Przychód | Interpretacje podatkowe

Przychód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przychód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na koniec roku podatkowego 2016 Spółka nadwyżkę stwierdzoną w wyniku spisu z natury i wykazaną jako pozostały przychód operacyjny, powinna rozpoznać jako przychód podatkowy, czy potraktować je podobnie jak niedobór z roku poprzedniego i wyłączyć go z podstawy opodatkowania?
Fragment:
(...) przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 powołanej ustawy. Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki: został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika, jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, został właściwie udokumentowany, nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony.
2017
22
lip

Istota:
W zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przychodu w działalności gospodarczej opartej o model logistycznej sprzedaży przez Internet tzw. Dropshipping.
Fragment:
U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Stosownie natomiast do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W myśl art. 24 ust. 1 ww. ustawy, u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Natomiast u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów (...)
2017
22
lip

Istota:
Czy zobowiązania niespłacone na dzień likwidacji i wykreślenia spółki z KRS stanowią przychód
Fragment:
(...) przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lit. a ustawy o CIT. Co do zasady do przychodów podatkowych oprócz otrzymanych pieniędzy na gruncie ustawy o CIT zalicza się m. in. wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów). Jako wyjątek od tej zasady, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o CIT do przychodów podatkowych nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, jeżeli ich umorzenie jest związane z i) bankowym postępowaniem ugodowym, ii) postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym, oraz iii) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw. Oznacza to, że każde umorzenie zobowiązania za wyjątkiem sytuacji wskazanych powyżej, będzie prowadziło do powstania po stronie dłużnika przychodu do opodatkowania w wysokości wartości umorzonego zobowiązania. Przepisy ustawy o CIT nie wskazują, co należy rozumieć pod pojęciem „ umorzenie ” zobowiązania. W tym zakresie należy odnieść się do odpowiednich regulacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny, (Dz U. z 2016 r poz 380. dalej „ k.c. ”), dotyczących wygaśnięcia wierzytelności lub zobowiązań przez potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, tj. art. 498-508 k.c. i rozważyć, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dojdzie do zastosowania któregokolwiek z wyżej wymienionych instrumentów.
2017
19
lip

Istota:
Sposób opodatkowania przychodów z najmu.
Fragment:
W odniesieniu do wynajmu mieszkania położonego w X, które nie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opodatkować zgodnie z jego wolą na zasadach ogólnych. Reasumując – nie słusznie Wnioskodawca wynajem domu potraktował jako wynajem prywatny, od którego będzie opłacał podatek na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż takie usługi bez wątpienia noszą znamiona usług związanych z zakwaterowaniem, co oznacza, że stanowią przychody ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Zatem przychody z tytułu wynajmu domu w celach wypoczynkowych Wnioskodawca powinien opodatkować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wynajmem mieszkania w X. studentom nie będzie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stąd uzyskiwane z tego najmu przychody mogą być uznane za przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
19
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 947), w którym Trybunał Konstytucyjny dokonał ustalenia, jakie kryteria statuują nieodpłatne świadczenie do zakwalifikowania go jako przychodu pracownika z tytułu stosunku pracy. Cytując za Trybunałem uzasadnienie ww. wyroku: „Świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia – w przeciwieństwie do pieniędzy i wartości pieniężnych – są traktowane jako przychód wyłącznie pod warunkiem, że są „ otrzymane ”, co ma wskazywać na bezwzględnie – w odniesieniu do tego przychodu – wymagany realny charakter świadczenia. Tę różnicę sformułowań szczególnie akcentuje także wnioskodawca. Zakresy znaczeniowe pojęć „ postawione do dyspozycji ” i „ otrzymane ”, którymi operuje ustawodawca definiując przychód w art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., nie pokrywają się. Przychód stanowią otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne. Wartości świadczeń w naturze są przychodem tylko wtedy, gdy są „ otrzymane ”, a nie – jak ma to miejsce w odniesieniu do pieniędzy i wartości pieniężnych – również postawione do dyspozycji podatnika. Ustawa nie zna bowiem takiego pojęcia jak postawienie świadczeń w naturze do dyspozycji podatnika (zob. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, J. Marciniuk (red.), Warszawa 2012, s. 122).” Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że w opisanej we wniosku sytuacji o nieodpłatnym świadczeniu można rozważać tylko wówczas, gdy pracownik istotnie nie zostanie obciążony równowartością świadczeń z tytułu zakupu biletu.
2017
19
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, zgodnie z którym przychód podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych rozpoznaje zawsze w momencie zgodnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego częściowego wykonania prac lub końcowego wykonania prac?
Fragment:
O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej. Powyższe oznacza, że co do zasady przysporzenie majątkowe uznaje się za przychód podatkowy w dacie jego faktycznego uzyskania, a więc na zasadzie kasowej. Wyjątek od tej reguły stanowią przychody związane z działalnością gospodarczą, które dla celów podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznawane są na zasadzie memoriałowej, tj. są przychodem podatkowym w dacie, w której stały się należne, niezależnie od tego, czy podatnik faktycznie je otrzymał. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Moment rozpoznawania przychodów określonych w art. 12 ust. 3 ww. ustawy, został uregulowany w art. 12 ust. 3a- 3e. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień; wystawienia faktury albo uregulowania należności.
2017
19
lip

