Przewóz osób | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przewóz osób. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
13
sty

Istota:

Prawo do zastosowania stawki 8% do usług polegających na organizowaniu rejsów żaglowcami.

Fragment:

Rejsy te zatem należy oceniać jako należące do sfery morskiej turystyki rekreacyjnej, gdzie przewóz osób jest tylko środkiem do realizacji usługi zasadniczej a nie istotą świadczenia. Z perspektywy nabywcy najistotniejszym elementem analizowanych świadczeń jest bowiem rekreacja, rozumiana jako możliwość odbycia podróży morskiej żaglowcem. Końcowo zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
1
gru

Istota:

Wnioskodawca, świadcząc usługi turystyczne, polegające na kompleksowym organizowaniu wycieczek zagranicznych do Polski, jako niemiecki podatnik, świadcząc jednocześnie usługi okazjonalnego przewozu osób, ma obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce. Usługa wykonywana na polskim odcinku trasy podlega, zgodnie z regulacją art. 28f ust. 1 ustawy opodatkowaniu w miejscu, w którym odbywa się przewóz osób, biorąc pod uwagę pokonane odległości.

Fragment:

Nr 125 poz. 874) zawarta jest definicja przewozu okazjonalnego, pod którym rozumie się przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego. Definicja ta jest nieprecyzyjna i nie określa, co dokładnie jest przewozem okazjonalnym. Należy zatem w celu wykładni tego pojęcia posłużyć się posiłkowo przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Rady (EWG) NR 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem oraz Rozporządzeniu Rady (WE) NR 11/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem, i za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20.09.2007 r. sygn. I OSK 1361/06, wskazać, „ że usługi okazjonalne są to usługi, które nie są objęte definicją usług regularnych, w tym specjalnych usług regularnych, oraz które w szczególności charakteryzują się faktem przewożenia grupy pasażerów zebranej z inicjatywy klienta lub samego przewoźnika ”. Zatem powyższa definicja przewozu okazjonalnego oparta została na konstrukcji negacji. Jest to bowiem każdy przewóz osób, który nie spełnia wymogów przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego ani przewozu wahadłowego.

2011
1
paź

Istota:

Uznanie usługi transportowej, świadczonej w ramach usługi turystycznej za okazjonalny przewóz osób autokarami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Fragment:

Nr 125 poz. 874) zawarta jest definicja przewozu okazjonalnego, pod którym rozumie się przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego. Definicja ta jest nieprecyzyjna i nie określa, co dokładnie jest przewozem okazjonalnym. Należy zatem w celu wykładni tego pojęcia posłużyć się posiłkowo przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Rady (EWG) NR 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem oraz Rozporządzeniu Rady (WE) NR 11/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem, i za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20.09.2007 r. sygn. I OSK 1361/06, wskazać, „ że usługi okazjonalne są to usługi, które nie są objęte definicją usług regularnych, w tym specjalnych usług regularnych, oraz które w szczególności charakteryzują się faktem przewożenia grupy pasażerów zebranej z inicjatywy klienta lub samego przewoźnika ”. Zatem powyższa definicja przewozu okazjonalnego oparta została na konstrukcji negacji. Jest to bowiem każdy przewóz osób, który nie spełnia wymogów przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego ani przewozu wahadłowego.

2011
1
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie usług w momencie otrzymania zapłaty od klienta, czyli po wykonaniu usługi?

Fragment:

W związku z rozszerzeniem działalności o przewóz osób oraz faktem, iż usługi te wykonywane są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zakupił Pan kasę fiskalną i ewidencjonuje za jej pomocą sprzedaż. Świadczone usługi to przewóz osób okazjonalny, nieregularny, nieliniowy, samochodem typu „ bus ”. Przewozy te odbywają się na terenie całego kraju, jak również wykraczają poza jego granice. Posiada Pan licencję na krajowy i międzynarodowy przewóz osób. Trasa i cena za przejazd jest ustalana z każdym klientem indywidualnie, umownie. Zapłata za wykonanie usługi następuje po dowiezieniu klienta w umówione miejsce, czyli po zakończeniu świadczenia usługi. W związku z tym ewidencjonuje Pan sprzedaż i wydaje klientowi paragon w momencie zakończenia świadczenia usługi, który jest też równoznaczny z momentem zapłaty. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie tego rodzaju usług w momencie otrzymania zapłaty od klienta, czyli po wykonaniu usługi... Zdaniem Wnioskodawcy, stosowany sposób ewidencji sprzedaży usług jest prawidłowy, tzn, sprzedaż tego rodzaju powinna być rejestrowana w kasie po otrzymaniu zapłaty, po wykonaniu usługi.

2011
1
sie

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług przewozu osób środkami transportu drogowego.

