Przewóz (transport) zwłok | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz (transport) zwłok. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatku z tytułu sprowadzenia z zagranicy do kraju zwłok pracownika Spółki, który zmarł będąc na delegacji służbowej we Francji.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.06. 2005 r. (data wpływu do Urzędu 24.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przysługuje Spółce prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę sprowadzenia zwłok z Francji pracownika będącego w podróży służbowej we Francji, zgodnie z otrzymana faktura VAT.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie, biorac pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawiauznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usługi transportu zwłok i szczątków ludzkich?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.2003 r., data wpływu 19.09.2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31.12.2004 r., czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Świadczone przez Podatnika usługi transportu zwłok i szczątków ludzkich figurują w wykazie czynności zwolnionych podmiotowo pod pozycją 42, tj. "Usługi pogrzebowe i pokrewne". W związku z powyższym w tym zakresie nie wymagają ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę przewozu trumny ze zwłokami do grobu na wózku (karawanie) ?

Fragment:

(...) Usługa przewozu trumny ze zwłokami wózkiem - karawanem, również na zlecenie firm pogrzebowych, jest zakwalifikowana jako PKWiU 93.03.11 i jest opodatkowana wg stawki 7% (poz.160 zał. nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U.Nr 54, poz.535). (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa dla świadczenia usługi przewozu zmarłych osób bez organizacji pogrzebu tych osób?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z Państwa zapytaniem z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu 13.01.2004 r.), jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi przewozu zmarłych osób bez organizacji pogrzebu tych osób, informuje, jak niżej: Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. Według poz. 112 załącznika nr 3 - j.w. usługi o symbolu PKWiU ex 60.23, czyli usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe - z wyłączeniem usług dorożek konnych oraz przewozów z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej (PKWiU 60.23.13) są opodatkowane stawką 7%. Z pisma Spółki wynika, iż przedmiotem usługi (...)

2011
1
lut

Istota:

Do jakiego rodzaju transportu zalicza się przewozy zwłok na zlecenie Prokuratury do Zakładu Medycyny Sądowej i jaką należy stosować stawkę VAT ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.07.2004r. złożone w dniu 12.07.2004r., uzupełnione 03.09.2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – do jakiego rodzaju transportu zalicza się przewozy zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w XXXXXX do Zakładu Medycyny Sądowej w XXXXXX - wykonywanych w ramach prowadzonych usług pogrzebowych i jaką należy stosować stawkę VAT - uprzejmie wyjaśnia: W myśl przepisów art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535/ opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na (...)