Przychód | Interpretacje podatkowe

Przychód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy z tytułu Aportu do SCSP, Spółki Holenderskiej lub do Kooperatywy, Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód podlegający w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
Reasumując, skoro na gruncie Konwencji przychody Wnioskodawcy z tytułu Aportu będą podlegały wyłącznie podatkowi dochodowemu w Holandii, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podatkowego opodatkowanego w Polsce, w szczególności przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt . 7 czy art. 14 ust. 1 UPDOP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej przychodów z udziału w luksemburskiej spółce SCSp oraz zwolnienia z opodatkowania przychodów Funduszu niezależnie od ich charakteru.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału), a powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c) ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z pewnymi zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w analizowanej sprawie, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia. W świetle powyższych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie przychody osiągane przez Fundusz (niezależnie od tytułu z jakiego zostają osiągnięte) są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie określenia momentu rozpoznania przychodu cypryjskiego akcjonariusza polskiej spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
W konsekwencji z powyższego przepisu wynika obowiązek uwzględnienia przez wymienionych w nim podatników przy obliczaniu podstawy opodatkowania przychodów osiąganych przez nich z tego źródła w wysokości odpowiadającej ich udziałowi w przychodach spółki. Z uwagi na fakt, że nie zdefiniowano w nim odrębnie pojęcia przychodu (w odniesieniu do poszczególnych rodzajów spółek) odwołać się należy do opisowego ujęcia tego pojęcia zawartego w art. 12 ust. 1 ustawy CIT i w świetle tej regulacji ocenić, czy i jakie (jakiego rodzaju) przychody osiąga wspólnik SKA będący jej akcjonariuszem. Ustawa CIT w swej konstrukcji nie zawiera definicji przychodów, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Jednocześnie enumeratywnie wylicza kategorie wpływów pieniężnych, które nie stanowią przychodów podatkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Stosownie do przepisów art. 12 ust. 3 ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej przychodów spółki holenderskiej uzyskanych z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją polskiego funduszu inwestycyjnego oraz opodatkowania tych przychodów w Polsce.
Fragment:
W opinii Wnioskodawcy, przychód osiągnięty przez Spółkę z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, w świetle UPDOP stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W szczególności, zdaniem Funduszu, przychód z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu nie stanowi przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych określonego w art. 10 ust. 1 UPDOP. W art. 12 UPDOP zostały sformułowane „ ogólne zasady ” opodatkowania przychodu. Natomiast art. 10 UPDOP reguluje szczególną kategorię przychodów wyłączoną spod reżimu art. 12, którą stanowią dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych. W oparciu o przepis art. 12 przychód należy określić jako wszelkie trwałe, bezzwrotne i definitywne przysporzenie majątkowe podatnika. W art. 12 UPDOP zawarto jedynie przykładowy, otwarty katalog kategorii, które zaliczane są do przychodu podatkowego. Tym samym, art. 12 obejmuje swoim zakresem również te kategorie przychodów, które nie zostały w nim wymienione expressis verbis. W związku z powyższym należy przyjąć, że w kategorii przychodu opodatkowanego „ na zasadach ogólnych ”, tj. zgodnie z art. 12 UPDOP, mieszczą się wszelkie przysporzenia w majątku podatnika, które nie zostały wyraźnie zaliczone do kategorii wymienionych w innych przepisach ustawy.
2016
17
sie

Istota:
Obowiązki płatnika – świadczenia z ZFŚS
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę do przychodów ze stosunku pracy zalicza się każde świadczenie, które zostało wypłacone w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się zarówno otrzymane przez pracownika pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje, iż w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zalicza się zatem między innymi różnego rodzaju spotkania o charakterze imprez integracyjnych, sportowo-integracyjnych, wycieczek, a w zasadzie ich wartość. Jeżeli przedmiotem nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego nie jest rzecz lub usługa wchodząca w zakres działalności pracodawcy, wartość pieniężną tego rodzaju świadczenia ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b ustawy (art. 12 ust. 3 ww. ustawy).
2016
14
sie

