IPPP2/4512-1017/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

VAT - dotyczy opodatkowania usług publicznych przewozów pasażerskich.
IPPP2/4512-1017/15-2/IZinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. podstawa opodatkowania
 3. przewóz
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług publicznych przewozów pasażerskich metrem na i i II linii metra – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług publicznych przewozów pasażerskich metrem na i i II linii metra.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o., (zwane dalej: Spółką), której 100% udziałów posiada Miasto (dalej: Miasto lub Zleceniodawca), prowadzi działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na I i II linii metra, według rozkładów uzgadnianych z Zarządem Transportu Miejskiego (dalej: ZTM). Dodatkowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług Inwestora Zastępczego związanych z budową metra, a także wynajem pomieszczeń na stacjach metra, reklamy w taborze i na stacjach metra.

Wykonywanie przez Spółkę publicznych przewozów pasażerskich na I i II linii metra (dalej: Usługi) odbywa się na podstawie Umowy wykonawczej z dnia 2 grudnia 2009 r. o świadczenie usług przewozowych środkami komunikacji zbiorowej - pociągami metra w latach 2009 - 2027 (dalej: Umową). Postanowienia Umowy są zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (dalej: rozporządzenie).

Spółka użytkuje infrastrukturę metra przekazaną przez Miasto oraz posiada część infrastruktury oraz tabor metra niezbędne do realizacji Usługi, a także konserwuje i może modernizować oraz rozbudowywać infrastrukturę metra oraz tabor metra. Zgodnie z zawartą Umową, w imieniu i na rzecz Miasta Umowę wykonuje ZTM, który jako jednostka organizacyjna Miasta jest organizatorem lokalnego transportu zbiorowego. ZTM emituje bilety, organizuje i prowadzi sprzedaż biletów pasażerom. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią przychody ZTM (Miasta).

Zgodnie z Umową, Spółka jest zobowiązana do wykonywania przewozów w zakresie transportu zbiorowego metrem, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy ustalonym przez ZTM i przy zachowaniu uzgodnionych parametrów jakościowych, w tym zapewnienia podróżnym bezpiecznych, wygodnych i higienicznych warunków podróżowania oraz należytej obsługi, w tym w szczególności należytej obsługi osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w Umowie określono szczegółowe zasady ustalania i wypłacania wynagrodzenia oraz inne postanowienia niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi.

W konsekwencji, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości świadczonej Usługi objętej Umową Spółka zobowiązana jest w szczególności do:

 • wykonywania odpłatnie przewozów pasażerskich według ustalonego z ZTM rozkładu jazdy,
 • zapewnienie właściwej jakości świadczonych Usług (w tym czas oczekiwania na przejazd, zawodność kursowania, utrzymanie poziomu czystości stacji i taboru, właściwe oznakowanie),
 • świadczenia Usługi określonej w Umowie wyłącznie przy użyciu pociągów metra wyposażonych oraz oznakowanego zewnętrznie i wewnętrznie zgodnie z wymaganiami określanymi przez ZTM z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
 • podejmowanie działań ułatwiających korzystanie z metra osobom niepełnosprawnym,
 • podejmowanie wymaganych przez prawo działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego pasażerów oraz ochronę przewożonego przez nich mienia,
 • zagwarantowanie należytej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd wagonów i stacji oraz zapewnienia ich czystości oraz właściwego stanu technicznego,
 • świadczenia usług określonych w Umowie pociągami kierowanymi przez maszynistów ubranych w jednolite stroje firmowe,
 • wyposażenia, zgodnie z wytycznymi ZTM, stacji i taboru w informacje o funkcjonowaniu transportu zbiorowego, taryfie przewozowej i przepisach porządkowych,
 • wyposażenia, zgodnie z wytycznymi ZTM, stacji metra w odpowiednią liczbę kasowników,
 • konserwacji i utrzymywania w niepogorszonym ponad zwykłe zużycie stanie infrastruktury przekazanej przez Miasto w użytkowanie,
 • umożliwienia ZTM prowadzenia czynności kontroli biletów przez służby kontrolerskie ZTM lub działające na zlecenie ZTM,
 • bieżącego utrzymania w sprawności urządzeń kontroli ilości pasażerów stosowanych przez ZTM, w szczególności bramek i urządzeń do codziennej, automatycznej transmisji danych,
 • przekazywania pasażerom bieżących informacji dotyczących funkcjonowania systemu transportu miejskiego, w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą,
 • utrzymywania ciągłej sprawności systemu bezpośredniej łączności między dyspozytorem Spółki a służbami nadzoru ruchu ZTM,
 • prowadzenia stałych prac w zakresie usprawnień technicznych ruchu, metod pracy i funkcjonowania urządzeń zabezpieczenia ruchu.

