Przeznaczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przeznaczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
15
maj

Istota:

W zakresie ustalenia właściwego dokumentu, na którym należy wykazać podatek akcyzowy w przypadku użycia alkoholu etylowego zawartego w nabytych wewnątrzwspólnotowo aromatach niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania zwolnienia od akcyzy

Fragment:

Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy. Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...). W myśl art. 21 ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej - za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zgodnie z delegacją ustawową wynikającą z art. 26 ust. 1 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.

Fragment:

Ustawa o podatku VAT nie odsyła do żadnego konkretnego aktu prawnego, natomiast w literaturze i orzecznictwie dominuje pogląd, że dokumenty, które określają przeznaczenie gruntu, wskazane są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i to one powinny mieć wpływ na ustalenie statusu gruntów dla celów VAT. Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy, przeznaczenie terenu ustala się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Równocześnie, zgodnie z art. 4 ust. 2, w razie braku takiego planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W konsekwencji te dwa akty mają podstawowe znaczenie dla określenia statusu ziemi i jeśli tylko obejmują daną działkę, nie powinno być wątpliwości co do jej przeznaczenia w rozumieniu przepisów o VAT. Nie budzi wątpliwości, że w razie istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to jego ustalenia decydują o fakcie opodatkowania lub zwolnienia od podatku VAT gruntów niezabudowanych. W przedmiotowej sprawie dla różnych części gruntu działki nr 222/65 plan zagospodarowania przestrzennego określa różne przeznaczenie. W ocenie Wnioskodawcy, część działki gruntowej nr 222/65, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest określona jako MN2 i UT należy uznać za przeznaczoną pod zabudowę i opodatkować podatkiem VAT w wysokości 22%.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca w związku z planowaną sprzedażą prawa wieczystego użytkowania gruntu (działki oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 36/1), posiadającego przeznaczenie przemysłowe, zobowiązany jest do opodatkowania dostawy tego towaru 22% stawką VAT?

Fragment:

(...) przeznaczenie przemysłowe - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01 czerwca 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 22% na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu posiadającego przeznaczenie przemysłowe. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej” wydanego przez Burmistrza. Z tytułu prowadzonej na własne nazwisko działalności gospodarczej jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, na przestrzeni lat 1997-2001 nabył kilka działek gruntowych, o charakterze przemysłowo- usługowym, w tym jedną wraz z zabudowaniami. Czynność nabycia tych nieruchomości została opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnej. W konsekwencji po stronie Wnioskodawcy, nie powstało uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych nieruchomości.

2011
1
sie

Istota:

Czy wyroby akcyzowe, zwolnione od podatku akcyzowego na podstawie przepisu § 20 Rozporządzenia w sprawie zwolnień, są objęte stałym nadzorem podatkowym?

Fragment:

Z kolei, w przypadku innych zwolnień, w tym zwolnienia wynikającego z § 20 Rozporządzenia w sprawie zwolnień nawet, jeśli w warunkach niezbędnych do stosowania tych zwolnień prawodawca określa w sposób wyraźny przeznaczenie tych wyrobów – są to odrębne zwolnienia, których nie możemy zaliczać do „ zwolnień ze względu na przeznaczenie ”. Bowiem należy przyjąć, że ustawodawca celowo wyróżnił grupę zwolnień (ze względu na stosowane do nich szczególne warunki), którą nazwał „ zwolnieniami ze względu na przeznaczenie ” i dla której wprowadza odrębne obowiązki. Mając na uwadze, iż przepis § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie nadzoru, obejmuje szczególnym nadzorem podatkowym wyłącznie wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie, zakres wyrobów objęty tym nadzorem obejmuje wyłącznie wyroby, wobec których ustawodawca lub prawodawca posługują się wprost takim pojęciem. Tym samym, zdaniem Spółki, szczególny nadzór podatkowy nie obejmuje wyrobów zwolnionych na podstawie § 20 Rozporządzenia w sprawie zwolnień, bowiem przepis ten nie posługuje się pojęciem „ zwalnia się ze względu na przeznaczenie ”. Zatem zwolnienia wynikające z przepisu § 20 Rozporządzenia w sprawie zwolnień nie mogą być traktowane, jako zwolnienia ze względu na przeznaczenie, co potwierdza dodatkowo brak stosowania do wyrobów zwolnionych na tej podstawie innych warunków, szczególnych form dokumentowania, czy ewidencjonowania, dotyczących wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie.

2011
1
sie

Istota:

Preparat chemiczny klasyfikowany do kodu CN 3824 90 97 służący do czyszczenia zbiorników okrętowych (bunkrów) oraz instalacji paliwowych z ciężkich osadów ropopochodnych bez ingerencji człowieka w zbiorniku oraz służący do konserwacji nie będzie podlegał opodatkowaniu akcyzą, w związku z czym nie ustanowiono zwolnienia od podatku akcyzowego.

Fragment:

Czy produkt chemiczny o kodzie CN 3824 90 97 będzie zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie... Stanowisko Wnioskodawcy. W ocenie Zainteresowanego, produkt chemiczny klasyfikowany do kodu CN 3824 90 97 powinien podlegać zwolnieniu z akcyzy przy wyprowadzaniu ze składu podatkowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.), dalej zwanej ustawą, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Z treści pozycji 41 załącznika nr 1 do ustawy wynika, iż w przypadku wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 3824 90 97 za wyrób akcyzowy uznaje się pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych. Ponadto w myśl art. 86 ust.1 pkt 8, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby oznaczone kodem 3824 90 97, w przypadku, gdy są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych.