Istota:
W którym momencie, w przypadku nabywania prawa do wynagrodzenia od dostawców mediów za pozyskanie klientów w związku ze spełnieniem określonych warunków wskazanych w umowach, dokumentowanego poprzez wystawienie faktur VAT przez Spółkę na dostawców mediów, Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy ? W którym momencie, w przypadku bonusu (succes fee) otrzymanego przez Spółkę od klienta w związku ze spełnieniem warunków określonych w umowie, dokumentowanego poprzez wystawienie faktur VAT przez Spółkę na klienta, Spółka powinna rozpoznawać przychód podatkowy ?
Fragment:
W konsekwencji do właściwego określenia momentu, w którym powinien zostać rozpoznany przychód podatkowy należy zastosować ogólne reguły dotyczące rozpoznawania przychodów, zawarte w art. 12 ust. 3 - 3e ustawy o CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Za dzień powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi nie później jednak niż dzień wystawienia faktury VAT albo uregulowania należności (art. 12 ust. 3a ustawy o CIT). W przypadku gdy usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, nie rzadziej niż raz w roku (art. 12 ust. 3c ustawy o CIT). W pozostałych przypadkach przychód powstaje zasadniczo w momencie otrzymania zapłaty (art. 12 ust. 3e ustawy o CIT). Z ogólnych zasad dotyczących rozpoznawania przychodów dla celów CIT, do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które są w danym momencie należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe. O zaliczeniu danego przysporzenia do przychodów podatnika decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej (Podatek dochodowy od osób prawnych - komentarz 2008, pod red.
2016
14
sie

Istota:
Koszty uzyskania przychodów w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku spółki cichej.
Fragment:
W konsekwencji koszty Wnioskodawczyni związane z uzyskaniem i wykorzystaniem powyższych świadczeń od Wspólnika cichego były i będą poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym również, że koszty te nie zostały wymienione w katalogu negatywnym z art. 23 ustawy o podatku od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawczyni wypłacony Wspólnikowi cichemu zysk spełnia wszelkie przesłanki, by zostać uznany za koszty uzyskania przychodów: został przez Wnioskodawczynię poniesiony (Wnioskodawczyni wypłaciła zysk Wspólnikowi cichemu i odprowadziła od niego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 – 19% zryczałtowany podatek od przychodów z tytułu odsetek od pożyczki), wykazuje on bezpośredni związek z przychodem Wnioskodawczyni, tzn. wniesiony wkład przyczynił się i będzie się nadal przyczyniał do osiągnięcia przez Wnioskodawczynię większego przychodu podatkowego lub jego zachowania albo zabezpieczenia, nie został wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku spółki cichej jest nieprawidłowe.
2016
12
sie

Istota:
1. W którym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód dla celów PDOF w związku z Pierwszym Umorzeniem Transzy?2. W którym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód dla celów PDOF w związku z Drugim Umorzeniem Transzy?
Fragment:
I SA/Bd 21/15, w którym stwierdzono, że: “za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które nie mają charakteru zwrotnego. Przychód jest bowiem określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny”), jak też doktrynę prawa podatkowego (przykładowo A. Bartosiewicz i R. Kubacki w komentarzu do ustawy o PDOF (Lex, 2015), w którym stwierdzono: „ Chociaż pojęcie przychodu z działalności gospodarczej ma charakter szczególny i wyłącza zastosowanie ogólnej definicji, o której mowa w art. 11 u.p.d.o.f., to jednak, podobnie jak w przypadku ogólnego pojęcia przychodu z działalności gospodarczej, przychodem z działalności gospodarczej jest tylko kwota, która ma charakter kwoty należnej definitywnie, a nie jest kwotą o charakterze zwrotnym ”). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wyłącznie umorzenie mające definitywny charakter może prowadzić do powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF. W związku z powyższym, mając na uwadze, że: jako przychód podatkowy na gruncie ustawy o PDOF należy rozumieć definitywne, trwałe i bezzwrotne przysporzenie majątkowe, a jednocześnie o ostateczny skutek prawny umorzenia (...)
2016
11
sie