Aby umożliwić Spółce prawidłowe świadczenie Usługi, Zleceniodawca zobowiązany jest w szczególności do:

 • udostępnienia Spółce - na zasadach obowiązujących w dniu zawarcia umowy - infrastruktury komunikacji zbiorowej na I i II linii metra (tunele i stacje), oraz nieruchomości, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Spółkę zadań wynikających z Aktu Założycielskiego Spółki, wyłącznie w celu realizacji Usługi wynikającej z niniejszej Umowy,
 • zbierania danych i prowadzenia analiz w zakresie potrzeb transportowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego metrem,
 • opracowanie regulaminu przewozu, Taryfy Przewozowej oraz wytycznych do przygotowania rozkładu jazdy mających zastosowanie do świadczenia Usług w ramach lokalnych środków transportu,
 • kontroli realizacji usług powierzonych Spółce przez Zleceniodawcę,
 • emisji i sprzedaży biletów oraz prowadzenia kontroli przestrzegania przez pasażerów przepisów taryfy przewozowej,
 • przekazywania informacji o lokalnym transporcie zbiorowym metrem poprzez środki masowego przekazu i inne nowoczesne technologie,
 • określenia standardów i modeli dotyczących informacji o transporcie zbiorowym umieszczanych w pociągach metra i na stacjach,
 • określania zasad oznakowania taboru metra,
 • określania zasad i warunków umieszczania wszelkiego rodzaju reklam, na stacjach i w taborze metra
 • utrzymania i zarządzania zintegrowanym systemem pobierania opłat za przejazdy, oraz udostępniania Spółce informacji dotyczących działania systemu w zakresie niezbędnym dla realizacji Usługi objętej Umową,
 • prowadzenie punktów obsługi pasażerów na Stacjach metra,
 • umieszczania na stacjach metra automatów biletowych,
 • przeprowadzania przez niezależnego audytora, na koszt Miasta oraz na warunkach i w terminach określanych przez Miasto, audytów mających na celu zbadanie, czy wysokość wynagrodzenia planowanego do przekazania (audyt ex-ante) oraz przekazywanego (audyt ex-post) przez Miasto za Usługę świadczoną przez Spółkę odpowiada rzeczywistym kosztom związanym z realizacją tych usług wraz z rozsądnym zyskiem oraz polskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, przepisami prawa konkurencji, zamówień publicznych.

Zleceniodawca dokonuje stałej, bieżącej oceny jakości wykonywanej przez Spółkę Usługi, w szczególności w zakresie:

 • niezawodności kursowania,
 • czasu oczekiwania na przejazd,
 • komfortu podróży,
 • oznakowania taboru metra i stacji metra,
 • stanu technicznego taboru i wyposażenia stacji,
 • współpracy służb Spółki z odpowiednimi służbami ZTM.

Za świadczenie Usługi Spółce przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn faktycznie wykonanych wozokilometrów przez Spółkę oraz stawki jednostkowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Zgodnie z Umową, za wozokilometr uznaje się jeden kilometr przebyty przez jeden wagon metra udostępniony pasażerom zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy.

Stawka jednostkowa jest obliczana jako stosunek planowanego na dany rok wyniku finansowego netto Spółki do planowanego wykonania przez Spółkę ilości wozokilometrów.

Stawka jednostkowa oznacza kwotę netto płatną przez Miasto na rzecz Spółki za jeden wozokilometr.

Do dnia 31 sierpnia każdego roku, Spółka ma obowiązek przekazania kalkulacji kwoty wyniku finansowego netto na następny rok niezależnemu audytorowi w celu przeprowadzenia audytu poprawności wyliczenia wysokości stawki jednostkowej na następny rok oraz zbadania zasadności wysokości planowanych kosztów (audyt ex-ante).