Istota:
Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, zgodnie z którym przychód podatkowy z tytułu świadczenia usług budowlanych rozpoznaje zawsze w momencie zgodnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego częściowego wykonania prac lub końcowego wykonania prac?
Fragment:
O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej. Powyższe oznacza, że co do zasady przysporzenie majątkowe uznaje się za przychód podatkowy w dacie jego faktycznego uzyskania, a więc na zasadzie kasowej. Wyjątek od tej reguły stanowią przychody związane z działalnością gospodarczą, które dla celów podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznawane są na zasadzie memoriałowej, tj. są przychodem podatkowymw dacie, w której stały się należne, niezależnie od tego, czy podatnik faktycznie je otrzymał. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Moment rozpoznawania przychodów określonych w art. 12 ust. 3 ww. ustawy, został uregulowany w art. 12 ust. 3a- 3e. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień; wystawienia faktury albo uregulowania należności.
2017
19
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przedawnienia zobowiązania.
Fragment:
(...) przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Użyte w tym przepisie sformułowanie „ w szczególności ” wskazuje, że zawiera on tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów, stanowią przychody objęte dyspozycją tego przepisu. Na podstawie art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.
2017
19
lip

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Nie będzie bowiem spełnione kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro, wyjazd będzie miał charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników, to mimo, że udział w wycieczce będzie dobrowolny, po stronie pracowników nie wystąpi korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie wyjazd organizowana i finansowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w wycieczce lub imprezie organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników – przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia nie można bowiem określić wysokości przychodu. W świetle powyższego należy uznać, że udział pracowników w opisanej wycieczce turystyczno-krajoznawczej o charakterze integracyjnym nie stanowi dla pracowników przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a co za tym idzie na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2017
19
lip

Istota:
Możliwość odliczenia od przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego wypłaconego zachowku.
Fragment:
(...) przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. W przeciwnym wypadku, tj. w sytuacji, gdy tylko część przychodu przeznaczona zostanie na własne cele mieszkaniowe, zwolnieniu podlega jedynie odpowiednia część dochodu. Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = DxW/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, P – przychód ze sprzedaży. Natomiast art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, jakie wydatki uważa się za poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131.
2017
18
lip

Istota:
Czy przedmiotem opodatkowania w świetle art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dochód uzyskiwany przez fotografa z tytułu powierzonych mu do wykonania zdjęć z uroczystości i imprez oraz ich wydrukowaniem, obróbki graficznej, czy aktywność zawodowego fotografa jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ust. 6 ww. ustawy oraz, czy wynagrodzenie uzyskiwane przez fotografa winno być opodatkowane jako źródło przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
Najważniejsze znaczenie w kontekście kwalifikacji przychodów do źródła jakim jest działalność gospodarcza bądź do innych źródeł przychodów wydaje się mieć kwestia stosownego zorganizowana i ciągłości tej aktywności. Należy bowiem mieć na uwadze to, że także w podatkowej definicji działalności gospodarczej akcentuje się wymóg jej zorganizowania i ciągłości jako jedną z jej istotnych cech. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że dana osoba fizyczna - fotograf prowadzi w sposób zorganizowany i ciągły pewną aktywność zarobkową, Jego aktywność wiąże się z ryzykiem gospodarczym, które stara się niwelować poprzez promowanie na portalu społecznościowym swojej działalności, przedstawianiem efektów swojej działalności szerszemu gronu odbiorców, zaś aktywność zawodowa nie jest w trakcie realizacji powierzonego zadania w sposób ciągły realizowana pod kierownictwem zlecającego wykonanie zdjęć, to choćby nawet przychody uzyskiwane w następstwie tych działań dawały się zaliczyć do innych źródeł przychodu, gdyby nie właśnie owo zorganizowanie i ciągłość działań - uzyskiwane przez Niego przychody powinny być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej, a tym samym powinny zostać opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.
2017
13
lip

