Przewóz towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Wystawienia faktur dokumentujących przewóz towarów do spółek w Wielkiej Brytanii, oraz w zakresie doliczania marży handlowej przy sprzedaży towarów

Fragment:

(...) i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku (§ 5 ust. 3 rozporządzenia Biorąc powyższe pod uwagę, w tak przedstawionym stanie faktycznym, trzeba wskazać, że usługi transportowe należy potraktować wraz z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów jako całość transakcji i udokumentować ten fakt fakturą VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, iż winna Ona wystawić faktury VAT na przewóz towarów do spółek w Wielkiej Brytanii i opodatkować je podatkiem VAT w Anglii należało uznać za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika również, iż wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz transportu tych towarów Wnioskodawczyni dokonuje na rzecz spółek mających siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii, przy czym w jednej ze spółek Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem wraz z mężem a właścicielem drugiej spółki jest mąż (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy kwestii, czy:1. Usługi transportu towarów z polskiego magazynu do ostatecznego odbiorcy na terenie Polski wykonywane na zlecenie czeskiego kontrahenta posługującego się numerem VAT nadanym w Czechach (przywiezionego uprzednio z Czech do tego magazynu na zlecenie tego samego kontrahenta przez Stronę w ramach usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów) nie podlegają polskiemu podatkowi VAT jako usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.2. Usługi pomocnicze do wewnątrzwspólnotowego transportu towarów wykonane na zlecenie Czeskiego kontrahenta posługującego się numerem VAT nadanym w Czechach nie podlegają polskiemu podatkowi VAT zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2006 r., Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 25.04.2007 r. (data wpływu do tutejszego organu 4.05.2007 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca świadczy na zlecenie kontrahenta z Czech posiadającego numer unijny VAT nadany mu w Czechach następujące usługi: organizuje transport towarów z Czech do Polski – transport wewnątrzunijny; następnie na zlecenie czeskiego kontrahenta składuje (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku braku potwierdzonego przez odbiorcę towaru dokumentu przewozowego i równoczesnym posiadaniu innej dokumentacji wymienionej w art. 42 ustawy tj.
1) kopii faktury,
2) potwierdzonego przez odbiorcę na specyfikacji wysyłkowej przyjęcia towaru,
3) zamówienia nabywcy
może dostawę dla odbiorcy z Francji traktować jako wewątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką 0 % ?

Fragment:

(...) potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju: 1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego zawywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostałydostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niżterytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi(spedytorowi), 2) kopia faktury, 3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku Stosownie do art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa wyżej, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotową, w szczególności: 1) korespondencja (...)

2011
1
lut

Istota:

  • Jaką stawką opodatkowane są usługi spedycyjne i przewozu w transporcie międzynarodowym?
  • Czy świadcząc na terenie kraju usługi trnasportowe związane z wewnątrzwspólnotową usługą transportową na rzecz podmiotu z innego kraju UniiEuropejskiej (nie mając dokumentów świadczących o powiązaniu tej usługi z wewnątrzwspólnotową usługą transportu) usługa ta winna być opodatkowana 22% stawką podatku VAT, czy też można wystawić fakturę VAT z informacją, że usługa ta podlega opodatkowaniu poza Polską?

Fragment:

(...) członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu ( przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju; usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa m.in. w pkt 1. Nie jest usługą, o której mowa w ust. 3, m.in. przewóz towarów w przypadku gdy miejsce wyjazdu ( nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych towarów znajduje się na terytorium kraju, a przewóz poza terytorium kraju ma wyłącznie charakter tranzytu (art. 83 ust. 4 ustawy). Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia ww. usług, są w przypadku transportu dokumenty wymienione w ust. 5 ww. art. 83 ustawy Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować świadczone na terenie kraju usługi przewozu bagaży pasażerów zagranicznych linii lotniczych.
Zdaniem Pytającego świadczone usługi podlegają opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi przewozu bagaży pasażerów podróżujących zagranicznymi liniami lotniczymi. Usługi są świadczone na terenie kraju na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem powietrznym wykonującym rejsy w transporcie międzynarodowym. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym. Jednocześnie w myśl art. 83 ust. 2 cyt. ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy świadczenie usług przewozu towarów wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymaga prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.12.2003 r. informuje: Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oznacza to, iż przy zastosowaniu kas fiskalnych ewidencjonuje się wysokość obrotu i kwot podatku należnego w przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotów, o których mowa w przepisie powołanym na wstępie pisma. Ponieważ, jak wynika z Pana pisma, współpracuje Pan wyłącznie z podmiotami gospodarczymi, sprzedaż (...)

