Przychód | Interpretacje podatkowe

Przychód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania Wnioskodawcy w Polsce podatkiem dochodowym z tytułu przeniesienia aktywów z mocy prawa niemieckiego na Depozytariusza oraz w zakresie powstania przychodu podatkowego w Polsce u Depozytariusza
Fragment:
Nawet gdyby przyjąć, że można by traktować X jako zbywcę aktywów, to ze względu brak odpłatności z tytułu Przeniesienia brak byłoby jakiegokolwiek przychodu po jego stronie. Co więcej, w opinii Zainteresowani, brak byłoby jakichkolwiek podstaw do szacowania tego przychodu na podstawie art, 14 Ustawy o PDOP. Przepis ten przewiduje bowiem możliwość szacowania przychodu wyłącznie w przypadku, gdy cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw. W analizowanej sprawie przyczyna braku odpłatności z tytułu Przeniesienia nie wynika z woli stron, ale jest zdeterminowana przepisami prawa niemieckiego, które w sytuacji zrzeczenia się przez podmiot zarządzający prawa do zarządzania funduszem przewidują, że aktywa funduszu z mocy prawa zostają przeniesione bez wynagrodzenia na Depozytariusza. W związku z tym należy uznać, że brak odpłatności, czyli brak jakiejkolwiek ceny odpowiadającej wartości rynkowej Aktywów jest jak najbardziej uzasadniony i podyktowany obiektywnymi i niezależnymi od X i Depozytariusza przyczynami. Kolejnego argumentu za brakiem opodatkowania X na gruncie Ustawy o PDOP dostarczają przepisy Umowy. Zgodnie bowiem z art. 13 Umowy, zyski osiągane przez rezydenta niemieckiego z przeniesienia własności majątku nieruchomego położonego w Polsce są opodatkowane w Polsce.
2017
24
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku wypłaty bonusów pośrednich, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie uprawniona do dokonania korekty przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiony został dokument potwierdzający bonus przyznany Kontrahentowi?
Fragment:
Koszty ponoszone przez podatnika należy bowiem ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Celem bonusów wypłacanych Kontrahentowi jest motywowanie do aktywnego zakupu usług świadczonych przez Wnioskodawcę. Zwiększenie ilości i wartości usług nabywanych przez Agenta, będące następstwem decyzji Kontrahenta powoduje zwiększenie sprzedaży Wnioskodawcy. W konsekwencji, wypłacane bonusy przyczyniają się do zwiększenia przychodów Wnioskodawcy. W tym miejscu należy podkreślić, że to obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a zyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powołany przepis art. 15 ust, 1 należy interpretować łącznie z art. 9 ust 1 tej ustawy, zgodnie z którym (...)
2017
24
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
Przychód uzyskany ze sprzedaży omawianego lokalu może zostać pomniejszony również o koszty, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy (tj. koszty uzyskania przychodu), do których, jako koszt nabycia, Wnioskodawca zaliczy cenę jaką zapłacił zbywcy za nabycie lokalu będącego przedmiotem sprzedaży, czyli jak wskazał Wnioskodawca 114.000 zł – bowiem za taką cenę Wnioskodawca kupił lokal, który następnie sprzedał również za 114.000 zł. Skoro zatem Wnioskodawca sprzedał lokal za taką samą kwotę za jaką go zakupił i zakładając, że podane przez Wnioskodawcę kwoty odpowiadały wartości rynkowej lokalu, to w omawianej sprawie nie wystąpił dochód bowiem przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie jest wyższy od kosztów uzyskania przychodu, co oznacza, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego. Jednakże Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania PIT-39 za rok 2016 i wykazania w nim przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu w wysokości 0 zł bądź straty z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1a pkt 3 – w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie momentu rozpoznania przychodu
Fragment:
Przychodem podatkowym jest tu bowiem „ przychód należny ”. Dla wyjaśnienia znaczenia pojęcia „ przychód należny ” należy w pierwszej kolejności odwołać się do wykładni językowej. „ Przychodem ” jest przysporzenie uzyskiwane przez podatnika, mające konkretny wymiar finansowy. Z kolei „ należny ” to - zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego (M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego) - „ przysługujący, należący się komuś ”. Zatem wykładnia literalna omawianego przepisu wskazuje na to, że przychodemprzychody należące się sprzedającemu (przysługujące sprzedającemu), choćby nie zostały faktycznie otrzymane. O przychodzie należnym można więc mówić w sytuacji, gdy podatnikowi przysługuje uprawnienie do jego otrzymania, niezależnie od tego, czy został on już fizycznie (kasowo) otrzymany czy jeszcze nie. Oznacza to, że powstanie przychodu należnego jest związane z powstaniem wierzytelności. Świadczenie należne podatnikowi musi być przy tym skonkretyzowane i wynikać z treści zobowiązania, którego jest on stroną. Warunkiem zaliczenia danego przychodu do przychodów należnych jest zatem, powstanie po stronie wierzyciela, prawnej możliwości żądania spełnienia danego świadczenia przez dłużnika, co odpowiada po stronie dłużnika obowiązkowi świadczenia.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie przychodów podatkowych
Fragment:
Rozwijając opisany wyżej przykład, należy wskazać, iż stosując tę metodologię, w przypadku zmniejszenia IBNR w danym roku jedynie o przykładowo 30 jedn. nie należałoby rozpoznać w ogóle przychodu z tego tytułu w danym roku, gdyż nie została jeszcze całkowicie pokryta kwota nadwyżki IBNR nad Hipotetyczną RRO (w wysokości 50 jedn.), która nie mogła być wcześniej zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Innymi słowy, dopóki wysokość IBNR przewyższa wartość Hipotetycznej RRO (skalkulowanej na potrzeby obliczenia części IBNR podlegającej zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu) nie ma obowiązku rozpoznawania przychodu, gdyż IBNR powinna być zmniejszana w pierwszej kolejności o nadwyżkę, która nie podlegała uprzednio zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Dopiero przy dalszym zmniejszaniu IBNR (w niniejszym przykładzie o wartość wyższą niż 50 jedn.) należałoby rozpoznać przychód w wysokości tego zmniejszenia. Idąc dalej, w przypadku całkowitego rozwiązania IBNR, należałoby rozpoznać przychód w całkowitej wysokości zaliczonej uprzednio do kosztów uzyskania przychodów czyli w wartości 100 jedn. (wyznaczonej przez Hipotetyczną RRO). Wówczas pozostałe 50 jedn., które nigdy nie zostało zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie stanowiłoby również przychodu. Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż zgodnie (...)
2017
22
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów.
Fragment:
Zatem przychód ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej, powstanie w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji osobie fizycznej pieniędzy lub wartości pieniężnych i będzie przychodem z praw majątkowych, a więc źródła przychodów określanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. W zakresie stanu faktycznego sformułowanego w pytaniu nr 1, zdaniem Wnioskodawców, przychód ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej, jest przychodem z praw majątkowych, a więc źródła przychodów określanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawców w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie źródła przychodów jest prawidłowe.
2017
22
lut