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty przez ZUS zaległych świadczeń
Fragment:
Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konieczne jest zatem, określenie momentu uzyskania przychodu, by przyporządkować przychód do danego okresu rozliczeniowego – roku podatkowego. W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacone Wnioskodawczyni w 2016 r. na mocy wyroku sądowego zaległe świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński) za okres ok. 18 miesięcy za lata 2013-2014 wraz z odsetkami za zwłokę stanowią dla Wnioskodawczyni przychód 2016 r. To oznacza, że otrzymane przez Wnioskodawczynię w 2016 r. zaległe świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie mogą być uznane za przychód osiągnięty w latach 2013 i 2014, ponieważ w tych latach nie zostały otrzymane przez Wnioskodawczynię ani postawione do Jej dyspozycji. Tym samym, nie mogą być wykazane w korektach zeznań podatkowych za 2013 r. i 2014 r. i opodatkowane jako przychód tych lat. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
2017
12
lip

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
(...) przychodów danego członka Rady i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów? Powyższa treść pytania wynika z pisma z 2 czerwca 2017 r. stanowiącego uzupełnienie wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z kolei przepis art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 ww. ustawy, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Z treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 25b art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2017
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu ceny zakupu wadliwej zmywarki.
Fragment:
(...) przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17. Zauważyć należy, że powołany wyżej przepis wymienia określone rodzaje przychodów stanowiące pewien katalog o charakterze otwartym, a tym samym nie rozstrzyga w sposób ostateczny co jest przychodem z „ innych źródeł ”. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „ w szczególności ” przesądza, że przedmiotowy katalog nie ma charakteru zamkniętego, wyczerpującego. Innymi słowy, przychody niemieszczące się w źródłach przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy i niewymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych przewidzianych w tej ustawie stanowią przychody z innych źródeł. Stosownie do art. 11 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W myśl art. 42a cyt. Ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne (...)
2017
8
lip

Istota:
W którym momencie Spółka ma obowiązek rozpoznać przychód z tytułu udziału w należnych jej korzyściach, w sytuacji gdy odpłatnej Licencji podmiotowi trzeciemu udzieli drugi współuprawniony z Rozwiązania chronionego?
Fragment:
Należne przychody to zatem takie, które wynikają z działalności gospodarczej i stały się w jej następstwie należnością (wierzytelnością), tyle tylko, że jeszcze faktycznie nie uzyskaną przez podatnika. Moment zaliczenia uzyskanych przysporzeń do przychodów określają przepisy art. 12 ust. 3a-3g updop. W myśl art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przepis ten wprowadza ogólną zasadę decydującą o dacie powstania przychodu. Powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia ww. zdarzeń, a jeżeli wystąpią one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia. Ustawodawca przewidział także szczególną sytuację, gdy strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Zastosowanie ma wówczas art. 12 ust. 3c updop, zgodnie z którym za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
2017
8
lip

Istota:
Udzielenie przez Wnioskodawcę nieoprocentowanej pożyczki spółce komandytowej
Fragment:
U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady, należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy. Cytowany powyżej art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera ogólną definicję przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast w art. 14 ust. 2 tej ustawy, wymienione zostały jedynie przykładowe zdarzenia, powodujące powstanie tego przychodu. Przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są zatem wszelkie przysporzenia lub korzyści majątkowe związane z tą działalnością. Zauważyć przy tym należy, że korzyść ta nie musi skutkować bezpośrednim zwiększeniem aktywów podmiotu gospodarczego. Korzyścią taką może być także przysporzenie związane z otrzymaniem świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.
2017
7
lip