Istota:
1. W którym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód dla celów PDOF w związku z Pierwszym Umorzeniem Transzy?2. W którym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód dla celów PDOF w związku z Drugim Umorzeniem Transzy?
Fragment:
I SA/Bd 21/15, w którym stwierdzono, że: “za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które nie mają charakteru zwrotnego. Przychód jest bowiem określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny”), jak też doktrynę prawa podatkowego (przykładowo A. Bartosiewicz i R. Kubacki w komentarzu do ustawy o PDOF (Lex, 2015), w którym stwierdzono: „ Chociaż pojęcie przychodu z działalności gospodarczej ma charakter szczególny i wyłącza zastosowanie ogólnej definicji, o której mowa w art. 11 u.p.d.o.f., to jednak, podobnie jak w przypadku ogólnego pojęcia przychodu z działalności gospodarczej, przychodem z działalności gospodarczej jest tylko kwota, która ma charakter kwoty należnej definitywnie, a nie jest kwotą o charakterze zwrotnym ”). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wyłącznie umorzenie mające definitywny charakter może prowadzić do powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF. W związku z powyższym, mając na uwadze, że: jako przychód podatkowy na gruncie ustawy o PDOF należy rozumieć definitywne, trwałe i bezzwrotne przysporzenie majątkowe, a jednocześnie o ostateczny skutek prawny umorzenia (...)
2016
11
sie

Istota:
1. W którym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód dla celów PDOF w związku z Pierwszym Umorzeniem Transzy?2. W którym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód dla celów PDOF w związku z Drugim Umorzeniem Transzy?
Fragment:
I SA/Bd 21/15, w którym stwierdzono, że: “za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które nie mają charakteru zwrotnego. Przychód jest bowiem określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny”), jak też doktrynę prawa podatkowego (przykładowo A. Bartosiewicz i R. Kubacki w komentarzu do ustawy o PDOF (Lex, 2015), w którym stwierdzono: „ Chociaż pojęcie przychodu z działalności gospodarczej ma charakter szczególny i wyłącza zastosowanie ogólnej definicji, o której mowa w art. 11 u.p.d.o.f., to jednak, podobnie jak w przypadku ogólnego pojęcia przychodu z działalności gospodarczej, przychodem z działalności gospodarczej jest tylko kwota, która ma charakter kwoty należnej definitywnie, a nie jest kwotą o charakterze zwrotnym ”). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wyłącznie umorzenie mające definitywny charakter może prowadzić do powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF. W związku z powyższym, mając na uwadze, że: jako przychód podatkowy na gruncie ustawy o PDOF należy rozumieć definitywne, trwałe i bezzwrotne przysporzenie majątkowe, a jednocześnie o ostateczny skutek prawny umorzenia (...)
2016
11
sie

Istota:
1. W którym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód dla celów PDOF w związku z Pierwszym Umorzeniem Transzy?2. W którym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód dla celów PDOF w związku z Drugim Umorzeniem Transzy?
Fragment:
I SA/Bd 21/15, w którym stwierdzono, że: “za przychody podatkowe mogą być uznane tylko takie świadczenia, które nie mają charakteru zwrotnego. Przychód jest bowiem określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny”), jak też doktrynę prawa podatkowego (przykładowo A. Bartosiewicz i R. Kubacki w komentarzu do ustawy o PDOF (Lex, 2015), w którym stwierdzono: „ Chociaż pojęcie przychodu z działalności gospodarczej ma charakter szczególny i wyłącza zastosowanie ogólnej definicji, o której mowa w art. 11 u.p.d.o.f., to jednak, podobnie jak w przypadku ogólnego pojęcia przychodu z działalności gospodarczej, przychodem z działalności gospodarczej jest tylko kwota, która ma charakter kwoty należnej definitywnie, a nie jest kwotą o charakterze zwrotnym ”). Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wyłącznie umorzenie mające definitywny charakter może prowadzić do powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF. W związku z powyższym, mając na uwadze, że: jako przychód podatkowy na gruncie ustawy o PDOF należy rozumieć definitywne, trwałe i bezzwrotne przysporzenie majątkowe, a jednocześnie o ostateczny skutek prawny umorzenia (...)
2016
11
sie

