Przewoźnicy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewoźnicy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym, polegających na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz wykonywaniu usług z tym związanych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 5a pkt 6, art. 5b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek z dnia 31.01.2007 r. (data wpływu do Urzędu 06.02.2007 r.) złożony przez Pana P. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 01.01.2007 r. postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W dniu 06.02.2007 r. wpłynął do tut. organu podatkowego pisemny wniosek Pana P. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy opodatkowania świadczeń dla pracowników emerytów, rencistów i członków ich rodzin stanowiących równowartość nieopłaconej części biletu na przejazd autobusami Spółki.

Fragment:

(...) autobusowego, wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Jak wynika z powyższego, treść cytowanego przepisu, odsyła do unormowań szczególnych dotyczących publicznego transportu zbiorowego, które zostały określone ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.). Zgodnie z art. 1a ust. 3 powołanej ustawy, przewoźnicy wykonujący publiczny transport zbiorowy mogą wprowadzić uprawnienia do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów dla swoich pracowników oraz emerytów, rencistów oraz najbliższych członków rodzin, a zatem przepisy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, umożliwiają przewoźnikom wykonującym publiczny transport zbiorowy, wprowadzenie, na podstawie swoich wewnętrznych przepisów (np. układów zbiorowych pracy), (...)

2011
1
lut

Istota:

W oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa prosimy o przedstawienie stanowiska w sprawie dokonanej przez nas interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny jest następujący: Statut Stowarzyszenia utworzonej na podstawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach, jako cel działalności wskazuje w § 6 ust. 1 między innymi współpracę z właściwymi organami państwowymi w sprawach związanych z prowadzeniem międzynarodowego transportu drogowego oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów oraz organizacji krajowych i międzynarodowych. Realizując cele i zadania statutowe Stowarzyszenie m.in. udziela pomocy swoim członkom w uzyskaniu dokumentów niezbędnych dla wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (§ 6 pkt 2 ust. 6 statutu) oraz organizuje i prowadzi działalność szkoleniową przewoźników, kierowców i innych grup zawodowych (§ 6 pkt 2 ust. 10). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. nr 125, poz. 1371) o transporcie drogowym nakłada na osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu osób i rzeczy obowiązek uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowej. Realizacja tego obowiązku wymaga przeprowadzenia szkoleń przewoźników i egzaminów w zakresie dopuszczania do zawodu przewoźnika. Stowarzyszenie wraz z X zorganizowała terenowe ośrodki szkoleń i przeprowadziła w ich ramach szkolenia przewoźników umożliwiające im uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych oraz innych dotyczących transportu drogowego osób i rzeczy. Nasze stanowisko w sprawie: Uznajemy, iż mają tu zastosowanie następujące przepisy: 1. załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w wykazie usług zwolnionych wymieniono usługi w zakresie edukacji (symbol PKWiU ex 80) naszym zdaniem odpowiednie jest tu zaliczenie organizowanych szkoleń przewoźników do grupy 80.42.B - "kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzonych w szkołach i pozaszkolnych formach". Zastosowanie wymienionych przepisów uznajemy za wyczerpujące. W związku z powołaniem się na Polską Klasyfikację Towarów i Usług w dniu dzisiejszym wystąpiliśmy również do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z prośbą o potwierdzenie poprawności naszej interpretacji. Przedstawiając powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi w terminie możliwie najkrótszym, bez oczekiwania na opinię wyżej wymienionego Ośrodka Interpretacji. Opinię zobowiązujemy się przedstawić w Urzędzie Skarbowym niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Fragment:

(...) Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Strona w ramach realizacji swoich zadań organizuje i prowadzi działalność szkoleniową przewoźników, kierowców i innych grup zawodowych.W odpowiedzi na powyższe informuje, iż w oparciu o klasyfikację wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi znak pisma OK-5672/KU-352/06-10345/2004 z dnia 10.12.2004r. usługi świadczone przez Stronę mieszczą się w grupowaniach:- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń umożliwiających przewoźnikom uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych - PKWiU 80.42.20-00.00 "Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. ( Dz. U. Nr. 11 poz 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podległa sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 80.42.20-00.00 były zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 (...)

2011
1
sty

Istota:

1. Jaka stawkę należy obciążyć firmę spedycyjną krajowego odbiorcy polegającej na organizacji transportu międzynarodowego tzn. przewóz towaru z Chin do Polski z użyciem portu przeładunkowego na środek kołowy w porcie w Niemczech.?
2. Jakie dokumenty są konieczne dla zastosowania 0 % stawki VAT w przypadku świadczenia w/w usług.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pisemne zapytanie Strony złożone w dniu 10.05.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Miejscem opodatkowania usług transportowych, zgodnie z art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), jest miejsce, gdzie transport się odbywa, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 w/w ustawy stosuje się do usług transportu międzynarodowego stawkę podatku w wysokości 0 %. Przez usługi transportu międzynarodowego zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, z miejsca (...)