Przewóz pracowników | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz pracowników. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
14
lut

Istota:

1. Czy czynności organizowania nieodpłatnych dojazdów do pracy dla pracowników zamiejscowych Spółki oraz innych osób wskazanych we wniosku powinny być traktowane jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, zarówno w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r. jak i od l kwietnia 2011 r., i czy w konsekwencji podlegają opodatkowaniu VAT?
2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej na Spółką przez firmę transportową?

Fragment:

(...) przewozu pracowników lub potencjalnych pracowników własnej firmy do miejsca pracy oraz nieprawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług przewozu pracowników innej firmy do miejsca pracy. UZASADNIENIE W dniu 10 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług przewozu pracowników lub potencjalnych pracowników własnej firmy oraz pracowników innej firmy do miejsca pracy. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 października 2012 r. (data wpływu 23 października 2012 r.) o wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce w zakresie produkcji z materiałów powierzonych elementów do telewizorów i monitorów. Działalność tę Spółka prowadzi w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w specjalnej strefie ekonomicznej. Dla celów podatku VAT działalność ta kwalifikowana jest jako świadczenie usług, w związku z którymi Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

2011
23
gru

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenia usług transportowych wyłącznie na rzecz swoich pracowników

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest podmiotem dokonującym sprzedaży usług przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej (przewóz pracowników), na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Znajdzie więc w jego przypadku zastosowane § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008r., zgodnie z którym przedmiotowe usługi nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ich ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Wnioskodawca ma więc obowiązek ewidencjonowania usług przewozów pracowniczych za pomocą kasy rejestrującej. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenia usług transportowych wyłącznie na rzecz swoich pracowników

Fragment:

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uważany za podmiot dokonujący sprzedaży usług przewozu osób (przewóz pracowników), na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Znajdzie więc zastosowane § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, zgodnie z którym przedmiotowe usługi nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ich ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Wnioskodawca ma więc obowiązek ewidencjonowania usług przewozów pracowniczych za pomocą kasy rejestrującej. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenia przez pracodawcę usług transportowych wyłącznie na rzecz swoich pracowników

Fragment:

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, iż w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest uważany za podmiot dokonujący sprzedaży usług transportu osób (przewóz pracowników). Znajdzie więc zastosowanie § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z którym przedmiotowe usługi nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku ich ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Wnioskodawca ma więc obowiązek ewidencjonowania usług przewozów pracowniczych za pomocą kasy rejestrującej. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie i dokumentowanie nieodpłatnego świadczenia usług przewozu na rzecz pracowników.

Fragment:

W ocenie tut. organu usługi przewozu pracowników opisane przez Wnioskodawcę służą celom działalności gospodarczej. Charakter prowadzonej działalności wymusza bowiem na Wnioskodawcy zapewnienie transportu jego pracownikom do lub z ich miejsca pracy (za granicą). Zatem opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie przez Wnioskodawcę usług przewozu na rzecz pracowników będzie związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. W przedmiotowej sprawie nie zostaje spełniona więc jedna z przesłanek, o których mowa w ww. art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie należy powołać się także na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997r., wydany w sprawie C-258/95 pomiędzy J a F. Trybunał rozważał, czy bezpłatny przewóz pracowników na teren przedsiębiorstwa stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem w rozumieniu artykułu 6(2)(b) Szóstej Dyrektywy. Trybunał wskazał, że w większości sytuacji usługi transportowe świadczone nieodpłatnie na rzecz pracowników podlegają regulacjom artykułu 6(2)(b). Decyzja wyboru środka transportu (lub lokalizacji zamieszkania) leży bowiem w gestii pracowników, a udostępnienie im dodatkowej możliwości dojazdu do pracy służy jedynie ich potrzebom osobistym.

2011
1
cze

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego od usługi przewozu pracowników oraz opodatkowanie przedmiotowego świadczenia na rzecz pracowników.

Fragment:

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej transakcję usługi przewozu pracowników... Czy zakup usługi przewozu pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w jaki sposób to opodatkowanie udokumentować... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W związku z tym, iż Spółka w ponad 99,7% dokonuje czynności opodatkowanych, a przewóz pracowników i ich praca będzie w całości służyła czynnościom opodatkowanym (produkcja i sprzedaż warzyw i kwiatów, produkty wg PKWiU – 01.12), Zainteresowanemu będzie przysługiwało, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ad. 2 Przedmiotowa usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie jest „odpłatnym świadczeniem usług na terytorium kraju” w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie jest „nieodpłatnym świadczeniem usług nie związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa w tym na potrzeby osobiste pracownika” w rozumieniu art. 8 ust. 2 tej ustawy. Umożliwienie pracownikom dojazdu do miejsca pracy pozwala na zagwarantowanie utrzymania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, co zwłaszcza w produkcji ogrodniczej ma kolosalne i nienaruszalne znaczenie dla procesu produkcyjnego i technologicznego.