Istota:
Czy bezpłatne seminarium należy traktować jako przychód: „inne nieodpłatne świadczenie” pochodzący z „innego źródła” rodzący po stronie Wnioskodawcy obowiązek ustalenia wartości tego świadczenia i wystawienia informacji PIT-8C?
Fragment:
Art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy wymienia jako źródło przychodów: inne źródła. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „ w szczególności ”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.
2016
10
sie

Istota:
1. Czy w niniejszym stanie faktycznym Spółka jest uprawniona do korekty deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-8) za rok 2015 poprzez zmniejszenie przychodu (zwiększenie kosztów uzyskania przychodów – art. 12 ust. 3k UPDOP) Spółki w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży praw do miejsc postojowych, tj. wykazania w nim straty oraz rozliczenia tej straty w następnych latach podatkowych?2. Czy w przypadku wystawienia faktury korygującej w 2016 r. Spółka będzie miała prawo do obniżenia przychodów Spółki w 2016 r. w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży praw do miejsc postojowych?
Fragment:
Stosownie do art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. W myśl natomiast art. 12 ust. 3k tej ustawy, jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 3j, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody. Zgodnie z art. 12 ust. 3l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ust. 3j i 3k nie stosuje się, jeżeli korekta dotyczy przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie może skorygować w 2016 r. deklaracji mającej związek z uzyskanym przychodem w roku 2008 r., w myśl art. 12 ust. 3l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego czasu bowiem zobowiązanie uległo przedawnieniu, stosownie do przepisu art. 70 Ordynacji podatkowej. Ponadto należy dodać, że zgodnie z art. 86 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
2016
10
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych niewprowadzenia faktury do obrotu prawnego.
Fragment:
U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.): jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Moment uzyskania przychodu określa art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem – w brzmieniu obowiązującym w zaistniałym stanie faktycznym: za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe.
2016
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup medali okolicznościowych.
Fragment:
W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik), jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością, poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany, nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia określonego związku przyczynowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, bądź funkcjonowanie źródła przychodu. Kosztami podatkowymi są między innymi tzw. wydatki ponoszone na rzecz pracowników podatnika, w przypadku gdy wydatki te spełniają wskazane wyżej, określone w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kryteria.
2016
9
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży BTC opisanych w przedstawionym stanie faktycznym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jako przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu z zastosowaniem stawki 3%? (pyt. 1)
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży BTC opisanych w przedstawionym stanie faktycznym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jako przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu z zastosowaniem stawki 3%... Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu, jeżeli dochody Wnioskodawcy z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% (tzw. podatkiem liniowym), o którym mowa w art. 9a ust. 2 w zw. z art. 30c ust. 1 UPDOF, oraz mogą obejmować przychody wyłączone z opodatkowania ryczałtem na podstawie art. 8 ust. 1 UZPD... Czy w przypadku, gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w UZPD, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczono wskazany limit... Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach (...)
2016
9
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży BTC opisanych w przedstawionym stanie faktycznym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jako przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu z zastosowaniem stawki 3%? (pyt. 1)
Fragment:
Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu, jeżeli dochody Wnioskodawcy z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% (tzw. podatkiem liniowym), o którym mowa w art. 9a ust. 2 w zw. z art. 30c ust. 1 UPDOF, a przychody Wnioskodawcy i Wspólnika z prowadzonych przez nich jednoosobowej działalności gospodarczej mogą obejmować przychody wyłączone z opodatkowania ryczałtem na podstawie art. 8 ust. 1 UZPD... Czy w przypadku, gdy suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki przekroczy w danym roku podatkowym równowartość kwoty 150.000 Euro, o której mowa w UZPD, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu do końca tego roku podatkowego, w którym przekroczono wskazany limit... Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca utraci prawo do opodatkowania przychodów osiągniętych w ramach działalności Spółki w formie ryczałtu w wyniku przekroczenia limitu 150.000 Euro, Wspólnicy będą mogli ponownie skorzystać z prawa do opodatkowania przychodów Spółki w formie ryczałtu w kolejnym roku podatkowym po roku, w którym Wspólnicy nie byli uprawnieni do opodatkowania przychodów Spółki ryczałtem, jeżeli suma przychodów Wspólników osiągniętych w ramach działalności Spółki nie przekroczy w tym roku podatkowym równowartości kwoty 150.000 Euro... Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej BTC, które zostaną wydane Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze Spółki lub likwidacją Spółki, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z działalności gospodarczej zgodnie z zasadami określonymi w UPDOF...
2016
9
sie