Istota:
Czy środki udostępnione w celu realizacji wspólnej inwestycji są traktowane jako przychód i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
IBPBI/2/423-1357/10/AP , w której stwierdzono, że art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi o przychodach „ związanych ” z działalnością gospodarczą. W tym przepisie chodzi o wszystkie te przychody, które nie powstałyby, gdyby podatnik nie prowadził działalności gospodarczej. Ustawodawca wyraźnie bowiem wskazał, że dla zakwalifikowania danych przychodów do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza, wystarczy, że będą one związane z taką działalnością, a więc pomiędzy jej wykonywaniem, a powstaniem takiego przychodu powinien istnieć związek przyczynowo skutkowy, tzn. wszelkie przychody, których przyczyną powstania jest prowadzenie przez podatnika działalności gospodarczej są przychodami związanymi z działalnością gospodarczą. W interpretacji tej bardzo wyraźnie podkreślono, że o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi. W niniejszym przypadku środki przekazane przez drugą Stronę Umowy w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia nie mają charakteru definitywnego przysporzenia.
2017
7
lip

Istota:
Czy korzystanie przez Spółkę lub drugiego współuprawnionego z Rozwiązania chronionego wyłącznie we własnym zakresie (na potrzeby własnej działalności) skutkuje po stronie PGK powstaniem jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy korzystanie przez Spółkę lub drugiego współuprawnionego z Rozwiązania chronionego wyłącznie we własnym zakresie (na potrzeby własnej działalności) skutkuje po stronie PGK powstaniem jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach niniejszej sprawy, korzystanie przez każdego uprawnionego z prawa do Rozwiązania chronionego wyłącznie na własne potrzeby nie będzie skutkować dla podatnika PGK powstaniem jakichkolwiek przychodów podlegających opodatkowaniu. Otwarty katalog przychodów określa art. 12 ust. 1 UPDOP, w tym między innymi stanowi on, że za przychody uznaje się wartość rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie (ust. 1 pkt 2). Jednocześnie, art. 12 ust. 3 UPDOP stanowi, że za przychody z działalności gospodarczej uważa się również przychody należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane. Wskazane przepisy określają zatem kategorie przysporzeń, które winny być rozpoznane jako przychód pod warunkiem, że: są należne, bądź też uzyskane zostały bez ponoszenia odpłatności (lub za częściową odpłatnością), w sytuacji, gdy uzyskanie takich przysporzeń na rynku co do zasady związane jest z ponoszeniem odpłatności, co wynika wprost z regulacji art. 12 ust. 5-6a UPDOP, które określają sposób ustalania nieodpłatnych/częściowo nieodpłatnych świadczeń.
2017
7
lip

Istota:
Obowiązek podatkowy w związku z osiągnięciem przychodu przeznaczonego w całości na działalność statutową.
Fragment:
(...) przychodu. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca uzyskuje przychody ze sprzedaży tusz firmom zewnętrznym oraz odbiorcom indywidualnym (myśliwym), organizacji polowań komercyjnych, składek członkowskich, wpisowego, odszkodowań ze szkód łowieckich w płodach rolnych wypłaconych przez firmę ubezpieczeniową oraz przychody finansowe z tytułu odsetek od środków na lokatach. Koło łowieckie ponosi koszty w związku z wyżej wymienionym przychodami. Uzyskany dochód z tej działalności w całości przeznacza na działalność statutową związaną z ochroną środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że dochód, w postaci nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, może zostać zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, o ile przeznaczony i wydatkowany zostanie na cele związane z prowadzoną działalnością statutową. W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że dochód Wnioskodawcy przeznaczony na cele statutowe związane z ochroną środowiska może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
2017
5
lip

Istota:
Czy udzielenie przez spółkę wspólnikowi zabezpieczenia w postaci ustanowienia hipoteki umownej na nieruchomościach spółki (prawie użytkowania wieczystego) bez wynagrodzenia stanowi przychód podatkowy dla spółki z tytułu nieodpłatnego świadczenia usługi?
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), nie zawiera ogólnej definicji przychodu. Otwarty katalog przysporzeń majątkowych stanowiących przychody podatkowe zawiera art. 12 ust. 1 tej ustawy. Wśród rodzajów przychodów ustawodawca wyszczególnił m.in. przychód z tytułu tzw. nieodpłatnych świadczeń. I tak, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Stanowiąc o nieodpłatnych świadczeniach, jako o przychodzie kształtującym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, ustawodawca nie sprecyzował bliżej, co należy rozumieć przez „ nieodpłatne świadczenie ”, ograniczając się jedynie do wskazania sposobu i kryteriów ustalenia jego wartości.
2017
5
lip