2011
1
lip

Istota:

Czy podatnik stosując w odpowiedniej rubryce dokumentu dostawy towarów zwolnionych od akcyzy oraz w rubryce „przeznaczenie” miesięcznych zestawień dokumentów dostawy, postępuje prawidłowo stosując następującą klauzulę: „Dostawa uprawnionemu podmiotowi zużywającemu towar zwolniony od akcyzy na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 32, poz. 228)”?

Fragment:

Jest to niezbędne w procesie stosowania postanowień art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w świetle których przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy. Zgodnie natomiast z przepisem art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy. W ten sposób podmiot pośredniczący zobowiązany jest spełnić warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy, natomiast podmiot zużywający do użycia tych wyrobów zgodnego z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy. Przedmiotem opodatkowania jest więc naruszenie przez ww. podmioty przewidzianych w przepisach prawa podatkowego warunków zwolnienia. Tym niemniej – co należy podkreślić – każdy z tych podmiotów będzie podatnikiem z innego tytułu. Podmiot pośredniczący w świetle uregulowań art. 13 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy, może być podatnikiem nie jak wskazuje Wnioskodawca w związku z niedochowaniem przez podmiot zużywający wskazanego przeznaczenia, lecz wyłącznie w granicach warunków, które musi on – jako podmiot pośredniczący – spełnić (w szczególności dotyczy to prawidłowego wypełniania dokumentu dostawy).

2011
1
kwi

Istota:

Czy Podatnik, który zamierza sprzedać działkę, której właścicielem jest krócej, niż pięć lat, a przychód uzyskany z tej sprzedaży przeznaczyć na zakup dizłki rolnej (w obecnej chwili nie podlega przekwalifikowaniu oran na działkę budowlaną) utraci prawo do zwolnienia z podatku dochodowego, gdyż okres na wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży wynosi dwa lata od dnia sprzedaży?

Fragment:

Przeznaczenie gruntu nie może wynikać wyłącznie z zamiaru podatnika go nabywającego. Reasumując powyższe zdaniem tutejszego organu podatkowego przedstawione przez Pana stanowisko jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. W przedmiotowej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe ani też kontrola podatkowa. Stosownie do art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7 za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w terminie 7-dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia. Zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacja podatkowa zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

2011
1
kwi

Istota:

Czy 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie objęta cała kwota przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, czy też jego część proporcjonalnie przypadająca na tą część, która została nabyta i zaadaptowana na cele mieszkaniowe?
Ponadto, czy przychód uzyskany z ww. sprzedaży, podlegający opodatkowaniu, w przypadku przeznaczenia go na zakup działki budowlanej, kontynuację budowy budynku mieszkalnego lub spłatę kredytu hipotecznego będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w przepisach art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Prawo własności do 60 m lokalu mieszkalnego nabył Pan w 2000 r., natomiast prawo własności do zaadaptowanej powierzchni mieszkaniowej, która powiększyła powierzchnię istniejącego lokalu mieszkalnego o 26 m nabył Pan w 2003 r. w drodze kupna od wspólnoty mieszkaniowej. Całość zamierza Pan sprzedać w 2006 r. Zatem, w świetle wyżej cytowanych przepisów, przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie tylko przychód uzyskany ze sprzedaży części lokalu, o powierzchni 26 m, odkupionej od wspólnoty i zaadaptowanej na cele mieszkaniowe. Ponadto informuje się, że przepisy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a i lit. e wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują zwolnienie przedmiotowe przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. "a-c" w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży: na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zgromadzone w kasie mieszkaniowej oszczędności w okresie od grudnia 1996r. do końca maja 2005r. mogę wycofać i przeznaczyć je w 2006r. na uregulowanie wydatków związanych z zakupem w listopadzie 2005r. mieszkania?

Fragment:

Przeznaczenie wycofanych z kasy mieszkaniowej pieniędzy po wyżej określonym terminie (nawet, gdy podatnik wydatkuje je zgodnie z celami wskazanymi w wyżej powołanym art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r.) będzie bowiem skutkowało utratą prawa do ulgi mieszkaniowej. Odnosząc się do Pani pytań dotyczących prawidłowości wydatkowania kwot oszczędności wycofanych z kasy mieszkaniowej po upływie określonego w umowie okresu oszczędzania należy stwierdzić, że zakup mieszkania na rynku wtórnym ze środków bankowego kredytu (pod warunkiem, że mieszkanie zostało zakupione w celu zaspokojenia Pani własnych potrzeb mieszkaniowych), a następnie przeznaczenie oszczędności wycofanych z kasy mieszkaniowej częściowo na spłatę i obsługę tego kredytu, koszty notarialne (wynagrodzenie notariusza, wypisy, opłaty sądowe) oraz przeznaczenie pozostałej kwoty oszczędności na remont zakupionego mieszkania (poza bieżącą jego konserwacją) - przy zastrzeżeniu, że wydatkowanie wycofanych oszczędności nastąpi do końca roku, w którym nastąpi ich wycofanie - należy uznać za spełnienie wymogów ustawy dotyczących realizacji celów systematycznego oszczędzania, pozwalających zachować prawo do ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

2011
1
mar

Istota:

Czy przy sprzedaży gruntu zabudowanego wiatą stanowiącą własność kupującego należy naliczyć podatek VAT i w jakiej wysokości ?

Fragment:

O wysokości zastosowanej przy sprzedaży gruntu stawce podatku VAT przesądza przeznaczenie tego gruntu. Zgodnie z ewidencją gruntów przedmiotowy grunt oznaczono jako inne tereny zabudowane, zatem sprzedaż tego gruntu opodatkowana będzie stawką podatkową VAT 22%.