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce?
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera jednak legalnej definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń zaliczanych do tej kategorii. Jednocześnie na mocy ustawy z dnia 5 września 2016 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1550, dalej: „ ustawa nowelizująca ”) dokonano nowelizacji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 updop. Zgodnie z brzemieniem tego przepisu po nowelizacji – obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. – przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia (...)
2017
22
lut

Istota:
Kurs po jakim powinien być rozliczony przychód uzyskany na terenie USA oraz podatek potrącony przez zagranicznego kontrahenta
Fragment:
Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku - art. 7 ust. 3 pkt 1 updop. Wolne od podatku są dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi – art. 17 ust. 1 pkt 3 updop. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu, jednak – w art. 12 – wskazuje przykładowe przysporzenia, których wystąpienie skutkuje powstaniem przychodu. Jak stanowi art. 12 ust. 2 updop, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W myśl art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2017
22
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów i przychodów.
Fragment:
W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na: bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód  art. 15 ust. 4, ust. 4b4c ww. ustawy), inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie  art. 15 ust. 4d4e cyt. ustawy). Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, a więc takie którym nie można przypisać konkretnego przychodu, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Kosztami takimi są więc w szczególności wydatki związane z całokształtem działalności podatnika, wynikające z konieczności wywiązywania się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa, czy warunkujące prowadzenie tej działalności.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie ustalenia wysokości przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z kolei, na mocy ust. 3 ww. artykułu, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia przychodu, a jedynie ogranicza się do kazuistycznego wyszczególnienia w art. 12 ust. 1 wartości majątkowych zaliczanych do tej kategorii. Ustawodawca nie wymaga, aby przychodem były tylko wymienione w tym przepisie pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności gospodarczej osoby prawnej.
2017
22
lut

