Przewoźnicy | Interpretacje podatkowe

Przewoźnicy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewoźnicy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym, polegających na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz wykonywaniu usług z tym związanych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 5a pkt 6, art. 5b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek z dnia 31.01.2007 r. (data wpływu do Urzędu 06.02.2007 r.) złożony przez Pana P. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 01.01.2007 r. postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W dniu 06.02.2007 r. wpłynął do tut. organu podatkowego pisemny wniosek Pana P. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy opodatkowania świadczeń dla pracowników emerytów, rencistów i członków ich rodzin stanowiących równowartość nieopłaconej części biletu na przejazd autobusami Spółki.
Fragment:
(...) autobusowego, wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Jak wynika z powyższego, treść cytowanego przepisu, odsyła do unormowań szczególnych dotyczących publicznego transportu zbiorowego, które zostały określone ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.). Zgodnie z art. 1a ust. 3 powołanej ustawy, przewoźnicy wykonujący publiczny transport zbiorowy mogą wprowadzić uprawnienia do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów dla swoich pracowników oraz emerytów, rencistów oraz najbliższych członków rodzin, a zatem przepisy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, umożliwiają przewoźnikom wykonującym publiczny transport zbiorowy, wprowadzenie, na podstawie swoich wewnętrznych przepisów (np. układów zbiorowych pracy), (...)
2011
1
kwi

Istota:
W oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa prosimy o przedstawienie stanowiska w sprawie dokonanej przez nas interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny jest następujący: Statut Stowarzyszenia utworzonej na podstawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach, jako cel działalności wskazuje w § 6 ust. 1 między innymi współpracę z właściwymi organami państwowymi w sprawach związanych z prowadzeniem międzynarodowego transportu drogowego oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów oraz organizacji krajowych i międzynarodowych. Realizując cele i zadania statutowe Stowarzyszenie m.in. udziela pomocy swoim członkom w uzyskaniu dokumentów niezbędnych dla wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (§ 6 pkt 2 ust. 6 statutu) oraz organizuje i prowadzi działalność szkoleniową przewoźników, kierowców i innych grup zawodowych (§ 6 pkt 2 ust. 10). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. nr 125, poz. 1371) o transporcie drogowym nakłada na osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu osób i rzeczy obowiązek uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowej. Realizacja tego obowiązku wymaga przeprowadzenia szkoleń przewoźników i egzaminów w zakresie dopuszczania do zawodu przewoźnika. Stowarzyszenie wraz z X zorganizowała terenowe ośrodki szkoleń i przeprowadziła w ich ramach szkolenia przewoźników umożliwiające im uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych oraz innych dotyczących transportu drogowego osób i rzeczy. Nasze stanowisko w sprawie: Uznajemy, iż mają tu zastosowanie następujące przepisy: 1. załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w wykazie usług zwolnionych wymieniono usługi w zakresie edukacji (symbol PKWiU ex 80) naszym zdaniem odpowiednie jest tu zaliczenie organizowanych szkoleń przewoźników do grupy 80.42.B - "kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzonych w szkołach i pozaszkolnych formach". Zastosowanie wymienionych przepisów uznajemy za wyczerpujące. W związku z powołaniem się na Polską Klasyfikację Towarów i Usług w dniu dzisiejszym wystąpiliśmy również do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z prośbą o potwierdzenie poprawności naszej interpretacji. Przedstawiając powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi w terminie możliwie najkrótszym, bez oczekiwania na opinię wyżej wymienionego Ośrodka Interpretacji. Opinię zobowiązujemy się przedstawić w Urzędzie Skarbowym niezwłocznie po jej otrzymaniu.
Fragment:
(...) Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Strona w ramach realizacji swoich zadań organizuje i prowadzi działalność szkoleniową przewoźników, kierowców i innych grup zawodowych.W odpowiedzi na powyższe informuje, iż w oparciu o klasyfikację wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi znak pisma OK-5672/KU-352/06-10345/2004 z dnia 10.12.2004r. usługi świadczone przez Stronę mieszczą się w grupowaniach:- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń umożliwiających przewoźnikom uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych - PKWiU 80.42.20-00.00 "Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. ( Dz. U. Nr. 11 poz 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podległa sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 80.42.20-00.00 były zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 (...)
2011
1
lut

Istota:
1. Jaka stawkę należy obciążyć firmę spedycyjną krajowego odbiorcy polegającej na organizacji transportu międzynarodowego tzn. przewóz towaru z Chin do Polski z użyciem portu przeładunkowego na środek kołowy w porcie w Niemczech.?
2. Jakie dokumenty są konieczne dla zastosowania 0 % stawki VAT w przypadku świadczenia w/w usług.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pisemne zapytanie Strony złożone w dniu 10.05.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Miejscem opodatkowania usług transportowych, zgodnie z art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), jest miejsce, gdzie transport się odbywa, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 w/w ustawy stosuje się do usług transportu międzynarodowego stawkę podatku w wysokości 0 %. Przez usługi transportu międzynarodowego zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, z miejsca (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przewoźnicy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.