Istota:
Ustalenie momentu powstania przychodu w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) wyżej wymienionej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Jednak przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają definicji pojęcia „ przychody należne ”. Z kolei w art. 24 ust. 5 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy jest określone, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca uważa, że zobowiązany jest złożyć zeznanie podatkowe na druku PIT-38 i należny podatek uiścić z tytułu dobrowolnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym faktycznie uzyskał przychód (dochód), a za datę uzyskania przychodu należy uznać datę faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Nieracjonalne byłoby bowiem uznanie, że opodatkowaniu podlegałby przychód, który Wnioskodawcy nie przysługuje w tym sensie, iż nie może się on go nawet domagać. Przed nadejściem terminu wymagalności wierzytelności trudno mówić, by Wnioskodawcy „ należał się ” przychód, skoro nie ma on możliwości realizacji prawa do niego.
2017
5
lip

Istota:
Czy fakt rozpoznania przez Spółkę w roku 2017 przychodu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przeprowadzone w 2015 r. badanie sprawozdania finansowego powoduje konieczność przeniesienia tychże kosztów z roku 2015 do kosztów podatkowych roku 2017?
Fragment:
(...) przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, przychód z tytułu działalności gospodarczej powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, bądź częściowego jej wykonania, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności. Natomiast, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty. W związku z powyższym oczywistym jest, że Spółka prawidłowo rozpoznała przychód wynikający z obciążenia Centrali kosztami przeprowadzonego badania w roku uzyskania przychodu, tj. 2017. Dodatkowo, zdaniem Spółki, przychodu wynikającego z tego tytułu nie można w bezpośredni sposób powiązać z kosztami badania przeprowadzonego w roku 2015, jako że badanie to zostało wykonane w określonym celu gospodarczym i byłoby wykonane bez względu na istnienie możliwości obciążenia Centrali kosztami z tego tytułu. Tym samym, zdaniem Spółki, rozpoznanie tegoż przychodu w roku 2017 nie powoduje konieczności automatycznego przeniesienia kosztów poniesionych, zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych i prawidłowo rozpoznanych jako koszty podatkowe pośrednie roku 2015 z roku 2015 do roku 2017.
2017
4
lip

Istota:
Otrzymane przez Spółkę darowizny w formie pieniężnej stanowić będą przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który definiuje ogólne pojęcie przychodu i stanowi, że przychodem są m.in. otrzymane pieniądze.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą – art. 7 ust. 2 ww. ustawy. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z art. 12 ust. 1, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania wartości finansowanych przez pracodawcę noclegów i zwrotu kosztów transportu do miejsca wykonywania pracy
Fragment:
Użyty powyżej zwrot „ w szczególności ” oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Tak szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika wskazuje zatem, że w każdym przypadku, w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu, z wyjątkiem świadczeń określonych w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b tej ustawy. Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2–2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).
2017
30
cze

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że działalność Wnioskodawcy polega na świadczeniu usług polegających na pilotowaniu samolotów w lotach krajowych i międzynarodowych. Świadczone usługi mieszczą się w grupowaniach: PKWiU 51.21.1 - transport lotniczy towarów, PKWiU 51.10.1 - transport lotniczy pasażerski. Zatem, w świetle zanalizowanych przepisów wykonywanie przez Wnioskodawcę usług pilota samolotowego w transporcie pasażerskim i towarowym pozwala Wnioskodawcy skorzystać z możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a przychody ze świadczonych przez niego usług będą mogły podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie: ustalenia czy otrzymane środki z Funduszu Kolejowego stanowią przychód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie łub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o pdop, amortyzacji podlegają, (...)
2017
28
cze