Istota:
Czy w związku z opłaceniem przez Wnioskodawcę składek należnych od Ubezpieczonych, które to składki nie zostaną Wnioskodawcy zwrócone przez Ubezpieczonych, po stronie Ubezpieczonych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, czy w powyższym zakresie będą na Wnioskodawcy ciążyły obowiązki płatnika w odniesieniu do pracowników i obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w odniesieniu do byłych pracowników?
Fragment:
W świetle powyższego, zapłacenie ze środków płatnika, kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w części, w której powinny być pokryte z dochodu osoby fizycznej (ubezpieczonego), skutkuje powstaniem przychodu po stronie osoby fizycznej. Przy czym o sposobie opodatkowania tego przychodu decyduje kwalifikacja do właściwego źródła przychodów zdeterminowana m.in. rodzajem stosunku prawnego łączącego świadczeniodawcę ze świadczeniobiorcą w momencie dokonania świadczenia. Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: (...)
2017
18
lut

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Zgodnie z treścią tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione m.in. na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego (...)
2017
18
lut

Istota:
Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące szkoleń językowych (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące szkoleń językowych (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania za tą samą ilość usług przemnożonych przez stawkę jednostkową będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z artykułem: 17 ust.1 pkt 47 – dotacje otrzymane z budżetu państwa tub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach oraz 17 ust.1 pkt 52 – płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące szkoleń językowych (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania za tą samą ilość usług przemnożonych przez stawkę jednostkową będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 47 oraz pkt 52.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie możliwości rozpoznania i odliczenia straty powstałej na skutek transakcji sprzedaży Udziałów, o której mowa we wniosku
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (za wyjątkiem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22, w przypadku których przedmiotem opodatkowania jest przychód). Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy CIT, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, 11 i art. 24a ustawy, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Przychodami, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, są m.in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast kosztami uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy CIT, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Jednocześnie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT, wyłączone zostały z kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie lub nabycie (...)
2017
18
lut

Istota:
Czy przychód uzyskany z wynajmu nieruchomości opisanej we wniosku można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli w odpowiednim terminie zawiadomi się o tym Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego?
Fragment:
Ponadto należy zwrócić uwagę, że przychody z najmu wspólnej nieruchomości uzyskiwane przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, co do zasady, podlegają opodatkowaniu odrębnie przez każdego ze współmałżonków, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, iż przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 6 ww. ustawy zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. W myśl art. 12 ust. 7 ww. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że małżonkowie złożą oświadczenie, że przychód z najmu nieruchomości będzie w całości rozliczany przez jednego z małżonków – Wnioskodawcę.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące szkoleń językowych (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania za tą samą ilość usług przemnożonych przez stawkę jednostkową będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z: art. 17 ust. 1 pkt 47: dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach oraz art. 17 ust. 1 pkt 52: płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na usługi dotyczące szkoleń językowych (wynikająca z niższych cen usług) niż kwota otrzymanego dofinansowania za tą samą ilość usług przemnożonych przez stawkę jednostkową będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 oraz pkt 52.
2017
18
lut

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Niewątpliwie bowiem wartość przedmiotu darowizny nie tworzy kosztu uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy (obdarowanego). Jak nadmieniono powyżej, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy, czyli poniesienie wydatku musi pośrednio lub bezpośrednio wpływać na powstanie, zwiększenie lub funkcjonowanie źródła przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. W omawianej sytuacji sam fakt, że obdarowany nie poniesie wydatku na nabycie centrali telefonicznej eliminuje możliwość zaliczenia jej wartości w ciężar kosztu uzyskania przychodu. Ponadto w myśl art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku. Z powyższego wynika, że podatnik korzystający z przedmiotowego zwolnienia od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 4) w pierwszej kolejności ustala dochód jako różnicę pomiędzy przychodami i kosztami uzyskania tych przychodów, który podlega zwolnieniu.
2017
18
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
Fragment:
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zasadne jest stanowisko Sądu pierwszej instancji, zgodnie z którym (w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r.) objęcie nowych akcji spółki komandytowo-akcyjnej wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego z kapitału zapasowego tej spółki nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to bowiem zdarzenie, na skutek którego po stronie akcjonariusza powstaje przychód w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.f. Pamiętać przy tym należy, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe dotyczy przychodu z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.). Odwołując się do treści art. 126 § 1 pkt 2 i art. 347 § 1 k.s.h. należy zauważyć, że przychód ten realizuje się w określonej formie, a mianowicie w dywidendzie, czyli prawie do udziału w zysku spółki. Tym samym w wyniku przydzielenia nowo wyemitowanych akcji przysporzenie po stronie akcjonariusza jest jedynie potencjalne – uzależnione od podjęcia przez komplementariuszy uchwały o wypłacie zysku akcjonariuszom, albo zbycia akcji przez akcjonariusza. W przypadku objęcia akcji w spółce osobowej po stronie Skarżącego (akcjonariusza) nie powstanie przychód z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.). Przypadającej na Skarżącego kwoty przeznaczonej na podwyższenie kapitału zakładowego nie można bowiem rozumieć jako kwoty należnej, o której jest mowa w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f.
2017
18
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu świadczenia usług pośrednictwa handlowego w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem.
Fragment:
Odnosząc się do kwestii prawidłowości księgowania przychodu w księdze przychodów i rozchodów należy wskazać co następuje. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki – wydatek winien: być poniesiony, w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie znajdować się wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów wskazanych w art. 23 ww. ustawy, być właściwie udokumentowany. Powyższe oznacza, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Wydatki muszą być zatem związane z wykonywaną działalnością gospodarczą i poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z tej działalności i nie mogą być wymienione w katalogu wydatków nie uznawanych za taki koszt.
2017
15
lut