Istota:
Dotychczas uzyskany przychód oraz przychód otrzymany w przyszłości z tytułu wynajmu lokali, ze względu na jego rozmiar, nie podlega u Wnioskodawcy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Mając bowiem na uwadze zarobkowy, ciągły charakter prowadzonego najmu oraz jego rozmiar, należy stwierdzić, że podejmowane przez Wnioskodawcę czynności wypełniają przesłanki zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychody uzyskiwane z tytułu najmu wskazanych we wniosku lokali, Wnioskodawca powinien zaliczyć do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza i opodatkować w sposób przewidziany dla tego źródła przychodów.
Fragment:
Przychód z wynajmu lokali Wnioskodawca opodatkowuje i ma zamiar opodatkowywać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy dotychczas uzyskany przychód oraz przychód otrzymany w przyszłości z tytułu wynajmu lokali podlega i będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Należy raz jeszcze zaakcentować, że decydujące znaczenie dla zakwalifikowania przychodów z najmu nieruchomości do właściwego źródła ma przede wszystkim to, czy najem spełnia przesłanki uznania za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie przekonanie i wybór podatnika w zakresie właściwej jego zdaniem kwalifikacji osiąganych przez niego przychodów, do określonego źródła przychodów. Jednocześnie wskazać należy, że zarówno rodzaj jak i ilość wynajmowanych lokali nie jest przesłanką bezwzględnie przesądzającą o kwalifikacji uzyskiwanych przychodów z najmu do określonego źródła przychodu. Ustawodawca w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazał bowiem, aby były to jedyne i ostateczne przesłanki, które determinują kwalifikację tego rodzaju przysporzeń majątkowych do określonego źródła przychodów.
2016
9
sie