Jeżeli w wyniku zastosowania stawki jednostkowej za wozokilometr na następny rok, kwota oczekiwanego przez Spółkę wynagrodzenia będzie przekraczać kwotę określoną w Umowie jako iloczyn liczby zaplanowanych wozokilometrów i stawki jednostkowej netto zaplanowanej na rok następny, to odpowiednie podwyższenie wynagrodzenia ponad tę kwotę może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady Miasta. Spółka wystąpi do Miasta z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia na następny rok równolegle z przekazaniem kalkulacji wyniku finansowego netto niezależnemu audytorowi. Skalkulowana stawka będzie obowiązywać w następnym roku kalendarzowym. W przypadku podjęcia przez Radę Miasta uchwały, o której mowa powyżej, w okresie od 1 stycznia do 1 marca, stawka za poszczególne miesiące roku zostanie tak zwiększona, aby stawka średnioroczna była zgodna ze stawką wynikającą z podjętej przez Radę Miasta uchwały.

W przypadku, gdy raport niezależnego audytora wykaże, iż całkowita rekompensata (wynagrodzenie) należne Spółce za dany rok kalendarzowy (włączając kwoty zapłacone przez Miasto z tytułu Wynagrodzenia oraz Zaliczek na Poczet Opłaty za Gotowość zgodnie z treścią Umowy) jest:

 1. wyższa niż wynik finansowy netto tego roku, wówczas Spółka, będzie zobowiązana do wystawienia faktury korygującej i zwrotu nadpłaty. Kwota nadpłacona może być potrącona przy dokonywaniu bieżących płatności wynagrodzenia za miesiące kalendarzowe następujące po przekazaniu raportu Niezależnego Audytora Spółce, a kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznym Wynikiem Finansowym Netto a należnym Spółce Wynagrodzeniem będzie stanowić ostateczną kwotę Opłaty za Gotowość za dany rok;
 2. niższa niż wynik finansowy netto danego roku, wówczas Miasto po otrzymaniu raportu Niezależnego audytora zapłaci Spółce w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury korygującej zaistniałą różnicę tytułem Opłaty za Gotowość.

Wynagrodzenie jest płatne za usługi faktycznie wykonane z zastosowaniem systemu pomniejszania o kwoty nienależne (np. wynikające z tytułu braku spełnienia kryteriów jakościowych). Wysokość wynagrodzenia wyliczana jest miesięcznie za wozokilometry zrealizowane w miesiącu kalendarzowym, zgodnie z rozkładem jazdy oraz za wozokilometry zrealizowane w danym miesiącu poza rozkładem jazdy, jeżeli ich zrealizowanie zostało zamówione przez Zleceniodawcę. Podstawą zapłaty wynagrodzenia są faktury wystawione przez Spółkę.

Zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie za wykonane przez Spółkę Usługi płatne jest w następujący sposób:

 1. do dnia 15-go miesiąca, 30% planowanej kwoty płatności za dany miesiąc,
 2. do dnia 6-go następnego miesiąca, 50% planowanej kwoty za poprzedni miesiąc,
 3. do dnia 20-go następnego miesiąca, kwota stanowiąca różnicę między odpłatnością przekazaną jako zaliczka a kwotą należnego wynagrodzenia, uwzględniającego obniżki wynikające z zastosowania współczynników i korekt.

Niezależnie od zasad płatności określonych powyżej, ZTM może do dnia 24 grudnia wypłacić Spółce zaliczkę na poczet usług planowanych do realizacji w grudniu.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę usług, należne wynagrodzenie podlega odpowiedniej korekcie, tj. zmniejszeniu.

Po zakończeniu miesiąca, Spółka otrzymuje od ZTM dokumenty związane z wykonywaną Usługą i dokonuje ich weryfikacji pod kątem wypełnienia wskaźników jakościowych określonych w Umowie (tj. niezawodność kursowania, czas oczekiwania na przejazd, komfort podróży, w tym czystość pociągów, itp.). Na tej podstawie Spółka wylicza kwoty nienależne wynikające z niespełnienia określonych wskaźników. Kwota zmniejszenia jest kalkulowana przy zastosowaniu odpowiednich wskaźników, których wartość uzależniona jest od stopnia niespełnienia standardów jakościowych.

Po ustaleniu kwoty zmniejszenia. Spółka wystawia fakturę korygującą zmniejszającą wynagrodzenie za miesiąc, za który jakość Usługi nie odpowiadała uzgodnionym standardom.