2011
1
lut

Istota:

Z treści zapytania podatnika wynika, iż podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m. in. usługi transportu międzynarodowego (przewóz towarów) oraz usługi międzynarodowego przewozu drogowego polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami.
W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą następujących kwestii:
1) czy podatnik w przypadku świadczenia usług transportu międzynarodowego (przewóz towarów) dla kontrahenta nie należącego do Wspólnoty odcinek od miejsca wyjazdu na terytorium Polski do granicy polskiej powinien opodatkować stawką 0%, natomiast od granicy polskiej do miejsca przyjazdu poza terytorium Wspólnoty nie podlega opodatkowaniu, czy też cały odcinek od miejsca wyjazdu na terytorium Polski do miejsca przyjazdu poza terytorium Wspólnoty objęty jest stawką 0%.
Zdaniem Spółki prawidłowym rozwiązaniem jest objęcie stawką VAT 0% odcinka od miejsca wyjazdu w Polsce do granicy polskiej, natomiast od granicy polskiej do miejsca przyjazdu poza Wspólnotą usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2) w jaki sposób opodatkować podatkiem od towarów i usług świadczenie usług transportu międzynarodowego (przewóz towarów), gdy miejscem wyjazdu jest Polska, natomiast miejsce przyjazdu znajduje się w Szwajcarii, czy cały odcinek między Polską a Szwajcarią objęty jest stawką podatku VAT 0%, czy z miejsca wyjazdu Polsce do granicy polskiej objęty jest stawką 0%, natomiast od granicy polskiej do Szwajcarii nie podlega opodatkowaniu VAT, czy też z miejsca wyjazdu w Polsce do granicy Wspólnoty ze Szwajcarią podlega opodatkowaniu stawką 0%, natomiast od granicy Wspólnoty ze Szwajcarią do miejsca przyjazdu w Szwajcarii nie podlega opodatkowaniu VAT.Spółka stoi na stanowisku, iż odległość z Polski do granicy Wspólnoty ze Szwajcarią podlega opodatkowaniu stawką 0%, natomiast od granicy Wspólnoty ze Szwajcarią do miejsca przyjazdu w Szwajcarii nie podlega opodatkowaniu VAT.
3) w jaki sposób potraktować usługę transportu międzynarodowego w sytuacji, gdy transport rozpoczyna się w kraju Wspólnoty innym niż Polska i kończy poza Wspólnotą lub rozpoczyna poza Wspólnotą, a kończy w kraju Wspólnoty innym niż Polska.Według podatnika, przewóz taki powinien być potraktowany jako usługa transportu międzynarodowego.
4) jaką stawkę podatku VAT należy zastosować świadcząc usługi przewozu osób (dla kontrahenta zarejestrowanego dla potrzeb VAT w Polsce) z terytorium Polski do kraju Wspólnoty i z powrotem, z terytorium Polski do kraju nie należącego do Wspólnoty i z powrotem, np. z Polski na Ukrainę i z Ukrainy do Polski, a także z terytorium Polski do kraju nie należącego do Wspólnoty przejeżdżając przez kraje Wspólnoty i z powrotem np. z Polski do Chorwacji i z Chorwacji do Polski.
Zdaniem Spółki w każdym z trzech przypadków usługa winna być opodatkowana stawką 7% na terenie Polski, natomiast poza granicami Polski nie podlega opodatkowaniu z prawem do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Fragment:

(...) prawidłowe. Ad. 2) W oparciu o ww. art. 83 ust. 3 ustawy, przez transport międzynarodowy należy uznać również sytuację, gdy transport odbywa się z terytorium Polski na terytorium kraju spoza Wspólnoty, przejeżdżając jednocześnie przez terytorium kraju należącego do Wspólnoty. W takiej sytuacji analogicznie jak powyżej, usługa opodatkowana jest w kraju, w którym transport się odbywa, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Tak więc usługa transportu międzynarodowego (przewóz towarów) dla kontrahenta nie należącego do Wspólnoty będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług jedynie w części odbywającej się na polskim terytorium (według stawki 0% z zastrzeżeniem art. 83 ust. 5 ww. ustawy). Pozostała część nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, ale według regulacji państw na terenie których transport się odbywa. Wobec powyższego stanowisko Spółki w tej kwestii należy uznać za błędne. Ad. 3) Definicja transportu (...)