Istota:
Możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów podatkiem liniowym
Fragment:
Wnioskodawczyni przywołuje treść interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r., Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 , „ jeżeli podatnik uzyskuje przychody w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej, może zakwalifikować te przychody do źródła - działalność gospodarcza, nawet w sytuacji, gdy wymienione są w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście ”. Ponadto, stwierdza, że ustawa nie wyklucza, aby przychody uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej. W interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2015 r., Nr ILPB1/4511-1-20/15-2/AMN , Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w charakterze nadzorcy sądowego lub syndyka do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zależna od formuły w jakiej dana osoba wykonuje swoją działalność zawodową. Ponadto podkreślił, że na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały na zlecenie sądu, prokuratury, czy innych podmiotów określone czynności i osiągały z tego tytułu przychody. Następnie stwierdził, że: jeżeli nadzorca sądowy lub syndyk swoją działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a czynności podejmowane przez niego w charakterze nadzorcy sądowego lub syndyka są wykonywane w ramach tej działalności, wówczas wynagrodzenie z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.
2016
7
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości medali wręczonych pracownikom z okazji wieloletniej pracy.
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Z powyższego wynika, że przychodem ze stosunku pracy, stosunku służbowego może być nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale także inne przysporzenia majątkowe, np. nagrody pieniężne lub rzeczowe przyznane pracownikom. Zgodnie z powyższym, wartość nagród rzeczowych otrzymanych przez pracownika od pracodawcy co do zasady stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca wystąpił z inicjatywą uhonorowania swoich pracowników medalami z okazji wieloletniej pracy.
2016
7
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia przychodów/kosztów ich uzyskania w związku z transakcją podziału przez wydzielenie.
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy: przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W myśl art. 15 ust. 1 tej ustawy: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Stosownie do art. 15 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione (...)
2016
7
sie

Istota:
Czy Połączenie I (tj. połączenie F1 ze Spółką A) będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Połączenie I (tj. połączenie F1 ze Spółką A) nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. Na wstępie Wnioskodawca wskazał, że określenie przychodów nie powinno być uzależniane od ujęcia księgowego w Polsce lub za granicą lub prawa podatkowego w Luksemburgu lecz powinno odbywać się na gruncie ustawy o CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Wnioskodawca w ramach Połączenia I otrzyma nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki A, które zostaną wydane w zamian za udziały w spółce F1. Mając na uwadze art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, wartość nominalna udziałów Spółki A przydzielonych Wnioskodawcy nie będzie stanowiła przychodu Wnioskodawcy w wyniku Połączenia I. Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.
2016
7
sie

Istota:
Jeżeli strony umowy pożyczki ustaliły, że pożyczka zostanie udzielona nieodpłatnie, tj. umowa nie przewidywała obowiązku naliczania oraz płatności odsetek, to pożyczka ma charakter nieodpłatny. Zatem nieoprocentowana pożyczka, którą Wnioskodawca zaciągnął u członka najbliższej rodziny nie spowodowała powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a tym samym zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania.
Fragment:
W powiązaniu z przytoczonymi regulacjami, art. 20 ust. 1 Ustawy PDOF stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, uważa się w szczególności nagrody i inne nieodpłatne świadczenia (pod warunkiem jednak, że nie należą one do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 Ustawy PDOF) oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użyte w tym przepisie sformułowanie „ w szczególności ” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty. A zatem, zasadne jest zaliczanie do tego źródła również innych przychodów, a nie tylko tych, które wymieniono wprost w art. 20 ust. 1 Ustawy PDOF. Podsumowując - świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika w danym roku podatkowym stanowią dla niego przychód podlegający opodatkowaniu PDOF. Wyżej wymieniony przychód jest traktowany jako przychód z innych źródeł (pod warunkiem jednak, że danego przysporzenia nie można zakwalifikować do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 Ustawy PDOF), a jego „ wyceny ” dokonuje się na podstawie wskazanych uprzednio zasad. Równocześnie jednak, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy PDOF wolna od PDOF jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu Ustawy PSD (czyli np. od ojca).
2016
7
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z transakcją podziału Spółki przez wydzielenie.
Fragment:
(...) przychodów i kosztów miała zastosowanie jedynie do tych przychodów i kosztów, które w sposób bezpośredni można było przyporządkować Zakładowi A (wydzielonemu w postaci ZCP). Zatem przychody i koszty Spółki, których nie można było jednoznacznie przypisać wydzielanym składnikom majątkowym związanym z działalnością Zakładu A, powinny były zostać w całości uwzględnione w rozliczeniach podatkowych Spółki ”. Powinno być: „ Powyższa zasada alokacji przychodów i kosztów miała zastosowanie jedynie do tych przychodów i kosztów, które zostały przyporządkowane do Zakładu A (wydzielonemu w postaci ZCP) i nie zostały przyporządkowane Zakładowi B. Zatem przychody i koszty Spółki przypisane składnikom majątkowym związanym z działalnością Zakładu B, powinny były zostać w całości uwzględnione w rozliczeniach podatkowych Spółki ”. Dodatkowo w piśmie uzupełniającym z 21 lipca 2016 r., Wnioskodawca dokonał sprostowania uzasadnienia stanowiska w następujący sposób: Było: „Przy wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej, istotne jest zastrzeżenie, iż chodzi o prawa i obowiązki „ pozostające w związku z przydzielonymi w planie podziału składnikami ”.
2016
5
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.), a strona umowy jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy, uzyskany przychód w takim przypadku będzie przychodem z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z treścią art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Z kolei w świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Zakwalifikowanie przychodów do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy powoduje, iż na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i jej jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jako płatnikach dokonujących wypłat z powyższych tytułów ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
4
sie