Istota:
Czy Przeniesienie Siedziby będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka A bądź udziałowiec tej spółki (CO.47) będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone nr 12)
Fragment:
(...) przychodów nad sumą kosztów ich uzyskania. Wysokość uzyskanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną przychodów oraz poniesionych kosztów ustala się zgodnie z przepisami ustawy o PIT albo ustawy o CIT ”. Przepisy ustawy o CIT nie zawierają wyraźnie zakreślonej definicji „ przychodu ”, natomiast w art. 12 ust. 1 ustawy ustawodawca wskazał otwarty katalog zdarzeń, które powodują powstanie przychodu, oraz enumeratywnie wyliczył zdarzenia, które nie są zaliczane do przychodów (art. 12 ust. 4 ustawy o CIT). W żadnym z tych katalogów nie wymieniono przeniesienie siedziby spółki w ramach jednego państwa. W związku z tym należy przeanalizować, czy Przeniesienie Siedziby stanowi zdarzenie w rodzaju wymienionych w otwartym katalogu zdarzeń rodzących przychód w myśl art. 12 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy nie jest ono zdarzeniem rodzącym przychód. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 maja 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1305/97, należy zauważyć, że „ z istoty podatku dochodowego wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko taka wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa.
2017
15
lut

Istota:
Czy Przeniesienie Siedziby Spółki A będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT? (pytanie oznaczone nr 13)
Fragment:
Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, jednym z warunków uznania zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną jest, aby co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodziło z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Przywołany przepis zawiera listę enumeratywnie wymienionych zdarzeń / tytułów, jakie są brane pod uwagę przy określaniu, czy przychody z tych zdarzeń osiągane przez zagraniczną spółkę mogą ją kwalifikować jako zagraniczną spółkę kontrolowaną. Wymienione zdarzenia nie obejmują przeniesienia siedziby spółki w ramach jednego kraju. Ponadto, zmiana siedziby statutowej spółki pomiędzy prowincjami kanadyjskimi nie jest również objęta zakresem zdarzeń, do jakich odwołuje się przywołany przepis, np. zmiana siedziby nie jest wymieniona jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i jak wskazano (w uzasadnieniu do pytania 12), nie skutkuje też powstaniem takiego dochodu (przychodu).
2017
15
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawcy zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
Fragment:
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zasadne jest stanowisko Sądu pierwszej instancji, zgodnie z którym (w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r.) objęcie nowych akcji spółki komandytowo-akcyjnej wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego z kapitału zapasowego tej spółki nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to bowiem zdarzenie, na skutek którego po stronie akcjonariusza powstaje przychód w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.f. Pamiętać przy tym należy, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe dotyczy przychodu z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.). Odwołując się do treści art. 126 § 1 pkt 2 i art. 347 § 1 k.s.h. należy zauważyć, że przychód ten realizuje się w określonej formie, a mianowicie w dywidendzie, czyli prawie do udziału w zysku spółki. Tym samym w wyniku przydzielenia nowo wyemitowanych akcji przysporzenie po stronie akcjonariusza jest jedynie potencjalne – uzależnione od podjęcia przez komplementariuszy uchwały o wypłacie zysku akcjonariuszom, albo zbycia akcji przez akcjonariusza. W przypadku objęcia akcji w spółce osobowej po stronie skarżącego (akcjonariusza) nie powstanie przychód z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.). Przypadającej na skarżącego kwoty przeznaczonej na podwyższenie kapitału zakładowego nie można bowiem rozumieć jako kwoty należnej, o której jest mowa w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie możliwości rozpoznania kosztów i przychodów podatkowych w związku ze świadczeniem usługi transportowej z udziałem podwykonawcy
Fragment:
(...) przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Stosownie do art. 14 ust. 1 updof, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 4 updof, przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane kary umowne. W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 3a updof, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym należy podkreślić, że aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii „ innych wydatków ”, o których mowa w powołanym przepisie, konieczne jest by wydatek ten został wcześniej przez podatnika poniesiony, a następnie został mu zwrócony. Dodatkowo należy zastrzec, że wydatek poniesiony powinien być odpowiednikiem wydatku zwróconego.
2017
14
lut