2011
1
cze

Istota:

Czy organizowanie przez Spółkę przewozów pracowniczych podlega opodatkowaniu na gruncie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zdaniem Spółki w przedmiotowym przypadku nie znajduje zastosowania pierwszy z przytoczonych warunków, ponieważ usługi dowozu pracowników z miejsca pracy nie są wykonywane na potrzeby inne niż związane z prowadzoną działalnością Spółki. Zatem nieodpłatny dowóz pracowników do i z miejsca pracy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe . Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy opodatkowania przychodów pracowników uzyskiwanych z tytułu zapewnienia przez Spółkę bezpłatnych dojazdów do zakładu pracy - na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.)

Fragment:

Finansowanie dojazdów, o którym mowa powyżej - przysługuje wyłącznie tym pracownikom Spółki oraz tym Pracownikom tymczasowym, którzy rozpoczęli pracę przed dniem 22 maja 2006r. i nie skorzystali z premii wypłaconej w związku ze zmianą siedziby Spółki". Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Spółka zwraca się z pytaniem: czy zapewnienie pracownikom Spółki transportu do i z siedziby (poprzez zawarcie porozumienia potwierdzającego, iż pracownikowi nie przysługuje jednorazowe świadczenie będące rekompensatą za niedogodności związane ze zmianą siedziby firmy w związku z korzystaniem z transportu finansowanego przez Pracodawcę) stanowi przychód po stronie pracownika z tytułu stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem wnioskodawcy nie jest możliwe ustalenie wartości świadczenia w postaci organizowanego pracownikom dowozu do i z miejsca pracy, głownie z uwagi na fakt, że Spółka płaci przewoźnikowi kwoty ustalone za jeden kurs na określonej trasie (w praktyce obciążenia te obniżane są o kwoty uzyskane przez przewoźnika z tytułu sprzedaży biletów osobom innym niż pracownicy) i niezależne od ilości korzystających z transportu pracowników. Część pracowników nie zawsze korzysta z transportu, np: ze względu na chorobę, odbywaną podróż służbową, urlop wypoczynkowy itp.

2011
1
kwi

Istota:

Czy czynność przewozu pracowników z zakładu pracy w Legnicy na miejsce prowadzonych prac w Londynie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

W związku z powyższym powstaje wątpliwość prawna czy dokonanie przewozu pracowników transportem własnym lub obcym w wyżej omówionej sytuacji podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto w piśmie z dnia 03.02.2006 r. Spółka wskazała, iż w firmie nie funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Zdaniem Państwa, w związku z tym, że świadczony transport pracowników z zakładu pracy w Legnicy na miejsce prowadzonych prac w Londynie jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych ze świadczeniem ww. usługi, w myśl art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W nawiązaniu do powyższego stanu faktycznego wyjaśnia się co następuje: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

Spółka organizując dowozy pracowników nie realizuje celów osobistych pracowników, a jedynie wykonuje obowiązki nałożone na pracodawcę. Wydatki ponoszone przez pracodawcę na sfinansowanie kosztów dojazdu do pracy pracowników stanowią dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to również sytuacji w przypadku częściowo odpłatnych świadczeń, jakie Spółka by ponosiła w związku z częściowym finansowaniem przez nią kosztów przejazdów pracowników do pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca ponosi wydatki z tytułu dowozu pracowników z siedziby firmy do miejsca świadczenia przez nich pracy, np. na plac budowy. Wówczas świadczenie pracodawcy nie stanowi dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu, a zarazem stanowi dla zakładu pracy koszt uzyskania przychodu na podstawie faktury wystawionej przez przewoźnika za dowóz. Oznacza to, że pracodawca jako płatnik, który obowiązany jest obliczać, pobierać i odprowadzać do właściwego urzędu skarbowego w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od przychodów pracowników, jakie u niego uzyskują w ramach stosunku zatrudnienia (art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), powinien wliczać do przychodów swych pracowników także świadczenia realizowane w ramach ciążącego na pracodawcy obowiązku wynikającego z zakładowego regulaminu wynagrodzeń, a polegającego na dowozie pracowników do miejsca pracy.