Istota:
1. Czy ewentualny przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy (Uprawnionego z Programu), z tytułu nabycia i realizacji Prawa, powstanie tylko w momencie wypłaty Kwoty Realizacji i stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT?
2. Czy samo przyznanie Wnioskodawcy (Uprawnionemu z Programu) Prawa na podstawie zawartej z nim Umowy o pochodne instrumenty finansowe skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu Ustawy o PIT?
Fragment:
Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uprawnionego powstanie tylko w momencie ewentualnej wypłaty Kwoty Realizacji i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT. Ad. 2) Zdaniem Wnioskodawcy, przychód po stronie Uprawnionego i to z kapitałów pieniężnych powstanie dopiero z momentem realizacji Prawa - wypłaty Kwoty Realizacji. W momencie zawarcia Umowy Uprawniony nie otrzyma zatem żadnego świadczenia i (przysporzenia), które mogłoby być kwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT. Uzasadnienie stanowiska Ad. 1) i Ad. 2). Przychód z kapitałów pieniężnych. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podlegający opodatkowaniu po stronie Uprawnionych powstanie tylko w momencie ewentualnej wypłaty Kwoty Realizacji i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT. W takim przypadku na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, jednak zobowiązana ona będzie do sporządzenia i przesłania do urzędów skarbowych i Uprawnionych imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu z kapitałów pieniężnych (informacji PIT-8C).
2016
4
sie

Istota:
Skutki podatkowe powstałe po stronie pracowników oraz Kolektorów fizycznych z tytułu udziału w spotkaniach związkowych i związanych z tym obowiązków płatnika
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 13 pkt 8 lit. a Ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9. Stosownie natomiast do art. 20 ust. 1 Ustawy PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uznaje się m.in. inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 Ustawy PIT. Co do zasady, obowiązki płatnika związane z kategorią przychodów uzyskiwanych w związku ze stosunkiem pracy lub działalności wykonywanej osobiście regulują art. 31 oraz art. 41 ust. 1 Ustawy PIT. Zgodnie z art. 31 Ustawy PIT m.in. osoby fizyczne, osoby prawne są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy itp.
2016
4
sie

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikowi oddelegowanemu lokalu mieszkalnego i pokryciu wszystkich wydatków związanych z najmem.
Fragment:
Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest stosunek pracy. Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z tego źródła uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2016
3
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.
Fragment:
Jednocześnie zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni. Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o PDOF dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o PDOF dochodem z umorzenia akcji lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji. Jednocześnie, z dniem 01.01.2011 r. uchylony został art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o PDOF stanowiący, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).
2016
2
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.
Fragment:
Jednocześnie zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni. Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o PDOF dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o PDOF dochodem z umorzenia akcji lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji. Jednocześnie, z dniem 01.01.2011 r. uchylony został art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o PDOF stanowiący, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).
2016
2
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przychód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.