Istota:
Opodatkowanie przychodu z tytułu nabycia nieruchomości w drodze umowy o dożywocie.
Fragment:
Na podstawie natomiast art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Jak dowodzi użycie sformułowania „ w szczególności ”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie ustalenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału Wnioskodawcy w Spółce Cywilnej
Fragment:
Zgodnie z powołanym przepisem art. 15 ust. 1 Ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, musi być należycie udokumentowany, nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 Ustawy o PDOP, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Generalnie przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów. Aby zatem ustalić, czy dany wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości.
2017
11
lut

Istota:
Odnośnie skutków podatkowych konwersji wierzytelności pożyczkowych w zakresie przychodu podatkowego oraz kosztu uzyskania tego przychodu
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych akcji ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12. ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki. Wnioskodawca planuje rozpoznać koszty uzyskania przychodu w kwocie kapitału pożyczki oraz odsetek od pożyczki, skonwertowanych na kapitał zakładowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przedstawiona, przyszła transakcja wywoła skutki w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z: konwersją wierzytelności z tytułu kapitału pożyczki na kapitał zakładowy; konwersją wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczki na kapitał zakładowy ? Czy Spółka M. postąpi poprawnie rozpoznając jako podatkowy koszt uzyskania przychodu kwotę skonwertowanego na kapitał zakładowy kapitału pożyczki oraz odsetek od pożyczki ? Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 1. Transakcja polegająca na konwersji wierzytelności z tytułu kapitału pożyczki oraz odsetek od pożyczki na kapitał zakładowy spowoduje konieczność rozpoznania przychodu podatkowego w wartości nominalnej objętych udziałów (akcji) w Spółce M.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie rozpoznania przychodu z tytułu zwrotu aportu w związku z niedopełnieniem wymogu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego (równowartości w pieniądzu/ekwiwalentu niepieniężnego)
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1888), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy). Należy zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ogólnej definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Natomiast art. 12 ust. 4 ww. ustawy określa w sposób enumeratywny, które zdarzenia nie stanowią przychodu. Z kolei, stosownie do art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się należne przychody, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jest to tzw. metoda memoriałowa rozliczania przychodu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1–3 powołanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, (...)
2017
11
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej
Fragment:
Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania z tego tytułu przychodu, kosztów uzyskania przychodu i (ewentualnego) dochodu/straty podatkowej? Stanowisko Wnioskodawcy Ad. 1 Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 12 ust. 1b pkt 5 CIT: Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część „ powstaje w dniu, w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem i podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia; koszty uzyskania przychodu ustala się w wysokości określonej według stanu obowiązującego na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej (...)
2017
11
lut

Istota:
Czy za datę powstania przychodu z części odsetkowej czynszu umownego Wnioskodawca powinien uznać, zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, tj. ostatni dzień każdego miesiąca poczynając od 1 lipca 2009 r.?
Fragment:
Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W zakresie kwalifikacji wydatku do kategorii kosztów podatkowych, wskazuje się na treść art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, ustawodawca zawarł bowiem zamknięty katalog wydatków, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. W szczególności do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o CIT zostały zarachowane jako przychody należne (art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT). Na wstępie należy podkreślić, że zakres umowy leasingu wynikający z art. 17a pkt 1 ustawy o CIT jest szerszy niż umowy leasingu określonej w Kodeksie cywilnym.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek dla spółki przejmującej
Fragment:
U. z 2014 r. poz. 851) - dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Jednak, w myśl art. 10 ust. 2 ww. ustawy, przy połączeniu lub podziale spółek: dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej; dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 15 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia. Stosownie do treści art. 10 ust. 5 ww. ustawy przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek (...)
2017
11
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przychód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.