Dodatkowo, na podstawie Umowy, niezależny audytor działający na zlecenie ZTM przeprowadza, na warunkach określanych przez Zleceniodawcę, coroczny audyt (audyt ex-post) mający na celu zbadanie, czy wysokość wynagrodzenia przekazanego przez Zleceniodawcę za usługi przewozowe świadczone przez Spółkę odpowiada rzeczywistym kosztom związanym z realizacją tych usług wraz z rozsądnym zyskiem oraz polskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, przepisami prawa konkurencji, zamówień publicznych; końcowy raport audytora musi uwzględniać opinię biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki.

W celu prawidłowego obliczenia kwoty wynagrodzenia należnego Spółce audytor kieruje się przepisami Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącymi usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz polskimi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, przepisami prawa konkurencji i zamówień publicznych.

Wynagrodzenie to mieści się w definicji „rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych” (dalej: rekompensata), o której mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.

Wysokość rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, który równoważny jest sumie wpływów, pozytywnych czy negatywnych, jakie wypełnianie zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych wywiera na koszty i przychody podmiotu świadczącego usługi publiczne. Wpływ ten oceniany jest przez porównanie stanu, w którym zobowiązanie z tytułu świadczenia usług publicznych jest wypełniane, ze stanem, jaki istniałby w przypadku niewypełniania zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych. Aby obliczyć wynik finansowy netto, właściwy organ kieruje się następującym systemem obliczania:

 • koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej, minus wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego(-ych) zobowiązania (zobowiązań) z tytułu świadczenia usług publicznych,
 • minus przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, plus rozsądny zysk, równa się wynik finansowy netto.

Przez „rozsądny zysk” należy rozumieć stopę zwrotu z kapitału, która w danym państwie członkowskim uznawana jest za normalną dla tego sektora i w której uwzględniono ryzyko lub brak ryzyka ingerencji organu publicznego ponoszone przez podmiot świadczący usługi publiczne.

Metoda rekompensowania musi promować utrzymanie lub rozwój:

 • systemu skutecznego zarządzania podmiotu świadczącego usługi publiczne, który to system może zostać podany obiektywniej ocenie, oraz
 • usług transportu pasażerskiego odpowiednio wysokiej jakości.

Z kolei artykuł 5 rozporządzenia określa sposób udzielenia zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych.

Właściwe organy, które zlecają świadczenie usług osobie trzeciej niebędącej podmiotem wewnętrznym, udzielają zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w drodze przetargu, a także o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy mogą podjąć decyzję o bezpośrednim udzieleniu zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych.

Jednakże zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych określone w dyrektywach 2004/17/WE (uchylona i zastąpiona dyrektywą 2014/25/UE) lub 2004/18/WE (uchylona i zastąpiona dyrektywą 2014/24/UE) w zakresie transportu pasażerskiego, są udzielane zgodnie z procedurami przewidzianymi w tych dyrektywach, o ile takie zamówienia nie są udzielane w formie koncesji na usługi zgodnie z definicją zawartą w tych dyrektywach. Udzielenie koncesji na usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego jest regulowanie wyłącznie rozporządzeniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wykonywane przez Spółkę publiczne przewozy pasażerskie metrem na I i II linii metra według rozkładów ZTM odbywające się na podstawie Umowy są opodatkowane podatkiem od towarów i usług...
 2. Czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z ZTM za wykonane publiczne przewozy pasażerskie metrem na I i II linii metra według rozkładów jazdy uzgadnianych ZTM odbywające się na podstawie Umowy stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane przez Spółkę publiczne przewozy pasażerskie metrem na I i II linii metra według rozkładów jazdy uzgadnianych z ZTM odbywające się na podstawie Umowy są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a otrzymane przez Spółkę z ZTM wynagrodzenie stanowi podstawę opodatkowania.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawą o VAT” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) - art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...) - art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Należy jednak zaznaczyć, iż nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji, może zostać uznane za usługę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona jest bezpośrednio beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie świadczenia.

W dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjmuje się, że odpłatność ma miejsce wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie jakkolwiek musi być wyrażone w pieniądzu, to jednak nie musi być w tej formie dokonane.