Istota:
Czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. otrzymane dofinansowanie jest przychodem Spółki zwolnionym od podatku dochodowego od osób prawnych?
Czy w stosunku do wytworzonych (nabytych) środków trwałych, od których Spółka dokonuje już odpisów amortyzacyjnych, co do których Spółka otrzymała dofinansowanie bądź takie dofinansowanie otrzyma w przyszłości, Spółka powinna - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. - wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne (uprzednio zaliczone w koszty uzyskania przychodu) w części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na wytworzenie lub nabycie tych środków pokrytych dofinansowaniem wolnym od podatku dochodowego w miesiącu jego otrzymania na bieżąco, bez korekty okresów poprzednich, w których odpisy te stanowiły koszty uzyskania przychodu, tzn. zastosować bieżącą korektę kosztów uzyskania przychodów?
Czy w stosunku do środków trwałych, które zostaną oddane do używania przed wpływem środków pieniężnych z dofinansowania na rachunek bankowy Spółki, Spółka może dokonywać wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu części odpisów amortyzacyjnych (w tych miesiącach - okresach - których one dotyczą) na poziomie planowanej wysokości procentowego dofinansowania danego środka trwałego, tzn. Spółka amortyzując dany środek trwały po oddaniu do użytkowania nie będzie uwzględniać co miesiąc w kosztach uzyskania przychodu części odpisów amortyzacyjnych, która zostanie objęta planowanym dofinansowaniem stanowiącym przychód wolny od podatku. Jednak w momencie faktycznego otrzymywania dofinansowania Spółka dokona stosownej bieżącej korekty kosztów od ewentualnych różnic pomiędzy wielkością planowaną dofinansowania, a faktycznie otrzymaną kwotą dofinansowania?
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów i to zarówno w zakresie kosztów bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o pdop, amortyzacji podlegają, (...)
2017
28
cze

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu składników majątku wycofanych z majątku prowadzonej działalności gospodarczej do majątku osobistego Wnioskodawcy.
Fragment:
Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przy czym, stosownie do treści art. 9 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit a ww. ustawy). Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 2017 roku planuje wycofać z prowadzonej działalności gospodarczej część środków trwałych i wyposażenia. Po wycofaniu poszczególnych składników majątku na cele osobiste Wnioskodawca będzie je wynajmował jako majątek prywatny innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym na podstawie stosownych umów najmu zawartych poza prowadzoną działalnością gospodarczą.
2017
28
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu użytkowego należącego do majątku wspólnego, który był wykorzystywany w działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej.
Fragment:
Tym samym stawki karty podatkowej uwzględniają również podatek należny od przychodów uzyskanych ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowanej w tej formie, jeżeli źródłem tych przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Bez znaczenia dla uznania przychodów uzyskanych ze sprzedaży tych składników za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pozostaje okoliczność, że podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie prowadzą ewidencji (wykazu) środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia, skoro od obowiązku ich prowadzenia zwolnieni są na mocy ustawy. Jednocześnie nieprowadzenie tych ewidencji nie oznacza, że przychody uzyskane ze sprzedaży omawianych składników majątku nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, że opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których zalicza się również przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Jak z powyższego wynika przychód z odpłatnego zbycia lokalu użytkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest jego przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w przypadku gdy Wnioskodawca korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej, której wysokość w decyzji ustalił naczelnik właściwego urzędu skarbowego wszystkie przychody z tej działalności są opodatkowane zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. również przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa we wniosku
Fragment:
W art. 14 ustawy o CIT, dotyczy szczególnego sposobu weryfikacji cen zbycia dóbr należących do podatnika i nie określa katalogu przychodów. Natomiast w art. 12 ust. 4 ustawy o CIT, wskazany został zamknięty katalog wpływów, których nie zalicza się do przychodów podatkowych. W związku z powyższym w celu ustalenia czy określone przysporzenie jest dla podatnika przychodem należy zweryfikować zamknięty katalog wpływów nie zaliczanych do przychodów (art. 12 ust. 4 ustawy o CIT), bowiem w związku z otwartą definicją katalogu przychodów (art. 12 ust. 1 ustawy o CIT), każde przysporzenie nie wymienione w art. 12 ust. 4 ustawy o CIT jest dla podatnika przychodem. W tym miejscu należy zauważyć, iż wynagrodzenie, które Spółka otrzyma za realizację Projektu, stanowi przychód Spółki, bowiem przysporzenie takie nie zostało wymienione w art. 12 ust. 4 ustawy o CIT, a ponadto w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT zostało wskazane wprost, że przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W związku z powyższym wynagrodzenie otrzymane od Kontrahenta za realizację projektu jest dla Spółki przychodem z tytułu zbycia towarów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
28
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przychód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.