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi przewozu osób środkami transportu drogowego na terytorium kraju i zagranicą. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że skoro miejsce świadczenia usług transportu drogowego osób nie zostało odrębnie uregulowane w ustawie o podatku od towarów i usług, jak również przepisach wykonawczych do niej, to ustalenie miejsca świadczenia, a zarazem opodatkowania, powinno odbywać się zgodnie z zasadą wynikającą z cyt. przepisu art. 27 ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Wobec powyższego przewóz osób podlega opodatkowaniu w krajach, w których transport jest wykonywany. Kryterium pozwalającym na przyporządkowanie poszczególnych części usługi świadczonej na terytorium różnych krajów, jest pokonana odległość – nieodzowny jest więc podział całej trasy transportu na odcinki przebiegające przez poszczególne kraje. O sposobie rozliczania podatku od wartości dodanej i jego wysokości, oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usługi. Zaznaczenia wymaga, że jeśli wykonywana usługa przewozu w części przebiega przez terytorium kraju, to Spółka ma obowiązek opodatkowania wartości usługi wykonanej na trasie przebiegającej przez Polskę wg stawki 7%, natomiast na pozostałym odcinku (odcinkach), przebiegającym poza terytorium kraju, usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
lip

Istota:

Wnioskodawca, będzie mógł korzystać do dnia 31 grudnia 2008r. ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie § 2 pkt 1 w związku z poz. 6 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, jeżeli za świadczone usługi przewozu pobiera ceny urzędowe ustalone przez związek komunalny i usługi te zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 60.21.2 lub 60.21.42.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w latach 2006 i 2007 nie przekroczył kwoty obrotu w wysokości 40 000 zł ze sprzedaży usług przewozu osób. W 2008r. Wnioskodawca również nie osiągnie ustalonego limitu. Skoro zatem Wnioskodawca nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym tj. 2007 kwoty obrotu 40 000 zł z tytułu świadczonych usług przewozu osób, zwolniony jest w 2008r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Natomiast ewentualne przekroczenie wskazanej kwoty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych (40.000 zł) w trakcie 2008r. spowoduje, w świetle § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, utratę zwolnienia podmiotowego w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jednakże z treści wniosku wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest regularny przewóz osób i ich bagażu na terenie jednej gminy, zgodnie z rozkładem jazdy wydanym przez Związek Komunalny. Wnioskodawca stosuje ceny ustalone przez ZK, rozkład jazdy podaje do publicznej wiadomości. Zgodnie z treścią § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2008r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W załączniku tym pod pozycją nr 6 wymienione zostały „ przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie okazjonalnego przewozu osób (samochodem osobowym) który nie przekroczył obrotu 40.000 zł, musi instalować kasę rejestrującą?

Fragment:

Warszawy) lub związek komunalny . 3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami . W przedmiotowej sprawie Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie okazjonalnego przewozu osób (samochodem osobowym) i nie przekroczyła obrotu 40.000 zł Zgodnie z art. 4 pkt. 11 ustawy z dnia 6 września 2001r. o Transporcie Drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) przewóz okazjonalny - jest to przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego . Zgodnie zaś z pkt 7 powołanego przepisu przewóz regularny to publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami . Z uwagi na powyższe w ocenie organu odwoławczego zasadne jest stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego zgodnie z którym okazjonalny przewóz osób (samochodem osobowym) należy traktować jako przewóz nieregularny . W świetle powyższego zgodnie z § 4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r w sprawie kas rejestrujących Strona od dnia 1 stycznia 2005r. prowadząc działalność w wymienionym zakresie miała obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy fiskalnej bez względu na wysokość osiągniętego obrotu.

2011
1
maj

Istota:

Czy na podstawie przedstawionych wyjaśnień Podatniczka musi posiadać kasę rejestrującą?

Fragment:

Podatniczka świadczy również usługi przewozu osób do pracy. Osoby, które dowożone są do pracy nie płacą za przejazd. Wnioskodawca rozlicza się z firmą zatrudniającą te osoby. Przewożone osoby są to osoby skierowane do pracy poprzez Giełdy Pracy organizowane w Urzędzie Pracy.Urząd Pracy w roku bieżącym dla części tych osób pozyskał fundusze na zwrot kosztów dojazdu do pracy. Każda z tych osób ( jest to grupa ok. 20 osób) rozlicza się z Urzędem Pracy na podstawie wystawionych przez Podatniczkę imiennych faktury VAT. Nabywcą na fakturze jest osoba przewożona. Faktury wystawiane są na koniec miesiąca i jest to faktura za dojazd do pracy za dany miesiąc, z imieniem , nazwiskiem, adresem zamieszkania i nr NIP osoby dojeżdżającej. Osoby te po otrzymaniu faktur składają je w Urzędzie Pracy i na tej podstawie dostają zwrot kosztów przejazdu. Tak więc faktury nie zostają u tych osób tylko przekazywane są do Urzędu Pracy. Podatniczka Podaje również, że nie świadczy żadnych innych usług z zakresu przewozu osób np. regularnej linii, przewozów wahadłowych i regularnych. Podatniczka nie pobiera od osób biletów. Nie świadczy usług transportowych za które osoby indywidualne musiałyby kupować bilety czy też płacić za pojedynczy przejazd i nie zamierza w swojej firmie świadczyć takich usług.

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką osobową wyłącznie na rzecz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych). Wobec powyższego podatnik pyta, czy ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w przedmiotowym zakresie przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Według oceny podatnika nie ma on takiego obowiązku w myśl obowiązujących przepisów.

Fragment:

Natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Stosownie do treści art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem w kontekście przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że o ile wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży swoich usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, to nie jest on zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej.

2011
1
maj

Istota:

Obowiązek stosowania kas rejestrujących przy świadczeniu usług przewozowych.

Fragment:

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeśli dzień 1 października 2007r. jest jednocześnie dniem, w którym Wnioskodawca rozpoczął w ramach swojej działalności świadczenie przedmiotowych usług przewozu osób, to tym samym z tym dniem był zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu z tego tytułu przy użyciu kasy rejestrującej. Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.