Należy podkreślić, że na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług bez znaczenia pozostaje to, czy kwota uzyskanego wynagrodzenia (cena) została skalkulowana tak, że stanowi tylko koszt wytworzenia towaru lub wykonania usługi, czy została powiększona także o zysk sprzedającego. Skoro przepisy nie określają formy zapłaty za świadczoną usługę należy uznać, że zobowiązanie usługobiorcy może mieć postać świadczenia nie tylko określonej sumy pieniędzy, ale także świadczenie innej usługi (usługi wzajemnej).

Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Ponadto, aby dana czynność (świadczenie) podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a świadczeniem wzajemnym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia.

Odpłatność określana jest przez strony umowy i jeśli strony ustalą zapłatę wówczas wykonane świadczenie staje się odpłatne. W przypadku istnienia świadczenia wzajemnego otrzymanego przez świadczącego usługę, należy uznać czynności wykonywane w ramach zawartej umowy za odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wobec powyższych rozważań dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy są wykonane odpłatnie oraz gdy pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Oznacza to, że istotny jest przede wszystkim faktyczny przebieg danej czynności i osiągnięty rezultat zgodny z zamiarem umawiających się stron.

Zatem, aby uznać daną czynność za opodatkowaną, pomiędzy stronami umowy musi istnieć wzajemny stosunek zobowiązaniowy oznaczający, iż dany podmiot w zamian za wynagrodzenie zobowiązany jest do spełnienia na rzecz innego podmiotu określonego świadczenia. Istotną cechą wynagrodzenia jest więc istnienie bezpośredniego związku pomiędzy usługą i otrzymaną zapłatą, należną z tytułu danego świadczenia.

Czynność opodatkowana powstaje bowiem wyłącznie w związku z zaistnieniem stosunku prawnego określonego umową między stronami. Wystąpić musi zatem bezpośredni związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami.

Tym samym mając na względzie postanowienia Umowy łączącej Spółkę i Miasto reprezentowane przez ZTM, Spółka jest zobligowana do opodatkowania świadczonej dla ZTM Usługi, ponieważ Spółka jest zobowiązana do świadczenia przewozów pasażerskich według rozkładów jazdy uzgadnianych z ZTM oraz zapewnienia podróżnym bezpiecznych, wygodnych i higienicznych warunków podróżowania oraz należytej obsługi, w tym w szczególności należytej obsługi osób niepełnosprawnych w zamian za wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o szczegółowo opisane w Umowie kryteria ilościowe (uzależnione od liczby przejechanych wozokilometrów), jakościowe (np. niezawodność kursowania, stan techniczny taboru oraz komfort podróży) i narzucone przez polskie i europejskie prawo dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, przepisami prawa konkurencji, zamówień publicznych. Ponadto w zamian za świadczoną na podstawie Umowy Usługę Spółka otrzymuje jedynie wynagrodzenie od ZTM, który w imieniu i na rzecz Miasta emituje, organizuje i prowadzi sprzedaż biletów pasażerom.

Z kolei jak stanowi art. 29a. ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

I tak w myśl ust. 6 tegoż artykułu podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 7 ustawy o VAT podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z przytoczonych powyżej regulacji wynika, że w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego (bądź dokonywanego w innej dopuszczalnej prawem formie) pobieranego od nabywcy.

Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez zbywcę wartość (cenę) towarów lub usług, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (tj. dostawy towarów lub świadczenia usług). Dotyczy to wyłącznie kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu konkretnej transakcji, tj. konkretnej dostawy towarów lub konkretnej usługi.

Z tego wynika, iż wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z ZTM za wykonane publiczne przewozy pasażerskie na I i II linii według rozkładu jazdy uzgadnianego z ZTM odbywające się na podstawie Umowy stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Spółka zwraca uwagę, że w analogicznym stanie faktycznym, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w wydanej interpretacji nr IPPP2/4512-516/15-2/BH z dnia 2 września 2015 r., uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym świadczenie usług publicznych przewozów pasażerskich tramwajami na rzecz miasta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny, zdaniem Spółki, wykonywane przez Spółkę publiczne przewozy pasażerskie metrem według rozkładów jazdy uzgadnianych z ZTM odbywające się na podstawie Umowy są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, a otrzymane przez Spółkę z ZTM wynagrodzenie stanowi podstawę opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obwiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obwiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.