustawy – jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
2018
2
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania nieoprocentowanej pożyczki.
Fragment:
Skoro tak, to nieoprocentowana pożyczka, którą Wnioskodawca zaciągnął u ww. osoby fizycznej nie powoduje powstania po jego stronie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Z ww. względów odpowiedź na pytania nr 2 i 3 jest bezprzedmiotowa. Końcowo wyjaśnić należy, że bezprzedmiotowość ustosunkowania się przez tut. organ do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań nr 2 i nr 3 wynika z tego, że zostały sformułowane warunkowo w zależności od odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1, tj. Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi w tej kwestii wyłącznie w sytuacji uznania przez organ za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 (tj. uznania, że nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy osobami fizycznymi spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od Wnioskodawcy zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek), co w rozpatrywanej sprawie nie ma miejsca. Zatem, w związku z tym, że stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 uznane zostało za prawidłowe, tym samym odpowiedź na pytania oznaczone we wniosku jako nr 2 i nr 3 stała się bezprzedmiotowa. W odniesieniu natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych – wskazać należy, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu.
2018
2
mar

Istota:
Czy Odszkodowanie, które ma otrzymać Spółka, powinno zostać potraktowane jako przychód związany z Działalnością Strefową i włączone do kalkulacji dochodu zwolnionego z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy o CIT?
Fragment:
Reasumując, Odszkodowanie, które otrzyma Spółka w ramach zaistnienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia – nie stanowi/nie będzie stanowiło przychodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop. Przychód w postaci Odszkodowania nie jest/nie będzie również następstwem prowadzonej działalności gospodarczej, wynikającej z zezwolenia strefowego, lecz wynika z odrębnej umowy, której przedmiotem jest udzielenie przez zakład ubezpieczeń (lub przez podmiot z Grupy) ochrony ubezpieczeniowej oraz jest wynikiem zaistnienia przewidzianego w umowie zdarzenia (roszczeń związanych z dokonywanymi transakcjami handlowymi). Zatem, ww. przychód podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Skoro przychód uzyskany przez Spółkę z tytułu Odszkodowania nie stanowi przychodu ze źródła przychodów, jakim jest działalność określona w posiadanym przez Spółkę zezwoleniu, lecz przychodem uzyskanym na skutek ochrony wynikającej z umowy ubezpieczenia – to przychód ten nie może zostać potraktowany jako przychód związany z działalnością strefową i włączony do kalkulacji dochodu zwolnionego z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 updop. Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe. W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji należy wskazać, że wydane zostały w indywidualnych sprawach w odzwierciedleniu do konkretnych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych.
2018
28
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca - w przypadku zawarcia planowanego (opisanego w stanie faktycznym oraz zgodnego z treścią wskazaną w opisie stanu faktycznego) Porozumienia zmieniającego w sprawie podziału majątku wspólnego i nabycia na własność wskazanych w nim ruchomości przez małżonkę Wnioskodawcy - zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, otrzymanych (...)
2018
27
lut

Istota:
Ustalając limit transakcji lub innych zdarzeń, mających wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, określony w art. 9a ust. 1 updop, należy wziąć pod uwagę sumę przychodów lub kosztów Wnioskodawcy i jego zagranicznego Oddziału (czyli skonsolidowane przychody lub koszty).
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Natomiast art. 17 ust. 1 pkt 3 stanowi, że wolne od podatku są dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi. Na podstawie ww przepisów Wnioskodawca twierdzi, że jeżeli podatnik osiąga przychody (lub ponosi koszty), które zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 updop nie są uwzględniane przy ustalaniu podstawy opodatkowania, to jednocześnie przychody te (koszty) literalnie za art. 9a ust. 1 lit. a-b updop nie mają wpływu na wysokość dochodu (straty) podatnika, do której mają zastosowanie regulacje updop dotyczące cen transferowych i dokumentacji podatkowej.
2018
26
lut

Istota:
Dla przypadków odpłatnego ustanowienia służebności przychód nie powstanie na podstawie art. 12 ust. 3a updop, jako że samo ustanowienie tego prawa majątkowego nie zostało w nim wymienione, podobnie jak i nie jest usługą w rozumieniu ww. przepisu. W takim przypadku, zastosowanie znajdzie zatem regulacja art. 12 ust. 3e updop, zgodnie z którym w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. Co do zasady prawidłowe jest stanowisko Spółdzielni, że wynagrodzenie z tytułu ustanowionej służebności przy odpłatnym ukształtowaniu tego prawa powinno być rozpoznane przez Wnioskodawcę jako przychód w dacie jego otrzymania, tj. w momencie zapłaty każdej z rat. Tym samym rata otrzymana w roku 2017 będzie przychodem roku 2017, a rata otrzymana w roku 2018 – przychodem roku 2018.
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z art. 7 ust. 2 tej ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje więc, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania. I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
2018
26
lut

Istota:
Skutki podatkowe związane z przystąpieniem do Spółdzielczego Systemu Ochrony - Czy wartość otrzymanej pożyczki będącej pomocą de minimis stanowi przychód Banku do opodatkowania w części umorzonej? Czy składka na SSO jest kosztem uzyskania przychodów?
Fragment:
Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty. Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki: (...)
2018
23
lut

Istota:
Czy dla celów obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych właściwym będzie stosowanie do ustalania przychodów i kosztów w związku z realizacją inwestycji w ramach konsorcjum, zasad ogólnych wynikających z art. 11 oraz art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, czy Uczestnik po dokonaniu okresowego lub/i ostatecznego rozliczenia wyniku finansowego konsorcjum powinien potraktować, jako koszt uzyskania przychodu kwoty wypłacone Liderowi, jako rozliczenie straty na podstawie noty obciążeniowej w tej dacie, lub/i jako przychód kwoty otrzymane od Lidera tytułem rozliczenia zysku na podstawie noty uznaniowej w tej dacie
Fragment:
Literalna wykładnia powołanego przepisu prowadzi do wniosku, że do przychodów z tego źródła, podatnik powinien zaliczyć przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe. W myśl art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie natomiast do treści art. 9 ust. 2 updof, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. W celu określenia kosztów uzyskania przychodów należy odnieść się do art. 22 i 23 updof. Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
2018
23
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przychód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.