2011
1
lut

Istota:

Stan faktyczny:
Firma nasza między innymi zajmuje się świadczeniem usług. Otrzymaliśmy zlecenie wykonania usługi od firmy polskiej z Warszawy na przewóz towarów eksportowanych z Belgii na Ukrainę. Miejsce załadunku znajduje się w w Belgii (rubryka 4 dokumentu CMR) a miejscem przeznaczenia jest miejscowość MAKEEVKA na Ukrainie ( rubryka 3 dokumentu CMR ). Transport samochodowy jest wykonywany na trasie od Belgii do stacji PKP pl. Zurawica k. Medyki ( Polska ). W Żurawicy towar zostaje przeładowany na wagon ( nr wagonu jest podany na dokumencie CMR ) i dalej jedzie na Ukrainę.
Zapytanie:
Czy w tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją opisaną w art. 83.1 pkt 23 Ustawy o podatku od towarów i usług i powinniśmy zastosować stawę w sprzedaży O % ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 2004-07-29 informuję, iż w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest – zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) - miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28 ustawy o VAT. W przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej "wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna. W przypadku gdy nabywca powyższej usługi, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik świadczy usługi miedzynarodowego transportu drogowego.Posiada nadany NIP-UE.Na zlecenie polskiej firmy świadczy usługi transportowe przewożąc towar z kraju trzeciego t. znajdującego się poza terytorium Wspólnoty Europejskiej do Polski.Stosując zasadę przejechanych kilometrów zgodnie z art.27 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ) trasa przejazdu dzieli sie na trzy odcinki tj.odcinek poza terytorium Wspólnoty Europejsjiej, odcinek po terenie Wspólnoty Europejskiej i odcinek po terytorium Poski. Jakimi stawkami VAT należy opodatkować tę usługę ?

Fragment:

(...) wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Min. Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz.970 ze zm.) stawka 0% stosowana jest do usług transportu towarów , jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usług transportu międzynarodowego. W związku z powyższym należy uznać, że przewóz towarów z miejsca załadunku w kraju trzecim do miejsca rozładunku w Polsce jest usługą transportu międzynarodowego, co muszą potwierdzić w/w dokumenty.Jeżeli nie posiada Pan takich dokumentów, to w stosunku do odcinka polskiego, powinien opodatkować usługę stawką 22%. Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do odcinka poza Unią Europejską usługa transportu towarów nie podlega podatkowi VAT.Stawkę 0% stosuje się niezależnie od tego jaki podmiot jest zleceniodawcą (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka stawka podatku VAT jest właściwa przy świadczeniu usług transporu wewnątrzwspólnotowego na zlecenie podmiotu polskiego zarejestrowanego dla potrzeb podatku VAT w Polsce przy:
1. przewozie towarów na terenie Niemiec (usługa przewozu towarów na terenie Niemiec jest bezpośrednio związana z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),
2. przewozie towarów z Polski do Niemiec,
3. przewozie towarów z Niemiec do Polski.

Fragment:

(...) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. Na podstawie cytowanych wyżej przepisów miejscem świadczenia przez Pana wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów (przewóz towarów na terenie Niemiec, przewóz towarów z Polski do Niemiec, przewóz towarów z Niemiec do Polski) na zlecenie podmiotu polskiego, który dla celu tych transakcji posługuje się polskim numerem NIP i zarejestrowany jest w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług, jest Polska. W związku z tym świadczone przez Pana usługi, o których mowa wyżej, podlegają opodatkowaniu w Polsce. Stosownie do art. 41 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy usługi te opodatkowane są 22% stawką podatku od towarów i usług. (...)